S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 86.849

1
12. HD., E. 2023/7220 K. 2024/454 T. 17.1.2024

yeniden yargılama • ispat yükü • muvazaalı işlem • nispi vekalet ücreti • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • organik bağ • davanın kabulü • istihkak iddiası • istinaf yolu • karşı dava • mülkiyet karinesi

2
12. HD., E. 2023/6333 K. 2024/458 T. 17.1.2024

fatura • babalık karinesinin aksini isbat yükü • ispat yükü • kira sözleşmesi • iflâs idaresi • iflas masası • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • müflis • organik bağ • davanın kabulü • istinaf yolu • istihkak iddiası • karşı dava • kesin delil • mülkiyet karinesi

4
12. HD., E. 2023/2439 K. 2024/254 T. 11.1.2024

rehnin paraya çevrilmesi • kambiyo senetleri • ilk itirazlar

6
12. HD., E. 2023/2476 K. 2024/62 T. 9.1.2024

aciz belgesi • eksik inceleme • muvazaa iddiası • ikrar

7
12. HD., E. 2023/2898 K. 2024/90 T. 9.1.2024

kambiyo taahhüdü altına girme • menfi tespit • teminat senedi • kambiyo senetleri • bono • ikrar • ispat yükü

8
12. HD., E. 2024/494 K. 2024/1133 T. 12.2.2024

açık artırma yoluyla satış • elektronik ortam • fesih istemi • ihalenin feshi talebi • dava şartı yokluğu • dava şartlarının incelenmesi • hukuki yarar yokluğu • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

9
12. HD., E. 2024/755 K. 2024/1134 T. 12.2.2024

sınırlı ayni hak • ihalenin feshi talebi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • dava şartı yokluğu • davanın açılmamış sayılması • dava şartlarının bulunmaması • istinaf yolu • kesin süre

10
12. HD., E. 2024/381 K. 2024/1054 T. 8.2.2024

sınırlı ayni hak • ihalenin feshi talebi • ölçülülük ilkesi • nesafet

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: