S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 80.156

1
12. HD., E. 2020/2292 K. 2020/10037 T. 19.11.2020 · Yargıtay

emre muharrer senet • rehnin paraya çevrilmesi • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • bono • kambiyo senetleri • poliçe • kredi sözleşmesinde müteselsil kefil

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
12. HD., E. 2020/4642 K. 2021/703 T. 21.1.2021 · Yargıtay

ödeme emrinin iptali • istinaf yolu

3
12. HD., E. 2020/5028 K. 2021/733 T. 21.1.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • kambiyo senetleri • bono • davanın açılmamış sayılması • haczedilmezlik şikayeti

4
12. HD., E. 2020/5870 K. 2021/754 T. 21.1.2021 · Yargıtay

borç senedi • müteselsil sorumluluk • ipotek alacaklısı • ipotekli borç senedi • irat senedi • rehin hakkı • taşınmaz rehni • kooperatif • ipotek konusu • ipotek senedi • istinaf yolu

5
12. HD., E. 2020/5049 K. 2021/204 T. 13.1.2021 · Yargıtay

konkordato • konkordato mühleti • kredi sözleşmesi • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • istinaf yolu • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
12. HD., E. 2020/5309 K. 2021/1060 T. 3.2.2021 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti

7
12. HD., E. 2020/9457 K. 2021/954 T. 2.2.2021 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

8
12. HD., E. 2021/38 K. 2021/980 T. 3.2.2021 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • yeniden yargılama

9
12. HD., E. 2020/9288 K. 2021/985 T. 3.2.2021 · Yargıtay

borç ikrarı • ikrar

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

10
12. HD., E. 2020/4731 K. 2021/1068 T. 4.2.2021 · Yargıtay

istinaf yolu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
12. HD., E. 2020/9131 K. 2021/1077 T. 4.2.2021 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • istinaf yolu

12
12. HD., E. 2021/5 K. 2021/1114 T. 4.2.2021 · Yargıtay

rehin hakkı • istihkak iddiası

13
12. HD., E. 2020/6662 K. 2021/1155 T. 8.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • menfi tespit • tazminat alacağı • ihtiyati haciz • istinaf yolu • tespit davası

14
12. HD., E. 2020/6510 K. 2021/1158 T. 8.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • menfi tespit • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • ihtiyati haciz • tazminat alacağı • istinaf yolu • tespit davası • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

15
12. HD., E. 2020/3734 K. 2021/1320 T. 10.2.2021 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • usulüne uygun tebligat • cari hesap • ikrar

16
12. HD., E. 2021/726 K. 2021/1651 T. 17.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • ağır kusur • bilirkişi incelemesi • bono • kambiyo senetleri • imza itirazı

17
12. HD., E. 2021/832 K. 2021/1753 T. 18.2.2021 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • icranın geri bırakılması • cebri icra • istinaf yolu

18
12. HD., E. 2021/764 K. 2021/1780 T. 18.2.2021 · Yargıtay

rehnin paraya çevrilmesi • şirketin iflası • ihtiyati tedbir kararı • ticari iş • ticari işletme • ticari işletme rehni • zorunlu takip arkadaşlığı

19
12. HD., E. 2021/975 K. 2021/1799 T. 18.2.2021 · Yargıtay

davanın açılmamış sayılması • görevsizlik kararı • istinaf yolu

20
12. HD., E. 2021/684 K. 2021/2377 T. 3.3.2021 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • ortaklığın giderilmesi talebi • hak ehliyeti • dava ehliyeti • davacı sıfatı • istifade ehliyeti • karşı dava • taraf sıfatı • paylı mülkiyet

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
12. HD., E. 2020/7029 K. 2021/2385 T. 3.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • bono • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • kambiyo senetleri • kooperatif • istinaf yolu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

22
12. HD., E. 2020/7077 K. 2021/2391 T. 3.3.2021 · Yargıtay

edim yükümlülüğü • kira sözleşmesi • kira tespiti • yerel adet • kira bedeli • istinaf yolu • imza itirazı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

23
12. HD., E. 2020/6566 K. 2021/2465 T. 4.3.2021 · Yargıtay

emre muharrer senet • kambiyo senetleri • bono • poliçe • cevap dilekçesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

24
12. HD., E. 2020/7021 K. 2021/2570 T. 8.3.2021 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • yetki itirazı • yetki sözleşmesi • yetkili mahkeme • gerçek kişi tacir • genel yetkili mahkeme • ticari iş • ticari işletme

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

25
12. HD., E. 2021/1662 K. 2021/2582 T. 8.3.2021 · Yargıtay

sermaye borcu • sermaye alacağının haczi • esas sözleşme • kambiyo senetleri • bono • ciro • limited şirket

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
12. HD., E. 2020/7303 K. 2021/2589 T. 9.3.2021 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • kanuni temsilci • hukuki dinlenilme hakkı • karşı dava • uygulanacak hukuk • ispat hakkı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

27
12. HD., E. 2020/7302 K. 2021/2590 T. 9.3.2021 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • kamulaştırma • kanuni temsilci • ispat hakkı • karşı dava • hukuki dinlenilme hakkı • uygulanacak hukuk

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

28
12. HD., E. 2020/8704 K. 2021/2951 T. 16.3.2021 · Yargıtay

ek tasfiye • sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • esas sözleşme • şirket merkezi • tasfiye halindeki şirket • genel kurul kararı • gerçek kişi tacir • haklı neden • ticaret unvanı • anonim şirket • ilk envanter • bilânço • cezai sorumluluk • ticareti terk • ticari iş • ticari işletme • tüzel kişi tacir • komandit şirket • kooperatif • limited şirket

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

29
12. HD., E. 2020/8711 K. 2021/2952 T. 16.3.2021 · Yargıtay

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • ek tasfiye • esas sözleşme • şirket merkezi • tasfiye halindeki şirket • genel kurul kararı • gerçek kişi tacir • anonim şirket • haklı neden • ticaret unvanı • ticareti terk • ilk envanter • ticari iş • ticari işletme • tüzel kişi tacir • bilânço • cezai sorumluluk • komandit şirket • limited şirket • kooperatif

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

30
12. HD., E. 2020/5440 K. 2021/971 T. 3.2.2021 · Yargıtay

davanın yenilenmesi • dosyanın işlemden kaldırılması

31
12. HD., E. 2021/15 K. 2021/2096 T. 25.2.2021 · Yargıtay

akdi faiz • eksik inceleme • kredi sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • ticari iş • ticari iş karinesi • ticari işletme • tüketici kredisi • istinaf dilekçesi • üst sınır ipoteği

32
12. HD., E. 2021/1609 K. 2021/2183 T. 1.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • ihalenin feshi talebi • tapu sicili • dava şartlarının bulunmaması • istinaf yolu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

33
12. HD., E. 2020/613 K. 2021/2249 T. 1.3.2021 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • gecikme faizi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ikrar • istinaf yolu • üst sınır ipoteği

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

34
12. HD., E. 2020/9417 K. 2021/2587 T. 9.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama

35
12. HD., E. 2021/1450 K. 2021/2298 T. 2.3.2021 · Yargıtay

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • ek tasfiye • esas sözleşme • şirket merkezi • tasfiye halindeki şirket • genel kurul kararı • gerçek kişi tacir • adli para cezası • haklı neden • bilânço • ticaret unvanı • ticareti terk • ticari iş • ticari işletme • cezai sorumluluk • tüzel kişi tacir • ilk envanter • komandit şirket • kooperatif • limited şirket • anonim şirket

39
12. HD., E. 2021/1775 K. 2021/2306 T. 2.3.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • adil yargılanma hakkı • maktu vekalet ücreti • eşitlik ilkesi • davanın yenilenmesi • kanun yararına bozma talebi

40
12. HD., E. 2020/8100 K. 2021/2299 T. 2.3.2021 · Yargıtay

ek tasfiye • sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • esas sözleşme • genel kurul kararı • gerçek kişi tacir • şirket merkezi • haklı neden • tasfiye halindeki şirket • anonim şirket • bilânço • ilk envanter • cezai sorumluluk • komandit şirket • kooperatif • ticaret unvanı • ticareti terk • ticari iş • ticari işletme • limited şirket • tüzel kişi tacir

43
12. HD., E. 2021/1771 K. 2021/2302 T. 2.3.2021 · Yargıtay

ek tasfiye • sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • esas sözleşme • şirket merkezi • genel kurul kararı • tasfiye halindeki şirket • haklı neden • anonim şirket • ilk envanter • cezai sorumluluk • ticaret unvanı • ticareti terk • komandit şirket • bilânço • gerçek kişi tacir • kooperatif • limited şirket • ticari iş • ticari işletme • tüzel kişi tacir

44
12. HD., E. 2021/1777 K. 2021/2303 T. 2.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın yenilenmesi

45
12. HD., E. 2021/1453 K. 2021/2304 T. 2.3.2021 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • maktu vekalet ücreti • kambiyo senetleri • kanun yararına bozma talebi

46
12. HD., E. 2020/8107 K. 2021/2313 T. 2.3.2021 · Yargıtay

ek tasfiye • sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket • esas sözleşme • şirket merkezi • tasfiye halindeki şirket • genel kurul kararı • gerçek kişi tacir • ticaret unvanı • ticareti terk • ticari iş • ticari işletme • anonim şirket • tüzel kişi tacir • bilânço • ilk envanter • cezai sorumluluk • komandit şirket • kooperatif • haklı neden • limited şirket

47
12. HD., E. 2020/9399 K. 2021/1570 T. 16.2.2021 · Yargıtay

nafakanın kaldırılması veya azaltılması

48
12. HD., E. 2020/9411 K. 2021/1571 T. 16.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • maktu vekalet ücreti • kanun yararına bozma talebi

49
12. HD., E. 2021/922 K. 2021/1572 T. 16.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • adil yargılanma hakkı • eşitlik ilkesi • davanın yenilenmesi • kanun yararına bozma talebi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: