S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 2.138.660

12
20. HD., E. 2017/7955 K. 2020/300 T. 22.1.2020 · Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • taraf sıfatı • orman kadastrosu • davanın kabulü

13
23. HD., E. 2016/5276 K. 2020/301 T. 22.1.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • davanın kabulü • dosyanın işlemden kaldırılması

14
23. HD., E. 2019/310 K. 2020/305 T. 22.1.2020 · Yargıtay

yeniden değerleme • bilirkişi raporu • davanın kabulü

15
23. HD., E. 2019/368 K. 2020/332 T. 22.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü

16
23. HD., E. 2019/358 K. 2020/333 T. 22.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • tazminat davası

17
13. HD., E. 2019/5802 K. 2020/432 T. 22.1.2020 · Yargıtay

komisyon ücreti • taşınmaz satışı • komisyoncu • davanın kabulü • karşı dava • kötüniyet tazminatı • vekaletname ibraz edilmemesi

18
13. HD., E. 2016/20075 K. 2020/473 T. 22.1.2020 · Yargıtay

haklı neden • davanın kabulü

19
13. HD., E. 2017/9003 K. 2020/478 T. 22.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • bono • davanın kabulü

20
8. HD., E. 2019/855 K. 2020/490 T. 22.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • istinaf yolu • karşı dava

21
8. HD., E. 2019/6455 K. 2020/491 T. 22.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü • babalığın tespiti istemi • çocuğa kayyım atanması • dna incelemesi yapılması • babanın bakım borcu • iştirak nafakası • kayyım atanması

22
8. HD., E. 2019/6712 K. 2020/492 T. 22.1.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • mirasçılık belgesi • ayırt etme gücünü kaybetme • dava açma süresi • gaiplik kararı • kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi • kocanın ölmesi • soybağının reddi

23
13. HD., E. 2019/6745 K. 2020/492 T. 22.1.2020 · Yargıtay

alacaklının ihtarı • borçlunun temerrüdü • taleple bağlılık ilkesi • keşideci • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • kötüniyet tazminatı

24
13. HD., E. 2018/2349 K. 2020/496 T. 22.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü

25
8. HD., E. 2019/553 K. 2020/497 T. 22.1.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • istinaf yolu • karşı dava • merci tayini • nüfus kaydının düzeltilmesi

26
4. HD., E. 2018/1771 K. 2020/231 T. 23.1.2020 · Yargıtay

ağır kusur • bilirkişi raporu • manevi zarar • manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi

27
4. HD., E. 2017/2169 K. 2020/253 T. 23.1.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • davanın yetki yönünden reddi

28
23. HD., E. 2019/290 K. 2020/353 T. 23.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü • müflis • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

29
23. HD., E. 2019/283 K. 2020/354 T. 23.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

30
20. HD., E. 2019/6431 K. 2020/355 T. 23.1.2020 · Yargıtay

devlet ormanı • taleple bağlılık ilkesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • görevsizlik kararı • orman kadastrosu

31
20. HD., E. 2017/5970 K. 2020/360 T. 23.1.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • mirasçılık belgesi • davanın kabulü • orman kadastrosu • bilirkişi kurulu

32
23. HD., E. 2016/5828 K. 2020/370 T. 23.1.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • taleple bağlılık ilkesi • bilirkişi raporu • katılım bankası • usuli kazanılmış hak • müktesep hak

33
23. HD., E. 2019/287 K. 2020/377 T. 23.1.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • tazminat davası • yeniden değerleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

34
23. HD., E. 2016/8968 K. 2020/405 T. 27.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • istirdat davası • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

35
23. HD., E. 2018/1539 K. 2020/406 T. 27.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • doğrudan iflas • esas sözleşme • katılım bankası • yönetim kurulu • harç muafiyeti • bilânço • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava

36
23. HD., E. 2019/546 K. 2020/409 T. 27.1.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • işyeri devri • iş sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • rücu hakkı • bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti

37
23. HD., E. 2019/554 K. 2020/411 T. 27.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • tazminat davası • davanın kabulü

38
23. HD., E. 2016/8952 K. 2020/465 T. 28.1.2020 · Yargıtay

esas sözleşme • haklı neden • kooperatif • tazminat davası • özen yükümlülüğü • yönetim kurulu • zıya

39
23. HD., E. 2016/8276 K. 2020/466 T. 28.1.2020 · Yargıtay

fatura • müteselsil sorumluluk • tüzel kişilik perdesi

40
23. HD., E. 2019/534 K. 2020/472 T. 28.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • fazla çalışma ücreti • müteselsil sorumluluk • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

41
23. HD., E. 2019/510 K. 2020/473 T. 28.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi

42
23. HD., E. 2019/519 K. 2020/475 T. 28.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • götürü bedel • tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın kabulü

43
23. HD., E. 2019/556 K. 2020/477 T. 28.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü

44
23. HD., E. 2016/8977 K. 2020/491 T. 29.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • esas sözleşme • fesih ihbarı • hizmet sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • bilirkişi raporu

45
23. HD., E. 2019/271 K. 2020/492 T. 29.1.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • limited şirket • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

46
23. HD., E. 2019/606 K. 2020/502 T. 29.1.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • yargılama giderleri • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • rücu hakkı • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

47
17. HD., E. 2018/96 K. 2020/282 T. 30.1.2020 · Yargıtay

riziko • ihbar yükümlülüğü • yeniden yargılama • sorumluluk sigortaları • gecikme faizi • zorunlu mali sorumluluk sigortası • bilirkişi raporu • mes’uliyet sigortası • tazminat davası

48
17. HD., E. 2018/3499 K. 2020/290 T. 30.1.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • tazminat davası • tazminattan indirim • davanın kabulü • maddi zarar • karşı dava • istinaf yolu • poliçe

49
17. HD., E. 2019/2096 K. 2020/372 T. 3.2.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • eksik inceleme • destekten yoksun kalma tazminatı • kira sözleşmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • fatura • tazminattan indirim • tazminat davası • cari hesap • kira bedeli • ticari defter • bilirkişi raporu • manevi tazminat • özen yükümlülüğü • tanıkların dinlenmesi

50
17. HD., E. 2018/3389 K. 2020/380 T. 3.2.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe • tazminat davası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: