S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 123.863

1
11. HD., E. 2020/2793 K. 2021/967 T. 8.2.2021Yargıtay

ayıp ihbarı • eksik inceleme • bilirkişi raporu • davanın kabulü

2
11. HD., E. 2020/4228 K. 2021/1039 T. 10.2.2021Yargıtay

kredi sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsil sorumluluk • müteselsilen kefil • gecikme faizi • kanuni temsilci • davanın konusuz kalması • bilirkişi raporu • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • davadan feragat • dava şartlarının bulunmaması • taleple bağlılık ilkesi • ödeme emrine itiraz

3
11. HD., E. 2019/2417 K. 2021/1051 T. 10.2.2021Yargıtay

adil yargılanma hakkı • ticaret odası • hile • davanın kabulü • hakem kurulu kararı • hakem mahkemesi • hukuki dinlenilme hakkı • karşı dava • tahkim • tahkim yargılaması • uygulanacak hukuk • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması

4
11. HD., E. 2020/1248 K. 2021/1078 T. 10.2.2021Yargıtay

yargılama giderleri • yeni hüküm niteliğinde karar • gecikme faizi • bilirkişi raporu • haklı neden • hesap dönemi • hisse senedi • kar payı • davanın konusuz kalması • davanın kabulü

5
11. HD., E. 2020/1962 K. 2021/1083 T. 10.2.2021Yargıtay

riziko • seçimlik hak • dava zamanaşımı • fiili ödeme günü • sigorta sözleşmesi • sorumluluk sigortaları • tazminat davası • taşıyıcının sorumluluğu • zamanaşımı süresinin başlangıcı • zamanaşımı defi • poliçe • direnme kararı • kesin delil • hakkın kötüye kullanılması

6
11. HD., E. 2019/2627 K. 2021/1105 T. 11.2.2021Yargıtay

resmi şekil • eksik inceleme • devir sözleşmesi • dürüstlük kuralı • düzenlenme tarihi • şirketi temsil yetkisi • şirketin işletme konusu • temsil yetkisi • gecikme faizi • haklı neden • ticari defter • hisse devri • imzaların istiklali • zıya • limited şirket hisse devri • aval şerhi • aval • keşideci • dava şartlarının bulunmaması • bono • istinaf yolu • karşı dava • limited şirket

7
11. HD., E. 2020/5559 K. 2021/1146 T. 11.2.2021Yargıtay

tasarruf yetkisi • davanın kabulü

8
11. HD., E. 2020/1724 K. 2021/1223 T. 15.2.2021Yargıtay

marka tescili • davanın kabulü • karşı dava

9
11. HD., E. 2020/2784 K. 2021/1234 T. 15.2.2021Yargıtay

görevli mahkeme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

10
11. HD., E. 2020/3753 K. 2021/1236 T. 15.2.2021Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • yetki itirazı • açık artırma usulü • bilirkişi raporu • kötüniyet tazminatı

11
11. HD., E. 2020/3627 K. 2021/1238 T. 15.2.2021Yargıtay

cezai şart alacağı • cezai şart talebi • cezai şart • menfi tespit • fatura • cari hesap • usuli kazanılmış hak • ticari defter • davanın açılmamış sayılması • kötüniyet tazminatı • taleple bağlılık ilkesi

12
11. HD., E. 2020/3745 K. 2021/1239 T. 15.2.2021Yargıtay

dolandırıcılık • bilirkişi raporu • ciranta • ciro • ciro zinciri • hile • karz • keşideci • yetkili hamil

13
11. HD., E. 2020/1460 K. 2021/1243 T. 15.2.2021Yargıtay

marka tescili • karşı dava

14
11. HD., E. 2020/1461 K. 2021/1244 T. 15.2.2021Yargıtay

marka tescili • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • karşı dava

15
11. HD., E. 2020/266 K. 2021/1250 T. 16.2.2021Yargıtay

haksız rekabet • ispat yükü • ticari iş • bilirkişi raporu

16
11. HD., E. 2020/1589 K. 2021/1257 T. 16.2.2021Yargıtay

iptal davası • esas sözleşme • finansal tablolar • finansal tabloların müzakeresi • genel kurul kararı • hile • olağan genel kurul toplantısı • olağanüstü genel kurul toplantısı • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • yönetim kurulu üyesi • davanın kabulü

17
11. HD., E. 2020/4708 K. 2021/1259 T. 16.2.2021Yargıtay

menfi tespit • nispi vekalet ücreti • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • tespit davası

18
11. HD., E. 2020/4715 K. 2021/1260 T. 16.2.2021Yargıtay

kredi sözleşmesi • gecikme faizi • tüketici kredisi • bilirkişi raporu • görevsizlik kararı

19
11. HD., E. 2020/3695 K. 2021/1261 T. 16.2.2021Yargıtay

ispat yükü • aval • aval veren • aval veren kişinin teminat altına aldığı borç • aval verenin taahhüdü • bono • bonoda aval • ikrar

20
11. HD., E. 2020/2858 K. 2021/1262 T. 16.2.2021Yargıtay

eksik inceleme • kredi sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • bilirkişi raporu • davanın kabulü • hakem kurulu kararı

21
11. HD., E. 2020/4703 K. 2021/1263 T. 16.2.2021Yargıtay

keşideci • beyaz ciro • ciranta • ciro • davanın kabulü • karşı dava

22
11. HD., E. 2020/4710 K. 2021/1265 T. 16.2.2021Yargıtay

fesih hakkı • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • sözleşmenin feshi talebi • gecikme faizi • genel kurul kararı • haklı neden • bilirkişi raporu • borca batık • dava şartlarının bulunmaması • kira bedeli

23
11. HD., E. 2020/3674 K. 2021/1286 T. 16.2.2021Yargıtay

yeniden yargılama • nispi vekalet ücreti • bayilik sözleşmesi • bilirkişi raporu • intifa hakkı • karşı dava

24
11. HD., E. 2020/3549 K. 2021/1296 T. 16.2.2021Yargıtay

kredi sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • karşı dava

25
11. HD., E. 2020/2717 K. 2021/1297 T. 16.2.2021Yargıtay

satış bedeli • ayıp ihbarı • gizli ayıp • anonim şirket • davanın kabulü • görevsizlik kararı

26
11. HD., E. 2020/1393 K. 2021/1311 T. 17.2.2021Yargıtay

haksız rekabet • ticaret unvanı • ticari iş • ticari işletme • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

27
11. HD., E. 2019/5358 K. 2021/5517 T. 15.9.2021Yargıtay

sigorta bedeli • fatura • finansal durum • sigorta tazminatı • sigorta sözleşmesi • zararı ispat • akreditif • bilirkişi raporu • cari hesap • poliçe • davaya müdahale talebi • ispat yükü • istinaf yolu

28
11. HD., E. 2020/1234 K. 2021/700 T. 2.2.2021Yargıtay

haksız rekabet • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • ihtiyati tedbir kararı • manevi tazminat

29
11. HD., E. 2018/5152 K. 2021/850 T. 4.2.2021Yargıtay

sermaye arttırımı • gecikme faizi • hamiline hisse senedi • hisse senedi • yeni pay alma hakkı • yıllık kâr • yönetim kurulu • kar payı • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • bilirkişi raporu

30
11. HD., E. 2020/7442 K. 2021/482 T. 26.1.2021Yargıtay

haksız rekabet • direnme kararı

31
11. HD., E. 2020/1245 K. 2021/469 T. 26.1.2021Yargıtay

eksik inceleme • haksız rekabet • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • yönetim kurulu • davacı sıfatı

33
11. HD., E. 2020/1377 K. 2021/495 T. 27.1.2021Yargıtay

kâr payı dağıtımı • kar payı • limited şirket • karşı dava

38
11. HD., E. 2020/6184 K. 2021/4554 T. 31.5.2021Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • davanın kabulü • karşı dava • bilirkişi raporu

39
11. HD., E. 2021/1976 K. 2021/4556 T. 31.5.2021Yargıtay

ticari defter • yargılama giderleri • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • eşitlik ilkesi

40
11. HD., E. 2021/1978 K. 2021/4566 T. 31.5.2021Yargıtay

hak düşürücü süre • zamanaşımı defi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

41
11. HD., E. 2020/7644 K. 2021/4567 T. 31.5.2021Yargıtay

fiili ödeme günü • yargılama giderleri • kanuni faiz • gecikme faizi • eşitlik ilkesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

42
11. HD., E. 2021/1719 K. 2021/4568 T. 31.5.2021Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • gecikme faizi • kanuni faiz • kar payı • istinaf dilekçesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava

43
11. HD., E. 2021/1881 K. 2021/4572 T. 31.5.2021Yargıtay

haksız rekabet • aktif dava ehliyeti • zıya • dava ehliyeti

44
11. HD., E. 2021/3638 K. 2021/4616 T. 31.5.2021Yargıtay

yasal temyiz süresi • davanın kabulü • kararın temyiz edilmemiş sayılması • kesin süre

45
11. HD., E. 2021/3512 K. 2021/4617 T. 31.5.2021Yargıtay

yasal temyiz süresi • usulüne uygun tebligat • kayyum • harç muafiyeti • kararın temyiz edilmemiş sayılması • kesin süre

46
11. HD., E. 2021/3644 K. 2021/4618 T. 31.5.2021Yargıtay

hak düşürücü süre • hizmet sözleşmesi • istirdat davası • genel işlem şartları • karşı dava • takas ve mahsup talebi

47
11. HD., E. 2019/5387 K. 2021/4528 T. 27.5.2021Yargıtay

kira sözleşmesi • ticari itibar • kısa vadeli kredi • manevi zarar • davanın kabulü

48
11. HD., E. 2019/4154 K. 2021/4468 T. 27.5.2021Yargıtay

sigorta poliçesi • taşıyıcının sorumluluğu • poliçe

49
11. HD., E. 2019/4783 K. 2021/4461 T. 26.5.2021Yargıtay

satış bedeli • maddi ve manevi tazminat talebi • satış sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • hile • hisse devri • limited şirket • manevi tazminat • dava şartlarının bulunmaması • harici yazılı satış sözleşmesi • istinaf yolu • limited şirket hisse devri

50
11. HD., E. 2020/3848 K. 2021/4459 T. 26.5.2021Yargıtay

sahte imza • fatura • istirdat davası • menfi tespit • bilirkişi raporu • ciranta • ciro • çek iptali • ihtiyati haciz • keşideci • ödeme yasağı • imza itirazı • karşı dava • sahtecilik iddiası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: