S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 79.573

1
12. HD., E. 2019/11871 K. 2019/14783 T. 23.12.2019 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • anonim şirket • istinaf yolu • maddi hata

2
12. HD., E. 2020/1188 K. 2020/3228 T. 20.5.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • davanın kabulü

3
12. HD., E. 2018/10879 K. 2019/14504 T. 9.10.2019 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • borcun muaccel olması • cari hesap • cari hesap sözleşmesi • ikrar • istinaf yolu • üst sınır ipoteği

4
12. HD., E. 2019/10918 K. 2020/3342 T. 1.6.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • teminat senedi • kambiyo senetleri • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

5
12. HD., E. 2019/7268 K. 2020/3433 T. 1.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kredi sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • tüketici kredisi • ikrar

6
12. HD., E. 2019/5457 K. 2020/3394 T. 1.6.2020 · Yargıtay

akdi faiz • gecikme faizi • yıllık faiz oranı • bilirkişi raporu • kambiyo senetleri • istinaf yolu

7
12. HD., E. 2019/8036 K. 2020/3289 T. 27.5.2020 · Yargıtay

icra takibinin kesinleşmesi • kambiyo senetleri • haczedilmezlik şikayeti

8
12. HD., E. 2019/8008 K. 2020/3277 T. 27.5.2020 · Yargıtay

çizilmiş ciro • ibraz süresi • ibraz süresinin geçmesinden sonra yapılan ciro • alacağın temliki • kambiyo senetleri • beyaz ciro • ciranta • ciro • çekin ibrazı • müracaat hakkı • müteselsil ve birbirine bağlı ciro • yetkili hamil

9
10
12. HD., E. 2020/1447 K. 2020/3240 T. 20.5.2020 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • bilirkişi raporu • istinaf yolu

11
12
12. HD., E. 2020/4673 K. 2020/8144 T. 6.10.2020 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti

13
12. HD., E. 2020/327 K. 2020/3061 T. 6.5.2020 · Yargıtay

istinaf dilekçesi • istinaf yolu

14
12. HD., E. 2020/3227 K. 2020/3069 T. 6.5.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre

15
12. HD., E. 2019/6594 K. 2020/3135 T. 12.5.2020 · Yargıtay

istirdat davası • davanın konusuz kalması • cebri icra • cebri icra tehdidi altında ödeme • usulsüz tebligat

16
12. HD., E. 2019/245 K. 2020/3171 T. 12.5.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • ihtiyati tedbir kararı • istinaf yolu

17
12. HD., E. 2019/7327 K. 2020/3144 T. 12.5.2020 · Yargıtay

istinaf yolu • usulsüz tebligat • mirasçıların eksik gösterilmesi

18
12. HD., E. 2019/459 K. 2019/18541 T. 26.12.2019 · Yargıtay

eksik ifa • fatura • satış sözleşmesi • kambiyo senetleri • cevap dilekçesi • ikrar • istinaf dilekçesi • karşı dava

19
12. HD., E. 2018/16202 K. 2019/18132 T. 18.12.2019 · Yargıtay

icranın geri bırakılması • feragat sözleşmesi • ikrar

20
21
12. HD., E. 2020/4650 K. 2020/6954 T. 15.9.2020 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti

24
12. HD., E. 2020/4653 K. 2020/6966 T. 15.9.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • maktu vekalet ücreti

25
12. HD., E. 2020/4651 K. 2020/6957 T. 15.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama

26
12. HD., E. 2018/13466 K. 2019/16774 T. 20.11.2019 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • ödeme emrinin iptali • kambiyo senetleri • görevli ve yetkili mahkeme

27
12. HD., E. 2020/3373 K. 2020/8123 T. 6.10.2020 · Yargıtay

ticareti terk • ticari iş • ticari işletme

28
12. HD., E. 2019/4370 K. 2020/2346 T. 9.3.2020 · Yargıtay

kambiyo senetleri • istinaf yolu • karşı dava

29
12. HD., E. 2019/10987 K. 2020/6214 T. 2.7.2020 · Yargıtay

satış bedeli • eksik inceleme • kambiyo senetleri • haczedilmezlik şikayeti • ipotek konusu • istinaf yolu

30
12. HD., E. 2019/13860 K. 2020/6147 T. 1.7.2020 · Yargıtay

eklenti niteliği • paylı mülkiyet • istinaf yolu

31
12. HD., E. 2019/12949 K. 2020/6073 T. 1.7.2020 · Yargıtay

alacaklının ihtarı • borçlunun temerrüdü • kesin borç ipoteğii • karz

Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
12. HD., E. 2019/11149 K. 2020/6248 T. 2.7.2020 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • hükmün tavzihi • tavzih kararı

33
12. HD., E. 2020/918 K. 2020/6250 T. 2.7.2020 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • hükmün tavzihi • tavzih kararı

34
12. HD., E. 2019/14334 K. 2020/6652 T. 8.7.2020 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • istinaf yoluna başvuru süresi

35
36
12. HD., E. 2019/13362 K. 2020/6811 T. 9.7.2020 · Yargıtay

ağır kusur • bono • kambiyo senetleri • keşideci • imza itirazı

37
12. HD., E. 2019/13381 K. 2020/6813 T. 9.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • haczedilmezlik şikayeti • ipotek konusu

38
12. HD., E. 2019/11002 K. 2020/6831 T. 9.7.2020 · Yargıtay

icra takibinin kesinleşmesi • kambiyo senetleri • bono • mirasın reddi

39
12. HD., E. 2019/13863 K. 2020/6619 T. 8.7.2020 · Yargıtay

kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırma • davanın kabulü • istinaf yolu

40
12. HD., E. 2019/14054 K. 2020/6438 T. 7.7.2020 · Yargıtay

rehnin paraya çevrilmesi • emre muharrer senet • bono • kambiyo senetleri • kar payı • poliçe • cevap dilekçesi

41
12. HD., E. 2019/12498 K. 2020/6502 T. 7.7.2020 · Yargıtay

düzenlenme tarihi • eksik inceleme • teminat senedi • kambiyo senetleri • bilirkişi incelemesi • keşideci • bono • poliçe • istinaf yolu • senet üzerinde yapılan değişiklik • senet üzerinde yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi

42
12. HD., E. 2019/11533 K. 2020/6504 T. 7.7.2020 · Yargıtay

borçlunun temerrüdü • kredi sözleşmesi • borcun muaccel olması • tüketici kredisi • ipotek hakkı • istinaf yolu • üst sınır ipoteği

43
12. HD., E. 2019/13843 K. 2020/6699 T. 8.7.2020 · Yargıtay

borç ikrarı • davanın kabulü • ikrar

44
12. HD., E. 2016/15682 K. 2017/7505 T. 9.5.2017 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
12. HD., E. 2018/14496 K. 2019/18377 T. 24.12.2019 · Yargıtay

çizilmiş ciro • takas odasına ibraz • elektronik ortam • takas odası • yetkili hamil • yönetim kurulu • beyaz ciro • ciranta • ciro • çekte ciro • kambiyo senetleri • keşideci • müteselsil ve birbirine bağlı ciro • ödeme için ibraz • ödeme yasağı • istinaf yolu

46
12. HD., E. 2018/12930 K. 2019/16210 T. 11.11.2019 · Yargıtay

kambiyo senetleri • yetki belgesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

47
12. HD., E. 2018/12547 K. 2019/16412 T. 12.11.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • ipotek hakkı • davanın kabulü • istinaf yolu

48
12. HD., E. 2019/13190 K. 2019/18405 T. 24.12.2019 · Yargıtay

faktöring • maddi hata

49
12. HD., E. 2017/5927 K. 2018/10109 T. 18.10.2018 · Yargıtay

disiplin para cezası • istinaf yolu

50
12. HD., E. 2019/362 K. 2020/207 T. 15.1.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: