S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 118.019

1
11. HD., E. 2018/2474 K. 2019/4044 T. 22.5.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • sigorta poliçesi • bilirkişi raporu • poliçe • davanın kabulü

2
11. HD., E. 2018/2345 K. 2019/4041 T. 22.5.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • aktif dava ehliyeti • sigorta sözleşmesi • hasar bedeli • tazminat davası • bilirkişi raporu • poliçe • dava ehliyeti • davanın kabulü

3
11. HD., E. 2016/8984 K. 2018/1937 T. 14.3.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

4
11. HD., E. 2014/3208 K. 2014/9904 T. 28.5.2014 · Yargıtay

dava zamanaşımı

5
11. HD., E. 2013/6057 K. 2014/12847 T. 3.7.2014 · Yargıtay

şirketi temsil yetkisi • temsil yetkisi • anonim şirket • bilirkişi raporu

6
11. HD., E. 2013/6311 K. 2014/12849 T. 3.7.2014 · Yargıtay

esas sözleşme • kira sözleşmesi • aktif dava ehliyeti • bilirkişi raporu • dava ehliyeti • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • davaya katılma talebi • maddi hata • muvazaa iddiası • pay defteri

7
11. HD., E. 2014/5343 K. 2014/12762 T. 3.7.2014 · Yargıtay

hakkaniyet indirimi

8
11. HD., E. 2013/16535 K. 2014/12744 T. 2.7.2014 · Yargıtay

devir sözleşmesi • marka tescili • ihtiyati tedbir kararı • şirketten çıkarılma

9
11. HD., E. 2014/91 K. 2014/12746 T. 2.7.2014 · Yargıtay

adli yardım talebinin reddi • ispat yükü • bilânço • kar payı • yönetim kurulu • adli yardım talebi • temyizden feragat

10
11. HD., E. 2013/17426 K. 2014/12747 T. 2.7.2014 · Yargıtay

esas sözleşme • genel kurul kararı • genel kurul kararının iptali talebi • hazirun cetveli • hesap dönemi • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • genel kurula katılma • manevi zarar • olağan genel kurul toplantısı • özel hesap dönemi • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • davaların ayrılması • davanın kabulü

11
11. HD., E. 2014/1268 K. 2014/12751 T. 2.7.2014 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • ağır kusur

12
11. HD., E. 2013/16982 K. 2014/12752 T. 2.7.2014 · Yargıtay

sigorta poliçesi • rücu hakkı • ağır kusur • hasar bedeli • poliçe

13
11. HD., E. 2013/6225 K. 2014/12753 T. 3.7.2014 · Yargıtay

haksız rekabet • bilirkişi raporu • manevi tazminat

14
11. HD., E. 2013/6253 K. 2014/12754 T. 3.7.2014 · Yargıtay

bilirkişi raporu • huzur hakkı • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • yönetim kurulu üyesi

15
11. HD., E. 2014/2621 K. 2014/12758 T. 3.7.2014 · Yargıtay

akdi faiz • iflâs idaresi • gecikme faizi • bilirkişi raporu • karşı dava

16
11. HD., E. 2014/6257 K. 2014/12830 T. 3.7.2014 · Yargıtay

ispat yükü • bilirkişi raporu • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi

17
11. HD., E. 2013/16643 K. 2014/12832 T. 3.7.2014 · Yargıtay

ticari defter • munzam zarar • taleple bağlılık ilkesi • akreditif • davadan feragat • davanın kabulü • derdestlik itirazı

18
11. HD., E. 2014/7876 K. 2014/12833 T. 3.7.2014 · Yargıtay

istihdam edenin sorumluluğu • sigorta poliçesi • kusursuz sorumluluk • davanın kabulü • poliçe

19
11. HD., E. 2014/7869 K. 2014/12834 T. 3.7.2014 · Yargıtay

gecikme faizi • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • şirketin zarara uğratılması

20
11. HD., E. 2014/6859 K. 2014/12835 T. 3.7.2014 · Yargıtay

manevi tazminat • bilirkişi raporu

21
11. HD., E. 2014/7619 K. 2014/12836 T. 3.7.2014 · Yargıtay

genel işlem koşulları • hile • davanın kabulü

22
11. HD., E. 2014/5328 K. 2014/12837 T. 3.7.2014 · Yargıtay

sigorta poliçesi • hasar bedeli • poliçe

23
11. HD., E. 2014/8138 K. 2014/12838 T. 3.7.2014 · Yargıtay

fatura • davanın kabulü

24
11. HD., E. 2014/7368 K. 2014/12842 T. 3.7.2014 · Yargıtay

gecikme faizi • hisse senedi • aracı kurum

25
11. HD., E. 2014/6880 K. 2014/12859 T. 4.7.2014 · Yargıtay

davanın kabulü • gecikme faizi

26
11. HD., E. 2014/7732 K. 2014/12763 T. 3.7.2014 · Yargıtay

haksız rekabet • marka tescili • fatura • ihtiyati tedbir kararı • telif hakkı

27
11. HD., E. 2014/7795 K. 2014/12764 T. 3.7.2014 · Yargıtay

adi yazılı sözleşme • devir sözleşmesi • garanti sözleşmesi • şirketi temsil yetkisi • hisse devri • ihtiyati tedbir kararı • temsil yetkisi • menfi tespit • muvazaa iddiası • tespit davası

28
11. HD., E. 2014/8041 K. 2014/12768 T. 3.7.2014 · Yargıtay

esas sözleşme • genel kurul kararının iptali talebi • aktif dava ehliyeti • anonim şirket • dernek genel kurul kararlarının iptali • umumi heyet • dava ehliyeti

29
11. HD., E. 2013/6271 K. 2014/12771 T. 3.7.2014 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yeniden yargılama • emre muharrer senet • teminat senedi • bono

30
11. HD., E. 2014/4627 K. 2014/12759 T. 3.7.2014 · Yargıtay

devir sözleşmesi • devir yasağı • rekabet yasağı sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • ticari itibar

31
11. HD., E. 2014/5435 K. 2014/12828 T. 3.7.2014 · Yargıtay

fatura • ağır kusur • davanın kabulü • ciro • ciro zinciri • keşideci

32
11. HD., E. 2014/5281 K. 2014/12826 T. 3.7.2014 · Yargıtay

akdi faiz • hile • gecikme faizi • bilirkişi raporu • davaya fer'i müdahil olma • davanın kabulü • vekalet görevinin kötüye kullanılması

33
11. HD., E. 2014/4272 K. 2014/12824 T. 3.7.2014 · Yargıtay

ahde vefa ilkesi • dürüstlük kuralı • satış bedeli • iflâs idaresi • bilirkişi raporu • müflis

34
11. HD., E. 2014/4846 K. 2014/12820 T. 3.7.2014 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

35
11. HD., E. 2014/5018 K. 2014/12760 T. 3.7.2014 · Yargıtay

esas sözleşme • haksız rekabet • hizmet sözleşmesi • rekabet yasağı sözleşmesi • gecikme faizi • ücretin ödenmesi • iş sözleşmesi • alameti farika • bilirkişi raporu • ticaret siciline tescil

36
11. HD., E. 2014/8052 K. 2014/12856 T. 4.7.2014 · Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • devir sözleşmesi • haksız rekabet • rekabet yasağı sözleşmesi • ticari defter • ticari iş • ticari işletme • haklı sebep • hile • cari hesap • limited şirket

37
11. HD., E. 2013/6133 K. 2014/12772 T. 3.7.2014 · Yargıtay

cayma hakkı • dava zamanaşımı • ihbar yükümlülüğü • sigorta sözleşmesi • riziko • sigorta bedeli • poliçe • davanın kabulü • karşı dava

38
11. HD., E. 2014/6909 K. 2014/12765 T. 3.7.2014 · Yargıtay

ödünç sözleşmesi • gecikme faizi • cebri icra

39
11. HD., E. 2014/8030 K. 2014/12766 T. 3.7.2014 · Yargıtay

ihtiyati haciz • manevi tazminat

40
11. HD., E. 2014/7792 K. 2014/12767 T. 3.7.2014 · Yargıtay

şirketi temsil yetkisi • temsil yetkisi • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi

41
11. HD., E. 2014/6216 K. 2014/12855 T. 4.7.2014 · Yargıtay

eksik inceleme • elektronik ortam • sigorta poliçesi • bilirkişi raporu • poliçe • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

42
11. HD., E. 2013/6402 K. 2014/12773 T. 3.7.2014 · Yargıtay

sigorta ettiren lehine hak • kira sözleşmesi • sorumluluk sigortaları • davanın kabulü

43
11. HD., E. 2014/3651 K. 2014/12777 T. 3.7.2014 · Yargıtay

davanın kabulü • görevli mahkeme

44
11. HD., E. 2014/4700 K. 2014/12779 T. 3.7.2014 · Yargıtay

bilirkişi raporu • manevi tazminat

45
11. HD., E. 2013/6461 K. 2014/12850 T. 3.7.2014 · Yargıtay

sigorta poliçesi • taşıma senedi • taşıma sigorta poliçesi • bilirkişi raporu • poliçe • ilk itirazlar • yetki ilk itirazı

46
11. HD., E. 2013/6173 K. 2014/12776 T. 3.7.2014 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • ödeme gücünün olmaması • gecikme faizi • organik bağ • zamanaşımı defi • davanın kabulü

47
11. HD., E. 2014/2462 K. 2014/12852 T. 3.7.2014 · Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi raporu • davanın açılmamış sayılması

48
11. HD., E. 2014/118 K. 2014/12780 T. 3.7.2014 · Yargıtay

iflas masası • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü

49
11. HD., E. 2014/6189 K. 2014/12784 T. 3.7.2014 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • dürüstlük kuralı • bilirkişi raporu • ticaret unvanı • davanın kabulü • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

50
11. HD., E. 2014/7871 K. 2014/12799 T. 3.7.2014 · Yargıtay

dava zamanaşımı • geçici yönetim • iflâs idaresi • müflis • yönetim kurulu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: