S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 21.958

1
15. HD., E. 2019/2526 K. 2020/1064 T. 6.5.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • sözleşmenin feshi talebi • sözleşmenin geriye etkili feshi • taleple bağlılık ilkesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • manevi tazminat • bilirkişi kurulu

2
15. HD., E. 2019/2451 K. 2020/1107 T. 12.5.2020 · Yargıtay

istinaf dilekçesi

3
15. HD., E. 2019/2491 K. 2020/1067 T. 6.5.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

4
15. HD., E. 2020/550 K. 2020/1133 T. 1.6.2020 · Yargıtay

adi yazılı sözleşme • resmi şekil • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • ispat yükü • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu sicili • tapuya şerh • tasarruf yetkisi • taşınmaz satışı • tapu iptali • hile • iyiniyetli üçüncü kişi • kısmi ödeme • geçersiz sözleşme • hakkın kötüye kullanılması • kamulaştırma • muvazaa iddiası • davanın kabulü • inançlı işlem • kesin delil • cebri icra • iyiniyetle mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin kazanımı • taraflarca getirilme ilkesi • mülkiyetin tescilden önce kazanılması • noterde düzenlenen satış vaadi sözleşmesi • satış işleminin geçersiz olması • taşınmaz mülkiyetinin kazanılması • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi • yolsuz tescili bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi

5
15. HD., E. 2020/514 K. 2020/1144 T. 1.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • satış bedeli • seçimlik hak • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsil sorumluluk • müteselsilen kefil • tapu iptali • harç muafiyeti • tazminat davası • alacağın temliki • bedel iadesi • bilirkişi raporu • dava konusunun devri • karşı dava • karşı ispat • maddi hata

6
15. HD., E. 2019/3064 K. 2020/1384 T. 8.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesi • fatura • vekaletsiz iş görme • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • delil tespiti talebi • delil tespiti dosyası • ispat yükü • karşı dava

7
15. HD., E. 2012/157 K. 2012/1808 T. 22.3.2012 · Yargıtay

hak düşürücü süre • inşaat sözleşmesi • tapu iptali • hile • kooperatif • davanın kabulü

8
15. HD., E. 2011/5545 K. 2012/1832 T. 22.3.2012 · Yargıtay

ayıplı iş • eksik inceleme • eser sözleşmesi • eserin teslimi • gizli ayıp • bilirkişi kurulu

9
15. HD., E. 2020/196 K. 2020/3053 T. 23.11.2020 · Yargıtay

eksik ve ayıplı iş • tapu iptali • bilirkişi raporu • davaya katılma talebi • karşı dava • kısmi ıslah

11
15. HD., E. 2019/3276 K. 2020/2325 T. 7.9.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • menfi zarar • kararın temyiz edilmemiş sayılması • karşı dava • kesin süre

12
15. HD., E. 2019/3105 K. 2020/2328 T. 7.9.2020 · Yargıtay

kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • mahcur • katılma yoluyla temyiz • vesayet makamının iznine tabi olma

13
15. HD., E. 2020/1981 K. 2020/2368 T. 10.9.2020 · Yargıtay

istinaf yolu • karşı dava • kararın temyiz edilmemiş sayılması • kesin süre

14
15. HD., E. 2020/750 K. 2020/2390 T. 10.9.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • adi yazılı sözleşme • yeniden yargılama • eser sözleşmesi • fatura • ifa etmeme • sözleşmenin feshi talebi • zamanaşımı defi • ağır kusur • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • bilirkişi raporu

15
15. HD., E. 2020/347 K. 2020/2307 T. 7.9.2020 · Yargıtay

ayıp ihbarı • bedelden indirim talep etme • eksik inceleme • eser sözleşmesi • eserin ayıplı olması • eserin ücretsiz onarılması • seçimlik hak • menfi tespit • sözleşmeden dönme • davanın kabulü • bilirkişi raporu

16
15. HD., E. 2020/1558 K. 2020/2319 T. 7.9.2020 · Yargıtay

yetkisizlik kararı

17
15. HD., E. 2020/45 K. 2020/2352 T. 9.9.2020 · Yargıtay

eksik iş • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava

18
15. HD., E. 2020/985 K. 2020/2353 T. 9.9.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • menfi tespit • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

19
15. HD., E. 2019/2017 K. 2019/4994 T. 3.11.2019 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • ayıp ihbarı • ayıplı iş • eksik inceleme • eser sözleşmesi • eksik ve ayıplı iş • fatura • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü

20
15. HD., E. 2019/1766 K. 2019/4883 T. 3.12.2019 · Yargıtay

adi ortaklık sözleşmesi • adi ortaklıkta kararlar • alt yüklenici • ayıplı mal • eser sözleşmesi • hak düşürücü süre • ihbar süresi • adi şirket • davacı sıfatı • kesin süre • ön inceleme

21
15. HD., E. 2019/3473 K. 2020/2358 T. 9.9.2020 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • adil yargılanma hakkı • davanın kabulü • maddi hata

22
15. HD., E. 2019/3373 K. 2020/2402 T. 14.9.2020 · Yargıtay

eksik iş • eksik iş bedeli • eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • fatura • davanın kabulü

23
15. HD., E. 2019/3566 K. 2020/2403 T. 14.9.2020 · Yargıtay

kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • menfi zarar • tapu iptali • el atmanın önlenmesi • hukuki dinlenilme hakkı • karşı dava • savunma hakkı • taraf sıfatı

24
15. HD., E. 2020/1141 K. 2020/2419 T. 14.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesi

25
15. HD., E. 2020/16 K. 2020/2446 T. 16.9.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • devir sözleşmesi • önsözleşme • harç muafiyeti • karşı dava

26
15. HD., E. 2019/3809 K. 2020/1486 T. 11.6.2020 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak

27
15. HD., E. 2019/3377 K. 2020/1504 T. 11.6.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • esas sözleşme • kooperatif • kooperatif ana sözleşmesi • ortak mülkiyet • karşı dava • istinaf dilekçesi

28
15. HD., E. 2019/3740 K. 2020/1454 T. 10.6.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ayıplı iş • eksik iş • eksik iş bedeli • eksik ve ayıplı iş • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

29
15. HD., E. 2019/3429 K. 2020/1462 T. 10.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • eksik iş • eser sözleşmesi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

30
15. HD., E. 2020/853 K. 2020/1858 T. 25.6.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • yeniden yargılama • davanın kabulü • harç muafiyeti

31
15. HD., E. 2019/3266 K. 2020/1907 T. 29.6.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • alt yüklenici • eser sözleşmesi • menfi tespit • ihtiyati tedbir kararı • istinaf dilekçesi • tespit davası

32
15. HD., E. 2019/3116 K. 2020/1903 T. 29.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • eksik iş • eser sözleşmesi • götürü bedel • kısmi ifa • bilirkişi raporu

33
15. HD., E. 2019/3579 K. 2020/1902 T. 29.6.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • sözleşmenin geriye etkili feshi • taleple bağlılık ilkesi • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

34
15. HD., E. 2020/1302 K. 2020/1890 T. 29.6.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • karşı dava

35
15. HD., E. 2019/3242 K. 2020/1886 T. 25.6.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • iflas masası • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • karşı dava

36
15. HD., E. 2019/3806 K. 2020/1879 T. 25.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • kooperatif • yapı kooperatifi

37
15. HD., E. 2019/3985 K. 2020/1874 T. 25.6.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • anahtar teslim olgusu • eser sözleşmesi • götürü bedel • kısmi ifa • fatura • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • istinaf dilekçesi • karşı dava

38
15. HD., E. 2019/3767 K. 2020/1871 T. 25.6.2020 · Yargıtay

ayıplı iş • eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • alacağın temliki • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • tespit davası • hakkın kötüye kullanılması

39
15. HD., E. 2019/3728 K. 2020/1870 T. 25.6.2020 · Yargıtay

resmi şekil • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • satış sözleşmesi • alacağın temliki • tapu iptali • bilirkişi raporu • kooperatif • asli müdahil • davaya müdahale talebi • karşı dava

40
15. HD., E. 2020/1438 K. 2020/1852 T. 25.6.2020 · Yargıtay

adi yazılı sözleşme • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • ortaklığın giderilmesi talebi • sözleşmenin feshi talebi • tapu iptali • muvazaa iddiası • paylı mülkiyet • geçersiz sözleşme • davanın kabulü • karşı dava

41
15. HD., E. 2019/3138 K. 2020/1909 T. 29.6.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • muvazaa iddiası • karşı dava

42
15. HD., E. 2019/3163 K. 2020/1910 T. 29.6.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • eksik inceleme • eser sözleşmesi • haksız fesih • fatura • yüklenicinin kusurlu olması • ticari itibar • davanın kabulü • istinaf dilekçesi

43
15. HD., E. 2019/3426 K. 2020/1917 T. 29.6.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • satış bedeli • eksik araştırma ve inceleme • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • ispat yükü

44
15. HD., E. 2019/3369 K. 2020/1920 T. 29.6.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • yetkili mahkeme • fatura • görevli ve yetkili mahkeme • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme

45
15. HD., E. 2019/3450 K. 2020/1932 T. 29.6.2020 · Yargıtay

ayıplı ifa • eser sözleşmesi • tahkim sözleşmesi • tahkim itirazı • tahkim şartı • cevap dilekçesi • cevap süresi • ilk itirazlar • tahkim

46
15. HD., E. 2019/2919 K. 2020/1941 T. 29.6.2020 · Yargıtay

resmi tatil günü • eser sözleşmesi • adli tatil • davanın kabulü

47
15. HD., E. 2020/147 K. 2020/1948 T. 30.6.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • vekaletsiz iş görme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın ıslahı • davanın kabulü • delil tespiti talebi • istinaf dilekçesi • karşı dava

48
15. HD., E. 2020/1412 K. 2020/1950 T. 30.6.2020 · Yargıtay

yazı veya imza inkarı • eksik inceleme • eser sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • ıskat • ticari defter • yetkisiz temsil • yetkisiz temsilci • belgenin sahteliğinin iddiası • harç muafiyeti • davanın kabulü • imza inkarı • kesin delil • ön sorun • sahtelik incelemesi

49
15. HD., E. 2019/3309 K. 2020/1951 T. 30.6.2020 · Yargıtay

el yazısı • eksik inceleme • eser sözleşmesi

50
15. HD., E. 2019/3574 K. 2020/1952 T. 30.6.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • hukuki koruma • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • davacı sıfatı • davanın kabulü • ilk itirazlar • taraf sıfatı • aktif dava ehliyeti

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: