S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 22.448

1
15. HD., E. 2020/1782 K. 2021/2421 T. 2.6.2021 · Yargıtay

eser sözleşmesi • hak ehliyeti • mirasçılık belgesi • tapu iptali • yapı kooperatifi • dava ehliyeti • davaya fer'i müdahil olma • kooperatif • taraf teşkili sağlanmaması

2
15. HD., E. 2020/1752 K. 2021/2422 T. 2.6.2021 · Yargıtay

açık ayıp • ayıp ihbarı • haksız fesih • ihbar süresi • fatura • menfi zarar • sözleşmeden dönme • sözleşmenin feshi talebi • ayıp ihbar süresi • bilirkişi raporu • delil tespiti talebi

3
15. HD., E. 2020/2218 K. 2021/2458 T. 2.6.2021 · Yargıtay

eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • mal değişim sözleşmesi • kira bedeli • karşı dava

4
15. HD., E. 2020/1575 K. 2021/2488 T. 3.6.2021 · Yargıtay

eser sözleşmesi • gecikme tazminatı • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata

5
15. HD., E. 2021/3531 K. 2021/2525 T. 7.6.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eser sözleşmesi • teminat senedi • usuli kazanılmış hak • karşı dava • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

6
15. HD., E. 2020/3010 K. 2021/2527 T. 7.6.2021 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • görevsizlik kararı • istinaf yolu

7
15. HD., E. 2020/2493 K. 2021/2531 T. 7.6.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • eser sözleşmesi

8
15. HD., E. 2021/969 K. 2021/2403 T. 1.6.2021 · Yargıtay

esas sözleşme • hak düşürücü süre • iptal davası • genel kurul kararı • genel kurul kararının iptali talebi • dava şartı yokluğu • kooperatif • olağan genel kurul toplantısı • karşı dava

9
15. HD., E. 2020/3163 K. 2021/2411 T. 1.6.2021 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • önsözleşme • sebepsiz zenginleşme • tapu sicili • yevmiye defteri • davanın kabulü • karşı dava • tapunun beyanlar hanesine şerh konulması • tapuya güven ilkesi • tapu iptali

10
15. HD., E. 2021/2795 K. 2021/1661 T. 14.4.2021 · Yargıtay

konkordato • konkordato mühleti • konkordato talebi • karşı dava

11
15. HD., E. 2021/2951 K. 2021/1682 T. 14.4.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • sözleşmenin geçerliliği

12
15. HD., E. 2020/2328 K. 2021/1783 T. 19.4.2021 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • yetki belgesi • usuli kazanılmış hak • davanın ıslahı • davanın kabulü • karşı dava

13
15. HD., E. 2021/664 K. 2021/1762 T. 19.4.2021 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • borca batık • karşı dava • istinaf yolu • şirketin iflası

14
15. HD., E. 2021/732 K. 2021/1759 T. 19.4.2021 · Yargıtay

esas sözleşme • faaliyet raporu • iptal davası • taleple bağlılık ilkesi • yönetim kurulu • dava şartlarının bulunmaması • kooperatif • karşı dava • olağan genel kurul toplantısı

15
15. HD., E. 2021/1151 K. 2021/1750 T. 19.4.2021 · Yargıtay

fatura • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

16
15. HD., E. 2021/4272 K. 2021/1794 T. 19.4.2021 · Yargıtay

cezai şart • fatura

17
15. HD., E. 2021/685 K. 2021/1628 T. 13.4.2021 · Yargıtay

tazminat davası • alacağın temliki • anonim şirket • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • kooperatif • muvazaa iddiası • davadan feragat • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tapuya güven ilkesi

18
15. HD., E. 2021/3506 K. 2021/1626 T. 13.4.2021 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • cezai şart talebi • cezai şart • inşaat sözleşmesi • menfi zarar • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi • sözleşmenin feshi talebi • yüklenicinin kusurlu olması • kooperatif • munzam zarar

19
15. HD., E. 2021/2921 K. 2021/1695 T. 15.4.2021 · Yargıtay

konkordato • karşı dava • süresinden sonra yapılan temyiz istemleri

20
15. HD., E. 2020/2663 K. 2021/1709 T. 15.4.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • istinaf dilekçesi

21
15. HD., E. 2020/1746 K. 2021/1707 T. 15.4.2021 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • yargılama giderleri • inşaat sözleşmesi • tapu iptali • tapuya şerh • genel kurul kararı • davanın kabulü

22
15. HD., E. 2021/881 K. 2021/1699 T. 15.4.2021 · Yargıtay

yönetim kurulu • kooperatif • dava şartlarının bulunmaması

23
15. HD., E. 2021/2978 K. 2021/1816 T. 20.4.2021 · Yargıtay

konkordato • konkordato mühleti • konkordato talebi • borca batık • kooperatif • asli müdahil • davadan feragat • davanın kabulü • feragatin geçersiz olması

24
15. HD., E. 2021/1852 K. 2021/1835 T. 21.4.2021 · Yargıtay

duran varlık • bağımsız denetçi • bilirkişi raporu • borca batık • şirketin iflası • kayyum • karşı dava • taraf sıfatı

25
15. HD., E. 2021/455 K. 2021/1836 T. 21.4.2021 · Yargıtay

sıra cetveli • ispat yükü • tapu iptali • bilirkişi raporu • cebri icra • usuli kazanılmış hak • anlaşmalı boşanma • muvazaa iddiası • davanın kabulü • karşı dava • sıra cetveline itiraz • harç muafiyeti

26
15. HD., E. 2020/1949 K. 2021/1843 T. 21.4.2021 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • taşınmaz satışı • muvazaa iddiası • avansın iadesi • davanın kabulü • karşı dava • tapu kaydındaki şerhin terkini

27
15. HD., E. 2020/2322 K. 2021/1859 T. 21.4.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik iş • eksik iş bedeli • inşaat sözleşmesi • nispi vekalet ücreti • tazminat davası • kira bedeli • davanın kabulü

28
15. HD., E. 2021/4085 K. 2021/1933 T. 26.4.2021 · Yargıtay

menfi tespit • kooperatif • cevap dilekçesi • karşı dava

29
15. HD., E. 2020/2165 K. 2021/1948 T. 26.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesi • hasar bedeli

30
15. HD., E. 2021/2118 K. 2021/1976 T. 27.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • istinaf dilekçesi • karşı dava

31
15. HD., E. 2021/3574 K. 2021/2058 T. 29.4.2021 · Yargıtay

sıra cetveli • usulüne uygun tebligat • adil yargılanma hakkı • acente • cevap süresi • dava dilekçesinin tebliği • davanın kabulü • esas ilişkin cevapların verilmesi • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • karşı dava • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması • sıra cetveline itiraz

32
15. HD., E. 2021/4412 K. 2021/1982 T. 27.4.2021 · Yargıtay

resmi tatil günü • eser sözleşmesi • adli tatil • karşı dava • maddi hata

33
15. HD., E. 2021/3115 K. 2021/1731 T. 15.4.2021 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • davaya katılma talebi • taraf sıfatı

34
15. HD., E. 2021/584 K. 2021/1287 T. 30.3.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • sıra cetveli

35
15. HD., E. 2020/2086 K. 2021/1296 T. 31.3.2021 · Yargıtay

satış vaadi sözleşmesi • taleple bağlılık ilkesi • tapu iptali • kira bedeli • bilirkişi raporu • davanın kabulü • istinaf dilekçesi

36
15. HD., E. 2021/783 K. 2021/1317 T. 31.3.2021 · Yargıtay

resmi şekil • fatura • bilirkişi raporu

37
15. HD., E. 2020/2652 K. 2021/1340 T. 1.4.2021 · Yargıtay

ayıplı iş • eksik ve ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • kira bedeli • davanın kabulü • davanın tamamen ıslahı • kesin süre • kısmi ıslah • tahkikatın sona ermesi • tasarruf ehliyetinin bulunmaması

38
15. HD., E. 2021/798 K. 2021/1361 T. 1.4.2021 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • kooperatif • yapı kooperatifi • görevsizlik kararı

39
15. HD., E. 2021/743 K. 2021/1384 T. 5.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • gecikme faizi • bilirkişi raporu • kooperatif • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • bilirkişi raporlarının çelişkili olması

40
15. HD., E. 2021/4158 K. 2021/1409 T. 5.4.2021 · Yargıtay

fatura • eser sözleşmesi • görevsizlik kararı

41
15. HD., E. 2021/2720 K. 2021/1423 T. 5.4.2021 · Yargıtay

şirketin iflası • konkordato • konkordato talebi • borca batık • davanın kabulü

42
15. HD., E. 2021/4063 K. 2021/1424 T. 5.4.2021 · Yargıtay

tazminat davası • ticari iş • kazanç kaybı • davanın kabulü • direnme kararı • tahkikatın sona ermesi

43
15. HD., E. 2020/2395 K. 2021/1453 T. 6.4.2021 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • tapu sicili • sebepsiz zenginleşme • sözleşmenin geriye etkili feshi • tapu iptali • yevmiye defteri • karşı dava • tapunun beyanlar hanesine şerh konulması • tapuya güven ilkesi

44
15. HD., E. 2020/1542 K. 2021/1450 T. 6.4.2021 · Yargıtay

gecikme tazminatı • hak düşürücü süre • menfi zarar • sebepsiz zenginleşme • sözleşmenin feshi talebi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • davanın tamamen ıslahı • davaya fer'i müdahil olma • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • karşı dava • kısmi ıslah • ön inceleme • tahkikatın sona ermesi

45
15. HD., E. 2021/131 K. 2021/1447 T. 6.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • cevap dilekçesi

46
15. HD., E. 2021/747 K. 2021/1434 T. 6.4.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • feragat dilekçesi • temyizden feragat

47
15. HD., E. 2021/539 K. 2021/1425 T. 5.4.2021 · Yargıtay

sıra cetveli • görevsizlik kararı • sıra cetveline itiraz

48
15. HD., E. 2021/3838 K. 2021/1561 T. 12.4.2021 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • hukuki ayıp • inşaat sözleşmesi • zorunlu dava arkadaşlığı • tapu iptali • tapu sicili • davanın kabulü • paylı mülkiyet • karşı ispat • taleple bağlılık ilkesi

49
15. HD., E. 2020/1637 K. 2021/1573 T. 12.4.2021 · Yargıtay

yetkisizlik kararı • fatura • davanın kabulü • karşı dava • taşeronluk sözleşmesi

50
15. HD., E. 2021/415 K. 2021/1576 T. 12.4.2021 · Yargıtay

görevsizlik kararı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: