S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 80.398

1
12. HD., E. 2019/5272 K. 2020/2821 T. 17.3.2020 · Yargıtay

ispat yükü • aval • bilirkişi raporu • bono • kambiyo senetleri • imza itirazı • istinaf yolu

2
12. HD., E. 2021/5655 K. 2021/6899 T. 24.6.2021 · Yargıtay

disiplin para cezası

3
12. HD., E. 2020/3474 K. 2021/4361 T. 7.4.2021 · Yargıtay

rehnin paraya çevrilmesi • donatan • hak düşürücü süre • fatura • gemi alacağı • gemi • rehin hakkı • taşınır rehni • temsil yetkisi • acente • acentelik sözleşmesi • kanunî rehin • kanuni rehin hakkı • ödeme emrinin iptali • cebri icra • geminin ihtiyati haczi • kurtarma faaliyeti • liman başkanlığı • muvazaa iddiası • usulsüz tebligat • istinaf yolu

4
12. HD., E. 2020/8498 K. 2021/4276 T. 8.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • istinaf yolu

5
12. HD., E. 2020/8911 K. 2021/4279 T. 8.4.2021 · Yargıtay

haczedilmezlik şikayeti • bilirkişi raporu • bono • kambiyo senetleri • istinaf yolu

6
12. HD., E. 2021/2708 K. 2021/4282 T. 8.4.2021 · Yargıtay

alacaklıya halef olma • kredi sözleşmesi • ihtiyati tedbir kararı • kanuni halefiyet • usuli kazanılmış hak • direnme kararı

7
12. HD., E. 2021/2652 K. 2021/4286 T. 8.4.2021 · Yargıtay

kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • direnme kararı • maddi hata

8
12. HD., E. 2021/2676 K. 2021/4288 T. 8.4.2021 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • bilirkişi kurulu • istinaf yolu

9
12. HD., E. 2021/721 K. 2021/4289 T. 8.4.2021 · Yargıtay

kambiyo senetleri • keşideci • bilirkişi raporu • bono • istinaf yolu

10
12. HD., E. 2020/8499 K. 2021/4291 T. 8.4.2021 · Yargıtay

birlikte müteselsil kefil • kefalet sözleşmesi • müteselsilen kefil • taahhüt senedi • icranın geri bırakılması • ikrar • ilam niteliğindeki belgeler

11
12. HD., E. 2021/672 K. 2021/4294 T. 8.4.2021 · Yargıtay

kambiyo senetleri • keşideci • bilirkişi raporu • bono • istinaf yolu

12
12. HD., E. 2020/8976 K. 2021/4312 T. 8.4.2021 · Yargıtay

konkordato • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • kambiyo senetleri • istinaf yolu

13
14
12. HD., E. 2020/5718 K. 2021/4343 T. 8.4.2021 · Yargıtay

acalağın muaccel hale gelmemesi • rehin hakkı • ipotek senedi • ikrar • istinaf yolu • üst sınır ipoteği

15
12. HD., E. 2020/8671 K. 2021/4215 T. 7.4.2021 · Yargıtay

taleple bağlılık ilkesi • bilirkişi raporu • istinaf yolu

16
12. HD., E. 2021/2907 K. 2021/4168 T. 7.4.2021 · Yargıtay

ispat yükü • bilirkişi incelemesi • kambiyo senetleri • limited şirket • cevap dilekçesi • imza itirazı

17
12. HD., E. 2020/8651 K. 2021/4204 T. 7.4.2021 · Yargıtay

alacaklının seçimlik hakları • rehnin paraya çevrilmesi • seçimlik hak • emre muharrer senet • ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip • bono • kambiyo senetleri • poliçe • cevap dilekçesi • istinaf yolu

18
12. HD., E. 2021/2864 K. 2021/4206 T. 7.4.2021 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • tapu sicili • ipotek senedi • dava şartlarının bulunmaması • istinaf yolu

19
12. HD., E. 2020/9248 K. 2021/4210 T. 7.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • tazminat davası • ticari defter • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • istinaf yolu

20
12. HD., E. 2020/9231 K. 2021/4211 T. 7.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • kambiyo senetleri • keşideci • bilirkişi kurulu • imza itirazı • istinaf yolu

21
12. HD., E. 2020/9171 K. 2021/4212 T. 7.4.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kredi sözleşmesi • borcun muaccel olması • cari hesap • cari hesap sözleşmesi • ikrar • istinaf yolu

22
12. HD., E. 2020/8998 K. 2021/4246 T. 7.4.2021 · Yargıtay

teminat ipoteği • müteselsilen kefil • istinaf yolu • bilirkişi raporu

23
12. HD., E. 2021/50 K. 2021/4249 T. 7.4.2021 · Yargıtay

istihkak iddiası • istinaf yolu

24
12. HD., E. 2021/1992 K. 2021/6859 T. 23.6.2021 · Yargıtay

akdi faiz • düzenlenme tarihi • kredi sözleşmesi • gecikme faizi • bilirkişi raporu • cari hesap • cevap dilekçesi • ikrar • istinaf yolu • üst sınır ipoteği

25
12. HD., E. 2021/3034 K. 2021/4381 T. 26.4.2021 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • ihalenin feshi talebi • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • uygulanacak hukuk

26
12. HD., E. 2021/3136 K. 2021/4407 T. 26.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • ihalenin feshi talebi • davanın kabulü

27
12. HD., E. 2021/259 K. 2021/4414 T. 26.4.2021 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • eklenti niteliği • haczedilmezlik şikayeti • ipotek konusu • istinaf yolu • bilirkişi incelemesi

28
12. HD., E. 2021/247 K. 2021/4415 T. 26.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • tüzel kişi temsilcisi • kambiyo senetleri • zıya • istinaf yolu

29
12. HD., E. 2021/299 K. 2021/4515 T. 27.4.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • kapıcılık hizmeti • kredi sözleşmesi • ipotekli taşınmazın maliki • cari hesap • üst sınır ipoteği • davanın kabulü • ikrar • istinaf yolu

30
12. HD., E. 2021/3982 K. 2021/4483 T. 26.4.2021 · Yargıtay

disiplin para cezası • karşı dava

31
12. HD., E. 2021/660 K. 2021/4001 T. 5.4.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • istinaf yolu

32
12. HD., E. 2020/9084 K. 2021/4011 T. 5.4.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • konkordato • kambiyo senetleri • istinaf yolu

33
12. HD., E. 2020/8953 K. 2021/4020 T. 5.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • bakım yükümlülüğü • satış bedeli • bilirkişi raporu • istinaf yolu

34
12. HD., E. 2021/2645 K. 2021/4070 T. 6.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • ihalenin feshi talebi

36
12. HD., E. 2021/2333 K. 2021/4075 T. 6.4.2021 · Yargıtay

anonim şirket • ek tasfiye • sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • bilânço • esas sözleşme • şirket merkezi • cezai sorumluluk • şirketi temsil yetkisi • tasfiye halindeki şirket • genel kurul kararı • haklı neden • gerçek kişi tacir • ilk envanter • temsil yetkisi • ticaret siciline tescil • ticaret unvanı • ticareti terk • ticari iş • ticari işletme • komandit şirket • kooperatif • tüzel kişi tacir • limited şirket • yönetim kurulu

37
12. HD., E. 2021/1728 K. 2021/4079 T. 6.4.2021 · Yargıtay

esas sözleşme • sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • genel kurul kararı • gerçek kişi tacir • haklı neden • anonim şirket • ilk envanter • şirket merkezi • bilânço • tasfiye halindeki şirket • cezai sorumluluk • komandit şirket • kooperatif • ticaret unvanı • ticareti terk • ticari iş • ticari işletme • tüzel kişi tacir

38
12. HD., E. 2021/1726 K. 2021/4087 T. 6.4.2021 · Yargıtay

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • ek tasfiye • esas sözleşme • şirket merkezi • genel kurul kararı • gerçek kişi tacir • haklı neden • tasfiye halindeki şirket • ilk envanter • anonim şirket • bilânço • ticaret unvanı • ticareti terk • ticari iş • ticari işletme • komandit şirket • cezai sorumluluk • tüzel kişi tacir • kooperatif • limited şirket

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
12. HD., E. 2021/1752 K. 2021/4091 T. 6.4.2021 · Yargıtay

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • ek tasfiye • esas sözleşme • şirket merkezi • anonim şirket • bilânço • cezai sorumluluk • genel kurul kararı • gerçek kişi tacir • haklı neden • ilk envanter • komandit şirket • kooperatif • limited şirket • tasfiye halindeki şirket • ticaret unvanı • ticareti terk • ticari iş • ticari işletme • tüzel kişi tacir

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

41
12. HD., E. 2020/9086 K. 2021/4102 T. 6.4.2021 · Yargıtay

denetim raporu • iç denetim • istinaf yolu

42
12. HD., E. 2020/9017 K. 2021/4107 T. 6.4.2021 · Yargıtay

gecikme faizi • bilirkişi raporu • yargılama giderleri • kanuni faiz • kazanç kaybı

43
12. HD., E. 2020/9036 K. 2021/4108 T. 6.4.2021 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • bilirkişi raporu • kredi sözleşmesi • cari hesap • cari hesap sözleşmesi • ikrar • istinaf yolu

44
12. HD., E. 2021/2640 K. 2021/4113 T. 6.4.2021 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • kooperatif • davanın kabulü • zorunlu takip arkadaşlığı

45
12. HD., E. 2021/2834 K. 2021/4142 T. 6.4.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu

46
12. HD., E. 2020/9156 K. 2021/4151 T. 6.4.2021 · Yargıtay

borç ikrarı • müteselsilen kefil • rehin hakkı • cari hesap • ipotek alacaklısı • ikrar • zorunlu takip arkadaşlığı

47
12. HD., E. 2020/8514 K. 2021/3762 T. 31.3.2021 · Yargıtay

istinaf yolu • usulsüz tebligat

48
12. HD., E. 2020/8516 K. 2021/3765 T. 31.3.2021 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • kambiyo senetleri • cevap dilekçesi • istinaf yolu • temlik cirosu • bono • ciro

49
12. HD., E. 2020/7744 K. 2021/3780 T. 31.3.2021 · Yargıtay

borç ikrarı • taşınır rehni • irat senedi • ikrar

50
12. HD., E. 2020/8681 K. 2021/3823 T. 31.3.2021 · Yargıtay

bono • tapu sicili • tasarruf yetkisi • haczedilmezlik şikayeti • istinaf yolu • tasarruf yetkisinin sınırlandırılması • taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hak • kambiyo senetleri

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: