S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 54.243

1
1. HD., E. 2019/132 K. 2020/1040 T. 18.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • ispat yükü • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davacı sıfatı • davanın kabulü • gizli bağış

2
1. HD., E. 2017/1219 K. 2020/1042 T. 18.2.2020 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • kira bedeli • muvazaa iddiası • davanın yenilenmesi • önalım hakkı • satış bedeli • hile

3
1. HD., E. 2016/9681 K. 2020/1246 T. 24.2.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • emniyeti suistimal • işçinin sorumluluğu • sadakat ve özen borcu • tapu iptali • vekalet sözleşmesi • vekaletin kapsamı • temsil yetkisi • vekilin borçları • davanın kabulü • vekalet görevinin kötüye kullanılması

4
1. HD., E. 2017/1641 K. 2020/1287 T. 25.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • hak düşürücü süre • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • muvazaalı işlem • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • vekaletin kötüye kullanılması • tazminat davası • muvazaa iddiası • davanın kabulü • gizli bağış

5
1. HD., E. 2017/1074 K. 2020/533 T. 4.2.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • eksik inceleme • işçinin sorumluluğu • sadakat ve özen borcu • tapu iptali • vekalet sözleşmesi • vekaletin kapsamı • temsil yetkisi • vekilin borçları • davanın kabulü • vekalet görevinin kötüye kullanılması

6
1. HD., E. 2016/14570 K. 2020/254 T. 20.1.2020 · Yargıtay

muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası

7
1. HD., E. 2016/18339 K. 2020/302 T. 21.1.2020 · Yargıtay

satış bedeli • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • tazminat davası • kamulaştırma • muvazaa iddiası • gizli bağış

8
1. HD., E. 2016/15132 K. 2020/483 T. 3.2.2020 · Yargıtay

bağışlamanın geri alınması • borçlunun temerrüdü • hak düşürücü süre • rücu hakkı • sözleşmeden dönme • tapu iptali • bağış yoluyla temlik • davanın kabulü

9
1. HD., E. 2016/18482 K. 2020/304 T. 21.1.2020 · Yargıtay

aile konutu • ehliyetsizlik • akıl hastalığı • akıl hastalığı veya akıl zayıflığının bilirkişi raporu ile belirlenmesi • aktif dava ehliyeti • bilirkişi raporu • ayırt etme gücü bulunmayan kimse • malvarlığı hukuku • muvazaa iddiası • davacı sıfatı • davanın kabulü • taraf teşkili sağlanmaması • tapu iptali

10
1. HD., E. 2016/13698 K. 2020/306 T. 21.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • karşı dava • davanın kabulü • tapu kaydındaki şerhin terkini

11
1. HD., E. 2016/17079 K. 2020/310 T. 21.1.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • satış bedeli • işçinin sorumluluğu • kapıcılık hizmeti • tazminat davası • sadakat ve özen borcu • temsil yetkisi • tapu iptali • vekalet sözleşmesi • vekaletin kapsamı • vekilin borçları • bilirkişi raporu • komandit şirket • bilirkişi kurulu • vekalet görevinin kötüye kullanılması • karşı dava

12
1. HD., E. 2016/17602 K. 2020/307 T. 21.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • satış bedeli • tapu iptali • tazminat davası • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • iyiniyetli üçüncü kişi • muvazaa iddiası • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • ikrar • inançlı işlem • katılma yoluyla temyiz

13
1. HD., E. 2016/14289 K. 2020/200 T. 15.1.2020 · Yargıtay

satış bedeli • eksik araştırma ve inceleme • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • gizli bağış

14
1. HD., E. 2014/14282 K. 2016/11284 T. 20.12.2016 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • davaya katılma talebi

15
1. HD., E. 2016/18495 K. 2020/333 T. 22.1.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • mal değişim sözleşmesi • tapu iptali • kamulaştırma • davanın kabulü

16
1. HD., E. 2016/14341 K. 2020/360 T. 22.1.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • on yıllık hak düşürücü süre • hak düşürücü süre • muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası

17
1. HD., E. 2016/14098 K. 2020/361 T. 22.1.2020 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü

18
1. HD., E. 2016/18082 K. 2020/403 T. 23.1.2020 · Yargıtay

ehliyetsizlik • denkleştirme istemi • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • mirasçılık belgesi • mirasta denkleştirme • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • karşılıksız kazandırma • muvazaa iddiası

19
1. HD., E. 2016/16778 K. 2020/409 T. 23.1.2020 · Yargıtay

yazılı delille ispat • rehin hakkı • satış sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • inançlı işlem • inançlı sözleşme

20
1. HD., E. 2016/18327 K. 2020/416 T. 23.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • muris muvazaası • tapu iptali • davadan feragat • davanın kabulü • muvazaa iddiası

21
1. HD., E. 2011/9216 K. 2011/10836 T. 24.10.2011 · Yargıtay

müşterek mülkiyet • asli müdahil • paylı mülkiyet • davanın kabulü • el atmanın önlenmesi • geçit hakkı

22
1. HD., E. 2011/9495 K. 2011/12313 T. 6.12.2011 · Yargıtay

yeniden yargılama • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • muvazaa iddiası

23
1. HD., E. 2016/6757 K. 2019/5801 T. 13.11.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • doğru sicil oluşturma ilkesi • tapu iptali • davanın kabulü • muvazaa iddiası

24
1. HD., E. 2019/2399 K. 2019/5506 T. 30.10.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • zorunlu dava arkadaşlığı • muris muvazaası • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • muvazaa iddiası • müktesep hak • davanın kabulü

25
1. HD., E. 2016/5165 K. 2018/2026 T. 7.3.2018 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

26
1. HD., E. 2015/9878 K. 2018/8103 T. 26.3.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • davanın kabulü • paylı mülkiyet • taraf sıfatı

27
1. HD., E. 2016/15259 K. 2018/8113 T. 26.3.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • çekişmesiz yargı işi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • tespit davası

28
1. HD., E. 2015/10251 K. 2018/8146 T. 27.3.2018 · Yargıtay

davanın kabulü

29
1. HD., E. 2016/16170 K. 2018/8125 T. 26.3.2018 · Yargıtay

yargılama giderleri • usulüne uygun tebligat • teknik rapor • yevmiye defteri • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

30
1. HD., E. 2015/9316 K. 2018/8193 T. 27.3.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü

31
1. HD., E. 2016/1637 K. 2018/14756 T. 21.11.2018 · Yargıtay

bakım yükümlülüğü • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tenkis talebi • eklenti niteliği • cenaze masrafları • inşai dava • malın sabit tenkis oranında bölünmezliği • sabit tenkis oranı • saklı payın ihlal kastının varlığı • saklı payların zedelenmesi • terekenin resmi defterinin tutulması

32
1. HD., E. 2016/114 K. 2018/14757 T. 21.11.2018 · Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • yazılı delil başlangıcı • yemin delili • yemin teklif etme hakkı • satış bedeli • rehin hakkı • tazminat davası • tapu iptali • gayrimenkul rehni • delil başlangıcı • inançlı işlem • inançlı sözleşme • kesin delil • muvazaa iddiası

33
1. HD., E. 2015/18344 K. 2018/14774 T. 21.11.2018 · Yargıtay

bakım yükümlülüğü • mal değişim sözleşmesi • tenkis talebi • cenaze masrafları • davanın kabulü • gizli bağış • inşai dava • saklı payın ihlal kastının varlığı • saklı payların zedelenmesi • sabit tenkis oranı • terekenin resmi defterinin tutulması

34
1. HD., E. 2018/4401 K. 2018/14777 T. 21.11.2018 · Yargıtay

bağışlamanın geri alınması • eksik inceleme • kamulaştırma • pazar yeri • karşı dava • mülkiyet hakkının korunması

35
1. HD., E. 2016/3599 K. 2018/14783 T. 22.11.2018 · Yargıtay

tapu iptali • el atmanın önlenmesi

36
1. HD., E. 2018/4573 K. 2018/14789 T. 22.11.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • çekişmesiz yargı işi • yargılama giderleri • davanın kabulü • görevsizlik kararı • tespit kararı

37
1. HD., E. 2016/348 K. 2018/14790 T. 22.11.2018 · Yargıtay

ispat yükü • tapu sicili • tapu iptali • yargılama giderleri • yemin delili • muvazaa iddiası • davanın kabulü • vekaletname ibraz edilmemesi • vekalet görevinin kötüye kullanılması

38
1. HD., E. 2016/343 K. 2018/14793 T. 22.11.2018 · Yargıtay

aşırı yararlanma • hak düşürücü süre • tapu iptali • hile • davanın kabulü • karşı dava

39
1. HD., E. 2016/597 K. 2018/14800 T. 22.11.2018 · Yargıtay

bakım alacaklısı • bakım borçlusu • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • sözleşmenin geçerliliği

40
1. HD., E. 2017/4049 K. 2018/14813 T. 22.11.2018 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • tapu iptali • usulüne uygun tebligat • iflâs idaresi • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava • usulsüz tebligat

41
1. HD., E. 2015/18901 K. 2018/14817 T. 22.11.2018 · Yargıtay

tapu iptali • tenkis talebi • satış bedeli • muvazaa iddiası • davanın kabulü

42
1. HD., E. 2018/4069 K. 2018/14818 T. 22.11.2018 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • davanın kabulü

43
1. HD., E. 2015/18923 K. 2018/14820 T. 22.11.2018 · Yargıtay

satış bedeli • bakım alacaklısı • bakım borçlusu • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • muvazaa iddiası • sözleşmenin geçerliliği

44
1. HD., E. 2017/3436 K. 2018/14821 T. 22.11.2018 · Yargıtay

satış bedeli • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • kira bedeli • davanın kabulü • gizli bağış

45
1. HD., E. 2016/7656 K. 2018/14822 T. 22.11.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • davanın kabulü • vasi tayin talebi

46
1. HD., E. 2016/296 K. 2018/14836 T. 22.11.2018 · Yargıtay

nispi vekalet ücreti • tapu iptali • tenkis talebi • yeniden yargılama • muvazaa iddiası • gizli bağış

47
1. HD., E. 2016/701 K. 2018/14837 T. 22.11.2018 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • muvazaa iddiası • tapu sicili • davanın kabulü • yeniden yargılama • doğru sicil oluşturma ilkesi

48
1. HD., E. 2016/621 K. 2018/14838 T. 22.11.2018 · Yargıtay

tapu iptali • yeniden yargılama • davanın kabulü

49
1. HD., E. 2018/3679 K. 2018/14840 T. 22.11.2018 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • asli müdahil • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • kamulaştırma • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • davaya katılma talebi • davaya müdahale talebi • tapu iptali • tenkis talebi • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • kazandırıcı zamanaşımı • mülkiyetin tescilden önce kazanılması • cebri icra • taşınmaz mülkiyetinin kazanılması

50
1. HD., E. 2016/673 K. 2018/14841 T. 22.11.2018 · Yargıtay

delillerin toplanması • tapu iptali

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: