S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 46.050

1
19. HD., E. 2017/2140 K. 2018/3969 T. 10.09.2018 · Yargıtay

menfi tespit • cevap dilekçesi • davanın kabulü • yargılama giderleri

2
19. HD., E. 2016/19363 K. 2018/4796 T. 04.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • bilirkişi raporu • bono • kısmi ödeme

3
19. HD., E. 2017/2629 K. 2018/4683 T. 2.10.2018 · Yargıtay

cezai şart • muvazaalı işlem • bilirkişi raporu • iyiniyetli üçüncü kişi • yetkili hamil • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

4
19. HD., E. 2017/3189 K. 2018/3995 T. 11.9.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kredi sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava

6
19. HD., E. 2017/2705 K. 2018/4588 T. 27.9.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • ticari defter • davanın kabulü

7
19. HD., E. 2016/19496 K. 2018/4565 T. 27.9.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fatura

8
19. HD., E. 2017/3848 K. 2018/4892 T. 09.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • cari hesap • keşideci • ticari defter • karşı dava • yetersiz bilirkişi raporu

9
19. HD., E. 2017/235 K. 2018/6089 T. 26.11.2018 · Yargıtay

fatura • ticari defter • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • cari hesap • ciro • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata

10
19. HD., E. 2017/4878 K. 2018/6039 T. 22.11.2018 · Yargıtay

temsil yetkisi • karşı dava

11
19. HD., E. 2018/2786 K. 2018/6033 T. 22.11.2018 · Yargıtay

menfi tespit • harç muafiyeti • adli yardım talebi • davanın kabulü • katılma yoluyla temyiz

12
19. HD., E. 2017/2039 K. 2018/4597 T. 27.9.2018 · Yargıtay

fatura • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • yeniden yargılama

13
19. HD., E. 2016/20067 K. 2018/5825 T. 15.11.2018 · Yargıtay

hile • bilirkişi incelemesi • kanun yararına bozma talebi

14
19. HD., E. 2002/2249 K. 2002/7219 T. 7.11.2002 · Yargıtay

esas sözleşme • yabancı hakem kararının tenfizi • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • hakem mahkemesi • hakemlerin seçimi • savunma hakkı • tenfiz kararı

15
19. HD., E. 2017/1886 K. 2019/286 T. 21.1.2019 · Yargıtay

menfi tespit • bono • kötüniyet tazminatı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

16
19. HD., E. 2018/358 K. 2019/193 T. 16.1.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • menfi tespit • davanın açılmamış sayılması • ikrar • karşı dava • yazılı delille ispat • bono

17
19. HD., E. 2017/3771 K. 2018/4920 T. 09.10.2018 · Yargıtay

sahte imza • menfi tespit • bilirkişi raporu • davanın kabulü • ihtiyati tedbir kararı

18
19. HD., E. 2018/1123 K. 2018/6762 T. 20.12.2018 · Yargıtay

eksik ifa • yetki belgesi • kazanç kaybı • davanın kabulü • karşı dava • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

19
19. HD., E. 2018/2019 K. 2018/6773 T. 20.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • harç muafiyeti • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

20
19. HD., E. 2017/2595 K. 2018/6803 T. 25.12.2018 · Yargıtay

fatura • bilirkişi raporu • ticari defter • davanın kabulü • karşı dava

21
19. HD., E. 2018/2696 K. 2018/6806 T. 25.12.2018 · Yargıtay

fatura • menfi tespit • aktif dava ehliyeti • ticari defter • bilirkişi raporu • ciro • delil başlangıcı • senede karşı senetle ispat zorunluluğu ilkesi • yemin delili

22
19. HD., E. 2017/2581 K. 2018/6809 T. 25.12.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • ihtiyati haciz • karşı dava • yeniden yargılama

23
19. HD., E. 2017/4794 K. 2018/6755 T. 20.12.2018 · Yargıtay

dolandırıcılık • menfi tespit • bilirkişi raporu • bono • davanın kabulü

24
19. HD., E. 2017/3686 K. 2018/6759 T. 20.12.2018 · Yargıtay

fatura • menfi tespit • bilirkişi incelemesi • bono • yeni hüküm niteliğinde karar

25
19. HD., E. 2018/771 K. 2018/6766 T. 20.12.2018 · Yargıtay

adli yardım talebinin reddi • kredi sözleşmesi • ticari iş • direnme kararı • karşı dava

26
19. HD., E. 2018/389 K. 2018/6796 T. 25.12.2018 · Yargıtay

menfi tespit • açık senet • bononun iptali • kötüniyet tazminatı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

27
19. HD., E. 2017/2153 K. 2018/6798 T. 25.12.2018 · Yargıtay

cezai şart • menfi tespit • davanın konusuz kalması • karşı dava

28
19. HD., E. 2017/2616 K. 2018/6800 T. 25.12.2018 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • bilirkişi raporu • karşı dava

29
19. HD., E. 2017/2576 K. 2018/6813 T. 25.12.2018 · Yargıtay

fatura • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • karşı dava

30
19. HD., E. 2017/4066 K. 2018/5914 T. 20.11.2018 · Yargıtay

fatura • adi ortaklık ilişkisi • temsil yetkisi • limited şirket • malların teslimi • istinaf yolu • karşı dava

31
19. HD., E. 2018/2392 K. 2018/5916 T. 20.11.2018 · Yargıtay

cezai şart talebi • haklı neden

32
19. HD., E. 2018/107 K. 2018/5920 T. 20.11.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • ciranta • ciro zinciri • keşideci

33
19. HD., E. 2018/1053 K. 2018/5924 T. 20.11.2018 · Yargıtay

borcun ödenmemesi • eksik inceleme • kredi sözleşmesi • maddi hata • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yetersiz bilirkişi raporu

34
19. HD., E. 2018/2818 K. 2018/5938 T. 20.11.2018 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • bilirkişi raporuna itiraz

35
19. HD., E. 2018/1524 K. 2018/5939 T. 20.11.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • temsil yetkisi • davanın kabulü • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ipotek senedi

36
19. HD., E. 2018/3 K. 2018/5940 T. 20.11.2018 · Yargıtay

fatura • cari hesap • numune • davanın kabulü • kötüniyet tazminatı

37
19. HD., E. 2016/20105 K. 2018/5947 T. 21.11.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • tazminat davası • davanın kabulü • yetersiz bilirkişi raporu

38
19. HD., E. 2018/1835 K. 2018/5950 T. 21.11.2018 · Yargıtay

fatura • bilirkişi raporu • ticari defter • davanın kabulü • kesin süre

39
19. HD., E. 2018/2441 K. 2018/5954 T. 21.11.2018 · Yargıtay

fatura • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • hile • imza inkarı • tanıkların dinlenmesi • yeniden yargılama

40
19. HD., E. 2017/5473 K. 2018/5956 T. 21.11.2018 · Yargıtay

menfi tespit • yetkili hamil • keşideci • temlik cirosu • davanın kabulü • kötüniyet tazminatı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

41
19. HD., E. 2017/5068 K. 2018/5959 T. 21.11.2018 · Yargıtay

fatura • bilirkişi raporu • ticari işletme • davanın kabulü • görevli mahkeme • kötüniyet tazminatı

42
19. HD., E. 2016/19829 K. 2018/5970 T. 21.11.2018 · Yargıtay

borcun ödenmemesi • kredi sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • bilirkişi raporu • ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip • ipotek belgesi

43
19. HD., E. 2018/43 K. 2018/5977 T. 21.11.2018 · Yargıtay

esas sözleşme • eksik inceleme • menfi tespit • taşınmaz satışı • aval • bono • karşı dava • yazılı delille ispat

44
19. HD., E. 2018/898 K. 2018/6001 T. 22.11.2018 · Yargıtay

menfi tespit • bono • hile • ödeme vaadi • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava • yemin teklif etme hakkı • yemin delili

45
19. HD., E. 2017/4762 K. 2018/6009 T. 22.11.2018 · Yargıtay

akdi faiz • borcun muaccel olması • bilirkişi raporu

46
19. HD., E. 2016/20060 K. 2018/6013 T. 22.11.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • tüketici kredisi • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

47
19. HD., E. 2018/2768 K. 2018/6032 T. 22.11.2018 · Yargıtay

bono • davanın kabulü • ikrar

48
19. HD., E. 2018/2935 K. 2018/6034 T. 22.11.2018 · Yargıtay

bono • keşideci • cevap dilekçesi • davanın kabulü • hukuki yarar yokluğu • imza itirazı • kötüniyet tazminatı • sahtecilik iddiası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

49
19. HD., E. 2018/895 K. 2018/6041 T. 22.11.2018 · Yargıtay

fatura • bilirkişi raporu • bono • cari hesap

50
19. HD., E. 2018/2591 K. 2018/6054 T. 22.11.2018 · Yargıtay

satış bedeli • bilirkişi raporu

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.