S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 53.101

2
1. HD., E. 2015/8290 K. 2018/11698 T. 2.7.2018 · Yargıtay

tapu iptali • muvazaa iddiası • davadan feragat • davanın kabulü

3
1. HD., E. 2015/11734 K. 2018/10975 T. 4.6.2018 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • zorunlu masraf

4
1. HD., E. 2015/11428 K. 2018/11054 T. 6.6.2018 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • muvazaa iddiası

Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
1. HD., E. 2016/1007 K. 2018/15247 T. 05.12.2018 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • kamulaştırma

7
1. HD., E. 2016/2325 K. 2018/15627 T. 17.12.2018 · Yargıtay

tapu iptali • hile • doğru sicil oluşturma ilkesi • davanın kabulü • maddi hata • vekalet görevinin kötüye kullanılması

9
1. HD., E. 2015/15324 K. 2018/12126 T. 10.09.2018 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • cebri icra • davanın kabulü

10
1. HD., E. 2015/17151 K. 2018/13753 T. 22.10.2018 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması

11
1. HD., E. 2015/8476 K. 2018/11430 T. 21.06.2018 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • tenkis talebi • tazminat alacağı

12
1. HD., E. 2015/15025 K. 2018/13104 T. 03.10.2018 · Yargıtay

tazminat davası • tapu iptali • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • maddi hata • usuli kazanılmış hak

13
1. HD., E. 2017/1984 K. 2018/13820 T. 24.10.2018 · Yargıtay

satış bedeli • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • mirasçılardan mal kaçırma • davanın kabulü • karşı dava

14
1. HD., E. 2016/1018 K. 2018/15249 T. 05.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • ehliyetsizlik • mirasçılardan mal kaçırma • tenkis talebi • hile • vekalet görevinin kötüye kullanılması • yemin teklif etme hakkı • yemin delili

15
1. HD., E. 2015/18514 K. 2018/13752 T. 22.10.2018 · Yargıtay

delillerin toplanması • ehliyetsizlik • akıl hastalığı veya akıl zayıflığının bilirkişi raporu ile belirlenmesi • tapu iptali • tenkis talebi • ayırt etme gücü bulunmayan kimse • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • malvarlığı hukuku

16
1. HD., E. 2015/11275 K. 2018/13608 T. 17.10.2018 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • hile

17
1. HD., E. 2015/7851 K. 2018/13661 T. 17.10.2018 · Yargıtay

bakım yükümlülüğü • malın sabit tenkis oranında bölünmezliği • cenaze masrafları • saklı payın ihlal kastının varlığı • saklı payların zedelenmesi • davanın kabulü • inşai dava • terekenin resmi defterinin tutulması

18
1. HD., E. 2015/17819 K. 2018/13475 T. 15.10.2018 · Yargıtay

satış bedeli • muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemi • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tazminat davası • muvazaa iddiası • davanın kabulü • gizli bağış

19
1. HD., E. 2015/17545 K. 2018/13539 T. 15.10.2018 · Yargıtay

satış bedeli • muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemi • çıplak mülkiyet • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • gizli bağış

20
1. HD., E. 2015/17339 K. 2018/13697 T. 18.10.2018 · Yargıtay

delillerin sunulması • tapu iptali • cevaba cevap dilekçesi • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • görevli mahkeme • ilk itirazlar • kesin süre • ön inceleme • sulhe teşvik

21
1. HD., E. 2015/16130 K. 2018/15655 T. 18.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • tapu sicili • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • hile • kamulaştırma • davanın kabulü • gizli bağış

22
1. HD., E. 2015/16554 K. 2018/15651 T. 18.12.2018 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • satış bedeli • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • vekalet görevinin kötüye kullanılması

23
1. HD., E. 2018/5100 K. 2018/15736 T. 19.12.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • devir yasağı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu sicili • tapu iptali • iddia ve müdafaanın genişletilmesi yasağı • geri alım hakkı • iyi niyetinin korunması ilkesi • davanın kabulü

24
1. HD., E. 2015/742 K. 2018/15202 T. 04.12.2018 · Yargıtay

satış bedeli • ehliyetsizlik • eksik inceleme • işçinin sorumluluğu • sadakat ve özen borcu • tapu iptali • vekalet sözleşmesi • vekilin borçları • vekaletin kapsamı • temsil yetkisi • hile • yönetim kurulu başkanı • miras taksim sözleşmesi • tanık bildirimi • vekalet görevinin kötüye kullanılması • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

25
1. HD., E. 2018/4552 K. 2018/14470 T. 14.11.2018 · Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • satış bedeli • depo etme • tapu iptali • muvazaa iddiası • yazılı delille ispat • yemin delili

26
1. HD., E. 2016/3994 K. 2019/702 T. 7.2.2019 · Yargıtay

satış bedeli • denkleştirme istemi • ispat yükü • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • gizli bağış • muvazaa iddiası

27
1. HD., E. 2018/5290 K. 2019/706 T. 7.2.2019 · Yargıtay

bakım yükümlülüğü • seçimlik hak • tenkis talebi • zamanaşımı defi • cenaze masrafları • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • inşai dava • malın sabit tenkis oranında bölünmezliği • sabit tenkis oranı • saklı payın ihlal kastının varlığı • saklı payların zedelenmesi • terekenin resmi defterinin tutulması

28
1. HD., E. 2019/187 K. 2019/866 T. 11.2.2019 · Yargıtay

çekişmesiz yargı işi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

29
1. HD., E. 2018/5563 K. 2019/707 T. 7.2.2019 · Yargıtay

satış bedeli • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • hile • muvazaa iddiası • davanın kabulü • ispat yükü • taksim sözleşmesi • gizli bağış

30
1. HD., E. 2016/4453 K. 2019/870 T. 11.2.2019 · Yargıtay

satış bedeli • muris muvazaası • ispat yükü • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • gizli bağış

31
1. HD., E. 2016/3466 K. 2019/745 T. 7.2.2019 · Yargıtay

satış bedeli • ehliyetsizlik • eksik inceleme • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • gizli bağış

32
1. HD., E. 2015/17332 K. 2019/784 T. 7.2.2019 · Yargıtay

yemin delili • eksik inceleme • intifa hakkı • kesin süre • zamanaşımı defi • muvazaa iddiası • çıplak mülkiyet

33
1. HD., E. 2015/15249 K. 2019/785 T. 7.2.2019 · Yargıtay

tapu iptali • tenkis talebi • tapu sicili • karşılıksız kazandırma • gizli bağış

34
1. HD., E. 2018/4891 K. 2019/787 T. 7.2.2019 · Yargıtay

tapu iptali • hile • davanın kabulü • vekalet görevinin kötüye kullanılması

35
1. HD., E. 2019/125 K. 2019/856 T. 11.2.2019 · Yargıtay

seçimlik hak • tapu iptali • tazminat davası • tapuya güven ilkesi

36
1. HD., E. 2019/195 K. 2019/699 T. 6.2.2019 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • şirket kasası • şirketi temsil yetkisi • esas sözleşme • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • temsil yetkisi • muvazaa iddiası • davanın kabulü

37
1. HD., E. 2016/12174 K. 2019/895 T. 12.2.2019 · Yargıtay

mal değişim sözleşmesi • tenkis talebi • ticari iş • borca batık • muvazaa iddiası

38
1. HD., E. 2016/4665 K. 2019/858 T. 11.2.2019 · Yargıtay

satış bedeli • ispat yükü • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • gizli bağış • muvazaa iddiası

39
1. HD., E. 2018/4759 K. 2019/788 T. 7.2.2019 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • çıplak mülkiyet • intifa hakkı • muvazaa iddiası • davanın kabulü

40
1. HD., E. 2016/3990 K. 2019/703 T. 7.2.2019 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • muris muvazaası • çıplak mülkiyet • tapu iptali • intifa hakkı • muvazaa iddiası • davanın kabulü • davaya katılma talebi

41
1. HD., E. 2016/4072 K. 2019/708 T. 7.2.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • zorunlu dava arkadaşlığı • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • muvazaa iddiası

42
1. HD., E. 2018/5457 K. 2019/667 T. 6.2.2019 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • ehliyetsizlik • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü

44
1. HD., E. 2018/477 K. 2019/665 T. 6.2.2019 · Yargıtay

satış bedeli • ortaklığın giderilmesi talebi • tazminat davası • dava şartlarının bulunmaması • taraf sıfatı

45
1. HD., E. 2019/68 K. 2019/663 T. 6.2.2019 · Yargıtay

satış bedeli • dürüstlük kuralı • işçinin sorumluluğu • sadakat ve özen borcu • tapu iptali • vekaletin kapsamı • vekilin borçları • tazminat davası • temsil yetkisi • vekalet sözleşmesi • davanın kabulü • vekalet görevinin kötüye kullanılması

46
1. HD., E. 2015/17981 K. 2019/643 T. 5.2.2019 · Yargıtay

davanın kabulü

47
1. HD., E. 2015/17471 K. 2019/638 T. 5.2.2019 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • tapu iptali • tenkis talebi • usuli kazanılmış hak • muvazaa iddiası • davanın kabulü • hükmün tavzihi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • tavzih talebi

48
1. HD., E. 2019/30 K. 2019/662 T. 6.2.2019 · Yargıtay

tapu iptali • kamulaştırma • mülkiyet hakkının korunması

49
1. HD., E. 2018/450 K. 2019/664 T. 6.2.2019 · Yargıtay

satış bedeli • ispat yükü • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • çıplak mülkiyet • tazminat davası • intifa hakkı • davanın kabulü • muvazaa iddiası • gizli bağış

50
1. HD., E. 2015/18764 K. 2018/14512 T. 14.11.2018 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • davaya katılma talebi • usuli kazanılmış hak • mirasçılardan mal kaçırma

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.