S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 2.103.635

4
12. HD., E. 2017/5927 K. 2018/10109 T. 18.10.2018 · Yargıtay

disiplin para cezası • istinaf yolu

5
11. HD., E. 2018/4060 K. 2020/1278 T. 12.2.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • limited şirket

6
19. HD., E. 2016/13058 K. 2017/7603 T. 2.11.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • ciro zinciri • menfi tespit • davanın kabulü • keşideci • tespit davası

9
14. HD., E. 2019/1213 K. 2020/313 T. 13.1.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • mirasçılık belgesi • bilirkişi raporu • geçit hakkı • geçit hakkı tesisi • hakkın kötüye kullanılması • davanın kabulü • davaya katılma talebi • paylı mülkiyet • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • komşuluk hukuku

10
17. HD., E. 2016/9833 K. 2019/10010 T. 24.10.2019 · Yargıtay

aciz belgesi • satış bedeli • iptal davası • cebri icra • cebri icra yetkisi • davanın kabulü

11
17. HD., E. 2017/2791 K. 2019/10151 T. 5.11.2019 · Yargıtay

sigorta poliçesi • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • meslekte kazanma gücü kaybı • sorumluluk sigortaları • tazminat davası • bedensel zarar • zorunlu mali sorumluluk sigortası • ağır kusur • bilirkişi raporu • zorunlu sigorta • davanın kabulü • mücbir sebep • poliçe

12
11. HD., E. 2018/2755 K. 2020/184 T. 9.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • dava zamanaşımı • sürastarya ücreti • sürastarya alacağı • taşıma sözleşmesi • gemi • varma limanı • navlun sözleşmesi • navlun • istinaf yolu • karşı dava • tahkim • ödeme emrine itiraz

13
22. HD., E. 2019/8567 K. 2020/162 T. 13.1.2020 · Yargıtay

yazılı delille ispat • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • haklı neden • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • kesin delil

14
11. HD., E. 2019/4890 K. 2020/172 T. 8.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • delillerin toplanması • acente • bilirkişi raporu • poliçe • davanın kabulü • delil toplanması • karşı dava • ön inceleme

15
CGK., E. 2016/496 K. 2020/1 T. 14.1.2020 · Yargıtay

sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme • bilişim alanında suçlar • güveni kötüye kullanma • hak yoksunluğu • haksız çıkar • hırsızlık • mala zarar verme • sahtecilik ve dolandırıcılık

16
11. HD., E. 2019/351 K. 2020/27 T. 6.1.2020 · Yargıtay

denetim raporu • primli pay • şirket birleşmesi • şirketi temsil yetkisi • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • müteselsil sorumluluk • sebepsiz zenginleşme • yıllık kâr • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • hile • hisse senedi • cevap dilekçesi • kar payı • pay defteri • davanın kabulü

17
11. HD., E. 2019/2264 K. 2020/25 T. 6.1.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava

18
17. HD., E. 2016/15568 K. 2019/10189 T. 5.11.2019 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe

19
17. HD., E. 2016/15266 K. 2019/10181 T. 5.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • tazminat davası • hak ve nasafet ilkesi • manevi tazminat • manevi zarar • nesafet • destekten yoksun kalma tazminatı • poliçe • katılma yoluyla temyiz

20
17. HD., E. 2017/4168 K. 2019/10162 T. 5.11.2019 · Yargıtay

davanın ihbarı • bedensel zarar nedeniyle maddi tazminat talebi • bedensel zarar • çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • meslekte kazanma gücü kaybı • rücu hakkı • usuli kazanılmış hak • maluliyet raporu • maddi zarar • tazminat davası • zıya • istinaf yolu

21
17. HD., E. 2017/4151 K. 2019/10161 T. 5.11.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • yargılama giderleri • maddi ve manevi tazminat talebi • hak ve nasafet ilkesi • zamanaşımı defi • tazminat davası • cevap dilekçesi • kısmi ödeme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • maddi zarar • mali mesuliyet poliçesi • manevi tazminat • nesafet • poliçe

22
20. HD., E. 2017/6846 K. 2020/68 T. 14.1.2020 · Yargıtay

devlet ormanı • bütünleyici parça • iptal davası • kusursuz sorumluluk • orman tahdit sınırları • tapu iptali • toptan satış • tapu sicili • ağır kusur • devletin sorumluluğu • teferruat • kamulaştırma • usuli kazanılmış hak • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

23
17. HD., E. 2017/4039 K. 2019/10160 T. 5.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • sorumluluk sigortaları • maddi zarar • poliçe • tazminat davası • destekten yoksun kalma tazminatı

24
17. HD., E. 2017/2260 K. 2019/10153 T. 5.11.2019 · Yargıtay

riziko • rizikonun gerçekleşmesi • destekten yoksun kalma tazminatı • sigorta bedeli • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi • sigorta sözleşmesi • sorumluluk sigortaları • davanın kabulü • zorunlu mali sorumluluk sigortası • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • manevi tazminat • poliçe

25
17. HD., E. 2017/2686 K. 2019/10125 T. 4.11.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • bilirkişi raporu • tazminat davası • kısmi ödeme • yük üzerinde • davanın kabulü • istinaf yolu

26
17. HD., E. 2017/4342 K. 2019/10094 T. 4.11.2019 · Yargıtay

iptal davası • bono • cebri icra • davanın kabulü • kesin süre • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

27
17. HD., E. 2017/3307 K. 2019/10090 T. 4.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • rücu hakkı • sorumluluk sigortaları • zorunlu mali sorumluluk sigortası • ağır kusur • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • poliçe • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

28
3. HD., E. 2019/4025 K. 2020/168 T. 15.1.2020 · Yargıtay

sözleşmenin uyarlanması • satış sözleşmesi • davanın kabulü • olumsuz görev uyuşmazlığı

29
17. HD., E. 2017/2518 K. 2019/10083 T. 4.11.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • yargılama giderleri • yeni hüküm niteliğinde karar • maddi ve manevi tazminat talebi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • manevi tazminat • müktesep hak • tazminat davası • görevsizlik kararı

30
17. HD., E. 2017/1486 K. 2019/10073 T. 4.11.2019 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi

31
17. HD., E. 2017/2316 K. 2019/10070 T. 4.11.2019 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • davanın kabulü

32
17. HD., E. 2017/5146 K. 2019/10066 T. 4.11.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • sigortacının sorumluluğu • hakkaniyet indirimi • kusur sorumluluğu • sorumluluk sigortaları • tehlike sorumluluğu • zorunlu mali sorumluluk sigortası • ağır kusur • bilirkişi raporu • mücbir sebep • poliçe • tazminat davası • zorunlu sigorta • davanın kabulü

33
17. HD., E. 2016/16980 K. 2019/10061 T. 4.11.2019 · Yargıtay

sigorta ettiren lehine hak • kira sözleşmesi • sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • tazminat davası • hasar bedeli • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • görevli mahkeme • karşı dava • poliçe

34
17. HD., E. 2016/11462 K. 2019/10060 T. 4.11.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • riziko • sigorta poliçesi • kredi sözleşmesi • sigorta tazminatı • sigorta teminatı • menfi tespit • zorunlu sigorta • davanın açılmamış sayılması • hayat sigortası • kredi kuruluşu • tespit davası • ortak kusur • ölüm rizikosu • özen yükümlülüğü • poliçe

35
17. HD., E. 2017/452 K. 2019/10052 T. 4.11.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • gecikme faizi • hasar bedeli • manevi zarar • manevi tazminat • tazminat davası • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • temyiz kesinlik sınırı

36
17. HD., E. 2017/5421 K. 2019/10049 T. 4.11.2019 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi zarar • manevi tazminat • tazminat davası • hükmün tavzihi

37
17. HD., E. 2017/790 K. 2019/9973 T. 24.10.2019 · Yargıtay

sigorta poliçesi • destekten yoksun kalma • yargılama giderleri • eksik inceleme • destekten yoksun kalma tazminatı • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • sorumluluk sigortaları • tazminat davası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • hasar bedeli • bilirkişi raporu • manevi tazminat • poliçe • davanın ıslahı

38
17. HD., E. 2016/5134 K. 2019/9960 T. 24.10.2019 · Yargıtay

sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • tazminat davası • bilirkişi raporu • poliçe • ticari iş • ticari işletme • tüzel kişi tacir • görevli mahkeme • karşı dava

39
17. HD., E. 2017/2047 K. 2019/9938 T. 24.10.2019 · Yargıtay

sigorta poliçesi • sigorta teminatı • eksik araştırma ve inceleme • tazminat davası • bilirkişi raporu • hasar bedeli • kasko sigorta poliçesi • maddi zarar • poliçe • davanın kabulü

40
3. HD., E. 2019/4387 K. 2020/50 T. 13.1.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • fatura • istirdat davası • menfi tespit • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kesin delil • tahkikatın sona ermesi

42
4. HD., E. 2017/2474 K. 2020/29 T. 14.1.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • delillerin değerlendirilmesi • kişilik haklarına saldırı

43
11. HD., E. 2018/3238 K. 2020/375 T. 14.1.2020 · Yargıtay

duran varlık • eksik inceleme • esas sözleşme • iptal davası • genel kurul kararı • genel kurul kararının iptali talebi • taşınmaz satışı • anonim şirket • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • bilânço • bilirkişi raporu • yetkisiz temsil • yönetim kurulu • nisaplar • özvarlık • bilirkişi raporuna itiraz

44
CGK., E. 2019/425 K. 2020/4 T. 14.1.2020 · Yargıtay

adam öldürme • silahlı örgüt • adil yargılamayı etkileme • silahlı örgüt kurma • kasten öldürme • davaların birleştirilmesi • adli kontrol • devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk • soykırım ve insanlığa karşı suçlar • suç işlemek için örgüt kurma • devletin güvenliğine karşı suçlar • kesintisiz suçlar • suça iştirak • suçluyu kayırma • akıl hastalığı • anayasal düzene karşı suçlar • anayasayı ihlal • suçun işlendiği yer • taksirle öldürme • ateşli silah • etkin pişmanlık • tehdit • meşru savunma • terör örgütü üyesi olma • mükerrirlere özgü infaz rejimi • nitelikli dolandırıcılık • hakkın kullanılması • ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler • hak yoksunluğu • hakaret • orantılılık ilkesi • cumhurbaşkanına hakaret • hileli ve taksirli iflas • hırsızlık • iletişimin dinlenmesi • uyarıcı madde imal ve ticareti • irtikap • örgüte üye olma • iştirak • yağma • sahtecilik ve dolandırıcılık • yaralama • resmi belgede sahtecilik • yaş küçüklüğü

45
CGK., E. 2017/204 K. 2020/5 T. 14.1.2020 · Yargıtay

azmettirme • kasten yaralama • muhafaza altına alma • müsadere • nitelikli yağma • hukuki ilişkiye dayanan alacağın tahsili amacı • tehdit • asli fail • iştirak • yaralama • yağma

46
HGK., E. 2019/229 K. 2020/5 T. 14.1.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • tazminat davası • görevsizlik kararı • istinaf yolu • karşı dava • ön sorun • yargılamanın iadesi talebi • yetkisizlik kararı

47
21. HD., E. 2019/1104 K. 2020/156 T. 16.1.2020 · Yargıtay

fatura • hizmet tespiti • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • limited şirket • ticareti terk • delillerin değerlendirilmesi • tespit davası

48
CGK., E. 2017/601 K. 2020/6 T. 14.1.2020 · Yargıtay

adli muayene • kasten yaralama • akıl hastalığı • mağdurun rızası • hırsızlık • iftira • iştirak • yağma • nitelikli hırsızlık • nitelikli yağma • basit yaralama • yaralama • tehdit

49
HGK., E. 2019/16 K. 2020/7 T. 14.1.2020 · Yargıtay

aciz belgesi • aciz hali • kesin aciz vesikası • ticari senetler • ticari defter • borç ikrarı • cebri icra • yediemin • iptal davası • kesin aciz belgesi • maktu vekalet ücreti • düzenlenme tarihi • dava ekonomisi • dava şartlarının bulunmaması • fatura • direnme kararı • muvazaa iddiası • eski hale iade talebi • ibraz günü • ikrar • karşı dava • maddi hata • kambiyo senetleri • tasarruf işlemi • alacaklıyı zarara uğratma kastı

50
20. HD., E. 2017/7130 K. 2020/87 T. 14.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kadastro tesbitine itiraz • harç muafiyeti • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu • davanın kabulü

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: