S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 22.478

1
15. HD., E. 2020/3044 K. 2021/996 T. 18.3.2021Yargıtay

eser sözleşmesi • menfi tespit • sözleşmenin feshi talebi • cebri icra • çek iptali • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava

2
15. HD., E. 2021/1336 K. 2021/1072 T. 23.3.2021Yargıtay

seçimlik hak • sıra cetveli • ihtiyati haciz • kambiyo senetleri • savunma hakkı

3
15. HD., E. 2021/619 K. 2021/1080 T. 23.3.2021Yargıtay

yeniden yargılama • tazminat davası • bilirkişi raporu

4
15. HD., E. 2021/616 K. 2021/1083 T. 23.3.2021Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

5
15. HD., E. 2021/761 K. 2021/1086 T. 23.3.2021Yargıtay

haksız fiilden kaynaklanan zararın tazmini • taleple bağlılık ilkesi • gecikme faizi • bilirkişi raporu • ihtiyati tedbir kararı • kooperatif • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi

6
15. HD., E. 2021/216 K. 2021/1138 T. 24.3.2021Yargıtay

açık ayıp • alt yüklenici • ayıp ihbarı • ayıpların giderim bedelinin tahsili talebi • ayıplı iş • eksik inceleme • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • gizli ayıp • komisyon ücreti • menfi tespit • sözleşme dışı yapılan işler • aktif dava ehliyeti • bilirkişi incelemesi • usuli kazanılmış hak • dava ehliyeti • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

7
15. HD., E. 2021/49 K. 2021/1139 T. 24.3.2021Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • tasarruf işlemi • tapu iptali • alacağın temliki • davanın kabulü • davaya katılma talebi • karşı ispat • karşı dava • kaçak yapı • cevap dilekçesi

8
15. HD., E. 2021/3280 K. 2021/1178 T. 25.3.2021Yargıtay

fatura • eser sözleşmesi • kanuni ipotek • ciro • yapı ipoteği • taraf sıfatı

9
15. HD., E. 2020/1455 K. 2021/1179 T. 25.3.2021Yargıtay

eser sözleşmesi • menfi tespit • cebri icra • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava

10
15. HD., E. 2020/2512 K. 2021/1196 T. 25.3.2021Yargıtay

cezai şart alacağı • cezai şart • eksik inceleme • eser sözleşmesi • ifa etmeme • sözleşme cezası • yüklenicinin kusurlu olması • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • istinaf dilekçesi

11
15. HD., E. 2020/3186 K. 2021/1198 T. 25.3.2021Yargıtay

adi yazılı sözleşme • alt yüklenici • eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • sebepsiz zenginleşme • fatura • resmi şekil • tazminat davası • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ticari defter • zıya • kooperatif • bilirkişi kurulu • pay devri • delil tespiti talebi • istinaf dilekçesi • karşı dava • geçersiz sözleşme

12
15. HD., E. 2021/818 K. 2021/1225 T. 29.3.2021Yargıtay

cezai şart • menfi tespit • tenkis talebi • fatura • bekletici mesele • tespit davası

13
15. HD., E. 2020/2132 K. 2021/1269 T. 29.3.2021Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • ispat yükü • tapu iptali • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davadan feragat • karşı dava

14
15. HD., E. 2021/451 K. 2021/1281 T. 30.3.2021Yargıtay

cezai şart • eksik inceleme • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • kambiyo taahhüdü altına girme • ıskat • kısmi ödeme • kooperatif • kooperatifin iflası • tecdit • ciro • bilirkişi kurulu • karşı dava • maddi hata

15
15. HD., E. 2021/349 K. 2021/1300 T. 31.3.2021Yargıtay

aşkın zarar talebi • ayıplı iş • cezai şart • eksik iş • eksik iş bedeli • eksik ve ayıplı iş • gecikme tazminatı • munzam zarar • bilirkişi raporu • yapı kooperatifi • usuli kazanılmış hak • kooperatif • müktesep hak • asli müdahil • davanın kabulü

16
15. HD., E. 2021/2797 K. 2021/1306 T. 31.3.2021Yargıtay

konkordato • konkordato talebi • şirketin iflası • bilânço • borca batık • karşı dava

17
15. HD., E. 2020/1963 K. 2021/689 T. 8.3.2021Yargıtay

anahtar teslim olgusu • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • kira bedeli • davanın kabulü

18
15. HD., E. 2021/2971 K. 2021/697 T. 9.3.2021Yargıtay

aciz hali • kira sözleşmesi • konkordato • aciz halinde olma • borca batık • hile • kooperatif • istinaf dilekçesi • karşı dava • tahkim

19
15. HD., E. 2020/1197 K. 2021/685 T. 8.3.2021Yargıtay

adi yazılı sözleşme • ayıplı iş • eksik ifa • cezai şart alacağı • cezai şart • eksik ve ayıplı iş • yan edim • eser sözleşmesi • götürü bedel • götürü iş • fatura • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • ortak kusur • kötüniyet tazminatı

20
15. HD., E. 2021/61 K. 2021/828 T. 11.3.2021Yargıtay

garanti sözleşmesi • yenileme talebi • ücretsiz onarım • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

21
15. HD., E. 2021/2087 K. 2021/698 T. 9.3.2021Yargıtay

aciz hali • yetki sözleşmesi • yetkili mahkeme • borçlunun iflası • doğrudan iflas • dürüstlük kuralı • konkordato talebi • şirketin iflası • aciz halinde olma • hile • ara bilanço • konkordato • bilânço • borca batık • kooperatif • davanın kabulü • davaya katılma talebi • ölçülülük ilkesi • karşı dava • istinaf dilekçesi • tahkim

22
15. HD., E. 2020/2387 K. 2021/558 T. 1.3.2021Yargıtay

eser sözleşmesi • fatura • davanın kabulü • harç muafiyeti • istinaf dilekçesi • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yetki belgesi • vekaletnamede ahzu kabz yetkisi • cevap dilekçesi

23
15. HD., E. 2021/448 K. 2021/546 T. 1.3.2021Yargıtay

paylı mülkiyet • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

24
15. HD., E. 2020/2937 K. 2021/864 T. 15.3.2021Yargıtay

alt yüklenici • eser sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • cebri icra • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava • tespit davası

25
15. HD., E. 2020/1206 K. 2021/944 T. 17.3.2021Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • taleple bağlılık ilkesi • davanın kabulü

26
15. HD., E. 2021/2349 K. 2021/932 T. 17.4.2021Yargıtay

eksik inceleme • şirketin iflası • temsil yetkisi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • kesin süre • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

31
15. HD., E. 2020/1782 K. 2021/2421 T. 2.6.2021Yargıtay

eser sözleşmesi • hak ehliyeti • mirasçılık belgesi • tapu iptali • yapı kooperatifi • dava ehliyeti • davaya fer'i müdahil olma • kooperatif • taraf teşkili sağlanmaması

32
15. HD., E. 2020/1752 K. 2021/2422 T. 2.6.2021Yargıtay

açık ayıp • ayıp ihbarı • haksız fesih • ihbar süresi • fatura • menfi zarar • sözleşmeden dönme • sözleşmenin feshi talebi • ayıp ihbar süresi • bilirkişi raporu • delil tespiti talebi

33
15. HD., E. 2020/2218 K. 2021/2458 T. 2.6.2021Yargıtay

eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • mal değişim sözleşmesi • kira bedeli • karşı dava

34
15. HD., E. 2020/1575 K. 2021/2488 T. 3.6.2021Yargıtay

eser sözleşmesi • gecikme tazminatı • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata

35
15. HD., E. 2021/3531 K. 2021/2525 T. 7.6.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • eser sözleşmesi • teminat senedi • usuli kazanılmış hak • karşı dava • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

36
15. HD., E. 2020/3010 K. 2021/2527 T. 7.6.2021Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • görevsizlik kararı • istinaf yolu

37
15. HD., E. 2020/2493 K. 2021/2531 T. 7.6.2021Yargıtay

yeniden yargılama • eser sözleşmesi

38
15. HD., E. 2021/969 K. 2021/2403 T. 1.6.2021Yargıtay

esas sözleşme • hak düşürücü süre • iptal davası • genel kurul kararı • genel kurul kararının iptali talebi • dava şartı yokluğu • kooperatif • olağan genel kurul toplantısı • karşı dava

39
15. HD., E. 2020/3163 K. 2021/2411 T. 1.6.2021Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • önsözleşme • sebepsiz zenginleşme • tapu sicili • yevmiye defteri • davanın kabulü • karşı dava • tapunun beyanlar hanesine şerh konulması • tapuya güven ilkesi • tapu iptali

40
15. HD., E. 2021/2795 K. 2021/1661 T. 14.4.2021Yargıtay

konkordato • konkordato mühleti • konkordato talebi • karşı dava

41
15. HD., E. 2021/2951 K. 2021/1682 T. 14.4.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • sözleşmenin geçerliliği

42
15. HD., E. 2020/2328 K. 2021/1783 T. 19.4.2021Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • yetki belgesi • usuli kazanılmış hak • davanın ıslahı • davanın kabulü • karşı dava

43
15. HD., E. 2021/664 K. 2021/1762 T. 19.4.2021Yargıtay

adil yargılanma hakkı • borca batık • karşı dava • istinaf yolu • şirketin iflası

44
15. HD., E. 2021/732 K. 2021/1759 T. 19.4.2021Yargıtay

esas sözleşme • faaliyet raporu • iptal davası • taleple bağlılık ilkesi • yönetim kurulu • dava şartlarının bulunmaması • kooperatif • karşı dava • olağan genel kurul toplantısı

45
15. HD., E. 2021/1151 K. 2021/1750 T. 19.4.2021Yargıtay

fatura • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

46
15. HD., E. 2021/4272 K. 2021/1794 T. 19.4.2021Yargıtay

cezai şart • fatura

47
15. HD., E. 2021/685 K. 2021/1628 T. 13.4.2021Yargıtay

tazminat davası • alacağın temliki • anonim şirket • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • kooperatif • muvazaa iddiası • davadan feragat • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tapuya güven ilkesi

48
15. HD., E. 2021/3506 K. 2021/1626 T. 13.4.2021Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • cezai şart talebi • cezai şart • inşaat sözleşmesi • menfi zarar • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi • sözleşmenin feshi talebi • yüklenicinin kusurlu olması • kooperatif • munzam zarar

49
15. HD., E. 2021/2921 K. 2021/1695 T. 15.4.2021Yargıtay

konkordato • karşı dava • süresinden sonra yapılan temyiz istemleri

50
15. HD., E. 2020/2663 K. 2021/1709 T. 15.4.2021Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • istinaf dilekçesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: