S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 48.345

2
19. HD., E. 2010/8770 K. 2010/12659 T. 8.11.2010Yargıtay

cezai şart talebi • cezai şart • eksik inceleme • tek satıcılık sözleşmesi • bilirkişi raporuna itiraz • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

4
19. HD., E. 2011/3598 K. 2011/13344 T. 27.10.2011Yargıtay

cezai şart • tek satıcılık sözleşmesi • bayilik sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

5
19. HD., E. 2018/2507 K. 2020/232 T. 3.2.2020Yargıtay

menfi tespit • ciro • katılım bankası • karşı dava • tespit davası

6
19. HD., E. 2018/2771 K. 2020/1174 T. 22.6.2020Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • kredi sözleşmesi • ipoteğin kaldırılması istemi • ipotek alacaklısı • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • zorunlu masraf

7
19. HD., E. 2018/2645 K. 2020/1175 T. 22.6.2020Yargıtay

emre yazılı senet • menfi tespit • ihtiyati tedbir kararı • bono • karşı dava • tespit davası

8
19. HD., E. 2018/2451 K. 2020/1176 T. 22.6.2020Yargıtay

kredi sözleşmesi • menfi tespit • yıllık faiz oranı • bilirkişi raporu • ticari iş • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • şirketle muamele yapma yasağı • şirketin zarara uğratılması • hakkın kötüye kullanılması • kötüniyet tazminatı • tespit davası

9
19. HD., E. 2018/2497 K. 2020/1177 T. 22.6.2020Yargıtay

yazılı delille ispat • fatura • gemi • haklı neden • şirketi temsil yetkisi • taşıma sözleşmesi • acente • temsil yetkisi • ticari iş • ticari işletme • yükleten • bilirkişi incelemesi • karşı dava

10
19. HD., E. 2020/824 K. 2020/1180 T. 22.6.2020Yargıtay

adli yardım talebinin reddi • anonim şirket • temsil yetkisi • yönetim kurulu • adli yardım talebi • harç muafiyeti

11
19. HD., E. 2018/2279 K. 2020/1202 T. 23.6.2020Yargıtay

fatura • yetki sözleşmesi • ifa zamanı • cari hesap • dava şartlarının bulunmaması • istinaf yolu • karşı dava

12
19. HD., E. 2019/2622 K. 2020/1203 T. 23.6.2020Yargıtay

fatura • yemin delili • ticari defter • cari hesap • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava • kısmi dava • takas ve mahsup talebi

13
19. HD., E. 2018/1717 K. 2020/1204 T. 23.6.2020Yargıtay

maktu vekalet ücreti • menfi tespit • nispi vekalet ücreti • kambiyo senetleri • kısmi ödeme • bilirkişi raporu • bono • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • kötüniyet tazminatı • taleple bağlılık ilkesi • tespit davası

14
19. HD., E. 2018/1757 K. 2020/1205 T. 23.6.2020Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat • yemin delili • ispat yükü • menfi tespit • hile • bono • ihtiyati tedbir kararı • keşideci • davanın kabulü • imza inkarı • istinaf yolu • karşı dava • kötüniyet tazminatı • senede karşı tanıkla ispat yasağı • tespit davası

15
19. HD., E. 2018/3351 K. 2020/1206 T. 23.6.2020Yargıtay

hizmet sözleşmesi • ticari defter • bilirkişi raporu • cari hesap • alacağın temliki • cevap dilekçesi

16
19. HD., E. 2018/3992 K. 2020/1207 T. 23.6.2020Yargıtay

eksik inceleme • haklı sebeple fesih • menfi tespit • sözleşmenin feshi talebi • haklı neden • kambiyo senetleri • bilirkişi incelemesi • bono • usuli kazanılmış hak • kira bedeli • davanın kabulü • kötüniyet tazminatı • tespit davası

17
19. HD., E. 2018/2325 K. 2020/1208 T. 23.6.2020Yargıtay

yazılı delille ispat • yemin delili • fatura • satış sözleşmesi • bilirkişi raporu • istinaf yolu • karşı dava

18
19. HD., E. 2018/1758 K. 2020/1218 T. 23.6.2020Yargıtay

ipoteğin kaldırılması istemi • menfi tespit • aval • ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip • bono • kira bedeli • dava şartlarının bulunmaması • kesin delil • kötüniyet tazminatı • tespit davası

19
19. HD., E. 2020/878 K. 2020/1219 T. 23.6.2020Yargıtay

yeniden değerleme • istinaf yolu • ön inceleme • temyiz kesinlik sınırı

20
19. HD., E. 2020/876 K. 2020/1220 T. 23.6.2020Yargıtay

yeniden değerleme • istinaf yolu • ön inceleme • temyiz kesinlik sınırı

21
19. HD., E. 2018/4111 K. 2020/1222 T. 24.6.2020Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • menfi tespit • fatura • pasif dava ehliyeti • ciranta • ciro • çek iptali • keşideci • dava ehliyeti • davanın kabulü • tespit davası

22
19. HD., E. 2018/4038 K. 2020/1223 T. 24.6.2020Yargıtay

fesih ihbarı • fatura • satış sözleşmesi • basiretli tacir

23
24
19. HD., E. 2019/2932 K. 2020/1237 T. 24.6.2020Yargıtay

babalık karinesinin aksini isbat yükü • bilirkişi raporu • ciro • keşideci • karşı dava

25
19. HD., E. 2019/1641 K. 2020/1248 T. 24.6.2020Yargıtay

borcun ödenmemesi • kredi sözleşmesi • menfi tespit • davanın kabulü • tespit davası

26
19. HD., E. 2019/1076 K. 2020/1261 T. 25.6.2020Yargıtay

menfi tespit • ihtiyati tedbir kararı • keşideci • ciro • ciro zinciri • muvazaa iddiası • ödeme yasağı • imza inkarı • karşı dava • kötüniyet tazminatı • tespit davası

27
19. HD., E. 2019/1275 K. 2020/1264 T. 25.6.2020Yargıtay

eksik inceleme • kredi sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • gecikme faizi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • karşı dava

28
19. HD., E. 2019/1280 K. 2020/1265 T. 25.6.2020Yargıtay

yeniden yargılama • fatura • nispi vekalet ücreti • zamanaşımı defi • karşı dava

29
19. HD., E. 2019/1911 K. 2020/1272 T. 25.6.2020Yargıtay

gecikme faizi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak

30
19. HD., E. 2019/590 K. 2020/1283 T. 25.6.2020Yargıtay

bilirkişi incelemesi • karşı dava

31
19. HD., E. 2019/2876 K. 2020/1288 T. 25.6.2020Yargıtay

ispat yükü • menfi tespit • bilirkişi incelemesi • ticari defter • kötüniyet tazminatı • maddi hata

32
19. HD., E. 2018/3957 K. 2020/1364 T. 8.7.2020Yargıtay

haksız fesih • bayilik sözleşmesi

33
19. HD., E. 2018/3386 K. 2020/1379 T. 9.7.2020Yargıtay

kambiyo senetleri • keşideci • bilirkişi raporu • bono • cari hesap • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • karşı dava

34
19. HD., E. 2019/921 K. 2020/1104 T. 18.6.2020Yargıtay

yeniden yargılama • fatura • akreditif • davanın kabulü

35
19. HD., E. 2020/709 K. 2020/1122 T. 18.6.2020Yargıtay

işletmenin devralınması • ticari defter • gecikme faizi • bayilik sözleşmesi • bilirkişi raporu • karşı dava

36
19. HD., E. 2019/1648 K. 2020/1128 T. 18.6.2020Yargıtay

ispat yükü • bilirkişi raporu • ciro • ticari iş • cevap dilekçesi • karşı dava

37
19. HD., E. 2018/304 K. 2020/1069 T. 17.6.2020Yargıtay

yargılama giderleri • adi ortaklık sözleşmesi • esas sözleşme • menfi tespit • müteselsil sorumluluk • faktöring • adi ortaklık ilişkisi • adi şirket • beyaz ciro • cebri icra • ciranta • ciro • çekte keşideci • keşideci • menfaat çatışması • yönetici ortak • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

38
19. HD., E. 2019/2717 K. 2020/1077 T. 17.6.2020Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • bayilik sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi

39
19. HD., E. 2019/2678 K. 2020/1085 T. 17.6.2020Yargıtay

menfi tespit • bono • kambiyo senetleri • keşideci • karşı dava • tespit davası

40
19. HD., E. 2018/3222 K. 2020/1089 T. 17.6.2020Yargıtay

şirketi temsil yetkisi • iflâs idaresi • aval • bilirkişi raporu • bono • ciro • müflis • şekil noksanlığı

41
19. HD., E. 2018/3885 K. 2020/928 T. 10.6.2020Yargıtay

yazılı delille ispat • istirdat davası • teminat senedi • aval • bono • keşideci • ispat yükü • senetle ispat zorunluluğu

42
19. HD., E. 2019/3812 K. 2020/958 T. 10.6.2020Yargıtay

dolandırıcılık • menfi tespit • hile • bono • davanın kabulü • kanun yararına bozma talebi • kesin süre • süresinden sonra yapılan temyiz istemleri • tespit davası

43
19. HD., E. 2019/2987 K. 2020/933 T. 10.6.2020Yargıtay

eksik inceleme • sigorta tazminatı • haklı neden • ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • karşı dava • kötüniyet tazminatı

44
19. HD., E. 2019/2774 K. 2020/931 T. 10.6.2020Yargıtay

yeniden yargılama • ispat yükü • bono • keşideci • karşı dava • kötüniyet tazminatı

45
19. HD., E. 2019/3150 K. 2020/1007 T. 12.6.2020Yargıtay

dürüstlük kuralı • genel işlem koşulları • kredi sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsil sorumluluk • müteselsilen kefil • genel işlem şartları • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • isticvap davetiyesi

46
19. HD., E. 2020/250 K. 2020/986 T. 11.6.2020Yargıtay

ispat yükü • fatura • bilirkişi raporu • cari hesap • şirket merkezi • davanın kabulü • karşı dava

47
19. HD., E. 2019/2074 K. 2020/982 T. 11.6.2020Yargıtay

menfi tespit • ikrar • ispat yükü • tespit davası • karşı dava

48
19. HD., E. 2020/439 K. 2020/976 T. 11.6.2020Yargıtay

alacağın devri • rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar • eda davası • elektronik ortam • işletmenin devralınması • işletmelerin birleşmesi • işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi • komisyon sözleşmesi • kredi emri • kredi mektubu • malvarlığının veya işletmenin devralınması • tacir yardımcıları • rekabet yasağı sözleşmesi • ticari temsilci • ticari vekil • alacağın temliki • antrepo • çekişmesiz yargı işi • ticari iş • ticari iş karinesi • ticari işletme • ticari işletme rehni • vedia • yayın sözleşmesi • kooperatif • cevap dilekçesi • dava şartlarının bulunmaması • delillerin değerlendirilmesi • görevli mahkeme • karşı dava • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • kesin süre • ön inceleme • rehin karşılığında ödünç verme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

49
19. HD., E. 2019/3568 K. 2020/1018 T. 12.6.2020Yargıtay

kredi sözleşmesi • menfi tespit • aracı kurum • tarım kredi kooperatifi • kooperatif • davanın kabulü • tespit davası • tespit kararı

50
19. HD., E. 2018/1812 K. 2020/1010 T. 12.6.2020Yargıtay

yargılama giderleri • kefalet sözleşmesi • kredi sözleşmesi • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • ihtiyati haciz • cevap dilekçesi • davanın kabulü • imza itirazı • karşı dava • kısmi dava • tespit davası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: