S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 27.555

1
22. HD., E. 2019/3265 K. 2019/9304 T. 22.4.2019

zamanaşımı defi

süresinde ileri sürülen ıslaha karşı zamanaşımı defi değerlendirilmeksizin karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 3-Mahkemece Dairemizin bozma

2
9. HD., E. 2021/2563 K. 2021/6777 T. 24.3.2021

zamanaşımı defi • karşı dava

olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalışılan sürelerin birleştirilmesi suretiyle hesaplama yapılması mümkün bulunmamaktadır. Zamanaşımı definin ileri sürülmesi halinde, önceki çalışma sonrasında ara verilen dönem on yılı aşmışsa zamanaşımı defi değerlendirilmelidir. Somut olayda; davacının davalı işveren ... çalışması olduğu görülmektedir. 19.06.2008 tarihinde başlayan 4. Dönem çalışmaya kadar verilen aranın on yılı aşması ve davalı tarafından zamanaşımı definin

3
22. HD., E. 2016/1469 K. 2018/27063 T. 13.12.2018

zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • kısmi dava

oturumda yapılan zamanaşımı defi de ıslaha konu alacaklar yönünden hüküm ifade eder. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 ... süre yönünden hemen ve açıkça karşı çıkmamışsa(suskun kalınmışsa) zamanaşımı defi geçerli sayılmakta iken, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun uygulandığı dönemde süre geçtikten sonra yapılan zamanaşımı definin geçerli sayılabilmesi için davacının açıkça muvafakat etmesi gerekir. Başka bir anlatımla 01.10.2011 tarihinden sonraki uygulamalar bakımından süre geçtikten sonra ileri sürülen zamanaşımı define davacı taraf muvafakat etmez ise zamanaşımı defi

4
22. HD., E. 2016/26416 K. 2020/197 T. 14.1.2020

zamanaşımı defi • bilirkişi raporu

yapılmaksızın mahkemece hüküm altına alınmasıdır. 3-Taraflar arasındaki diğer uyuşmazlık ıslaha karşı zamanaşımı definin dikkate alınıp alınmayacağı ... verildiği belirtilmesine rağmen bilirkişi raporunda takdire göre ıslaha karşı zamanaşımı defi dikkate alınarak belirlenen fazla mesai ve ulusal bayram genel

5
10. HD., E. 2016/15310 K. 2019/2251 T. 12.3.2019

rücuan tazminat • zamanaşımı defi

intikal tarihi ya da ilk rücu davasının açıldığı tarih, faile ıttıla tarihi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca özellikle belirtilmelidir ki, zamanaşımı defi ... Kanununun 125'inci maddesine göre on yıl olduğu belirtilmelidir. Borcu ortadan kaldırmamakla birlikte yerine getirmekten kaçınma yetkisi veren zamanaşımı defi, ancak bunu ileri süren taraf yönünden sonuç doğurmakta olup, bir başka anlatımla, mahkemece kendiliğinden gözetilemez, ancak yasal süre içerisinde

6
10. HD., E. 2022/3044 K. 2022/5841 T. 19.4.2022

rücuan tazminat • zamanaşımı defi • davanın kabulü

sayılı İçt. Bir. Kararı) Borcu ortadan kaldırmamakla birlikte, yerine getirmekten kaçınma yetkisi veren zamanaşımı defi, ancak bunu ileri süren taraf yönünden sonuç doğurmakta, bir başka anlatımla, mahkemece kendiliğinden gözetilemeyen zamanaşımı defi, yasal süresinde ileri sürüldüğü takdirde ... bulunulduğu gözetilerek, yukarıdaki düzenleme ve açıklamalara göre zamanaşımı defi hakkında araştırma ve olumlu-olumsuz irdeleme yapılıp elde edilecek sonuca

7
9. HD., E. 2017/16814 K. 2020/4554 T. 1.6.2020

zamanaşımı defi • bilirkişi raporu

sürülen zamanaşımı definin de sonuca bir etkisi olmaz. Somut uyuşmazlıkta dava belirsiz alacak davası olarak açıldığından 03.03.2015 tarihli talep artırım

8
9. HD., E. 2011/20927 K. 2013/10275 T. 27.3.2013

zamanaşımı defi • davanın kabulü

/2011 tarihli ıslah dilekçesiyle davayı ıslahından sonra davalı vekili zamanaşımı itirazında bulunmuştur. Mahkemece zamanaşımı defi değerlendirilmeden

9
9. HD., E. 2017/13647 K. 2020/704 T. 20.1.2020

bilirkişi raporu • kısmi dava • zamanaşımı defi

talebine karşı süresinde zamanaşımı defi ileri sürmüştür. Buna göre davalının zamanaşımı defi dikkate alınmadan hüküm kurulması hatalıdır. 4- Hüküm altına

10
10. HD., E. 2020/8476 K. 2020/7567 T. 23.12.2020

rücuan tazminat • zamanaşımı defi • davanın kabulü • iş kazası

sayılı Kanunun 21. ve 76. maddesidir. Zamanaşımı defi davanın esası hakkında her türlü muameleye manidir. Bu sorun halledilmeden davanın esası incelenemez. (11.1.1940 tarihli 15/70 sayılı İçt. Bir. Kararı) Borcu ortadan kaldırmamakla birlikte, yerine getirmekten kaçınma yetkisi veren zamanaşımı defi, ancak, bunu ileri süren taraf yönünden sonuç doğurmakta, bir başka anlatımla, mahkemece kendiliğinden gözetilemeyen zamanaşımı defi, yasal süresinde ileri sürüldüğü ... gözetilmesi suretiyle zamanaşımı defi hakkında bir karar verilmesi gerekirken, bu hususta bir karar verilmemiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: