S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 62

1
IBK., E. 1999/2 K. 2002/2 T. 24.1.2002Danıştay

içtihatların birleştirilmesi • danıştay dairelerinin görevleri

7
IBK., E. 2001/1 K. 2001/4 T. 10.4.2001Danıştay

kamu ihalelerine katılma yasağı • piyasaların denetimi • radyo ve televizyon kuruluşları

8
IBK., E. 2011/823 K. 2011/1032 T. 28.6.2011Danıştay

soruşturma ıznı

9
Büyük Gen.Kur., E. 1999/3 K. 2001/3 T. 16.1.2001Danıştay

resen vergi tarhı • vergi fon payı

10
Büyük Gen.Kur., E. 1999/4 K. 2001/2 T. 16.1.2001Danıştay

cif bedel üzerinden ceza ödenmesi • çevre kirliliğini önleme fonu • görevli daire • içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilememesi • idari para cezası

12
IBK., E. 1970/1 K. 1973/1 T. 24.2.1973Danıştay

dava açma süresi • karar düzeltme

16
IBK., E. 1971/9 K. 1979/5 T. 15.3.1979Danıştay

danıştay'da direkt dava açılması • doğrudan doğruya tam yargı davası açılması

17
IBK., E. 1991/1 K. 1992/2 T. 27.2.1992Danıştay

amme alacağının tahsili • ödeme emri düzenlenmesi

18
IBK., E. 1971/1 K. 1979/1 T. 8.3.1979Danıştay

dava ve taraf ehliyeti • türk mühendis ve mimar odalarının dava ve taraf ehliyeti

20
IBK., E. 2003/1 K. 2003/1 T. 22.5.2003Danıştay

vergi mahkemesinin görevi • geçici kabul rejimi • görevli yargı yeri • ithal edilen eşyanın süresi içinde yurt dışı edilmemesi • toplu konut fonu

21
IBK., E. 1990/1 K. 1991/1 T. 28.2.1991Danıştay

anayasaya aykırılığın ileri sürülmesi • davaların esasının incelenmesi

23
IBK., E. 1976/1 K. 1979/10 T. 28.6.1979Danıştay

doğal afetler nedeniyle verginin kaldırılması • verginin kaldırılması

24
IBK., E. 1977/1 K. 1980/2 T. 12.6.1980Danıştay

takdir komisyonuna başvuru • zamanaşımının durması

25
IBK., E. 1990/5 K. 1992/3 T. 30.4.1992Danıştay

tek dilekçe ile dava açılması • vergi sorumlusunun aynı olması • vergi ve ceza ihbarnamesi

26
IBK., E. 2002/208 K. 2002/1783 T. 1.5.2002Danıştay

kurumlar vergisi istisnası • vergi tevfikatı • yatırım indirimi

27
IBK., E. 2002/3 K. 2002/3 T. 19.7.2002Danıştay

istisna kavramı • yatırım indirimi • vergi sistemlerinin farklılığı • vergi tevkifatı

28
Büyük Gen.Kur., E. 1993/1 K. 1995/2 T. 4.5.1995Danıştay

imar planının dava konusu edilmemesi • kamulaştırma • kamulaştırma işlemine dayanak alınan imar planının dava konusu edilmemesi • kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunun koruma alanı içindeki taşınmazın kamulaştırılması

29
IBK., E. 1994/1 K. 1995/1 T. 4.5.1995Danıştay

içtihatların birleştirilmesi • kit taşınmazlarının haczi

31
IBK., E. 1988/6 K. 1989/4 T. 7.12.1989Danıştay

görevlerine son verilen kamu çalışanları • kamu çalışanlarının sıkıyönetimde görevlerine son verilmesi • sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine görevlerine son verilen kamu çalışanları • • sıkıyönetim kanunu

32
IBK., E. 1988/5 K. 1989/3 T. 3.7.1989Danıştay

gecikme faizi uygulanması • gecikme faizinin geriye doğru uygulanamaması

36
IBK., E. 1971/13 K. 1975/8 T. 28.2.1975Danıştay

seri davalarda vekalet ücreti • vekalet ücreti

39
IBK., E. 1990/3 K. 1992/1 T. 23.1.1992Danıştay

sigorta primleri • tahakkuk ettirildikleri yılda gider yazılma zorunluluğu • sigorta prim borcunun vergi borçlarından farkı olmaması

41
IBK., E. 2005/2 K. 2007/1 T. 7.12.2007Danıştay

ek gösterğe rakamlarını tesbiti • emeklilik ve emekli sandığı işleri

42
IBK., E. 2009/1 K. 2012/2 T. 2.7.2012Danıştay

damga vergısı • ihtırazı kayıt • sebepsız zengınleşme • ihale içtıhadın bırleştırılmesı

43
IBK., E. 2004/1 K. 2004/1 T. 22.12.2004Danıştay

banka ve finans kurumlarından alınan krediler • banka ve finans kurumlarından temin edilen ve vadesi sonraki yıla sarkan kredi • dönemsellik ilkesi • faizin cari yılda gider olarak yazılabileceği • gider olarak gösterilebilme • gider olarak yazılabilen faiz • kredi faizler • kredinin vadesinin kullanıldığı yıldan sonraki yıla sarkması • kurum kazancının tespiti • kurumlar vergisi matrahının hesaplanması • uzun vadeli krediler

44
IBK., E. 1992/2 K. 1994/2 T. 16.6.1994Danıştay

derneklerin ticari faaliyetlerinde kurumlar vergisi • iktisadi işletme sayılma • kurumlar vergisi mükellefiyeti

45
IBK., E. 2002/1 K. 2002/4 T. 14.11.2002Danıştay

ithalat rejimi kararı • toplu konut fonu

47
IBK., E. 1996/1 K. 1997/1 T. 25.12.1997Danıştay

içtihadı birleştirme kararı • karar ve ilam harcı • sosyal sigortalar kurumunun harç muafiyeti • yargı harçlarından muafiyet

49
IBK., E. 1986/2 K. 1986/2 T. 23.10.1986Danıştay

dava açılması • uzlaşma • uzlaşma sağlanamayan durumlarda dava açma koşulları

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: