S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 328.771

1
12. HD., E. 2017/4521 K. 2018/8994 T. 2.10.2018

yeniden yargılama

eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın ... yeniden yargılama yapılmasını gerektirmiyorsa, ... adliye mahkemesince, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak, “düzeltilerek yeniden esas hakkında" karar ... uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas ... , yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, Kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığından istinaf isteminin

2
2. HD., E. 2013/21229 K. 2014/3849 T. 25.2.2014

yeniden yargılama

kişisel ilişki kurulması gerekirken, yazılı şekilde kişisel ilişki tesisi uygun görülmemiştir. Ancak bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı ... hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmamalıdır. Ancak bu hallerde düzelterek onama yoluna gidilebilir. Yargıtay’ın değiştirdiği kişisel ... yargılama ile belirlenebilir. Şu halde itiraz edilen konu, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç göstermektedir. Öte yandan, Kanun, velayetin kullanılması

3
2. HD., E. 2013/11518 K. 2013/25423 T. 6.11.2013

yeniden yargılama

kişisel ilişki kurulması doğru olmamıştır. Ne var ki, bu yanlışlığın yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün sadece bu bölümünün ... edilmiş olmalı, bundan dolayı hükmün bozulması gerekmeli ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmamalıdır. Ancak bu ... , bu yönde yapılacak bir bozma sonrası, bozmaya uyularak yeniden yapılacak yargılama ile belirlenebilir. Şu halde itiraz edilen konu, yeniden yargılama

4
3. HD., E. 2014/16023 K. 2015/2258 T. 16.2.2015

yeniden yargılama

gerekirken, bu hususta bir hüküm verilmemiş olması doğru değil ise de; bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden bu yöne ilişkin davalı ... verilmiş olması doğru değil ise de; bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden bu yöne ilişkin de davalı tarafın temyiz itirazlarının

5
2. HD., E. 2014/9715 K. 2014/21075 T. 28.10.2014

yeniden yargılama

olacak şekilde takdir ve tayini usul ve yasaya aykırı ise de; bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ... itibaren faiz yürütülmesi usul ve yasaya aykırı ise de; bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438/7 ... usul ve yasaya aykırı ise de; bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanununun 438/7. maddesi gereğince

6
20. HD., E. 2015/6322 K. 2016/2340 T. 25.2.2016

yeniden yargılama

karar verilerek kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşıldığından, bu parsel yönünden yeniden yargılama yapılmamış, 221 ada 48 ve 72 parsel sayılı ... kesinleştiği anlaşılmış, bu parseller yönünden yeniden yargılama yapılmamış, 221 ada 47, 49 ve 71 parsel sayılı taşınmazlar hakkında mahkemenin 08.12.2006 tarih ... yönünden yeniden yargılama yapılmamış, 221 ada 61, 62, 63, 64 ve 65 parsel sayılı taşınmazların ise mahkemenin 2014/45 Esas sayılı dosyasında davalı olduğu ... değil ise de, bu husus hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür. Bu sebeple

7
2. HD., E. 2013/24794 K. 2014/8197 T. 7.4.2014

yeniden yargılama

düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir. (HUMK.md.438/7) 3-Davacı ... giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu bölümünün düzeltilmesi yönüne gidilmiştir. (HUMK.md.438/7) SONUÇ: Temyiz edilen hükmün

8
2. HD., E. 2013/1837 K. 2013/14733 T. 29.5.2013

yeniden yargılama

giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanması gerekmiştir (HUMK.m.438/7) SONUÇ:Temyiz edilen hükmün ... kurulması için hükmün bu sebeple bozulması gerekir. KARŞI OY YAZISI Çoğunluğun düzeltilerek onama sebebi olarak gösterdiği husus yeniden yargılama

9
12. HD., E. 2008/21647 K. 2009/1527 T. 27.1.2009

yeniden yargılama

karar verilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu ... vekalet ücretine karar verilmesi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını

10
2. HD., E. 2016/16134 K. 2017/862 T. 24.1.2017

yeniden yargılama

yargılama sonucunda bu husus gözetilmeden vekalet ücreti yönünden yeniden hüküm kurulması doğru olmamıştır. Ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: