S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 55.820

1
1. HD., E. 2018/3410 K. 2021/667 T. 9.2.2021Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • davadan feragat • muvazaa iddiası

2
1. HD., E. 2020/3913 K. 2021/677 T. 10.2.2021Yargıtay

hak düşürücü süre • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • muvazaa iddiası

3
1. HD., E. 2019/4316 K. 2021/678 T. 10.2.2021Yargıtay

aşırı yararlanma • satış bedeli • mutlak butlan • satış sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • taleple bağlılık ilkesi • yetki belgesi • bedel iadesi • temsil yetkisi • hile • hukuki sakatlık • vasi tayin talebi • davaya fer'i müdahil olma • davaya katılma talebi

4
1. HD., E. 2019/4378 K. 2021/679 T. 10.2.2021Yargıtay

yeniden yargılama • satış bedeli • muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • karşı dava

5
1. HD., E. 2020/2129 K. 2021/680 T. 10.2.2021Yargıtay

yeniden yargılama • taleple bağlılık ilkesi • davanın kabulü • tespit kararı

6
1. HD., E. 2020/28 K. 2021/689 T. 10.2.2021Yargıtay

satış bedeli • eksik araştırma ve inceleme • işçinin sorumluluğu • sadakat ve özen borcu • dürüstlük kuralı • tapu iptali • vekalet sözleşmesi • vekaletin kapsamı • vekilin borçları • temsil yetkisi • hile • istinaf yolu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tanıkların yeniden dinlenilmesi • vekalet görevinin kötüye kullanılması

7
1. HD., E. 2021/259 K. 2021/690 T. 10.2.2021Yargıtay

yargılama giderleri • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın kabulü

8
1. HD., E. 2019/4734 K. 2021/691 T. 10.2.2021Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • denkleştirme istemi • muris muvazaası • tapu iptali • adli yardım talebi • davanın kabulü • ihtiyari dava arkadaşlığı • temyiz kesinlik sınırı • muvazaa iddiası

9
1. HD., E. 2021/196 K. 2021/700 T. 10.2.2021Yargıtay

yeniden yargılama • çıplak mülkiyet • doğru sicil oluşturma ilkesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü • miras taksim sözleşmesi • taksim sözleşmesi • intifa hakkı

10
1. HD., E. 2020/430 K. 2021/758 T. 11.2.2021Yargıtay

yeniden yargılama • muris muvazaası • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • muvazaa iddiası • davanın kabulü

11
1. HD., E. 2019/1302 K. 2021/753 T. 11.2.2021Yargıtay

yargılama giderleri • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • muvazaa iddiası • davadan feragat

12
1. HD., E. 2019/1189 K. 2021/752 T. 11.2.2021Yargıtay

satış bedeli • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • davanın kabulü • gizli bağış • muvazaa iddiası • karşı dava

13
1. HD., E. 2018/5003 K. 2021/751 T. 11.2.2021Yargıtay

ehliyetsizlik • işçinin sorumluluğu • sadakat ve özen borcu • tapu iptali • vekalet sözleşmesi • vekilin borçları • vekaletin kapsamı • dürüstlük kuralı • hile • temsil yetkisi • muvazaa iddiası • vekalet görevinin kötüye kullanılması

14
1. HD., E. 2019/4275 K. 2021/688 T. 10.2.2021Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü

15
1. HD., E. 2019/4624 K. 2021/820 T. 16.2.2021Yargıtay

satış bedeli • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • temsil yetkisi • muvazaa iddiası • istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • karşı dava • katılma yoluyla temyiz

16
1. HD., E. 2019/4258 K. 2021/780 T. 15.2.2021Yargıtay

eksik inceleme • zorunlu dava arkadaşlığı • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • muvazaa iddiası • ispat yükü • davanın kabulü

17
1. HD., E. 2019/1576 K. 2021/899 T. 18.2.2021Yargıtay

satış bedeli • işçinin sorumluluğu • sadakat ve özen borcu • sözleşmeden dönme • tapu iptali • vekalet sözleşmesi • vekilin borçları • vekaletin kapsamı • dürüstlük kuralı • tazminat davası • temsil yetkisi • davanın kabulü • karşı dava • vekalet görevinin kötüye kullanılması

18
1. HD., E. 2019/1225 K. 2021/898 T. 18.2.2021Yargıtay

satış bedeli • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tedavi masrafları • muvazaa iddiası • davanın kabulü • gizli bağış • ispat yükü • karşı dava

19
1. HD., E. 2021/139 K. 2021/778 T. 15.2.2021Yargıtay

muris muvazaası • muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemi • tapu iptali • tenkis talebi • bağış yoluyla temlik • bilirkişi raporu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • dava açma süresi • davanın kabulü • muvazaa iddiası • pasif malvarlığı

20
1. HD., E. 2018/5158 K. 2021/900 T. 18.2.2021Yargıtay

ehliyetsizlik • hile • davanın kabulü • davanın açılmamış sayılması • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • vekalet görevinin kötüye kullanılması • tapu iptali

21
1. HD., E. 2020/187 K. 2021/800 T. 14.2.2021Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • tapu iptali • davanın kabulü • vekalet görevinin kötüye kullanılması

22
1. HD., E. 2018/2625 K. 2021/845 T. 17.2.2021Yargıtay

hak düşürücü süre • hile • muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası

23
1. HD., E. 2020/3814 K. 2021/378 T. 25.1.2021Yargıtay

yargılama giderleri • delillerin toplanması • ehliyetsizlik • silahların eşitliği • tapu iptali • hile • adli yardım talebi • davadan feragat • davanın kabulü • feragat dilekçesi • feragatin geçersiz olması • ölünceye kadar bakma sözleşmesi

24
1. HD., E. 2018/4413 K. 2021/386 T. 26.1.2021Yargıtay

tapu iptali • tazminat davası • ağır kusur • bilirkişi raporu • karşı dava • savunma hakkı • tanık gösterme • vekalet görevinin kötüye kullanılması • vekaletnamede ahzu kabz yetkisi • davanın kabulü

25
1. HD., E. 2018/5050 K. 2021/387 T. 26.1.2021Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • yazılı delille ispat • satış bedeli • gayrimenkul rehni • rehin hakkı • tapu iptali • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • delil başlangıcı • inançlı işlem • inançlı sözleşme • karşı dava

26
1. HD., E. 2018/4740 K. 2021/389 T. 26.1.2021Yargıtay

seçimlik hak • tapu iptali • karşı dava • muvazaa iddiası

27
1. HD., E. 2019/2168 K. 2021/395 T. 26.1.2021Yargıtay

satış bedeli • ehliyetsizlik • tapu iptali • davanın kabulü • vekalet görevinin kötüye kullanılması

28
1. HD., E. 2018/5147 K. 2021/396 T. 26.1.2021Yargıtay

tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü

29
1. HD., E. 2019/2201 K. 2021/399 T. 26.1.2021Yargıtay

satış bedeli • ehliyetsizlik • tapu iptali • davanın kabulü • vekalet görevinin kötüye kullanılması

30
1. HD., E. 2018/5283 K. 2021/404 T. 26.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • doğru sicil oluşturma ilkesi • maddi hata • muvazaa iddiası

31
1. HD., E. 2019/2996 K. 2021/334 T. 21.1.2021Yargıtay

el atmanın önlenmesi • tapu sicili • tapu iptali • iddia ve müdafaanın genişletilmesi yasağı • iyi niyetinin korunması ilkesi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • inançlı işlem • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yolsuz tescili bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi

32
1. HD., E. 2019/102 K. 2021/335 T. 21.1.2021Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü

33
1. HD., E. 2019/2427 K. 2021/333 T. 21.1.2021Yargıtay

adın değiştirilmesi • tapu sicili • tapu iptali • iddia ve müdafaanın genişletilmesi yasağı • ikrar • inançlı işlem • karşı dava • yolsuz tescili bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi • vekalet görevinin kötüye kullanılması

34
1. HD., E. 2019/2218 K. 2021/332 T. 21.1.2021Yargıtay

tapu iptali • tazminat davası • davanın kabulü • delil başlangıcı • inançlı işlem • karşı dava • kesin delil • vekalet görevinin kötüye kullanılması

35
1. HD., E. 2020/3034 K. 2021/331 T. 21.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • ehliyetsizlik • muris muvazaası • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü

36
1. HD., E. 2020/2957 K. 2021/329 T. 21.1.2021Yargıtay

tapu iptali • tenkis talebi • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • karşı dava • vasiyetnamenin iptali talebi

37
1. HD., E. 2019/2061 K. 2021/328 T. 21.1.2021Yargıtay

temsil yetkisi • muris muvazaası • tapu iptali • davanın kabulü • muvazaa iddiası • vasiyetnamenin iptali talebi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

38
1. HD., E. 2019/4639 K. 2021/319 T. 21.1.2021Yargıtay

satış bedeli • dürüstlük kuralı • inşaat sözleşmesi • işçinin sorumluluğu • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • sadakat ve özen borcu • tapu iptali • tenkis talebi • vekalet sözleşmesi • vekaletin kapsamı • temsil yetkisi • vekilin borçları • muvazaa iddiası • davanın kabulü • gizli bağış • karşı dava • ön inceleme • temyiz kesinlik sınırı • vekalet görevinin kötüye kullanılması

39
1. HD., E. 2019/4649 K. 2021/317 T. 21.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • muris muvazaası • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • muvazaa iddiası • paylı mülkiyet • davanın kabulü • maddi hata

40
1. HD., E. 2019/2698 K. 2021/344 T. 21.1.2021Yargıtay

cezai şart • hak düşürücü süre • sadakat ve özen borcu • tapu iptali • hile • tazminat davası • muvazaa iddiası

41
1. HD., E. 2020/2505 K. 2021/345 T. 21.1.2021Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak • taraf sıfatı

42
1. HD., E. 2019/2671 K. 2021/346 T. 21.1.2021Yargıtay

satış bedeli • işçinin sorumluluğu • dürüstlük kuralı • temsil yetkisi • sadakat ve özen borcu • tapu iptali • taşınmaz satışı • vekalet sözleşmesi • vekaletin kapsamı • vekilin borçları • muvazaa iddiası • vekalet görevinin kötüye kullanılması

43
1. HD., E. 2020/3660 K. 2021/43 T. 11.1.2021Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü

44
1. HD., E. 2018/1390 K. 2021/48 T. 12.1.2021Yargıtay

hak düşürücü süre • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • evlatlık ilişkisinin kaldırılması • muvazaa iddiası • karşı dava

45
1. HD., E. 2019/3789 K. 2021/122 T. 14.1.2021Yargıtay

muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • zorunlu dava arkadaşlığı • muvazaa iddiası • davanın kabulü • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

46
1. HD., E. 2019/3806 K. 2021/123 T. 14.1.2021Yargıtay

muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

47
1. HD., E. 2020/3605 K. 2021/126 T. 14.1.2021Yargıtay

eksik inceleme • çekişmesiz yargı işi • davanın kabulü • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

48
1. HD., E. 2020/3407 K. 2021/129 T. 14.1.2021Yargıtay

adil yargılanma hakkı • tapu iptali • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • muvazaa iddiası • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması

49
1. HD., E. 2018/4869 K. 2021/140 T. 14.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • muris muvazaası • tapu iptali • tazminat davası • karşı dava • muvazaa iddiası

50
1. HD., E. 2018/5159 K. 2021/53 T. 12.1.2021Yargıtay

yargılama giderleri • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava • maddi hata

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: