S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 79.928

2
12. HD., E. 2020/5688 K. 2020/10138 T. 7.12.2020 · Yargıtay

adli para cezası • ticareti terk

3
12. HD., E. 2020/674 K. 2020/8568 T. 13.10.2020 · Yargıtay

ispat yükü • bilirkişi raporu • kambiyo senetleri • imza itirazı

4
12. HD., E. 2020/552 K. 2020/9320 T. 5.11.2020 · Yargıtay

tecdit • bono • kambiyo senetleri • cevap dilekçesi • ikrar

5
12. HD., E. 2020/479 K. 2020/9332 T. 5.11.2020 · Yargıtay

faktöring • fatura • teminat senedi • yetkili hamil • aval • bono • kambiyo senetleri • ciranta • ciro • ciro zinciri • keşideci • ticari senetler

6
12. HD., E. 2020/531 K. 2020/9355 T. 5.11.2020 · Yargıtay

kamulaştırma • istinaf yolu

7
12. HD., E. 2020/2165 K. 2020/9453 T. 9.11.2020 · Yargıtay

kambiyo senetleri • istinaf yolu • bağlı ortaklık • cebri icra

8
12. HD., E. 2020/6476 K. 2020/8629 T. 14.10.2020 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • yeniden yargılama • usuli kazanılmış hak • istinaf yolu • maddi hata

9
12. HD., E. 2020/6279 K. 2020/8687 T. 15.10.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak

10
12. HD., E. 2020/775 K. 2020/8718 T. 15.10.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat alacağı • ihtiyati tedbir kararı • iş kazası • manevi tazminat • davanın kabulü

11
12. HD., E. 2020/6966 K. 2020/8782 T. 19.10.2020 · Yargıtay

bono • ihtiyati haciz • kambiyo senetleri • ödeme emrine itiraz

12
12. HD., E. 2020/7104 K. 2020/8798 T. 19.10.2020 · Yargıtay

sınırlı ayni hak • ihalenin feshi talebi • tapu sicili • tapu iptali • cebri icra • ihtiyati tedbir kararı • kamulaştırma • paylı mülkiyet • geri alım hakkı • ihtiyati tedbir şerhi • istinaf yolu • önalım hakkı • tedbir şerhi • mülkiyetin tescilden önce kazanılması • şifa hakkı • taşınmaz mülkiyetinin kazanılması

13
12. HD., E. 2020/1032 K. 2020/8801 T. 19.10.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • kapıcılık hizmeti • kambiyo senetleri • istinaf yolu • usulsüz tebligat • muhatabın adreste bulunmaması

14
12. HD., E. 2020/1031 K. 2020/8802 T. 19.10.2020 · Yargıtay

alacağın muaccel hale gelmesi • kira sözleşmesi • kambiyo senetleri • bono • limited şirket • teminat senedi • ödeme vaadi • cevap dilekçesi

15
12. HD., E. 2020/6978 K. 2020/8823 T. 19.10.2020 · Yargıtay

davanın konusuz kalması • aciz belgesi • davanın kabulü • istinaf yolu

16
12. HD., E. 2020/5730 K. 2020/8853 T. 20.10.2020 · Yargıtay

akdi faiz • satış bedeli • haczedilmezlik şikayeti • ipotek konusu

17
12. HD., E. 2020/878 K. 2020/8858 T. 20.10.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • yeniden yargılama • cari hesap • cari hesap sözleşmesi • ikrar • istinaf yolu • üst sınır ipoteği

18
12. HD., E. 2020/6269 K. 2020/8892 T. 20.10.2020 · Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • usulüne uygun tebligat • ihalenin feshi talebi • açık artırma tutanağı • istinaf yolu

19
12. HD., E. 2020/6924 K. 2020/8959 T. 21.10.2020 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • bilirkişi raporu • istinaf yolu

20
12. HD., E. 2020/1130 K. 2020/8996 T. 21.10.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kapıcılık hizmeti

21
12. HD., E. 2020/5289 K. 2020/9022 T. 22.10.2020 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • satış bedeli

22
12. HD., E. 2020/6071 K. 2020/9024 T. 22.10.2020 · Yargıtay

açık artırma ilanı • açık artırma yoluyla satış • eksik inceleme • istinaf yolu

23
12. HD., E. 2020/5659 K. 2020/9037 T. 22.10.2020 · Yargıtay

kambiyo senetleri • ağır kusur • keşideci • aval • bono • direnme kararı • imza itirazı • kesin delil

24
12. HD., E. 2020/1193 K. 2020/9038 T. 22.10.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • menfi tespit • ihtiyati haciz • tapu sicili • istinaf yolu • tespit davası

25
12. HD., E. 2020/7026 K. 2020/9053 T. 22.10.2020 · Yargıtay

alacaklının ihtarı • borçlunun temerrüdü • karz • ikrar • kesin borç ipoteğii

26
12. HD., E. 2020/1002 K. 2020/9062 T. 22.10.2020 · Yargıtay

alacaklının ihtarı • borçlunun temerrüdü • borcun muaccel olması • karz • kesin borç ipoteğii • ikrar

27
12. HD., E. 2020/928 K. 2020/9077 T. 22.10.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili icra müdürlüğü • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • kambiyo senetleri • davanın açılmamış sayılması • bono • ödeme emrinin iptali • istinaf yolu

28
12. HD., E. 2020/7107 K. 2020/9082 T. 22.10.2020 · Yargıtay

satış bedeli • ihalenin feshi talebi • usulüne uygun tebligat • sosyal güvenlik kurumu • tapu sicili • bilirkişi kurulu

29
12. HD., E. 2020/7008 K. 2020/9085 T. 22.10.2020 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • taşınır rehni • taşınmaz rehni • anonim şirket • istinaf yolu

30
12. HD., E. 2020/6808 K. 2020/9147 T. 2.11.2020 · Yargıtay

istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre

31
12. HD., E. 2020/6889 K. 2020/9150 T. 2.11.2020 · Yargıtay

istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu • kesin süre • karşı dava

32
12. HD., E. 2020/1454 K. 2020/9205 T. 3.11.2020 · Yargıtay

akdi faiz • kredi sözleşmesi • haczedilmezlik şikayeti • ipotek belgesi • ipotek konusu

33
12. HD., E. 2020/5704 K. 2020/9211 T. 3.11.2020 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • şirketin iflası • ticari defter • ticari iş • ticari işletme • adli para cezası • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • borca batık

34
12. HD., E. 2020/5357 K. 2020/8262 T. 7.10.2020 · Yargıtay

elektronik ortam • istinaf yolu

35
12. HD., E. 2020/6025 K. 2020/8298 T. 8.10.2020 · Yargıtay

borçlunun sorumluluğu • teminat senedi • kredi sözleşmesi • ülke hukuku • davanın kabulü • bilirkişi raporu • bono • kambiyo senetleri

36
12. HD., E. 2020/4965 K. 2020/8319 T. 8.10.2020 · Yargıtay

ağır kusur • bono • ciro • ihtiyati haciz • kambiyo senetleri • maddi hata

37
12. HD., E. 2020/6120 K. 2020/8326 T. 8.10.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • ihalenin feshi talebi • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • maddi hata • tavzih kararı • tedbir şerhi

38
12. HD., E. 2020/6627 K. 2020/8389 T. 8.10.2020 · Yargıtay

mürekkep faiz • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

39
12. HD., E. 2020/5148 K. 2020/8391 T. 8.10.2020 · Yargıtay

müteselsilen kefil • bono • kambiyo senetleri • kira bedeli • ticari senetler • davanın kabulü

40
12. HD., E. 2020/5405 K. 2020/8398 T. 8.10.2020 · Yargıtay

satış bedeli • ihalenin feshi talebi • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın kabulü • istinaf yolu

42
12. HD., E. 2020/572 K. 2020/8435 T. 12.10.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

43
12. HD., E. 2020/4332 K. 2020/8444 T. 12.10.2020 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • limited şirket • davanın kabulü

44
12. HD., E. 2020/1080 K. 2020/8481 T. 12.10.2020 · Yargıtay

istihkak iddiası

45
12. HD., E. 2020/607 K. 2020/8553 T. 13.10.2020 · Yargıtay

kefalet sözleşmesi • kredi sözleşmesi • cari hesap • cari hesap sözleşmesi • ikrar • istinaf yolu

46
12. HD., E. 2020/678 K. 2020/8565 T. 13.10.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • cari hesap • cari hesap sözleşmesi • ikrar • istinaf yolu

47
12. HD., E. 2020/5155 K. 2020/7603 T. 28.9.2020 · Yargıtay

kiralananın tahliyesi • tahliye talebi • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • istinaf yolu • tebligatın vekile yapılması

48
12. HD., E. 2020/4186 K. 2020/7605 T. 28.9.2020 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu

50
12. HD., E. 2020/5230 K. 2020/7822 T. 30.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • haczedilmezlik şikayeti • bilirkişi incelemesi • istinaf yolu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: