S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 2.182.661

2
17. HD., E. 2014/3102 K. 2014/5641 T. 11.4.2014Yargıtay

eser sözleşmesi • görevsizlik kararı

4
5. HD., E. 2020/4800 K. 2020/11747 T. 24.12.2020Yargıtay

yeniden yargılama • kamulaştırma • davanın kabulü • karşı dava

5
5. CD., E. 2019/3216 K. 2020/11739 T. 30.6.2020Yargıtay

güveni kötüye kullanma • zimmet suçu

11
12
CGK., E. 2018/153 K. 2020/446 T. 5.11.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • adil yargılamayı etkileme • suç işlemek için örgüt kurma • adil yargılanma hakkına aykırılık • adli kontrol • silahlı örgüt • suçun niteliğinin değişmesi • terör örgütü üyesi olma • haksız tahrik • meşru savunma • iştirak • mükerrirlere özgü infaz rejimi • hak yoksunluğu • sağır ve dilsizlik • içtima • yardım ve yataklık • zorunluluk hali

13
CGK., E. 2019/600 K. 2020/436 T. 3.11.2020Yargıtay

kanunilik ilkesi • adil yargılamayı etkileme • kıyas yasağı • rüşvet

14
CGK., E. 2018/56 K. 2020/438 T. 3.11.2020Yargıtay

seçenek yaptırım • kanun yararına bozma • silahla tehdit • kasten öldürme • adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • kesintisiz suçlar • ateşli silah • tehdit • mala zarar verme • muhafaza altına alma • müsadere • cezanın azaltılması • zincirleme suç • gasp • gerçek içtima • fikri içtima • hırsızlık • içtima • iştirak • hak yoksunluğu • orantılılık ilkesi • ruhsatsız silah taşıma

15
CGK., E. 2016/868 K. 2020/442 T. 3.11.2020Yargıtay

kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması • meşru savunma • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • gasp • gizliliğin ihlali • tehdit • hakkın kullanılması • ilgilinin rızası • özel hayatın gizliliğini ihlal • haberleşmenin gizliliğini ihlal • hakaret

16
CGK., E. 2020/167 K. 2020/444 T. 5.11.2020Yargıtay

etkin pişmanlık • gönüllü vazgeçme • cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler

17
1. HD., E. 2020/126 K. 2021/3824 T. 7.9.2021Yargıtay

yemin delili • davanın kabulü • delil başlangıcı

18
1. HD., E. 2020/245 K. 2021/3817 T. 7.9.2021Yargıtay

hak düşürücü süre • muris muvazaası • tapu iptali • hakkın kötüye kullanılması • muvazaa iddiası

19
1. HD., E. 2020/834 K. 2021/3814 T. 7.9.2021Yargıtay

yeniden yargılama • taleple bağlılık ilkesi • tapu iptali • doğru sicil oluşturma ilkesi • davanın kabulü • vekalet görevinin kötüye kullanılması

20
1. HD., E. 2020/844 K. 2021/3813 T. 7.9.2021Yargıtay

bağışlamanın geri alınması • hak düşürücü süre • rücu hakkı • davanın kabulü

21
1. HD., E. 2020/840 K. 2021/3809 T. 7.9.2021Yargıtay

satış bedeli • davanın kabulü • inançlı işlem • vekalet görevinin kötüye kullanılması

25
HGK., E. 2020/519 K. 2020/851 T. 10.11.2020Yargıtay

adi yazılı sözleşme • teslimde gecikme • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ayıplı iş • cezai şart • bekletici mesele • eksik inceleme • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • kooperatif • yapı kooperatifi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • taşınmaz satışı • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • görevli mahkeme • resmi şekil • mal değişim sözleşmesi • yüklenicinin borçları • karşı dava

26
HGK., E. 2018/156 K. 2020/868 T. 10.11.2020Yargıtay

alacağın devri • bilirkişi raporu • yapı kooperatifi • kooperatif • zarar sigortaları • zıya • kusur sorumluluğu • sebepsiz zenginleşme • cevap dilekçesi • sigorta sözleşmesi • direnme kararı • tenkis talebi • uygun illiyet bağı • ağır kusur • müracaat hakkı • alacağın temliki • karşı dava • ortak kusur • özen yükümlülüğü • maddi hata • kanuni halefiyet • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • riziko • rizikonun gerçekleşmesi • sigorta bedeli • poliçe • sigorta ettiren lehine hak • sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • sigorta teminatı • sigortacının sorumluluğu • tazminat alacağı • tazminat davası

27
HGK., E. 2017/231 K. 2020/875 T. 11.11.2020Yargıtay

vakıf senedi • yardım sandığı • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • anonim şirket • zıya • reasürans şirketi • riziko • davanın kabulü • iş kazası • direnme kararı • cevap dilekçesi • tespit davası

28
CGK., E. 2019/ K. 2020/453 T. 12.11.2020Yargıtay

seçenek yaptırım • adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • suçun işlendiği yer • mükerrirlere özgü infaz rejimi • tehdit • terör örgütü üyesi olma • hak yoksunluğu • örgüte üye olma • iştirak

29
CGK., E. 2017/294 K. 2020/456 T. 12.11.2020Yargıtay

güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • iştirak • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

30
CGK., E. 2019/ K. 2020/458 T. 12.11.2020Yargıtay

azmettirme • muhafaza altına alma • görevi kötüye kullanma • iftira • irtikap • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar • tehdit • hak yoksunluğu

31
CGK., E. 2019/610 K. 2020/463 T. 17.11.2020Yargıtay

adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürme • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • akıl hastalığı • suça teşebbüs • hak yoksunluğu • müsadere • sağır ve dilsizlik • yaralama • tehdit

32
HGK., E. 2018/8 K. 2020/891 T. 17.11.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi kurulu • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü • dürüstlük kuralına uygun davranma • hile • kamulaştırma • pazarlıkla satma • tasarruf yetkisi

33
HGK., E. 2018/696 K. 2020/892 T. 17.11.2020Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü • dürüstlük kuralına uygun davranma • pazarlıkla satma • hile • kamulaştırma • tasarruf yetkisi

34
HGK., E. 2020/184 K. 2020/894 T. 17.11.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • kamulaştırma bedelinin tespiti • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • yetki belgesi • direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü • dosyanın işlemden kaldırılması • dürüstlük kuralına uygun davranma • hile • pazarlıkla satma • kamulaştırma • tasarruf yetkisi • usulüne uygun tebligat

35
HGK., E. 1943/251 K. 2020/895 T. 17.11.2020Yargıtay

kısa vadeli kredi • devlet ormanı • eksik inceleme • hak düşürücü süre • hakkaniyet sorumluluğu • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • objektif sorumluluk • tehlike sorumluluğu • tapu iptali • uygun illiyet bağı • yevmiye defteri • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • ağır kusur • anonim şirket • muvazaa iddiası • zıya • organik bağ • asli müdahil • iyiniyetli üçüncü kişi • sicile güven ilkesi • tapu sicili • tasarruf salâhiyeti • tasarruf yetkisi • teferruat • tazminat alacağı • tazminat davası • cevap dilekçesi • davaya fer'i müdahil olma • davaya katılma talebi • davaya müdahale talebi • direnme kararı • davanın kabulü

36
HGK., E. 2017/274 K. 2020/896 T. 17.11.2020Yargıtay

ticari senetler • borçlanma araçları • cebri icra • ciro • cevap dilekçesi • direnme kararı • maddi hata • tahkim

37
HGK., E. 2020/137 K. 2020/900 T. 17.11.2020Yargıtay

açık ayıp • kira bedeli • bilirkişi raporu • ayıptan sorumluluk • fesih hakkı • gizli ayıp • haklı sebeple fesih • hukuki ayıp • iskân ruhsatı • kira sözleşmesi • kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu • menfi zarar • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • sözleşmeden dönme • sözleşmenin feshi • sözleşmenin kurulması • dürüstlük kuralı • edim yükümlülüğü • ağır kusur • fatura • davanın açılmamış sayılması • haklı neden • delil tespiti talebi • delil tespiti dosyası • hile • seçimlik hak • inhisar hakkı • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • teminat senedi • teknik rapor • karşı dava

38
CGK., E. 2019/641 K. 2020/475 T. 24.11.2020Yargıtay

kasten öldürme • adam öldürmeye teşebbüs • kasten öldürmeye teşebbüs • kasten yaralama • ateşli silah • müsadere • tehdit • hak yoksunluğu • hakaret • haksız tahrik • hırsızlık • yaralama

39
CGK., E. 2018/290 K. 2020/476 T. 24.11.2020Yargıtay

kanun yararına bozma • seçenek yaptırım • denetimli serbestlik • aleyhe bozma yasağı • konut dokunulmazlığının ihlali • bilinçli taksir • iştirak • mala zarar verme • hırsızlık

40
CGK., E. 2018/386 K. 2020/495 T. 1.12.2020Yargıtay

kanunilik ilkesi • adam öldürme • kasten öldürme • bilinçli taksir • taksirle öldürme • olası kastla öldürme • bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti • iştirak • hak yoksunluğu • özen yükümlülüğüne aykırılık • taksirli suç • yaralama

41
CGK., E. 2020/218 K. 2020/496 T. 1.12.2020Yargıtay

kasten yaralama • şantaj • cinsel istismar • cinsel saldırı • cinsel taciz • çocukların cinsel istismarı • tehdit • iftira • nitelikli cinsel istismar • hak yoksunluğu • sağır ve dilsizlik • sarkıntılık • vücut dokunulmazlığını ihlal • yaralama

42
CGK., E. 2019/184 K. 2020/497 T. 3.12.2020Yargıtay

adil yargılamayı etkileme • görevi kötüye kullanma • ihmali davranış • irtikap • kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar

43
CGK., E. 2018/270 K. 2020/498 T. 3.12.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • dava zamanaşımı süresi • kanunilik ilkesi • dava zamanaşımı süresinin belirlenmesi • silahla kasten yaralama • adli kontrol • kasten yaralama • silahlı örgüt • suç işlemek için örgüt kurma • suçun niteliğinin değişmesi • adil yargılamayı etkileme • adil yargılanma hakkına aykırılık • mükerrirlere özgü infaz rejimi • terör örgütü üyesi olma • yaralama • sağır ve dilsizlik • hak yoksunluğu • zorunluluk hali • iştirak

44
CGK., E. 2017/330 K. 2020/503 T. 3.12.2020Yargıtay

kasten öldürme • silahla yaralama • ateşli silah • taksirli suç • özen yükümlülüğüne aykırılık • bilinçli taksir • yaralama

45
CGK., E. 2017/665 K. 2020/506 T. 8.12.2020Yargıtay

haksız çıkar • nitelikli dolandırıcılık • sahtecilik ve dolandırıcılık

46
CGK., E. 2018/279 K. 2020/518 T. 10.12.2020Yargıtay

kanun yararına bozma • konut dokunulmazlığının ihlali • mala zarar verme • hak yoksunluğu • hırsızlık

47
CGK., E. 2017/1121 K. 2020/519 T. 15.12.2020Yargıtay

seçenek yaptırım • kasten öldürme • adil yargılamayı etkileme • denetimli serbestlik • kasten yaralama • adliyeye karşı suçlar • tehdit • hak yoksunluğu • hürriyetten yoksun kılma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • yaralama

48
CGK., E. 2018/250 K. 2020/520 T. 15.12.2020Yargıtay

kanunilik ilkesi • adil yargılamayı etkileme • adliyeye karşı suçlar • suç delillerini bildirmeme • bilinçli taksir • suçların içtimaı • suçluyu kayırma • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • fikri içtima • şahsi cezasızlık sebebi • taksirle öldürme • görevi kötüye kullanma • hak yoksunluğu • mükerrirlere özgü infaz rejimi • trafik güvenliğini tehlikeye sokma • içtima • iftira • irtikap • iştirak • suç uydurma • suç üstlenme • yaralama • rüşvet • taksirle yaralama • mala zarar verme • zimmet suçu

49
CGK., E. 2020/346 K. 2020/527 T. 17.12.2020Yargıtay

kasten öldürme • adli kontrol • hak yoksunluğu • tasarlayarak adam öldürme • cinsel saldırı • hırsızlık • iletişimin dinlenmesi • iletişimin tespiti • muhafaza altına alma • tehdit

50
CGK., E. 2019/441 K. 2020/530 T. 17.12.2020Yargıtay

karşılıksız çek • nitelikli dolandırıcılık • resmi belgede sahtecilik • hak yoksunluğu • sahtecilik ve dolandırıcılık

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: