S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 45.755

1
19. HD., E. 2017/3693 K. 2018/4721 T. 03.10.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • ticari işletme • cari hesap

2
19. HD., E. 2016/19487 K. 2018/4816 T. 04.10.2018 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • menfi tespit • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • bilirkişi raporu

4
19. HD., E. 2004/11145 K. 2005/7842 T. 11.07.2005 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • bilirkişi raporu

5
19. HD., E. 2014/8064 K. 2014/10813 T. 10.6.2014 · Yargıtay

kira bedeli • bilirkişi raporu • borcun ödenmemesi • müteselsilen kefil

6
19. HD., E. 2013/14030 K. 2014/10739 T. 10.6.2014 · Yargıtay

adli yardım talebi • yargılama giderleri • adli yardım talebinin reddi

7
19. HD., E. 2013/14403 K. 2014/10740 T. 10.6.2014 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

8
19. HD., E. 2014/7592 K. 2014/10818 T. 11.6.2014 · Yargıtay

elektronik ortam • menfi tespit • tespit davası

9
19. HD., E. 2014/8573 K. 2014/10829 T. 11.6.2014 · Yargıtay

davanın kabulü • kötüniyet tazminatı • menfi tespit • tespit davası • yeniden yargılama

10
19. HD., E. 2014/13357 K. 2015/801 T. 22.1.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • menfi tespit • tespit davası

11
19. HD., E. 2016/11935 K. 2017/3504 T. 8.5.2017 · Yargıtay

bono • menfi tespit • ciranta • ciro • kambiyo senetleri • muvazaa iddiası • teminat senedi • davanın kabulü • tespit davası

13
19. HD., E. 2016/18971 K. 2018/4895 T. 09.10.2018 · Yargıtay

esas sözleşme • bilirkişi raporu

14
19. HD., E. 2016/19155 K. 2018/4072 T. 12.09.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • kefaletten dönme • kredi sözleşmesi • menfi tespit • bilirkişi raporu • cari hesap

15
19. HD., E. 2017/1208 K. 2018/4370 T. 20.9.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bono • davanın kabulü • karşı dava

16
19. HD., E. 2016/19374 K. 2018/4571 T. 27.9.2018 · Yargıtay

menfi tespit • ihtiyati tedbir kararı • iyiniyetli üçüncü kişi • yetkili hamil • bilirkişi raporu • ciro • davanın kabulü • davaya katılma talebi • davaya müdahale talebi • kesin delil • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • ödeme yasağı • tespit davası

17
19. HD., E. 2016/18770 K. 2018/4187 T. 17.9.2018 · Yargıtay

menfi tespit • ayıplı hizmet • bilirkişi raporu • davanın kabulü • görevsizlik kararı

18
19. HD., E. 2017/2152 K. 2018/4180 T. 17.9.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • yeniden yargılama • bilirkişi raporu • ticari senetler • davanın kabulü • tavzih dilekçesi • tavzih talebi

19
19. HD., E. 2017/3266 K. 2018/4228 T. 18.9.2018 · Yargıtay

gecikme faizi • bilirkişi raporu • fatura

20
19. HD., E. 2016/18743 K. 2018/4226 T. 18.9.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu

21
19. HD., E. 2018/2724 K. 2018/6710 T. 19.12.2018 · Yargıtay

ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip • bilirkişi raporu • davanın kabulü

22
19. HD., E. 2017/2341 K. 2018/4177 T. 17.9.2018 · Yargıtay

menfi tespit • bono • satış bedeli • teminat senedi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ikrar • tespit davası • ipoteğin kaldırılması istemi

23
19. HD., E. 2016/18785 K. 2018/4190 T. 17.9.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu

24
19. HD., E. 2017/150 K. 2018/6272 T. 3.12.2018 · Yargıtay

dolandırıcılık • hile • tazminat davası • maddi tazminat davası • bilirkişi raporu

25
19. HD., E. 2017/2039 K. 2018/4597 T. 27.9.2018 · Yargıtay

fatura • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • yeniden yargılama

26
19. HD., E. 2017/3771 K. 2018/4920 T. 09.10.2018 · Yargıtay

sahte imza • menfi tespit • bilirkişi raporu • davanın kabulü • ihtiyati tedbir kararı

27
19. HD., E. 2002/2249 K. 2002/7219 T. 7.11.2002 · Yargıtay

esas sözleşme • yabancı hakem kararının tenfizi • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • hakem mahkemesi • hakemlerin seçimi • savunma hakkı • tenfiz kararı

28
19. HD., E. 2018/1123 K. 2018/6762 T. 20.12.2018 · Yargıtay

eksik ifa • yetki belgesi • kazanç kaybı • davanın kabulü • karşı dava • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

29
19. HD., E. 2017/2595 K. 2018/6803 T. 25.12.2018 · Yargıtay

fatura • bilirkişi raporu • ticari defter • davanın kabulü • karşı dava

30
19. HD., E. 2018/2696 K. 2018/6806 T. 25.12.2018 · Yargıtay

fatura • menfi tespit • aktif dava ehliyeti • ticari defter • bilirkişi raporu • ciro • delil başlangıcı • senede karşı senetle ispat zorunluluğu ilkesi • yemin delili

31
19. HD., E. 2017/2581 K. 2018/6809 T. 25.12.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • ihtiyati haciz • karşı dava • yeniden yargılama

32
19. HD., E. 2017/3686 K. 2018/6759 T. 20.12.2018 · Yargıtay

fatura • menfi tespit • bilirkişi incelemesi • bono • yeni hüküm niteliğinde karar

33
19. HD., E. 2018/389 K. 2018/6796 T. 25.12.2018 · Yargıtay

menfi tespit • açık senet • bononun iptali • kötüniyet tazminatı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

34
19. HD., E. 2017/2153 K. 2018/6798 T. 25.12.2018 · Yargıtay

cezai şart • menfi tespit • davanın konusuz kalması • karşı dava

35
19. HD., E. 2017/2616 K. 2018/6800 T. 25.12.2018 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • bilirkişi raporu • karşı dava

36
19. HD., E. 2017/2576 K. 2018/6813 T. 25.12.2018 · Yargıtay

fatura • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • karşı dava

37
19. HD., E. 2017/4794 K. 2018/6755 T. 20.12.2018 · Yargıtay

dolandırıcılık • menfi tespit • bilirkişi raporu • bono • davanın kabulü

38
19. HD., E. 2018/2019 K. 2018/6773 T. 20.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • harç muafiyeti • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

39
19. HD., E. 2018/771 K. 2018/6766 T. 20.12.2018 · Yargıtay

adli yardım talebinin reddi • kredi sözleşmesi • ticari iş • direnme kararı • karşı dava

40
19. HD., E. 2017/389 K. 2018/6700 T. 19.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

41
19. HD., E. 2017/2160 K. 2018/6736 T. 19.12.2018 · Yargıtay

cezai şart • haklı neden • tazminat davası • yetkisiz temsilci • bilirkişi raporu • davanın kabulü • manevi zarar • ticari defter • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

42
19. HD., E. 2018/892 K. 2018/6689 T. 18.12.2018 · Yargıtay

menfi tespit • tecdit • bono • davadan feragat • davanın kabulü • ikrar

43
19. HD., E. 2017/5497 K. 2018/6693 T. 18.12.2018 · Yargıtay

duran varlık • tapuya şerh • bilirkişi raporu • kira bedeli • muvazaa iddiası • derdestlik itirazı • görevsizlik kararı

44
19. HD., E. 2018/366 K. 2018/6694 T. 18.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • aktif dava ehliyeti • menfi tespit • teminat senedi • yetkili hamil • bono • ciranta • ciro zinciri • cevap dilekçesi • davanın kabulü • hukuki yarar yokluğu • senede karşı senetle ispat zorunluluğu ilkesi • hile

45
19. HD., E. 2017/1029 K. 2018/6660 T. 17.12.2018 · Yargıtay

kredi sözleşmesi

46
19. HD., E. 2017/3495 K. 2018/6664 T. 18.12.2018 · Yargıtay

kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • ipotek hakkı

47
19. HD., E. 2016/19985 K. 2018/6666 T. 18.12.2018 · Yargıtay

reeskont-avans faizi • fatura • menfi tespit • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • karşı dava

48
19. HD., E. 2018/2416 K. 2018/6669 T. 18.12.2018 · Yargıtay

fatura • menfi tespit • akreditif • bilirkişi raporu • davanın kabulü

49
19. HD., E. 2017/530 K. 2018/6673 T. 18.12.2018 · Yargıtay

borcun ödenmemesi • fatura • bilirkişi raporu • cari hesap • yetkisiz temsilci • davanın kabulü • karşı dava

50
19. HD., E. 2016/18588 K. 2018/6680 T. 18.12.2018 · Yargıtay

ahde vefa ilkesi • cezai şart • fatura

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.