S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 22.298

1
15. HD., E. 2021/1298 K. 2021/224 T. 15.2.2021 · Yargıtay

kooperatif • aktif dava ehliyeti • olağan genel kurul toplantısı • dava ehliyeti • dava şartlarının bulunmaması

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
15. HD., E. 2020/272 K. 2021/235 T. 15.2.2021 · Yargıtay

adi yazılı sözleşme • ayıplı iş • dürüstlük kuralı • eksik ve ayıplı iş • aktif dava ehliyeti • şirketi temsil yetkisi • hukuki koruma • dava ehliyeti • davacı sıfatı • delil tespiti talebi • taraf sıfatı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
15. HD., E. 2021/983 K. 2021/293 T. 17.2.2021 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
15. HD., E. 2020/2986 K. 2021/188 T. 26.1.2021 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • yeniden yargılama • sözleşmenin geriye etkili feshi • davaya fer'i müdahil olma

5
15. HD., E. 2020/1323 K. 2021/124 T. 21.1.2021 · Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • eser sözleşmesi • hak düşürücü süre • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • davanın tamamen ıslahı • davaya fer'i müdahil olma • delillerin değerlendirilmesi • kısmi ıslah • tahkikatın sona ermesi • ön inceleme • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı

6
15. HD., E. 2020/1182 K. 2021/127 T. 21.1.2021 · Yargıtay

davanın açılmamış sayılması • karşı dava • kararın temyiz edilmemiş sayılması • kesin süre

7
15. HD., E. 2020/1255 K. 2021/133 T. 21.1.2021 · Yargıtay

adi ortaklık sözleşmesi • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • devir sözleşmesi • adi şirket • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • bilirkişi kurulu

8
15. HD., E. 2020/1259 K. 2021/128 T. 21.1.2021 · Yargıtay

tapu iptali • kararın temyiz edilmemiş sayılması • kesin süre

9
15. HD., E. 2020/2055 K. 2021/129 T. 21.1.2021 · Yargıtay

aynen ifa • eksik inceleme • ecrimisil bedeli • haksız fesih • inşaat sözleşmesi • resmi şekil • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • mükerrer ödeme • sebepsiz zenginleşme • sözleşmenin aynen ifası • vekaletsiz iş görme • bilirkişi raporu • kazanç kaybı • pay devri • bilirkişi raporuna itiraz • cevap dilekçesi • bilirkişi kurulu • taleple bağlılık ilkesi • geçersiz sözleşme • hakkın kötüye kullanılması

10
15. HD., E. 2020/3111 K. 2021/138 T. 21.1.2021 · Yargıtay

eser sözleşmesi • menfi zarar • ticari itibar • eski hale iade talebi • katılma yoluyla temyiz • maddi hata

11
15. HD., E. 2020/2762 K. 2021/139 T. 21.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • cezai şart • eser sözleşmesi • fatura • adil yargılanma hakkı • bilirkişi raporu

12
15. HD., E. 2020/2143 K. 2021/103 T. 20.1.2021 · Yargıtay

cezai şart alacağı • eser sözleşmesi • davanın kabulü • karşı dava • kesin süre • kararın temyiz edilmemiş sayılması • cezai şart

13
15. HD., E. 2020/1110 K. 2021/89 T. 19.1.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • birlikte vekalet • eksik iş • eksik iş bedeli • müteselsil sorumluluk • davanın kabulü

14
15. HD., E. 2020/1523 K. 2021/88 T. 19.1.2021 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • manevi tazminat • kararın temyiz edilmemiş sayılması

15
15. HD., E. 2020/1554 K. 2021/87 T. 19.1.2021 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • yeniden yargılama • inşaat sözleşmesi • maktu vekalet ücreti • munzam zarar • nispi vekalet ücreti • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi • tapu iptali • kooperatif • manevi tazminat • yapı kooperatifi • zarar tazmini

16
15. HD., E. 2020/1989 K. 2021/96 T. 19.1.2021 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eser sözleşmesi • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • menfi zarar • sebepsiz zenginleşme • yasal temsilci • usuli kazanılmış hak • paylı mülkiyet • davanın kabulü • paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi • vasi tayin talebi

17
15. HD., E. 2020/1517 K. 2021/98 T. 19.1.2021 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ayıplı iş • eksik inceleme • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • menfi tespit • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • delil tespiti talebi • delil tespiti dosyası

18
15. HD., E. 2020/195 K. 2021/108 T. 20.1.2021 · Yargıtay

eser sözleşmesi • usulüne uygun tebligat • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • harç muafiyeti

19
15. HD., E. 2020/756 K. 2021/115 T. 20.1.2021 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • menfi zarar • sözleşmenin feshi talebi • pay devri • cevap dilekçesi • karşı dava

20
15. HD., E. 2020/1327 K. 2021/116 T. 20.1.2021 · Yargıtay

eser sözleşmesi • fatura • vekaletsiz iş görme • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • harç muafiyeti • bilirkişi kurulu

21
15. HD., E. 2020/1258 K. 2021/105 T. 20.1.2021 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik ve ayıplı iş • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • karşı dava

22
15. HD., E. 2020/2044 K. 2021/106 T. 20.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • karşı dava • maddi hata

23
15. HD., E. 2019/3439 K. 2021/85 T. 18.1.2021 · Yargıtay

cezai şart • eksik iş • eser sözleşmesi • götürü bedel • götürü iş • kar payı • kooperatif • kredi kuruluşu • manevi tazminat • bilirkişi kurulu • davanın konusuz kalması

24
15. HD., E. 2020/1298 K. 2021/58 T. 18.1.2021 · Yargıtay

resmi şekil • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • davanın kabulü • taraf sıfatı

25
15. HD., E. 2020/1299 K. 2021/59 T. 18.1.2021 · Yargıtay

eser sözleşmesi • vekaletsiz iş görme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

26
15. HD., E. 2020/766 K. 2021/65 T. 18.1.2021 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • dava zamanaşımı • eser sözleşmesi • iskân ruhsatı • inşaat sözleşmesi • satış sözleşmesi • tapu iptali • ağır kusur • hakkın kötüye kullanılması • imara aykırılık • yapı maliki • kaçak yapı • mülkiyet hakkının korunması

27
15. HD., E. 2020/1189 K. 2021/71 T. 18.1.2021 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • sözleşme özgürlüğü ilkesi • muvazaa iddiası

28
15. HD., E. 2020/777 K. 2021/79 T. 18.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • yüklenicinin temerrüdü • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava

29
15. HD., E. 2020/1897 K. 2021/55 T. 14.1.2021 · Yargıtay

eser sözleşmesi • cevap dilekçesi • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

30
15. HD., E. 2020/1507 K. 2021/54 T. 14.1.2021 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ayıplı iş • eksik inceleme • eksik ve ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • alacağın temliki • bilirkişi raporu • harç muafiyeti • imara aykırılık • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

31
15. HD., E. 2020/2968 K. 2021/46 T. 14.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesi • iş sahibinin kusurlu olması • rücuan tazminat • yüklenicinin kusurlu olması • hile • iş kazası • ağır kusur • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • maddi hata

32
15. HD., E. 2020/2065 K. 2021/147 T. 22.1.2021 · Yargıtay

delillerin toplanması • yeniden yargılama • eser sözleşmesi • istinaf dilekçesi

33
15. HD., E. 2020/2230 K. 2021/148 T. 22.1.2021 · Yargıtay

devir yasağı • iptal davası • tahkim sözleşmesi • hakem kararının iptali • hakem kurulu kararı • maddi hata • tahkim davası • tahkim • taraf sıfatı

34
15. HD., E. 2020/1688 K. 2021/150 T. 22.1.2021 · Yargıtay

ecrimisil talebi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • dava ehliyeti • davanın kabulü • karşı dava • el atmanın önlenmesi

35
15. HD., E. 2020/1399 K. 2021/151 T. 22.1.2021 · Yargıtay

cezai şart alacağı • cezai şart • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • bilirkişi kurulu • tapu iptali • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak • müktesep hak

36
15. HD., E. 2021/237 K. 2021/157 T. 22.1.2021 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • davanın kabulü • davanın yenilenmesi • istinaf yolu

37
15. HD., E. 2021/227 K. 2021/168 T. 22.1.2021 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

38
15. HD., E. 2020/1788 K. 2021/179 T. 25.1.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • eksik iş • eser sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu • kesin süre • kaçak yapı

39
15. HD., E. 2020/1596 K. 2021/183 T. 25.1.2021 · Yargıtay

eser sözleşmesi • götürü bedel • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

40
15. HD., E. 2020/1529 K. 2021/145 T. 22.1.2021 · Yargıtay

adi ortaklıkta tasfiye • eksik inceleme • adi ortaklık sözleşmesi • kazanç ve zararın paylaşımı • ortaklık katılım payı • ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslar • sözleşmenin feshi talebi • gecikme faizi • adi ortaklık ilişkisi • adi şirket • haklı neden • ortaklık sözleşmesinin feshi • davanın kabulü

41
15. HD., E. 2020/1873 K. 2021/146 T. 22.1.2021 · Yargıtay

alacağın devri • eksik inceleme • eser sözleşmesi • zorunlu dava arkadaşlığı • aktif dava ehliyeti • kamulaştırma • dava ehliyeti • harç muafiyeti • davacı sıfatı • davanın kabulü • davaya katılma talebi • taraf sıfatı

42
15. HD., E. 2020/2665 K. 2021/177 T. 25.1.2021 · Yargıtay

eksik iş • eser sözleşmesi • eksik ve ayıplı iş • götürü bedel • götürü iş • bilirkişi raporu • müktesep hak • karşı dava • usuli kazanılmış hak

43
15. HD., E. 2021/397 K. 2021/445 T. 23.2.2021 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

44
15. HD., E. 2020/1678 K. 2021/436 T. 23.2.2021 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ayıplı iş • eksik inceleme • eksik ve ayıplı iş • yetersiz bilirkişi raporu • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • vekaletsiz iş görme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • karşı dava

45
15. HD., E. 2020/1515 K. 2021/424 T. 23.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • satış bedeli • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • munzam zarar • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü

46
15. HD., E. 2021/1239 K. 2021/407 T. 23.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • sıra cetveli • gemi • hizmet sözleşmesi • muvazaa iddiası • davanın kabulü • sıra cetveline itiraz

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
15. HD., E. 2021/1333 K. 2021/501 T. 25.2.2021 · Yargıtay

satış bedeli • sıra cetveli • temsil yetkisi • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • harç muafiyeti • sıra cetveline itiraz

48
15. HD., E. 2021/1251 K. 2021/515 T. 25.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • sıra cetveli • bilirkişi raporu • davanın kabulü • sıra cetveline itiraz

49
15. HD., E. 2021/1383 K. 2021/507 T. 25.2.2021 · Yargıtay

şirketin iflası • konkordato • konkordato talebi • acente • borca batık • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava

50
15. HD., E. 2021/1380 K. 2021/508 T. 25.2.2021 · Yargıtay

şirketin iflası • konkordato • konkordato mühleti • borca batık • karşı dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: