S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 48.362

1
19. HD., E. 2018/3279 K. 2020/609 T. 3.3.2020 · Yargıtay

cezai şart alacağı • cezai şart talebi • cezai şart • eksik inceleme • haklı neden • limited şirket • maddi zarar • bayilik sözleşmesi • manevi tazminat • bilirkişi raporu

2
19. HD., E. 2018/3709 K. 2020/611 T. 3.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • ticari defter • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • cari hesap • ciro • ciro zinciri • malların teslimi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • ispat yükü

3
19. HD., E. 2018/3693 K. 2020/612 T. 3.3.2020 · Yargıtay

ayıp ihbarı • fatura • cari fiyat • kesin delil

4
19. HD., E. 2020/563 K. 2020/632 T. 4.3.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • müteselsilen kefil • zamanaşımı defi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • feragat dilekçesi • karşı dava • maddi hata

5
19. HD., E. 2020/409 K. 2020/633 T. 4.3.2020 · Yargıtay

borcun ödenmemesi • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • bilirkişi raporu • istinaf dilekçesi • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

6
19. HD., E. 2018/3856 K. 2020/619 T. 3.3.2020 · Yargıtay

cezai şart alacağı • cezai şart • haklı neden • bayilik sözleşmesi • katılma yoluyla temyiz • davanın kabulü

7
19. HD., E. 2018/3671 K. 2020/618 T. 3.3.2020 · Yargıtay

akdi faiz • borcun ödenmemesi • rehnin paraya çevrilmesi • yeniden yargılama • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • nispi vekalet ücreti • gecikme faizi • bilirkişi raporu • alacağın rehinle temin edilmiş bir alacak olması • taşınır rehni

8
19. HD., E. 2018/3669 K. 2020/616 T. 3.3.2020 · Yargıtay

menfi tespit • kooperatif • yönetim kurulu • bono • yönetim kurulu üyesi • karşı dava • tespit davası

9
19. HD., E. 2018/3794 K. 2020/615 T. 3.3.2020 · Yargıtay

ipoteğin kaldırılması istemi • cezai şart talebi • cezai şart • cezai şart alacağı • kira sözleşmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • menfi tespit • sözleşmenin feshi talebi • tazminat davası • teminat senedi • ticari itibar • basiretli tacir • bayilik sözleşmesi • bilirkişi raporu • kira bedeli • ipoteğin terkini • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • davanın açılmamış sayılması • dava şartlarının bulunmaması • objektif dava birleşmesi • kesin süre

10
19. HD., E. 2018/3701 K. 2020/613 T. 3.3.2020 · Yargıtay

sözleşmenin uyarlanması • iskonto • sözleşmenin kurulması • bayilik sözleşmesi • kooperatif • ticari iş • ticari işletme • tüzel kişi tacir • görevli mahkeme • hukuki dinlenilme hakkı

11
19. HD., E. 2018/4110 K. 2020/799 T. 3.6.2020 · Yargıtay

cezai şart tazminatı • cezai şart • cezai şart talebi • ifa imkansızlığı • ifa yeri • menfi zarar • sözleşmenin feshi talebi • tazminat davası • bilirkişi kurulu

12
19. HD., E. 2017/2715 K. 2020/798 T. 3.6.2020 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi • kredi sözleşmesi • vekaletsiz iş görme • ticari itibar • bilirkişi raporu • kefil olma • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

13
19. HD., E. 2017/5433 K. 2020/781 T. 3.6.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • menfi tespit • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • aval veren • aval • bilirkişi raporu • bono • bonoda aval • davanın kabulü • tespit davası

14
19. HD., E. 2018/4064 K. 2020/780 T. 3.6.2020 · Yargıtay

sebepsiz zenginleşme • intifa hakkı • intifa hakkı sahibi • denkleştirici adalet ilkesi • intifa hakkının kurulması

15
19. HD., E. 2018/359 K. 2020/762 T. 3.6.2020 · Yargıtay

kefalet sözleşmesi • kredi sözleşmesi • menfi tespit • aval • bono • cevap dilekçesi • tespit davası

16
19. HD., E. 2017/5588 K. 2020/761 T. 3.6.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • menfi tespit • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • kambiyo senetleri • aval • kötüniyet tazminatı • tespit davası

17
19. HD., E. 2020/705 K. 2020/845 T. 5.6.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • davanın kabulü • kesin süre

18
19. HD., E. 2020/237 K. 2020/805 T. 4.6.2020 · Yargıtay

eda davası • istirdat davası • menfi tespit • tazminat davası • ihtiyati tedbir kararı • cebri icra • ticari senetler • dava şartlarının bulunmaması • kesin süre • tespit davası

19
19. HD., E. 2018/4074 K. 2020/806 T. 4.6.2020 · Yargıtay

intifa hakkı • bayilik sözleşmesi • bilirkişi raporu

20
19. HD., E. 2018/1997 K. 2020/852 T. 5.6.2020 · Yargıtay

fiili ödeme günü • bilirkişi raporu • keşideci • yetkili hamil

21
19. HD., E. 2020/777 K. 2020/864 T. 5.6.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • bilirkişi raporu • yeniden değerleme • maddi hata

22
19. HD., E. 2018/3692 K. 2020/837 T. 5.6.2020 · Yargıtay

kefilin sorumluluğu • kredi sözleşmesi • ticari iş • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

23
19. HD., E. 2018/3706 K. 2020/838 T. 5.6.2020 · Yargıtay

ispat yükü • menfi tespit • yazılı delille ispat • yemin teklifi • bono • el yazısı • keşideci • tespit davası

24
19. HD., E. 2018/3711 K. 2020/839 T. 5.6.2020 · Yargıtay

zamanaşımına uğramış bono • sebepsiz zenginleşme • aval • bono • kambiyo senetleri • keşideci • davanın kabulü • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

25
19. HD., E. 2018/3720 K. 2020/841 T. 5.6.2020 · Yargıtay

fatura • bilirkişi raporu • cari hesap • keşideci • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü

26
19. HD., E. 2019/2140 K. 2020/842 T. 5.6.2020 · Yargıtay

menfi tespit • keşideci • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bono • bozmadan sonra bilirkişi raporu alınması • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

27
19. HD., E. 2019/2389 K. 2020/843 T. 5.6.2020 · Yargıtay

gecikme faizi • kefalet sözleşmesi • davanın kabulü • görevsizlik kararı

28
19. HD., E. 2018/2868 K. 2020/869 T. 8.6.2020 · Yargıtay

kefalet sözleşmesi • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • bilirkişi raporu • hakkın kötüye kullanılması • karşı dava • kötüniyet tazminatı • şekil noksanlığı

29
19. HD., E. 2018/2823 K. 2020/872 T. 8.6.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • bayilik sözleşmesi • dava şartlarının bulunmaması • dürüstlük kuralına uygun davranma • karşı dava

30
19. HD., E. 2018/2871 K. 2020/873 T. 8.6.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • bilirkişi raporu • karşı dava • kötüniyet tazminatı

31
19. HD., E. 2018/1381 K. 2020/879 T. 8.6.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • menfi tespit • müteselsilen kefil • ihtiyati haciz • gecikme faizi • keşideci • limited şirket • aval • aval veren • bono • bonoda aval • teminat senedi • karşı dava • tespit davası

32
19. HD., E. 2018/1700 K. 2020/907 T. 9.6.2020 · Yargıtay

ipoteğin kaldırılması istemi • adli yardım talebinin reddi • adli yardım talebi • davaya fer'i müdahil olma • davaya katılma talebi • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre

33
19. HD., E. 2018/2313 K. 2020/912 T. 9.6.2020 · Yargıtay

ipoteğin kaldırılması istemi • dürüstlük kuralı • menfi tespit • kredi sözleşmesi • ipotek alacaklısı • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • ipotek senedi • üst sınır ipoteği

34
19. HD., E. 2018/1485 K. 2020/922 T. 9.6.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • borcun ödenmemesi • kredi sözleşmesi • maktu vekalet ücreti • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • nispi vekalet ücreti • bilirkişi raporu • kötüniyet tazminatı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

35
19. HD., E. 2018/1488 K. 2020/923 T. 9.6.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • menfi tespit • ticari iş • tespit davası

36
19. HD., E. 2018/1612 K. 2020/925 T. 9.6.2020 · Yargıtay

rehnin paraya çevrilmesi • borcun ödenmemesi • kredi sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • gecikme faizi • bilirkişi raporu • istinaf yolu

37
19. HD., E. 2018/3876 K. 2020/926 T. 9.6.2020 · Yargıtay

borcun ödenmemesi • hak düşürücü süre • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • bilirkişi raporu • kısmi ödeme • cevap dilekçesi • davanın kabulü

38
19. HD., E. 2018/2230 K. 2020/896 T. 8.6.2020 · Yargıtay

mutlak defi • menfi tespit • kısmi ödeme • davanın kabulü • imza itirazı • ispat yükü • kötüniyet tazminatı • bilirkişi raporu • bono • tespit davası • tanık dinlenemeyeceği

39
19. HD., E. 2018/4089 K. 2020/894 T. 8.6.2020 · Yargıtay

ispat yükü • menfi tespit • fatura • ticari defter • bilirkişi raporu • ciranta • ciro • kambiyo senetleri • davanın kabulü • tespit davası

40
19. HD., E. 2018/2110 K. 2020/893 T. 8.6.2020 · Yargıtay

sözleşmenin feshi talebi • aynen ödeme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • cari hesap • cari hesap sözleşmesi • davanın kabulü • karşı dava

41
19. HD., E. 2018/4056 K. 2020/892 T. 8.6.2020 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • cevap verme süresinin uzatılması • fatura • bilirkişi raporu • cevap süresi • davanın kabulü

42
19. HD., E. 2018/3885 K. 2020/928 T. 10.6.2020 · Yargıtay

yazılı delille ispat • istirdat davası • teminat senedi • aval • bono • keşideci • ispat yükü • senetle ispat zorunluluğu

43
19. HD., E. 2019/2678 K. 2020/1085 T. 17.6.2020 · Yargıtay

menfi tespit • bono • kambiyo senetleri • keşideci • karşı dava • tespit davası

44
19. HD., E. 2018/1613 K. 2020/888 T. 8.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • seçimlik hak • menfi tespit • müteselsil sorumluluk • kambiyo senetleri • keşideci • ciranta • çekte imza • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • tespit davası

45
19. HD., E. 2019/1909 K. 2020/886 T. 8.6.2020 · Yargıtay

sözleşme serbestisi • hakkaniyet indirimi • hile • yediemin • davanın kabulü • istinaf yolu • ön sorun • karşı dava

46
19. HD., E. 2020/745 K. 2020/885 T. 8.6.2020 · Yargıtay

ispat yükü • yemin delili • bileşik ikrar • ikrar • istinaf yolu • vasıflı ikrar

47
19. HD., E. 2019/3464 K. 2020/884 T. 8.6.2020 · Yargıtay

kambiyo senetleri • davanın kabulü • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • olumsuz görev uyuşmazlığı • bono

48
19. HD., E. 2018/1457 K. 2020/881 T. 8.6.2020 · Yargıtay

rehnin paraya çevrilmesi • el yazısı • borcun ödenmemesi • kefalet sözleşmesi • kredi sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • gecikme faizi • bilirkişi raporu • karşı dava • kötüniyet tazminatı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

49
19. HD., E. 2018/3865 K. 2020/1065 T. 16.6.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • alacağın devri • alacağın devri sözleşmesi • menfi tespit • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • beyaz ciro • bilirkişi raporu • kredi sözleşmesi • ciranta • ciro • ciro zinciri • keşideci • yetkili hamil • müteselsil ve birbirine bağlı ciro • karşı dava • kötüniyet tazminatı • tespit davası • temlik cirosu • davanın kabulü

50
19. HD., E. 2018/1448 K. 2020/880 T. 8.6.2020 · Yargıtay

aile konutu • kefalet sözleşmesi • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • aile konutu şerhi • atıfet süresi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • teminat ipoteği • kooperatif • karşı dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: