S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 39.511

1
14. HD., E. 2019/1471 K. 2020/573 T. 20.1.2020 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • aktif dava ehliyeti • tapu iptali • paylı mülkiyet • dava ehliyeti • davanın kabulü • önalım hakkı • savunma hakkı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

2
14. HD., E. 2016/12968 K. 2020/662 T. 21.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • ortaklığın giderilmesi • paylı mülkiyet • davadan feragat • davaya katılma talebi • davanın kabulü

3
14. HD., E. 2016/12180 K. 2020/674 T. 21.1.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • eksik inceleme • hak düşürücü süre • aciz belgesi • aktif malvarlığı • bilirkişi raporu • borca batık • mirasın reddi • cevap dilekçesi • davanın kabulü

4
14. HD., E. 2019/1180 K. 2020/676 T. 21.1.2020 · Yargıtay

tapu iptali • yazılı delil başlangıcı • delil başlangıcı • inançlı işlem • inançlı sözleşme • maddi hata • önalım hakkı

5
14. HD., E. 2016/12484 K. 2020/509 T. 16.1.2020 · Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • yasal temsilci • dava ehliyeti • davanın kabulü • davaya katılma talebi • kanuni mümessil • paylı mülkiyet • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • ortaklığın giderilmesi

6
14. HD., E. 2016/12567 K. 2020/510 T. 16.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • satış bedeli • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • ortaklığın giderilmesi

7
14. HD., E. 2016/14655 K. 2020/524 T. 16.1.2020 · Yargıtay

resmi şekil • arazinin bütünleyici parçası • eksik inceleme • tapu sicili • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • bütünleyici parça • kaynak hakkı • kaynak irtifakı • davanın kabulü • görevsizlik kararı • taşınmaz mülkiyetinin kazanılması

8
14. HD., E. 2016/12558 K. 2020/527 T. 16.1.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi • mirasçılık belgesinin iptali istemi • mirasçılık belgelerinin iptali • ortaklığın giderilmesi

9
14. HD., E. 2020/115 K. 2020/534 T. 16.1.2020 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu • karşı dava • önalım hakkı • temyiz kesinlik sınırı

10
14. HD., E. 2019/1597 K. 2020/730 T. 24.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • komşuluk hukuku • kullanma yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi • manevi zarar • davanın kabulü • eski hale iade talebi

11
14. HD., E. 2016/12977 K. 2020/725 T. 24.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • menfi tespit • ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • bekletici mesele • cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı • tespit davası • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

12
14. HD., E. 2019/3272 K. 2020/723 T. 23.1.2020 · Yargıtay

resmi şekil • seçimlik hak • eksik inceleme • dolandırıcılık • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • tapuya şerh • tasarruf yetkisi • kamulaştırma • sahtekârlık • satış bedeli • iyiniyetle mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin kazanımı • muvazaa iddiası • asli müdahil • dava şartlarının bulunmaması • davadan feragat • davanın kabulü • karşı dava • mülkiyet devir borcu yüklenen satıcı • resmi şekil şartı • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi • vekalet görevinin kötüye kullanılması • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi • yolsuz tescili bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi • hile

13
14. HD., E. 2020/95 K. 2020/721 T. 23.1.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • muris muvazaası • ortaklığın giderilmesi talebi • tapu iptali • aynen bölünerek paylaştırma • muvazaa iddiası • davanın kabulü • davaya katılma talebi • paylı mülkiyet • ortaklığın giderilmesi

14
14. HD., E. 2016/14969 K. 2020/714 T. 23.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • geçit hakkı tesisi • geçit hakkı • geçit hakkı kurulması istemi

15
14. HD., E. 2016/14921 K. 2020/712 T. 23.1.2020 · Yargıtay

geçit hakkı • geçit hakkı kurulması istemi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • komşuluk hukuku • bilirkişi raporu

16
14. HD., E. 2016/13105 K. 2020/705 T. 23.1.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

18
14. HD., E. 2016/13340 K. 2020/774 T. 24.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • satış bedeli • aynen bölünerek paylaştırma • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın kabulü • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • paylı mülkiyet

19
14. HD., E. 2019/1198 K. 2020/248 T. 8.1.2020 · Yargıtay

eksik iş • satış bedeli • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • iyiniyetli üçüncü kişi • usuli kazanılmış hak • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • taşınmaz satışı • muvazaa iddiası • müktesep hak • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yeniden yargılama

20
14. HD., E. 2016/14572 K. 2020/245 T. 8.1.2020 · Yargıtay

satış bedeli • tapuya şerh • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • iyiniyetle mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin kazanımı • yolsuz tescili bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi

21
14. HD., E. 2019/1146 K. 2020/344 T. 14.1.2020 · Yargıtay

ahde vefa ilkesi • resmi şekil • satış sözleşmesi • tapu iptali • tasarruf işlemi • geçersiz sözleşme • cevap dilekçesi • harici yazılı satış sözleşmesi • hakkın kötüye kullanılması

22
14. HD., E. 2016/12704 K. 2020/365 T. 14.1.2020 · Yargıtay

satış bedeli • yeniden yargılama • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • bütünleyici parça • paylı mülkiyet • davanın kabulü • ortaklığın giderilmesi

23
14. HD., E. 2019/1674 K. 2020/366 T. 14.1.2020 · Yargıtay

bakım alacaklısı • yargılama giderleri • dava zamanaşımı • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata • müdahalenin men'i

24
14. HD., E. 2016/12706 K. 2020/368 T. 14.1.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

25
14. HD., E. 2019/4936 K. 2020/369 T. 14.1.2020 · Yargıtay

bütünleyici parça • tapu iptali • malzeme sahibinin başkasının toprağında yapı meydana getirmesi • davanın kabulü • yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mütemmim cüz'ü haline gelmesi

26
14. HD., E. 2016/14633 K. 2020/370 T. 14.1.2020 · Yargıtay

aşırı yararlanma • ikrar • ipoteğin kaldırılması istemi • senede karşı tanıkla ispat yasağı • senetle ispat kuralı • senetle ispat zorunluluğu • kesin delil

27
14. HD., E. 2016/12713 K. 2020/391 T. 15.1.2020 · Yargıtay

satış bedeli • yeniden yargılama • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • paylı mülkiyet • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

28
14. HD., E. 2016/12635 K. 2020/376 T. 14.1.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • ortaklığın giderilmesi talebi

29
14. HD., E. 2016/12481 K. 2020/404 T. 15.1.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • tapu iptali • hakkın kötüye kullanılması • önalım hakkı • müşterek mülkiyet • paylı mülkiyet

30
14. HD., E. 2016/12732 K. 2020/478 T. 16.1.2020 · Yargıtay

satış bedeli • yeniden yargılama • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın kabulü • yetki belgesi • aynen bölünerek paylaştırma • paylı mülkiyet • ortaklığın giderilmesi

31
14. HD., E. 2016/12729 K. 2020/479 T. 16.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • satış bedeli • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • paylı mülkiyet • ortaklığın giderilmesi • davanın kabulü

32
14. HD., E. 2016/13940 K. 2020/487 T. 16.1.2020 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • yeniden yargılama • davanın konusuz kalması • tapu sicili • tapu kaydındaki şerhin terkini • vakıf şerhi

33
14. HD., E. 2020/34 K. 2020/490 T. 16.1.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • yeniden yargılama • satış bedeli • aynen bölünerek paylaştırma • paylı mülkiyet • davanın kabulü • ortaklığın giderilmesi

34
14. HD., E. 2019/4773 K. 2020/439 T. 15.1.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • kapıcılık hizmeti • ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

35
14. HD., E. 2019/1490 K. 2020/329 T. 13.1.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • yargılama giderleri • zorunlu dava arkadaşlığı • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • maktu vekalet ücreti • tapu iptali • yüklenicinin borçları • davanın kabulü • karşı dava

36
14. HD., E. 2016/12878 K. 2020/312 T. 13.1.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

37
14. HD., E. 2019/4998 K. 2020/300 T. 13.1.2020 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • paylı mülkiyet • davadan feragat • davanın kabulü • davaya katılma talebi • ortaklığın giderilmesi

38
14. HD., E. 2016/12790 K. 2020/495 T. 16.1.2020 · Yargıtay

satış bedeli • yeniden yargılama • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü • ortaklığın giderilmesi • paylı mülkiyet

39
14. HD., E. 2016/12612 K. 2020/500 T. 16.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • davanın kabulü

40
14. HD., E. 2016/12314 K. 2020/161 T. 8.1.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • usulüne uygun tebligat • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

42
14. HD., E. 2019/3802 K. 2019/8249 T. 4.12.2019 · Yargıtay

tapu sicili • tapuya şerh • idari nitelikte sözleşme • davanın kabulü • geçit hakkı • irtifak hakkı tesisi • irtifak hakkının tescili • tahkim

43
14. HD., E. 2019/509 K. 2019/7975 T. 28.11.2019 · Yargıtay

resmi şekil • eksik inceleme • arazinin bütünleyici parçası • tapu sicili • bilirkişi raporu • bütünleyici parça • el atmanın önlenmesi • kaynak hakkı • kaynak irtifakı • taşınmaz mülkiyetinin kazanılması

44
14. HD., E. 2020/1577 K. 2020/4652 T. 8.9.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • davanın kabulü • paylı mülkiyet • maddi hata

45
14. HD., E. 2016/16383 K. 2020/4924 T. 8.9.2020 · Yargıtay

bütünleyici parça • tapu iptali • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • karşı dava • müdahalenin men'i • malzeme sahibinin başkasının toprağında yapı meydana getirmesi • taşkın inşaat • yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mütemmim cüz'ü haline gelmesi

46
14. HD., E. 2020/1650 K. 2020/4718 T. 9.9.2020 · Yargıtay

adi yazılı sözleşme • resmi şekil • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • tazminat davası • cevap dilekçesi • davanın kabulü

47
14. HD., E. 2016/15783 K. 2020/4720 T. 9.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • eski hale iade talebi • komşuluk hukuku • kullanma yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi

48
14. HD., E. 2020/1918 K. 2020/4721 T. 9.9.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • tapu iptali • ihtiyati tedbir kararı • muvazaa iddiası • davanın kabulü

49
14. HD., E. 2019/4456 K. 2020/4729 T. 9.9.2020 · Yargıtay

depo etme • eksik inceleme • usuli kazanılmış hak • cevap dilekçesi • aciz belgesi • aktif malvarlığı • kesin süre • bilirkişi incelemesi • borca batık • mirasın reddi

50
14. HD., E. 2020/1673 K. 2020/4739 T. 9.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • davanın kabulü • ortaklık payı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: