S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 54.605

1
1. HD., E. 2019/275 K. 2020/3940 T. 10.9.2020 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • maddi hata • tavzih kararı

2
1. HD., E. 2019/937 K. 2020/3977 T. 10.9.2020 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yemin delili • dolandırıcılık • muris muvazaası • tapu iptali • hile • muvazaa iddiası • davanın kabulü

3
1. HD., E. 2019/676 K. 2020/4017 T. 10.9.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • tapu iptali • yönetim kurulu • davanın kabulü • görevsizlik kararı • yönetim kurulu üyesi

4
1. HD., E. 2018/2850 K. 2020/4391 T. 23.9.2020 · Yargıtay

tenkis talebi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın kabulü • saklı payı ihlal kastı

5
1. HD., E. 2016/18254 K. 2020/4336 T. 22.9.2020 · Yargıtay

yazılı delille ispat • yemin delili • yemin teklif etme hakkı • yemin teklifi • tapu iptali • inançlı işlem • tavzih kararı • tavzih talebi

6
1. HD., E. 2018/4966 K. 2020/4333 T. 22.9.2020 · Yargıtay

tapu iptali • satış bedeli • muvazaa iddiası • davanın kabulü

7
1. HD., E. 2019/1123 K. 2020/4216 T. 17.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • yetki belgesi • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • tespit kararı

8
1. HD., E. 2016/14158 K. 2019/6242 T. 4.12.2019 · Yargıtay

bakım alacaklısı • bakım borçlusu • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • sözleşmenin geçerliliği

9
1. HD., E. 2019/3883 K. 2019/6306 T. 4.12.2019 · Yargıtay

muris muvazaası • usulüne uygun tebligat • tapu iptali • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • iyiniyetli üçüncü kişi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • muvazaa iddiası

10
1. HD., E. 2016/11842 K. 2019/6482 T. 12.12.2019 · Yargıtay

satış bedeli • denkleştirme istemi • çıplak mülkiyet • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • tazminat davası • muvazaa iddiası • davanın kabulü • gizli bağış

11
1. HD., E. 2019/3798 K. 2019/6701 T. 18.12.2019 · Yargıtay

muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • karşı dava

12
1. HD., E. 2016/15093 K. 2019/6741 T. 19.12.2019 · Yargıtay

satış bedeli • yeniden yargılama • ehliyetsizlik • hapis hakkı • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • tapu iptali • nispi vekalet ücreti • muvazaa iddiası • doğru sicil oluşturma ilkesi • davanın kabulü • davaya müdahale talebi

13
1. HD., E. 2019/4254 K. 2019/6241 T. 4.12.2019 · Yargıtay

satış bedeli • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • gizli bağış

14
1. HD., E. 2016/13500 K. 2019/6484 T. 12.12.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • dürüstlük kuralı • zorunlu dava arkadaşlığı • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taraf sıfatı • usul ekonomisi ilkesi

15
1. HD., E. 2016/9621 K. 2019/6485 T. 12.12.2019 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • davanın kabulü • genel vekaletname

16
1. HD., E. 2016/12928 K. 2019/6654 T. 18.12.2019 · Yargıtay

muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü

17
1. HD., E. 2016/6741 K. 2019/6762 T. 19.12.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • seçimlik hak • müteselsil sorumluluk • tapu iptali • tazminat davası • davanın kabulü • karşı dava

18
1. HD., E. 2016/14919 K. 2019/6764 T. 19.12.2019 · Yargıtay

bakım alacaklısı • bakım borçlusu • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • sözleşmenin geçerliliği

19
1. HD., E. 2019/2817 K. 2020/4410 T. 24.9.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • tapu iptali • davanın kabulü • hatalı veraset ilamı • kira bedeli

20
1. HD., E. 2017/4054 K. 2020/4421 T. 24.9.2020 · Yargıtay

hata hile ikrah • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • hile • muvazaa iddiası • davanın kabulü

21
1. HD., E. 2019/3547 K. 2020/4435 T. 24.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • muris muvazaası • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • bilirkişi incelemesi • intifa hakkı • muvazaa iddiası • davanın kabulü

22
1. HD., E. 2019/2247 K. 2020/4439 T. 24.9.2020 · Yargıtay

tapu iptali • tenkis talebi • cenaze masrafları • kooperatif • davanın kabulü • muvazaa iddiası

23
1. HD., E. 2020/1442 K. 2020/4144 T. 16.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • satış sözleşmesi • tapu iptali

24
1. HD., E. 2019/653 K. 2020/4148 T. 16.9.2020 · Yargıtay

tapu iptali • tüketici kredisi • davadan feragat

25
1. HD., E. 2016/17560 K. 2020/4095 T. 15.9.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • hak düşürücü süre • ifa etmeme • tazminat davası • hile • sebepsiz zenginleşme • tapu iptali • bilirkişi raporu • zıya • taleple bağlılık ilkesi

26
1. HD., E. 2018/414 K. 2020/4149 T. 16.9.2020 · Yargıtay

tapu iptali • taşınmaz satışı • hile • davanın kabulü • inançlı işlem

27
1. HD., E. 2018/3855 K. 2020/4165 T. 16.9.2020 · Yargıtay

mal değişim sözleşmesi • tapu iptali • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

28
1. HD., E. 2020/1571 K. 2020/4143 T. 16.9.2020 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • ipotek hakkı • limited şirket • davaya katılma talebi

29
1. HD., E. 2020/672 K. 2020/4091 T. 15.9.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • menfi tespit • tapu iptali • davanın kabulü • tespit davası • muvazaa iddiası

30
1. HD., E. 2017/2315 K. 2020/4092 T. 15.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • satış bedeli • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • doğru sicil oluşturma ilkesi • kooperatif • kooperatifin tasfiyesi • muvazaa iddiası • yapı kooperatifi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • karşı dava

31
1. HD., E. 2016/18459 K. 2020/4093 T. 15.9.2020 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat • yemin teklif etme hakkı • satış bedeli • tapu iptali • delil başlangıcı • davanın kabulü • ikrar • inançlı işlem • ispat yükü • inançlı sözleşme

32
1. HD., E. 2016/15877 K. 2020/4094 T. 15.9.2020 · Yargıtay

satış bedeli • kusursuz sorumluluk • tapu sicili • tazminat davası • tapu iptali • devletin sorumluluğu • yevmiye defteri • dava ehliyeti • davaya fer'i müdahil olma • davaya katılma talebi • muvazaa iddiası

33
1. HD., E. 2019/2876 K. 2020/4253 T. 21.9.2020 · Yargıtay

ölünceye kadar bakma sözleşmesi • ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi • tapu iptali • davanın kabulü • şahsiyetin ölümle son bulması

34
1. HD., E. 2019/2000 K. 2020/4276 T. 21.9.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • mirastan feragat sözleşmesi • mirasçılardan mal kaçırma • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • feragat sözleşmesi • muvazaa iddiası • mirastan feragat • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

35
1. HD., E. 2017/4458 K. 2020/1487 T. 3.3.2020 · Yargıtay

satış bedeli • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • gizli bağış • şahsiyetin ölümle son bulması

36
1. HD., E. 2017/2867 K. 2020/1488 T. 3.3.2020 · Yargıtay

satış bedeli • yeniden yargılama • mirasçılık belgesi • muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü

37
1. HD., E. 2017/4431 K. 2020/1489 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü • muvazaa iddiası • tapuya güven ilkesi

38
1. HD., E. 2016/15304 K. 2020/1490 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • satış bedeli • tapu iptali • gaiplik kararı • davadan feragat • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

39
1. HD., E. 2017/2725 K. 2020/1491 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yetkisizlik kararı • ihalenin feshi talebi • tapu iptali • davanın ıslahı • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı

40
1. HD., E. 2016/16521 K. 2020/1494 T. 3.3.2020 · Yargıtay

denkleştirme istemi • hak düşürücü süre • muris muvazaası • tapu iptali • tenkis talebi • muvazaa iddiası • karşı dava • saklı payı ihlal kastı

41
1. HD., E. 2017/4432 K. 2020/1496 T. 3.3.2020 · Yargıtay

tapu iptali • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma

42
1. HD., E. 2017/2457 K. 2020/1497 T. 3.3.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • dava zamanaşımı • hak düşürücü süre • esas sözleşme • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • tapu iptali • anonim şirket • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • kamulaştırma • kira bedeli • iş bölümü itirazı • karşı dava • muvazaa iddiası

43
1. HD., E. 2017/4364 K. 2020/1498 T. 3.3.2020 · Yargıtay

satış bedeli • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • muvazaa iddiası • gizli bağış

44
1. HD., E. 2016/13766 K. 2020/1499 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • muris muvazaası • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • tenkis talebi • tasarruf yetkisi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • mal ayrılığı

45
1. HD., E. 2016/16532 K. 2020/1509 T. 4.3.2020 · Yargıtay

muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası • karşı dava

46
1. HD., E. 2016/16536 K. 2020/1510 T. 4.3.2020 · Yargıtay

bakım yükümlülüğü • tenkis talebi • malın sabit tenkis oranında bölünmezliği • sabit tenkis oranı • saklı payın ihlal kastının varlığı • saklı payların zedelenmesi • cenaze masrafları • terekenin resmi defterinin tutulması • vasiyetnamenin iptali talebi • inşai dava

47
1. HD., E. 2016/17570 K. 2020/1511 T. 4.3.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • esaslı hata • hak düşürücü süre • tapu iptali • davanın kabulü

48
1. HD., E. 2016/17121 K. 2020/1512 T. 4.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • tapu sicili • davanın kabulü • ön inceleme

49
1. HD., E. 2016/16543 K. 2020/1513 T. 4.3.2020 · Yargıtay

mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • muvazaa iddiası

50
1. HD., E. 2016/17162 K. 2020/1514 T. 4.3.2020 · Yargıtay

satış bedeli • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • gizli bağış • muvazaa iddiası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: