S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 21.314

1
15. HD., E. 2014/1949 K. 2014/3884 T. 5.6.2014 · Yargıtay

eksik inceleme • menfi tespit • sözleşmenin feshi talebi • usuli kazanılmış hak • kooperatif • zıya • bilirkişi kurulu • davanın açılmamış sayılması • karşı dava

Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
15. HD., E. 2019/2710 K. 2020/395 T. 11.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • eser sözleşmesi • nispi vekalet ücreti

5
15. HD., E. 2019/2783 K. 2020/391 T. 11.2.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • eksik inceleme • eser sözleşmesi • esas sözleşme • acente • davanın kabulü • karşı dava • taraf sıfatı

6
15. HD., E. 2020/257 K. 2020/332 T. 6.2.2020 · Yargıtay

adli yardım talebinin reddi • adli yardım talebi • davanın kabulü • kesin süre

31
15. HD., E. 2013/4057 K. 2014/3863 T. 5.6.2014 · Yargıtay

yeniden yargılama • alacağın muaccel hale gelmesi • eser sözleşmesi

32
15. HD., E. 2013/5862 K. 2014/3881 T. 5.6.2014 · Yargıtay

yeniden yargılama • devir yasağı • eser sözleşmesi • nispi vekalet ücreti • kötüniyet tazminatı

33
15. HD., E. 2014/1814 K. 2014/3903 T. 6.6.2014 · Yargıtay

yeniden yargılama • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • eser sözleşmesi • harç muafiyeti • davanın kabulü

34
15. HD., E. 2019/1780 K. 2020/470 T. 14.2.2020 · Yargıtay

ayıplı iş • eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • yazılı kabul • asli müdahil • davanın kabulü

Benzer içeriğe sahip kararları göster

35
15. HD., E. 2019/2630 K. 2020/308 T. 6.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • eksik iş • eser sözleşmesi • götürü bedel • delillerin toplanması • gecikme faizi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • karşı dava

36
15. HD., E. 2019/3758 K. 2020/390 T. 11.2.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • hak düşürücü süre • fatura • bilirkişi kurulu • hile • davanın kabulü • karşı dava • taşeronluk sözleşmesi

37
15. HD., E. 2019/2787 K. 2020/392 T. 11.2.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • hukuki dinlenilme hakkı • ön inceleme • savunma hakkı

38
15. HD., E. 2019/81 K. 2020/415 T. 12.2.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • hisse devri • cevap dilekçesi • karşı dava

39
15. HD., E. 2019/2750 K. 2020/348 T. 10.2.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • harç muafiyeti • bilirkişi raporlarının çelişkili olması

40
15. HD., E. 2019/2013 K. 2020/389 T. 11.2.2020 · Yargıtay

fatura • eser sözleşmesi • davanın kabulü • ispat yükü • senetle ispat zorunluluğu

41
15. HD., E. 2019/2737 K. 2020/313 T. 6.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • götürü bedel • hak düşürücü süre • yargılama giderleri • harç muafiyeti • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • bilirkişi kurulu • maddi hata

42
15. HD., E. 2019/2373 K. 2020/309 T. 6.2.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • adil yargılanma hakkı • kesin süre • taraf sıfatı

43
15. HD., E. 2011/787 K. 2011/7190 T. 6.12.2011 · Yargıtay

gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • bilirkişi raporu

44
15. HD., E. 2010/4358 K. 2011/7223 T. 7.12.2011 · Yargıtay

hasar bedeli • temyizden feragat • gecikme faizi

45
15. HD., E. 2011/335 K. 2011/7232 T. 7.12.2011 · Yargıtay

teslimde gecikme • iskân ruhsatı • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • kooperatif • taleple bağlılık ilkesi

46
15. HD., E. 2011/752 K. 2011/7242 T. 7.12.2011 · Yargıtay

açık ayıp • ayıp ihbarı • ayıplı iş • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • eserin teslimi • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • teslimde gecikme • tanık bildirimi

47
15. HD., E. 2011/747 K. 2011/7249 T. 7.12.2011 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • gecikme tazminatı • iskân ruhsatı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

48
15. HD., E. 2011/2697 K. 2011/7306 T. 8.12.2011 · Yargıtay

pasif dava ehliyeti • eksik inceleme • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • ipoteğin terkini • muvazaa iddiası • pay devri • dava ehliyeti • davanın kabulü • karşı dava

49
15. HD., E. 2010/7052 K. 2011/7296 T. 8.12.2011 · Yargıtay

eser sözleşmesi • bilirkişi raporu • kısmi ödeme

50
15. HD., E. 2010/4465 K. 2011/7294 T. 8.12.2011 · Yargıtay

cezai şart • eksik inceleme • yapı kooperatifi • kooperatif • kesin süre • karşı dava

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.