S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 122.460

1
11. HD., E. 2020/4785 K. 2021/250 T. 21.1.2021 · Yargıtay

rehnin paraya çevrilmesi • borcun ödenmemesi • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • rehin sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
11. HD., E. 2019/2293 K. 2021/275 T. 21.1.2021 · Yargıtay

dağıtılabilir kâr • dürüstlük kuralı • esas sözleşme • faaliyet raporu • finansal tablolar • hak düşürücü süre • iptal davası • genel kurul kararının iptali talebi • anonim şirket • bilânço • bilançonun onaylanması • kar payı • kâr payı hakkı • genel kurul kararı • limited şirket • limited şirket genel kurul • limited şirkette genel kurul • olağan genel kurul toplantısı • nominal değer • istinaf yolu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
11. HD., E. 2019/2361 K. 2021/276 T. 21.1.2021 · Yargıtay

hile • hisse senedi • özen yükümlülüğü • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
11. HD., E. 2019/2056 K. 2021/277 T. 21.1.2021 · Yargıtay

hasar bedeli • tazminat alacağı • davanın kabulü • poliçe • taraf sıfatı • bilirkişi incelemesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

5
11. HD., E. 2019/2175 K. 2021/279 T. 21.1.2021 · Yargıtay

menfi tespit • fatura • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ticari defter • cevap dilekçesi • maddi hata • tespit davası

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
11. HD., E. 2019/2116 K. 2021/280 T. 21.1.2021 · Yargıtay

gecikme faizi • iflas masası • müflis

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
11. HD., E. 2019/2508 K. 2021/281 T. 21.1.2021 · Yargıtay

denetçi seçimi • gelir tablosu • sorumluluk davası • sorumluluk koşulları • davanın kabulü • maddi hata

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

8
11. HD., E. 2020/4862 K. 2021/283 T. 21.1.2021 · Yargıtay

satış bedeli • yazılı delil başlangıcı • ispat yükü • satış sözleşmesi • ticari örf ve âdet • kooperatif • örf ve âdet • delil başlangıcı • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
11. HD., E. 2020/2788 K. 2021/287 T. 21.1.2021 · Yargıtay

reeskont-avans faizi • ağır kusur • bilirkişi raporu • ihtiyati haciz • keşideci • ortak kusur

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

10
11. HD., E. 2020/4764 K. 2021/288 T. 21.1.2021 · Yargıtay

sahte imza • menfi tespit • bono • imzaların istiklali • keşideci • ciranta • ciro • poliçe • davadan feragat • imza inkarı • tespit davası • yetkili hamil

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
11. HD., E. 2020/1349 K. 2021/292 T. 21.1.2021 · Yargıtay

hisse devri • şirket pay defteri • ticaret siciline tescil • limited şirket • pay defteri • pay devri • limited şirket hisse devri • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası • menfi tespit

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

12
11. HD., E. 2020/762 K. 2021/293 T. 21.1.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • maddi ve manevi tazminat talebi • adil yargılanma hakkı • tazminat davası • maddi tazminat davası • maddi zarar • manevi tazminat

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
11. HD., E. 2020/575 K. 2021/295 T. 21.1.2021 · Yargıtay

ticaret unvanı • usuli kazanılmış hak

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
11. HD., E. 2020/1350 K. 2021/296 T. 21.1.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

15
11. HD., E. 2020/1371 K. 2021/297 T. 21.1.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
11. HD., E. 2020/4870 K. 2021/299 T. 21.1.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • fatura • menfi tespit • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
11. HD., E. 2020/1156 K. 2021/303 T. 21.1.2021 · Yargıtay

yetki itirazı • taşıma sözleşmesi • taşıyanın sorumluluğu • acente • bilirkişi raporu • konişmento • davacı sıfatı • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

18
11. HD., E. 2020/1486 K. 2021/306 T. 21.1.2021 · Yargıtay

davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

19
11. HD., E. 2020/1003 K. 2021/307 T. 21.1.2021 · Yargıtay

devir sözleşmesi • bilânço • bilirkişi raporu • işletme hakkı devir sözleşmesi • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
11. HD., E. 2020/1471 K. 2021/308 T. 21.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • fatura • gemi • şirket merkezi • bilirkişi raporu • konişmento • navlun • navlun sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
11. HD., E. 2020/3533 K. 2021/108 T. 19.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • yetki itirazı • bilirkişi raporu • cari hesap • ticari defter • davanın kabulü • ödeme emrine itiraz • ödeme yeri • cevap dilekçesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

22
11. HD., E. 2020/3608 K. 2021/112 T. 19.1.2021 · Yargıtay

menfi tespit • yetkili hamil • ciro • ihtiyati haciz • keşideci • kötüniyet tazminatı • tespit davası

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

23
11. HD., E. 2020/3613 K. 2021/115 T. 19.1.2021 · Yargıtay

borcun ödenmemesi • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • usulsüz kefalet

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

24
11. HD., E. 2020/3574 K. 2021/123 T. 19.1.2021 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • görevsizlik kararı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

25
11. HD., E. 2020/7491 K. 2021/364 T. 25.1.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • zamanaşımı defi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

26
11. HD., E. 2020/7489 K. 2021/369 T. 25.1.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • ödünç sözleşmesi • zamanaşımı defi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

27
11. HD., E. 2020/7353 K. 2021/371 T. 25.1.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • zamanaşımı defi • kar payı • yönetim kurulu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

28
11. HD., E. 2019/2671 K. 2021/312 T. 25.1.2021 · Yargıtay

tespit davası • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

29
11. HD., E. 2020/1555 K. 2021/318 T. 25.1.2021 · Yargıtay

devir sözleşmesi • iş kazası • rücu hakkı • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • işletme hakkı devir sözleşmesi • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

30
11. HD., E. 2020/524 K. 2021/319 T. 25.1.2021 · Yargıtay

sigorta poliçesi • eksik inceleme • poliçe • karşı dava • kesin süre • tahkim

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
11. HD., E. 2020/1477 K. 2021/320 T. 25.1.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • sigorta poliçesi • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • sigorta sözleşmesi • zamanaşımı defi • all risk sigortası • ikrar • poliçe

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
11. HD., E. 2020/1446 K. 2021/322 T. 25.1.2021 · Yargıtay

elektronik ortam • toptan satış • bilirkişi raporu • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

33
11. HD., E. 2020/1448 K. 2021/323 T. 25.1.2021 · Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • fatura • acente • ticaret unvanı • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

34
11. HD., E. 2020/3570 K. 2021/125 T. 19.1.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • ispat yükü • sebepsiz zenginleşme • ciranta • ciro • hile • ibraz süresi • keşideci • yetkili hamil • kesin süre • ticari senetler

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

35
11. HD., E. 2020/7888 K. 2021/127 T. 19.1.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • satış bedeli • dava zamanaşımı • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • esas sözleşme • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • şirket merkezi • mutlak butlan • satış vaadi sözleşmesi • satış bedelinin belirlenmesi • bilânço • bilirkişi raporu • kollektif şirket • istinaf yolu • karşı dava • muvazaa iddiası

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

36
11. HD., E. 2020/1189 K. 2021/129 T. 19.1.2021 · Yargıtay

ispat yükü • rehin hakkı • kooperatif • bilirkişi raporu • poliçe • tarım kredi kooperatifi • sigorta poliçesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

37
11. HD., E. 2020/1537 K. 2021/130 T. 19.1.2021 · Yargıtay

riziko • rizikonun gerçekleşmesi • dava zamanaşımı • eksik inceleme • sigorta poliçesi • sigorta sözleşmesi • zamanaşımı defi • poliçe • all risk sigortası • karşı dava • tahkim

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

38
11. HD., E. 2020/1201 K. 2021/134 T. 19.1.2021 · Yargıtay

elektronik ortam • toptan satış

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
11. HD., E. 2019/710 K. 2021/140 T. 19.1.2021 · Yargıtay

genel işlem şartları • haksız fesih • kısmi butlan • menfi zarar • hile

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
11. HD., E. 2019/1391 K. 2021/141 T. 19.1.2021 · Yargıtay

esas sözleşme değişikliği • esas sözleşme • bilânço • yönetim kurulu • olağan genel kurul toplantısı • pay devri

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

41
11. HD., E. 2020/3525 K. 2021/411 T. 26.1.2021 · Yargıtay

yemin delili • bayilik sözleşmesi • intifa hakkı

42
11. HD., E. 2021/111 K. 2021/450 T. 26.1.2021 · Yargıtay

davanın açılmamış sayılması • ön inceleme • yeniden yargılama

43
11. HD., E. 2020/774 K. 2021/704 T. 2.2.2021 · Yargıtay

haksız rekabet • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • inhisar hakkı • manevi tazminat

44
11. HD., E. 2020/1534 K. 2021/708 T. 2.2.2021 · Yargıtay

devir sözleşmesi • bilânço • bilirkişi raporu • işletme hakkı devir sözleşmesi

45
11. HD., E. 2020/172 K. 2021/710 T. 2.2.2021 · Yargıtay

fatura • bilirkişi incelemesi

46
11. HD., E. 2020/1438 K. 2021/711 T. 2.2.2021 · Yargıtay

aval • bilirkişi raporu • karşı dava

47
11. HD., E. 2020/1434 K. 2021/712 T. 2.2.2021 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • karşı dava • zıya

48
11. HD., E. 2020/3526 K. 2021/743 T. 2.2.2021 · Yargıtay

kambiyo senetleri

49
11. HD., E. 2020/3531 K. 2021/744 T. 2.2.2021 · Yargıtay

yazılı delille ispat • bilirkişi raporu • bono • kambiyo senetleri

50
11. HD., E. 2020/4230 K. 2021/763 T. 3.2.2021 · Yargıtay

faktöring • fatura • ticari defter • davanın kabulü

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: