S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 46.793

1
19. HD., E. 2014/3192 K. 2014/3677 T. 25.2.2014 · Yargıtay

yetki itirazı • satış bedeli • fatura • faturaya itiraz • bilirkişi raporu • kira bedeli • ticari defter

Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
19. HD., E. 2013/16621 K. 2014/3903 T. 27.2.2014 · Yargıtay

cezai şart • haklı neden • intifa hakkı • bayilik sözleşmesi • bilirkişi raporu

3
19. HD., E. 2014/169 K. 2014/3912 T. 27.2.2014 · Yargıtay

sahte imza • istirdat davası • menfi tespit • keşideci • bilirkişi raporu • ciro • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası • özen yükümlülüğü

4
19. HD., E. 2013/17488 K. 2014/3931 T. 27.2.2014 · Yargıtay

ayıp ihbarı • garanti sözleşmesi • gizli ayıp • fatura • müteselsil sorumluluk • sözleşmenin feshi talebi • gecikme faizi • davanın kabulü

5
19. HD., E. 2014/46 K. 2014/3809 T. 26.2.2014 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • temyizden feragat

6
19. HD., E. 2014/858 K. 2014/3790 T. 26.2.2014 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü

7
19. HD., E. 2013/3252 K. 2014/3765 T. 26.2.2014 · Yargıtay

yeniden yargılama • kredi sözleşmesi • müflis

8
19. HD., E. 2013/7726 K. 2014/3749 T. 26.2.2014 · Yargıtay

fatura • bilirkişi raporu • karşı dava

9
19. HD., E. 2013/6602 K. 2014/3748 T. 26.2.2014 · Yargıtay

ticari iş • karz

10
19. HD., E. 2014/808 K. 2014/3726 T. 25.2.2014 · Yargıtay

fatura • menfi tespit • ticaret odası • bilirkişi raporu • cari hesap • iyiniyetli üçüncü kişi • ticari defter • davanın kabulü • kötüniyet tazminatı • tespit davası

11
19. HD., E. 2014/774 K. 2014/3718 T. 25.2.2014 · Yargıtay

fatura • menfi tespit • ticari defter • cari hesap • çek iptali • karşı dava • kötüniyet tazminatı • tespit davası

12
19. HD., E. 2014/748 K. 2014/3715 T. 25.2.2014 · Yargıtay

menfi tespit • hile • ihtiyati haciz • bono • keşideci • görevli mahkeme • kötüniyet tazminatı • tespit davası

13
19. HD., E. 2014/714 K. 2014/3712 T. 25.2.2014 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • borç ikrarı • tahsil için ciro • kredi sözleşmesi • menfi tespit • ciro • ikrar • kötüniyet tazminatı • tespit davası • temlik cirosu

14
19. HD., E. 2013/18975 K. 2014/3850 T. 27.2.2014 · Yargıtay

menfi tespit • bono • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • ciro • ciro zinciri • karşı dava • kesin süre • süresinden sonra yapılan temyiz istemleri

15
19. HD., E. 2013/7143 K. 2014/3847 T. 27.2.2014 · Yargıtay

temsil ve ilzama yetkili • davanın kabulü

17
19. HD., E. 2014/47 K. 2014/3811 T. 26.2.2014 · Yargıtay

yeniden yargılama • ayıplı hizmet • bilirkişi raporu • cari hesap • fatura • davanın kabulü

18
19. HD., E. 2014/145 K. 2014/3910 T. 27.2.2014 · Yargıtay

yeniden yargılama • kredi sözleşmesi

19
19. HD., E. 2014/706 K. 2014/3920 T. 27.2.2014 · Yargıtay

istirdat davası • menfi tespit • sözleşmenin feshi talebi • bilirkişi raporu • ciro • çek iptali • ihtiyati tedbir kararı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

20
19. HD., E. 2014/975 K. 2014/3801 T. 26.2.2014 · Yargıtay

adi ortaklık sözleşmesi • menfi tespit • adi şirket • bono • ciro • keşideci • karşı dava • tespit davası

21
19. HD., E. 2010/6890 K. 2010/14228 T. 14.12.2010 · Yargıtay

fesih ihbarı • haksız rekabet • fatura • gecikme faizi • satış sözleşmesi • manevi tazminat • tazminat davası • tek satıcılık sözleşmesi • bilirkişi kurulu • çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi raporu • karşı dava • taleple bağlılık ilkesi • takas ve mahsup talebi

22
19. HD., E. 2017/2355 K. 2019/477 T. 24.1.2019 · Yargıtay

fatura • ispat yükü • davanın kabulü

23
19. HD., E. 2013/6088 K. 2013/10093 T. 30.5.2013 · Yargıtay

fesih ihbarı • haksız fesih • tazminat davası • tek satıcılık sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • ticari itibar • bilirkişi kurulu • bayilik sözleşmesi • bilirkişi raporu • cari hesap • manevi tazminat • manevi zarar

24
19. HD., E. 2013/7825 K. 2013/12053 T. 27.6.2013 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • menfi tespit • hile • davanın kabulü • tespit davası • rehin sözleşmesi

25
19. HD., E. 2013/7863 K. 2013/12059 T. 27.6.2013 · Yargıtay

yeniden yargılama • yetki itirazı • yetkili mahkeme • davanın yetki yönünden reddi • fatura

27
19. HD., E. 2013/6721 K. 2013/12827 T. 15.7.2013 · Yargıtay

fatura • kira sözleşmesi • kira sözleşmesinin feshi • davanın kabulü • bilirkişi raporu • karşı dava

28
19. HD., E. 2013/4786 K. 2013/11861 T. 25.6.2013 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • ipoteğin kaldırılması istemi • rehin sözleşmesi • davanın kabulü

29
19. HD., E. 2013/4791 K. 2013/11862 T. 25.6.2013 · Yargıtay

yazılı delille ispat • borç ikrarı • usulüne uygun tebligat • fatura • menfi tespit • ticari örf ve âdet • hile • davanın kabulü • keşideci • ikrar • iş bölümü itirazı • bono • ciro • örf ve âdet • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası • kötüniyet tazminatı

30
19. HD., E. 2013/8021 K. 2013/11864 T. 25.6.2013 · Yargıtay

sahte imza • eksik inceleme • menfi tespit • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

31
19. HD., E. 2013/7888 K. 2013/12064 T. 27.6.2013 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • ibraz süresi • bilirkişi incelemesi • ticari defter • cari hesap • ciro • çek iptali • keşideci • cevap dilekçesi • davanın kabulü • kötüniyet tazminatı • maddi hata • tespit davası • delil başlangıcı

32
19. HD., E. 2012/14676 K. 2013/12069 T. 27.6.2013 · Yargıtay

birlikte müteselsil kefil • şirketin feshi • müteselsilen kefil • bilirkişi raporu • kayyum • delil tespiti talebi

33
19. HD., E. 2012/14525 K. 2013/12106 T. 27.6.2013 · Yargıtay

ayıp ihbarı • fatura • sözleşmeden dönme • bilirkişi raporu

34
19. HD., E. 2012/14536 K. 2013/12107 T. 27.6.2013 · Yargıtay

satış sözleşmesi • devir sözleşmesi • fiili ödeme günü • aktif dava ehliyeti • adi şirket • davacı sıfatı

35
19. HD., E. 2013/7765 K. 2013/12110 T. 27.6.2013 · Yargıtay

cezai şart • fesih ihbarı • fesih hakkı • tenkis talebi • tazminat davası • bayilik sözleşmesi • bilirkişi raporu • cezai şart miktarı • ticari örf ve âdet • kazanç kaybı • bilirkişi kurulu • örf ve âdet • ilk itirazlar • karşı dava • yetki ilk itirazı

36
19. HD., E. 2013/372 K. 2013/3096 T. 18.2.2013 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • yabancı hakem kararı • davanın kabulü • hakem kurulu kararı • hakem mahkemesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tavzih kararı • tavzih talebi

38
19. HD., E. 2013/8260 K. 2013/11805 T. 24.6.2013 · Yargıtay

aciz belgesi • karşılıksız çek • keşideci • ciranta • ciro

39
19. HD., E. 2014/346 K. 2014/3590 T. 24.2.2014 · Yargıtay

satış bedeli • fatura • ticari defter • satış sözleşmesi • cari hesap • kısmi kabul

40
19. HD., E. 2014/596 K. 2014/3612 T. 24.2.2014 · Yargıtay

ipoteğin kaldırılması istemi • üst sınır ipoteği • davanın kabulü

41
19. HD., E. 2014/513 K. 2014/3601 T. 24.2.2014 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil

42
19. HD., E. 2013/15629 K. 2013/19699 T. 11.12.2013 · Yargıtay

şirketi temsil yetkisi • kefalet sözleşmesi • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • yeniden değerleme • kredi sözleşmesinde müteselsil kefil • karşı dava • kısmi dava

43
19. HD., E. 2013/12571 K. 2013/19693 T. 11.12.2013 · Yargıtay

cezai şart alacağı • cezai şart talebi • cezai şart • sözleşmeye aykırı hareket etme • bayilik sözleşmesi • bilirkişi raporu • zıya

44
19. HD., E. 2013/11098 K. 2013/19287 T. 4.12.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • kısmi ödeme • kötüniyet tazminatı • davanın kabulü

45
19. HD., E. 2013/3056 K. 2013/19907 T. 17.12.2013 · Yargıtay

fatura • satış sözleşmesi

46
19. HD., E. 2013/15376 K. 2013/19904 T. 17.12.2013 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • müteselsil kefalet • mirasın reddi • karşı dava • ödeme emrine itiraz • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

47
19. HD., E. 2013/13228 K. 2013/19899 T. 16.12.2013 · Yargıtay

faktöring • aktif dava ehliyeti • menfi tespit • yetkili hamil • dava ehliyeti • davanın kabulü • ciranta • ciro • ciro zinciri • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

48
19. HD., E. 2013/13427 K. 2013/19895 T. 16.12.2013 · Yargıtay

borcun ödenmemesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • gecikme faizi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • duruşmalara katılmama • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

49
19. HD., E. 2013/13374 K. 2013/19894 T. 16.12.2013 · Yargıtay

üst sınır ipoteği • bilirkişi raporu • bono • cari hesap • cari hesap sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ipotek senedi

50
19. HD., E. 2013/13366 K. 2013/19893 T. 16.12.2013 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • menfi tespit • teminat senedi • bono • tespit davası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: