S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 119.287

1
11. HD., E. 2019/3688 K. 2020/2365 T. 4.3.2020 · Yargıtay

haksız rekabet • marka tescili • basiretli tacir • bilirkişi raporu • hile • manevi tazminat • ticaret unvanı • ticari itibar • karşı dava

2
11. HD., E. 2019/4784 K. 2020/2949 T. 17.6.2020 · Yargıtay

haksız rekabet • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat

3
11. HD., E. 2019/4413 K. 2020/2985 T. 17.6.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

5
11. HD., E. 2019/2269 K. 2020/16 T. 6.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • marka tescili • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • karşı dava

7
11. HD., E. 2018/5779 K. 2020/2789 T. 11.6.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu

8
11. HD., E. 2018/5271 K. 2020/2790 T. 11.6.2020 · Yargıtay

kar payı • davanın kabulü • karşı dava

9
11. HD., E. 2018/5858 K. 2020/2798 T. 11.6.2020 · Yargıtay

marka tescili • bilirkişi raporu

10
11. HD., E. 2019/4973 K. 2020/2815 T. 11.6.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • icranın geri bırakılması • kambiyo senetleri • ticaret unvanı • istinaf yolu • karşı dava

11
11. HD., E. 2019/3681 K. 2020/2817 T. 11.6.2020 · Yargıtay

haksız rekabet • toptan satış • bilirkişi raporu • zıya • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

12
11. HD., E. 2019/4405 K. 2020/2819 T. 11.6.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • istinaf yolu • karşı dava

14
11. HD., E. 2018/4431 K. 2020/2828 T. 11.6.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • esas sözleşme • bilânço • yönetim kurulu

15
11. HD., E. 2019/3382 K. 2020/2456 T. 11.3.2020 · Yargıtay

fiili taşıyıcı • gümrük denetimi • taşıma aracı • navlun • navlun sözleşmesi • bilirkişi raporu • cari hesap

16
11. HD., E. 2019/3057 K. 2020/2457 T. 11.3.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

17
11. HD., E. 2019/4787 K. 2020/2487 T. 1.6.2020 · Yargıtay

ortaklıktan çıkarılma • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre

18
11. HD., E. 2019/5064 K. 2020/2491 T. 1.6.2020 · Yargıtay

karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

19
11. HD., E. 2019/4189 K. 2020/2496 T. 1.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • davanın konusuz kalması • haklı neden • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

20
11. HD., E. 2019/4191 K. 2020/2497 T. 1.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • haklı neden • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

21
11. HD., E. 2019/4192 K. 2020/2498 T. 1.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

22
23
11. HD., E. 2019/4403 K. 2020/2529 T. 1.6.2020 · Yargıtay

bayilik sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

24
11. HD., E. 2019/4404 K. 2020/2530 T. 1.6.2020 · Yargıtay

marka tescili • bilirkişi raporu • müktesep hak • davanın kabulü • ikrar

25
11. HD., E. 2019/3603 K. 2020/2360 T. 4.3.2020 · Yargıtay

iptal davası • genel kurul kararı • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • olağan genel kurul toplantısı • oy hakkı • yönetim kurulu • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava

26
11. HD., E. 2020/111 K. 2020/2366 T. 4.3.2020 · Yargıtay

sermayenin korunması ilkesi • tapu iptali • genel kurul kararı • anonim şirket • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • görevli mahkeme

27
11. HD., E. 2019/3782 K. 2020/2368 T. 4.3.2020 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • davanın yenilenmesi

28
11. HD., E. 2019/3823 K. 2020/2369 T. 4.3.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

29
11. HD., E. 2019/3834 K. 2020/2370 T. 4.3.2020 · Yargıtay

fatura • bilirkişi raporu • ticaret unvanı • davanın kabulü

30
11. HD., E. 2019/3855 K. 2020/2371 T. 4.3.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • ciro

31
11. HD., E. 2019/3885 K. 2020/2372 T. 4.3.2020 · Yargıtay

dolandırıcılık • yargılama giderleri • yeniden yargılama • hile • davaya fer'i müdahil olma • harç muafiyeti

32
11. HD., E. 2019/4051 K. 2020/2374 T. 4.3.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu

33
11. HD., E. 2019/4120 K. 2020/2375 T. 4.3.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

34
11. HD., E. 2019/4140 K. 2020/2376 T. 4.3.2020 · Yargıtay

eda davası • dava şartlarının bulunmaması • tespit davası

35
11. HD., E. 2019/4141 K. 2020/2377 T. 4.3.2020 · Yargıtay

fatura • fiili taşıyan • gemi • navlun • bilirkişi raporu

36
11. HD., E. 2019/3809 K. 2020/2381 T. 4.3.2020 · Yargıtay

inhisar hakkı • karşı dava

37
11. HD., E. 2019/4546 K. 2020/2384 T. 4.3.2020 · Yargıtay

devir sözleşmesi • cezai şart • eksik inceleme • işyeri devri • kira sözleşmesi • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • sözleşmeden dönme • bono • ciro • tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • kesin delil • kötüniyet tazminatı • tespit davası

38
11. HD., E. 2019/4104 K. 2020/2390 T. 4.3.2020 · Yargıtay

akdi faiz • yeniden yargılama • hak düşürücü süre • gecikme faizi • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • harç muafiyeti • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

40
11. HD., E. 2018/5087 K. 2020/2393 T. 5.3.2020 · Yargıtay

haklı neden • işletme değeri • kötüniyet tazminatı

41
11. HD., E. 2018/5107 K. 2020/2394 T. 5.3.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • gemi • haklı neden • sözleşmenin feshi talebi • geçersiz sözleşme • yolcu taşıma • yolcu taşımacılığı • istinaf yolu • karşı dava

43
11. HD., E. 2020/1008 K. 2020/2396 T. 5.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maddi ve manevi tazminat talebi • taşıma sözleşmesi • manevi tazminat

44
11. HD., E. 2018/5065 K. 2020/2397 T. 5.3.2020 · Yargıtay

haksız rekabet • bilirkişi raporu • davanın kabulü

45
11. HD., E. 2018/5144 K. 2020/2398 T. 5.3.2020 · Yargıtay

donatan • gemi • antrepo • bilirkişi raporu • varma limanı • poliçe • sigorta poliçesi

46
11. HD., E. 2018/4527 K. 2020/2399 T. 5.3.2020 · Yargıtay

gecikme faizi • manevi tazminat • ihtiyati haciz

47
11. HD., E. 2018/4644 K. 2020/2400 T. 5.3.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • kredi sözleşmesi • akreditif • taşıma sigortası • poliçe

48
11. HD., E. 2018/5148 K. 2020/2401 T. 5.3.2020 · Yargıtay

sahte imza • eksik inceleme • kredi sözleşmesi • gecikme faizi • şirket menfaati • manevi tazminat

49
11. HD., E. 2018/4616 K. 2020/2403 T. 5.3.2020 · Yargıtay

kar payı • limited şirket

50
11. HD., E. 2018/4763 K. 2020/2405 T. 5.3.2020 · Yargıtay

reeskont-avans faizi • cezai şart tazminatı • cezai şart • kira sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • acente • acentelik sözleşmesi • kooperatif • davanın kabulü • karşı dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: