S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 21.734

1
15. HD., E. 2019/3643 K. 2020/110 T. 16.1.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • adi yazılı sözleşme • cezai şart talebi • cezai şart • eksik inceleme • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • fesih davası • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • teminat ipoteği • sözleşmenin feshi talebi • sözleşmenin geriye etkili feshi • davanın kabulü • yüklenicinin temerrüdü • istinaf dilekçesi • karşı dava • ipoteğin kaldırılması istemi • kooperatif • ortaklık payı

2
15. HD., E. 2019/1874 K. 2020/181 T. 22.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • işe zamanında başlama • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • mahrum kalınan kira bedeli • satış vaadi sözleşmesi • sözleşme şartlarına aykırı olarak işin geciktirilmesi • sözleşmenin feshi talebi • yüklenicinin işe zamanında başlamaması • cevap süresi • cevap dilekçesi • kira bedeli • karşı dava

3
15. HD., E. 2019/353 K. 2020/205 T. 23.1.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • eksik inceleme • eser sözleşmesi • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • yüklenicinin temerrüdü • asli müdahil • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

4
15. HD., E. 2019/1662 K. 2020/211 T. 23.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • yetersiz bilirkişi raporu • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

5
15. HD., E. 2019/2637 K. 2020/748 T. 25.2.2020 · Yargıtay

karşı dava • kesin süre

6
15. HD., E. 2019/2248 K. 2020/209 T. 23.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • delillerin toplanması • eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • elektronik ortam • davanın kabulü • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • katılma yoluyla temyiz

7
15. HD., E. 2019/2588 K. 2020/233 T. 3.2.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • eser sözleşmesi • ipotek hakkı • kanuni ipotek • usuli kazanılmış hak • müktesep hak

8
15. HD., E. 2019/1727 K. 2020/245 T. 3.2.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik ve ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • eklenti niteliği

9
15. HD., E. 2019/3258 K. 2020/294 T. 5.2.2020 · Yargıtay

açık ayıp • resmi şekil • ayıplı iş • eksik inceleme • eksik iş • gizli ayıp • ihbar yükümlülüğü • yapı kooperatifi • bilirkişi raporu • kooperatif • davanın kabulü

10
15. HD., E. 2019/2578 K. 2020/320 T. 6.2.2020 · Yargıtay

eksik ve ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • gecikme tazminatı • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

11
15. HD., E. 2019/3833 K. 2020/387 T. 11.2.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • usuli kazanılmış hak • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • limited şirket • müktesep hak • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • yetki belgesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

12
15. HD., E. 2019/2590 K. 2020/408 T. 12.2.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • anonim şirket • tüzel kişilik perdesi • organik bağ • davanın kabulü • savunma hakkı

13
15. HD., E. 2019/2887 K. 2020/413 T. 12.2.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • bilirkişi raporu • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi

14
15. HD., E. 2019/3993 K. 2020/449 T. 13.2.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • eksik iş • eser sözleşmesi • gecikme faizi • kısmi dava • kısmi ıslah

15
15. HD., E. 2019/2395 K. 2020/451 T. 13.2.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • cezai şart • inşaat sözleşmesi • bilirkişi raporu • arsa payı devri karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • bilirkişi kurulu • karşı dava

16
15. HD., E. 2019/1908 K. 2020/656 T. 19.2.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • fatura • davanın kabulü • delil başlangıcı

17
15. HD., E. 2019/2118 K. 2020/658 T. 19.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik iş • eksik iş bedeli • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • tapu iptali • hisse devri • bilirkişi raporu • karşı dava

18
15. HD., E. 2019/989 K. 2020/673 T. 19.2.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • eser sözleşmesi • götürü bedel • bilirkişi kurulu • delil sözleşmesi

19
15. HD., E. 2019/2634 K. 2020/681 T. 20.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • eser sözleşmesi • gecikme faizi • ticari iş • davanın kabulü • istinaf dilekçesi

20
15. HD., E. 2019/563 K. 2020/683 T. 20.2.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • kamulaştırma • zorunlu dava arkadaşlığı • aktif dava ehliyeti • harç muafiyeti • dava ehliyeti • davacı sıfatı • davanın kabulü • davaya katılma talebi • taraf sıfatı

21
15. HD., E. 2019/862 K. 2020/686 T. 20.2.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi • inşaat sözleşmesi • davanın kabulü

22
15. HD., E. 2019/2472 K. 2020/687 T. 20.2.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • eksik inceleme • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • gecikme faizi • bilirkişi raporu • ticari iş • kanuni faiz • karşı dava

23
15. HD., E. 2019/2958 K. 2020/688 T. 20.2.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu

24
15. HD., E. 2019/1800 K. 2020/691 T. 20.2.2020 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • yargılamanın iadesi talebi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • tapu iptali • zıya • davanın yenilenmesi • istinaf yolu • kanun yararına temyiz • maddi hata

25
15. HD., E. 2019/2378 K. 2020/692 T. 20.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • götürü bedel • bilirkişi raporu • ciro • ticari defter • bilirkişi kurulu • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü

26
15. HD., E. 2019/875 K. 2020/698 T. 20.2.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • eser sözleşmesi • gecikme tazminatı • inşaat sözleşmesi • kira bedeli • cevap dilekçesi • davanın ıslahı • istinaf dilekçesi • takas ve mahsup talebi

27
15. HD., E. 2019/1902 K. 2020/699 T. 20.2.2020 · Yargıtay

götürü bedel • sözleşmenin feshi talebi • haklı neden • basiretli tacir • ortak kusur

28
15. HD., E. 2019/2046 K. 2020/700 T. 20.2.2020 · Yargıtay

cevap dilekçesi

29
15. HD., E. 2019/2868 K. 2020/732 T. 24.2.2020 · Yargıtay

ayıplı iş • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • götürü bedel

30
15. HD., E. 2020/421 K. 2020/735 T. 24.2.2020 · Yargıtay

ayıplı iş • eksik inceleme • eksik iş • eksik iş bedeli • eksik ve ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • harç muafiyeti • kayyum • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • bekletici mesele • bilirkişi raporu

31
15. HD., E. 2020/112 K. 2020/736 T. 24.2.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ayıplı iş • dava zamanaşımı • fatura • şirketi temsil yetkisi • eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • davanın sıfat yokluğundan reddi • bilirkişi raporu

32
15. HD., E. 2019/2401 K. 2020/739 T. 24.2.2020 · Yargıtay

ecrimisil talebi • gecikme tazminatı • ifa yeri • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • kooperatif • müktesep hak • bilirkişi raporu • yapı kooperatifi • karşı dava • usuli kazanılmış hak

33
15. HD., E. 2019/137 K. 2020/744 T. 25.2.2020 · Yargıtay

ayıplı ifa • eksik inceleme • eser sözleşmesi • uygun illiyet bağı • bilirkişi raporu • delil tespiti talebi • delil tespiti dosyası

34
15. HD., E. 2019/3368 K. 2020/745 T. 25.2.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • aynen ödeme • bilirkişi raporu • zeyilname • dava şartlarının bulunmaması • istinaf dilekçesi

35
15. HD., E. 2019/1949 K. 2020/755 T. 25.2.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • yüklenicinin temerrüdü • bilirkişi raporu • davanın kabulü

36
15. HD., E. 2020/457 K. 2020/757 T. 25.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • yargılama giderleri • tapu iptali • yetki belgesi • bilirkişi raporu • teminat ipoteği • temsil yetkisi • manevi tazminat • karşı dava

37
15. HD., E. 2020/905 K. 2020/774 T. 25.2.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • cezai şart tazminatı • cezai şart • gecikme tazminatı • munzam zarar • ihtiyati tedbir kararı • satış vaadi sözleşmesi • muvazaa iddiası • istinaf yolu • karşı dava • tedbirin kaldırılması

39
15. HD., E. 2020/1081 K. 2020/778 T. 25.2.2020 · Yargıtay

sözleşmenin feshi talebi • davanın kabulü • davaya katılma talebi • sözleşmenin geçerliliği

40
15. HD., E. 2020/1037 K. 2020/779 T. 26.2.2020 · Yargıtay

cevap dilekçesi • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

41
15. HD., E. 2020/730 K. 2020/781 T. 26.2.2020 · Yargıtay

eski hale iade talebi • istinaf dilekçesi • harç muafiyeti

42
15. HD., E. 2020/677 K. 2020/800 T. 26.2.2020 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • kooperatif • davadan feragat • olumsuz görev uyuşmazlığı • davanın konusuz kalması

43
15. HD., E. 2019/1865 K. 2020/806 T. 26.2.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • kooperatif • bilirkişi raporu • yapı kooperatifi • bilirkişi raporuna itiraz

44
15. HD., E. 2020/488 K. 2020/807 T. 26.2.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • tapu sicili • tapu iptali • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi

45
15. HD., E. 2020/494 K. 2020/808 T. 26.2.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • tapu sicili • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • kira bedeli • kötüniyet tazminatı • satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi • taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

46
15. HD., E. 2020/847 K. 2020/809 T. 26.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • adi yazılı sözleşme • depo etme • dürüstlük kuralı • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış sözleşmesi • davanın kabulü

47
15. HD., E. 2020/848 K. 2020/810 T. 26.2.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • adi yazılı sözleşme • depo etme • dürüstlük kuralı • eksik inceleme • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • satış sözleşmesi • tapu iptali • davanın kabulü

48
15. HD., E. 2020/486 K. 2020/811 T. 26.2.2020 · Yargıtay

ayıplı iş • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • alacağın temliki • bilirkişi raporu

49
15. HD., E. 2019/2858 K. 2020/814 T. 26.2.2020 · Yargıtay

açık ayıp • ayıplı iş • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • gizli ayıp • haklı neden • müktesep hak • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak

50
15. HD., E. 2019/696 K. 2020/816 T. 26.2.2020 · Yargıtay

adi yazılı sözleşme • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • resmi şekil

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: