S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 53.735

2
13. HD., E. 2016/5396 K. 2018/12067 T. 12.12.2018 · Yargıtay

hapis hakkı • maktu vekalet ücreti • ücretin ödenmesi • bilirkişi raporu • haklı neden • manevi tazminat • avukatlık ücret sözleşmesi • davanın kabulü

3
13. HD., E. 2017/5268 K. 2020/1356 T. 5.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • hile • kötüniyet tazminatı

4
13. HD., E. 2018/595 K. 2020/1358 T. 5.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • müteselsil sorumluluk • vekalet sözleşmesi • davanın kabulü • görevli mahkeme

5
13. HD., E. 2019/3707 K. 2020/1361 T. 5.2.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • rücu hakkı • ağır kusur • iş kazası • manevi tazminat • tespit davası

6
13. HD., E. 2019/3845 K. 2020/1362 T. 5.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • gecikme faizi • harç muafiyeti • davanın kabulü

7
13. HD., E. 2019/3982 K. 2020/1370 T. 5.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • fatura

8
13. HD., E. 2019/6286 K. 2020/1138 T. 4.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
13. HD., E. 2019/6271 K. 2020/1137 T. 4.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

10
13. HD., E. 2019/6284 K. 2020/1135 T. 4.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

11
13. HD., E. 2018/1504 K. 2020/1134 T. 4.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • nispi vekalet ücreti • sosyal güvenlik kurumu • ihtiyari dava arkadaşlığı

12
13. HD., E. 2016/26896 K. 2020/1130 T. 4.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • işçinin sorumluluğu • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • manevi tazminat • bilirkişi kurulu

13
13. HD., E. 2018/6932 K. 2020/1129 T. 4.2.2020 · Yargıtay

haksız fesih • tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi • sözleşmenin feshi talebi • yabancı ülke parası • haklı neden • istinaf yolu • karşı dava • maddi zarar • manevi zarar • manevi tazminat

14
13. HD., E. 2017/8696 K. 2020/1328 T. 5.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • harç muafiyeti • davanın kabulü

15
13. HD., E. 2017/9214 K. 2020/1332 T. 5.2.2020 · Yargıtay

cezai şart talebi • cezai şart • müteselsilen kefil • gecikme faizi • tenkis talebi • yapı kooperatifi • davanın kabulü • nesafet • bilirkişi raporu • kooperatif

16
13. HD., E. 2019/3730 K. 2020/1333 T. 5.2.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre

17
13. HD., E. 2017/752 K. 2020/1341 T. 5.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak

18
13. HD., E. 2017/7406 K. 2020/1353 T. 5.2.2020 · Yargıtay

reeskont-avans faizi • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • tazminat davası • görevsizlik kararı

19
13. HD., E. 2017/4064 K. 2020/1366 T. 5.2.2020 · Yargıtay

resmi şekil • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • satış bedeli • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış sözleşmesi • davanın kabulü

20
13. HD., E. 2017/7343 K. 2020/1378 T. 5.2.2020 · Yargıtay

istirdat davası • satış sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • bono • ciro • derdestlik itirazı

21
13. HD., E. 2019/4446 K. 2020/1056 T. 3.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • cezai şart • komisyon ücreti • tellallık ücreti • tenkis talebi • komisyoncu • tellâllık • nesafet • karşı dava • davanın kabulü

22
13. HD., E. 2016/30359 K. 2020/1086 T. 3.2.2020 · Yargıtay

ispat yükü • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • manevi tazminat • davanın kabulü

23
13. HD., E. 2016/29218 K. 2020/1089 T. 3.2.2020 · Yargıtay

ayıp ihbarı • ayıplı mal • dava zamanaşımı • eksik inceleme • eksik iş • eksik iş bedeli • gizli ayıp • ihbar yükümlülüğü • ispat yükü • dürüstlük kuralı • bilirkişi raporu • ihbar mükellefiyeti • davanın kabulü • davadan feragat

24
13. HD., E. 2018/2678 K. 2020/1118 T. 4.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tazminat davası • davanın kabulü • derdestlik itirazı

25
13. HD., E. 2016/21654 K. 2020/1090 T. 3.2.2020 · Yargıtay

açık ayıp • dürüstlük kuralı • ayıplı iş • dava zamanaşımı • eksik inceleme • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • gizli ayıp • satış vaadi sözleşmesi • ağır kusur • hile • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • davanın kabulü

26
13. HD., E. 2020/226 K. 2020/1093 T. 3.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • tapu sicili • davanın kabulü • taraf sıfatı

27
13. HD., E. 2018/2400 K. 2020/1107 T. 3.2.2020 · Yargıtay

denetim raporu • cezai şart • eksik inceleme • fatura

28
13. HD., E. 2017/3429 K. 2020/1065 T. 3.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • menfi tespit • ihtiyati tedbir kararı • ticari senetler • ciranta • ciro • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • ön ödeme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

29
13. HD., E. 2020/424 K. 2020/1064 T. 3.2.2020 · Yargıtay

tazminat davası • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • denkleştirici adalet ilkesi

30
13. HD., E. 2019/2295 K. 2020/1063 T. 3.2.2020 · Yargıtay

tazminat davası • istinaf yolu • manevi tazminat

31
13. HD., E. 2018/6313 K. 2020/1062 T. 3.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • vekaletsiz iş görme

32
13. HD., E. 2019/5909 K. 2020/1057 T. 3.2.2020 · Yargıtay

satış bedeli • eksik inceleme • ispat yükü • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kötüniyet tazminatı

33
13. HD., E. 2018/6488 K. 2020/1085 T. 3.2.2020 · Yargıtay

tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi tazminat • davaya fer'i müdahil olma

34
13. HD., E. 2017/8417 K. 2020/1078 T. 3.2.2020 · Yargıtay

satış vaadi sözleşmesi • tazminat davası • davanın kabulü • tahkikatın sona ermesi

35
13. HD., E. 2017/827 K. 2020/1069 T. 3.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu

36
13. HD., E. 2017/2419 K. 2020/1066 T. 3.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • tazminat davası • kira bedeli • zorunlu sigorta • davanın kabulü • bilirkişi incelemesi • poliçe • zorunlu masraf

37
13. HD., E. 2019/6087 K. 2020/1119 T. 4.2.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • davanın açılmamış sayılması • karşı dava • kesin süre

38
13. HD., E. 2016/26213 K. 2020/1109 T. 4.2.2020 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • hapis hakkı • satış bedeli • yargılama giderleri • sebepsiz zenginleşme • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • karşı dava • haksız işgal tazminatı • zorunlu masraf

39
13. HD., E. 2016/26021 K. 2020/1108 T. 4.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • dürüstlük kuralı • tapu iptali • genel işlem şartları • davanın konusuz kalması • ön inceleme

40
13. HD., E. 2016/28685 K. 2020/1113 T. 4.2.2020 · Yargıtay

açık ayıp • dürüstlük kuralı • eksik ifa • ayıp ihbarı • bedel indirimi • dava zamanaşımı • eksik inceleme • eksik iş • gizli ayıp • ispat yükü • hile • ihbar mükellefiyeti • sözleşmeden dönme • ücretsiz onarım • ayıp oranında bedel indirimi • bedel iadesi • tazminat davası • ağır kusur • bilirkişi raporu • ücretsiz onarım isteme hakkı • davanın kabulü • malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi

41
13. HD., E. 2016/26660 K. 2020/1110 T. 4.2.2020 · Yargıtay

satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • temyizden feragat

42
13. HD., E. 2019/2924 K. 2020/1707 T. 10.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • fatura • limited şirket • davanın kabulü

43
13. HD., E. 2017/1723 K. 2020/1719 T. 10.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • deneme süresi • kanuni faiz • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

44
13. HD., E. 2017/1724 K. 2020/1720 T. 10.2.2020 · Yargıtay

müteselsilen kefil • bilirkişi raporu • kanuni faiz • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

47
13. HD., E. 2017/2332 K. 2020/1725 T. 10.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • denkleştirici adalet ilkesi

48
13. HD., E. 2016/26439 K. 2020/1797 T. 11.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • işçinin sorumluluğu • tazminat davası • işgöremezlik hali • manevi tazminat

49
13. HD., E. 2019/6290 K. 2020/1803 T. 11.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

50
13. HD., E. 2019/6276 K. 2020/1804 T. 11.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi raporu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: