S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 116.931

3
11. HD., E. 2010/354 K. 2011/9335 T. 25.7.2011 · Yargıtay

hukuki yarar yokluğu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

4
11. HD., E. 2011/8817 K. 2011/9336 T. 25.7.2011 · Yargıtay

gemi • taşıma sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • el atmanın önlenmesi • mücbir sebep • navlun • davanın kabulü

5
11. HD., E. 2014/2792 K. 2014/3886 T. 28.2.2014 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • ihtiyati tedbir kararı • manevi tazminat • ihtiyati tedbir kararına muhalefet • maddi hata

Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
11. HD., E. 2013/8577 K. 2013/22767 T. 12.12.2013 · Yargıtay

sigorta bedeli • poliçe • zıya

12
11. HD., E. 2013/8514 K. 2013/22718 T. 12.12.2013 · Yargıtay

zamanaşımı defi

13
11. HD., E. 2013/7943 K. 2013/22806 T. 13.12.2013 · Yargıtay

davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

14
11. HD., E. 2013/17492 K. 2014/4333 T. 7.3.2014 · Yargıtay

sigorta poliçesi • hasar bedeli • poliçe

Benzer içeriğe sahip kararları göster

15
11. HD., E. 2014/1354 K. 2014/4345 T. 7.3.2014 · Yargıtay

hak düşürücü süre

Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
11. HD., E. 2013/16103 K. 2014/4350 T. 7.3.2014 · Yargıtay

ardiye sözleşmesi • fatura • menfi tespit • cevap dilekçesi • malların teslimi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
18
11. HD., E. 2013/16560 K. 2014/4699 T. 11.3.2014 · Yargıtay

fatura • satış sözleşmesi

19
11. HD., E. 2013/15909 K. 2014/4512 T. 10.3.2014 · Yargıtay

sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • antrepo • bilirkişi raporu • poliçe • kötüniyet tazminatı

30
11. HD., E. 2012/13902 K. 2014/4250 T. 6.3.2014 · Yargıtay

dolandırıcılık • emniyeti suistimal • fatura • sorumluluk davası • hile • bilirkişi raporu • karz • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • şifa hakkı • bilânço • bağımsız denetim

Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
11. HD., E. 2012/13724 K. 2014/4249 T. 6.3.2014 · Yargıtay

yoksun kalınan kazanç • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar

Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
11. HD., E. 2013/13238 K. 2013/23722 T. 30.12.2013 · Yargıtay

adli yardım talebi • davanın kabulü • tespit kararı

33
11. HD., E. 2013/13067 K. 2013/23706 T. 30.12.2013 · Yargıtay

adli yardım talebi • davanın kabulü

35
11. HD., E. 2012/12734 K. 2013/11185 T. 29.5.2013 · Yargıtay

eda davası • tespit davası

36
11. HD., E. 2012/12737 K. 2013/11186 T. 29.5.2013 · Yargıtay

eda davası • tespit davası

37
11. HD., E. 2012/12765 K. 2013/11187 T. 29.5.2013 · Yargıtay

eda davası • tespit davası

38
11. HD., E. 2012/12731 K. 2013/11188 T. 29.5.2013 · Yargıtay

eda davası • tespit davası

39
11. HD., E. 2011/15667 K. 2013/11525 T. 3.6.2013 · Yargıtay

bilirkişi raporu

40
11. HD., E. 2012/9468 K. 2013/11545 T. 3.6.2013 · Yargıtay

haksız rekabet • ticari itibar • ihtiyati tedbir kararı • manevi tazminat

41
11. HD., E. 2012/13880 K. 2013/11554 T. 3.6.2013 · Yargıtay

sigorta ettiren lehine hak • sigorta tazminatı • fatura • gizli ayıp • inhisar hakkı • dava zamanaşımı • bilirkişi raporu

42
11. HD., E. 2013/1584 K. 2013/11861 T. 6.6.2013 · Yargıtay

cezai şart talebi • cezai şart • iptal davası • tenkis talebi • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • dava şartlarının bulunmaması • hakem kurulu kararı • tahkim • tahkim yeri

43
11. HD., E. 2012/14162 K. 2013/12053 T. 10.6.2013 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • katılma yoluyla temyiz • maddi hata

44
11. HD., E. 2012/14107 K. 2013/12054 T. 10.6.2013 · Yargıtay

aciz belgesi • yeniden yargılama • nispi vekalet ücreti • bilirkişi raporu • ciro • keşideci • çek iptali • müracaat hakkı • imza itirazı • kötüniyet tazminatı • katılma yoluyla temyiz • temlik cirosu

45
11. HD., E. 2013/8449 K. 2013/12055 T. 10.6.2013 · Yargıtay

yetki itirazı • menfi tespit • müteselsilen kefil • bono • ihtiyati tedbir kararı • ihtiyati haciz • imzaların bağımsızlığı • kambiyo senetleri • taraf sıfatı • tespit davası • tespit kararı

46
11. HD., E. 2012/14436 K. 2013/12058 T. 10.6.2013 · Yargıtay

objektif özen yükümlülüğü • bilirkişi raporu • hisse senedi • özen yükümlülüğü • davanın kabulü

47
11. HD., E. 2012/13878 K. 2013/12060 T. 10.6.2013 · Yargıtay

sigorta poliçesi • kira sözleşmesi • bilirkişi raporu • poliçe

48
11. HD., E. 2012/14071 K. 2013/12064 T. 10.6.2013 · Yargıtay

dava zamanaşımı • destekten yoksun kalma • maddi tazminat davası • manevi tazminat • tazminat davası

49
11. HD., E. 2013/9027 K. 2013/12066 T. 11.6.2013 · Yargıtay

yeniden yargılama • teminat mektubu bedellerinin depo edilmesi • gecikme faizi • müteselsilen kefil • nispi vekalet ücreti • bilirkişi raporu • maddi hata • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

50
11. HD., E. 2012/11679 K. 2013/12067 T. 11.6.2013 · Yargıtay

eda davası • yeniden yargılama • tespit davası • tespit kararı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: