S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 40.357

1
14. HD., E. 2019/1950 K. 2021/951 T. 16.2.2021Yargıtay

istinaf yolu • ipoteğin kaldırılması istemi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
14. HD., E. 2020/3483 K. 2021/955 T. 16.2.2021Yargıtay

atanmış mirasçı • elektronik posta • tenkis talebi • kesin delil

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
14. HD., E. 2020/3890 K. 2021/1048 T. 18.2.2021Yargıtay

bakım alacaklısı • bakım borçlusu • resmi şekil • mirasçılardan mal kaçırma • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata • resmi şekil şartı • sözleşmenin geçerliliği

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
14. HD., E. 2017/3061 K. 2021/1150 T. 23.2.2021Yargıtay

yargılama giderleri • dürüstlük kuralı • tapu sicili • fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi • bilirkişi raporu • geçit hakkı • hakkın kötüye kullanılması • irtifak hakkı tesisi • davaya katılma talebi • komşuluk hukuku • mecra hakkının tapu siciline kaydı • mecra irtifakı • mecra irtifakı kurulması istemi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

5
14. HD., E. 2020/2394 K. 2021/1177 T. 23.2.2021Yargıtay

dürüstlük kuralı • resmi şekil • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü • istinaf yolu • önalım hakkı • cevap dilekçesi • mülkiyet devir borcu yüklenen satıcı • resmi şekil şartı • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
14. HD., E. 2020/2724 K. 2021/1192 T. 23.2.2021Yargıtay

mirasçılık belgesi • tapu iptali • davadan feragat • davanın kabulü • feragatin geçerliliği • karşı dava • önalım hakkı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
14. HD., E. 2020/3912 K. 2021/1282 T. 25.2.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi • geçit hakkı • geçit hakkı tesisi • hakkın kötüye kullanılması • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • maddi hata

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

8
14. HD., E. 2020/3462 K. 2021/844 T. 11.2.2021Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • resmi şekil • bilirkişi raporu • bütünleyici parça • tapu sicili • arazinin bütünleyici parçası • el atmanın önlenmesi • eski hale iade talebi • kaynak hakkı • kaynak irtifakı • müdahalenin men'i • taşınmaz mülkiyetinin kazanılması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

9
14. HD., E. 2020/1780 K. 2021/496 T. 2.2.2021Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik araştırma ve inceleme • inşaat sözleşmesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • ipoteğin terkini • ipotek şerhi • davanın kabulü • istinaf yolu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

10
14. HD., E. 2017/981 K. 2021/495 T. 2.2.2021Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • borca batık • davanın kabulü • mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

11
14. HD., E. 2019/2159 K. 2021/949 T. 16.2.2021Yargıtay

istinaf yolu • inançlı sözleşme

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

12
14. HD., E. 2017/3983 K. 2021/475 T. 1.2.2021Yargıtay

satış bedeli • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • bilirkişi raporu • bütünleyici parça • davanın kabulü • davaya katılma talebi • ortaklığın giderilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

13
14. HD., E. 2015/18533 K. 2017/5084 T. 14.6.2017Yargıtay

mirasta denkleştirme • tenkis talebi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
14. HD., E. 2011/15899 K. 2012/797 T. 25.01.2012Yargıtay

bilirkişi raporu • görevsizlik kararı • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

15
14. HD., E. 2019/204 K. 2021/3413 T. 24.5.2021Yargıtay

yasal temyiz süresi • ortaklığın giderilmesi talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
14. HD., E. 2019/488 K. 2021/3415 T. 24.5.2021Yargıtay

bütünleyici parça • eksik inceleme • pasif dava ehliyeti • satış bedeli • tapu iptali • malzeme sahibinin başkasının toprağında yapı meydana getirmesi • dava ehliyeti • davanın kabulü • yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mütemmim cüz'ü haline gelmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

17
14. HD., E. 2019/2593 K. 2021/3416 T. 24.5.2021Yargıtay

usulüne uygun tebligat • mirasçılık belgesi • tapu iptali • mirasçılık belgesi verilmesi istemi • istinaf yolu

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

18
14. HD., E. 2018/5180 K. 2021/3423 T. 24.5.2021Yargıtay

kamulaştırma • davanın kabulü • müdahalenin men'i • eklenti niteliği • el atmanın önlenmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

19
14. HD., E. 2018/3891 K. 2021/3424 T. 24.5.2021Yargıtay

tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
14. HD., E. 2018/3892 K. 2021/3425 T. 24.5.2021Yargıtay

tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
14. HD., E. 2021/1974 K. 2021/3443 T. 24.5.2021Yargıtay

eksik inceleme • menfi tespit • ortaklığın giderilmesi talebi • yetki belgesi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

22
14. HD., E. 2018/5549 K. 2021/3444 T. 24.5.2021Yargıtay

adi yazılı sözleşme • resmi şekil • mirasçılık belgesi • sebepsiz zenginleşme • tapu iptali • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

23
14. HD., E. 2021/1480 K. 2021/3445 T. 24.5.2021Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • tapu iptali • zıya • cevap dilekçesi • davanın kabulü • tavzih talebi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

24
14. HD., E. 2018/4361 K. 2021/3455 T. 25.5.2021Yargıtay

hak düşürücü süre • satış bedeli • yargılama giderleri • yeniden yargılama • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • asli müdahil • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • önalım hakkı • paylı mülkiyet

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

25
14. HD., E. 2018/5579 K. 2021/3612 T. 31.5.2021Yargıtay

yasal temyiz süresi • kapıcılık hizmeti • ortaklığın giderilmesi talebi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
14. HD., E. 2019/4902 K. 2021/3229 T. 17.5.2021Yargıtay

mirasçılık belgesi • intifa hakkı • intifa hakkı sahibi • çıplak mülkiyet • davanın kabulü • tavzih talebi • mirasçılık belgelerinin iptali • mirasçılık belgesi verilmesi istemi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

27
14. HD., E. 2018/3342 K. 2021/3230 T. 17.5.2021Yargıtay

tenkis talebi • ıskat • yeniden yargılama • mirastan çıkarma

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

28
14. HD., E. 2021/1875 K. 2021/3246 T. 17.5.2021Yargıtay

tapu iptali • usulüne uygun tebligat • önalım hakkı • savunma hakkı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

29
14. HD., E. 2018/2426 K. 2021/3265 T. 18.5.2021Yargıtay

savunma hakkı • ipoteğin kaldırılması istemi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

30
14. HD., E. 2018/1991 K. 2021/3266 T. 18.5.2021Yargıtay

taahhütlü mektup • kapıcılık hizmeti • mirasçılık belgesi • iadeli taahhütlü mektup • muhdesat aidiyetinin tespiti talebi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
14. HD., E. 2021/1459 K. 2021/3275 T. 18.5.2021Yargıtay

bütünleyici parça • eksik inceleme • tapu sicili • bilirkişi raporu • eklenti niteliği • asli müdahil • irtifak hakkının kurulması için tapu kütüğüne tescil ettirilme şartı • irtifak hakkı tesisi • irtifak hakkının kazanılması • irtifak hakkının kurulması • komşuluk hukuku • mecra irtifakı • mecra irtifakı kurulması istemi • taşınmaz mülkiyetinin kazanılması • zamanaşımı yoluyla kazanma • zorunlu su irtifakı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
14. HD., E. 2021/1592 K. 2021/3285 T. 18.5.2021Yargıtay

mirasçılık belgesi • bilirkişi raporu • elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebi • davanın kabulü • müşterek mülkiyet • paylı mülkiyet

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

33
14. HD., E. 2019/584 K. 2021/3286 T. 18.5.2021Yargıtay

eksik inceleme • davanın kabulü • eski hale iade talebi • el atmanın önlenmesi • imara aykırılık • kaçak yapı • komşuluk hukuku • kullanma yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

34
14. HD., E. 2021/1161 K. 2021/3296 T. 18.5.2021Yargıtay

tapu iptali • yeniden yargılama • davanın kabulü • görevli mahkeme • maddi hata • önalım hakkı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

35
14. HD., E. 2018/3752 K. 2021/3309 T. 18.5.2021Yargıtay

eksik inceleme • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • bilirkişi raporu • eklenti niteliği • bilirkişi raporuna itiraz • paylı mülkiyet • davanın kabulü • davaya katılma talebi • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • payların denkleştirilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

36
14. HD., E. 2018/4911 K. 2021/3312 T. 20.5.2021Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

37
14. HD., E. 2018/4061 K. 2021/3355 T. 20.5.2021Yargıtay

tapu iptali • cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

38
14. HD., E. 2017/5962 K. 2021/3370 T. 20.5.2021Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

39
14. HD., E. 2018/2219 K. 2021/3371 T. 20.5.2021Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • savunma hakkı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
14. HD., E. 2018/3521 K. 2021/3372 T. 20.5.2021Yargıtay

satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • savunma hakkı • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

41
14. HD., E. 2017/5532 K. 2021/1770 T. 15.3.2021Yargıtay

satış bedeli • yargılama giderleri • yeniden yargılama • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • açık artırma usulü • paylı mülkiyet • davanın kabulü • ortaklığın giderilmesi • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

42
14. HD., E. 2017/3937 K. 2021/1771 T. 15.3.2021Yargıtay

bütünleyici parça • satış sözleşmesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • malzeme sahibinin başkasının toprağında yapı meydana getirmesi • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • yapının üzerinde bulunduğu taşınmazın mütemmim cüz'ü haline gelmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

43
14. HD., E. 2020/4225 K. 2021/1772 T. 15.3.2021Yargıtay

yeniden yargılama • dava zamanaşımı • satış bedeli • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • müdahalenin men'i • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi • davanın kabulü • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

44
14. HD., E. 2021/831 K. 2021/1775 T. 15.3.2021Yargıtay

davanın açılmamış sayılması • mirasın reddi • kesin süre

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
14. HD., E. 2017/5036 K. 2021/1776 T. 15.3.2021Yargıtay

resmi şekil • arazinin bütünleyici parçası • el atmanın önlenmesi • tapu sicili • bütünleyici parça • hakimin davayı aydınlatma ödevi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • kaynak hakkı • kaynak irtifakı • taşınmaz mülkiyetinin kazanılması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

46
14. HD., E. 2017/3988 K. 2021/1777 T. 15.3.2021Yargıtay

tapu iptali • şahıs varlığı hakları • görevsizlik kararı • inançlı işlem • inançlı sözleşme • katkı payı alacağı istemi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
14. HD., E. 2021/821 K. 2021/1778 T. 15.3.2021Yargıtay

satış bedeli • yargılama giderleri • yeniden yargılama • mirasçılık belgesi • ortaklığın giderilmesi talebi • davanın kabulü • açık artırma usulü • paylı mülkiyet • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

48
14. HD., E. 2021/2 K. 2021/1938 T. 18.3.2021Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • borca batık • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

49
14. HD., E. 2017/5507 K. 2021/1934 T. 18.3.2021Yargıtay

satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • cebri icra • iyiniyetli üçüncü kişi • kamulaştırma • yevmiye defteri • mülkiyetin tescilden önce kazanılması • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi • taşınmaz mülkiyetinin kazanılması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

50
14. HD., E. 2017/5682 K. 2021/1925 T. 18.3.2021Yargıtay

eksik inceleme • iptal davası • sınırlı ayni hak • mirasçılık belgesi • hak ehliyeti • eşitlik ilkesi • davanın kabulü • mirasçılık belgelerinin iptali • mirasçılık belgesi verilmesi istemi • mirasçılık belgesinin verilmesi istemi • karşılıklılık esası

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: