S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 48.140

2
19. HD., E. 2018/2128 K. 2019/4755 T. 14.10.2019 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • gecikme faizi • iflâs idaresi • iflas masası • bilirkişi raporu • davanın konusuz kalması • hukuki yarar yokluğu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

3
19. HD., E. 2019/1785 K. 2020/1252 T. 24.6.2020 · Yargıtay

yeniden değerleme • maddi hata

6
19. HD., E. 2018/1350 K. 2020/719 T. 1.6.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • kredi sözleşmesi • menfi tespit • hayat sigortası • bilirkişi raporu • karşı dava • poliçe

7
19. HD., E. 2018/1235 K. 2020/703 T. 1.6.2020 · Yargıtay

fatura • bilirkişi raporu • cari hesap • cevap dilekçesi • davanın kabulü • derdestlik itirazı • ispat yükü • karşı dava • istinaf yolu • ikrar

8
19. HD., E. 2018/1619 K. 2020/704 T. 1.6.2020 · Yargıtay

istirdat davası • kefalet sözleşmesi • yargılama giderleri • el yazısı • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

9
19. HD., E. 2018/1032 K. 2020/706 T. 1.6.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • ciro • ticari senetler • maddi zarar • davanın açılmamış sayılması • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre

10
19. HD., E. 2018/1163 K. 2020/707 T. 1.6.2020 · Yargıtay

davaların birleştirilmesi • açık artırma usulü • ipotek alacaklısı • edinilmiş mal • istinaf yolu • karşı dava

11
19. HD., E. 2018/4157 K. 2020/702 T. 1.6.2020 · Yargıtay

satış bedeli • fatura • bilirkişi raporu • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

12
19. HD., E. 2018/1148 K. 2020/708 T. 1.6.2020 · Yargıtay

dolandırıcılık • mutlak defi • faktöring • davanın kabulü • hile • bono • ciranta • ciro • ciro zinciri • keşideci • ispat yükü • istinaf yolu • karşı dava

13
19. HD., E. 2018/1064 K. 2020/701 T. 1.6.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • menfi tespit • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • istinaf yolu • karşı dava • kötüniyet tazminatı • tespit davası

14
19. HD., E. 2018/3808 K. 2020/712 T. 1.6.2020 · Yargıtay

ayıp ihbarı • ayıplı iş • fatura • cari hesap • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • ikrar • karşı dava • kötüniyet tazminatı • maddi hata • takas ve mahsup talebi

15
19. HD., E. 2018/1315 K. 2020/718 T. 1.6.2020 · Yargıtay

hile • hak düşürücü süre • kredi sözleşmesi • davanın yenilenmesi • imza itirazı • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

16
19. HD., E. 2018/2772 K. 2020/694 T. 1.6.2020 · Yargıtay

ipoteğin kaldırılması istemi • kredi sözleşmesi • kambiyo senetleri • ipotek senedi • keşideci • aval • kısmi ipotek • bilirkişi raporu • ciro • ciranta • poliçe • davanın kabulü • karşı dava

17
19. HD., E. 2018/2439 K. 2020/728 T. 1.6.2020 · Yargıtay

akdi faiz • yargılama giderleri • borcun ödenmemesi • borçlunun sorumluluğu • kredi sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • nispi vekalet ücreti • gecikme faizi • bilirkişi raporu • cari hesap • kefil olma • karşı dava

18
19. HD., E. 2018/2443 K. 2020/726 T. 1.6.2020 · Yargıtay

el yazısı • ispat yükü • satış sözleşmesi • delil başlangıcı • karşı dava • kesin delil

19
19. HD., E. 2018/2836 K. 2020/695 T. 1.6.2020 · Yargıtay

fatura • bekletici mesele • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • ticari defter • davanın kabulü • karşı dava • kötüniyet tazminatı

20
19. HD., E. 2018/4020 K. 2020/734 T. 2.6.2020 · Yargıtay

menfi tespit • keşideci • davanın kabulü • bono • tespit davası

21
19. HD., E. 2018/2834 K. 2020/696 T. 1.6.2020 · Yargıtay

menfi tespit • bilirkişi raporu • bono • karşı dava • kötüniyet tazminatı • tespit davası

22
19. HD., E. 2018/2874 K. 2020/697 T. 1.6.2020 · Yargıtay

müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • aciz belgesi • alacağın temliki • bilirkişi raporu • cari hesap • karşı dava

23
19. HD., E. 2018/2842 K. 2020/698 T. 1.6.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • maktu vekalet ücreti • bilirkişi raporu • taşınır rehni • karşı dava • rehin sözleşmesi

24
19. HD., E. 2019/3164 K. 2020/699 T. 1.6.2020 · Yargıtay

fatura • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ticari defter • malların teslimi • davanın kabulü

25
19. HD., E. 2018/4009 K. 2020/759 T. 2.6.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • görevli mahkeme

26
19. HD., E. 2018/2832 K. 2020/700 T. 1.6.2020 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yemin delili • fatura • ispat yükü • ticari defter • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • karşı dava

27
19. HD., E. 2018/904 K. 2020/827 T. 4.6.2020 · Yargıtay

fatura • ticari defter • bilirkişi incelemesi • cari hesap • cari hesap bakiyesi • kısmi ödeme • davanın kabulü • kötüniyet tazminatı

28
19. HD., E. 2018/3936 K. 2020/756 T. 2.6.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • menfi tespit • bilirkişi raporu • davanın kabulü • görevsizlik kararı • tespit davası

29
19. HD., E. 2018/3330 K. 2020/816 T. 4.6.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • menfi tespit • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • hükmün tavzihi • tespit davası

30
19. HD., E. 2018/1745 K. 2020/730 T. 2.6.2020 · Yargıtay

eda davası • hak düşürücü süre • komisyoncu • karşı dava

32
19. HD., E. 2018/2307 K. 2020/1043 T. 16.6.2020 · Yargıtay

yemin delili • fatura • ticari defter • bilirkişi raporu • istinaf yolu • karşı dava • kötüniyet tazminatı

33
34
19. HD., E. 2018/1819 K. 2020/1014 T. 12.6.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • menfi tespit • görevli ve yetkili mahkeme • merci tayini • tespit davası • karşı dava

35
19. HD., E. 2019/3212 K. 2020/1042 T. 16.6.2020 · Yargıtay

fatura • menfi tespit • yevmiye defteri • alacağın temliki • davanın kabulü • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

36
19. HD., E. 2016/13058 K. 2017/7603 T. 2.11.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • ciro zinciri • menfi tespit • davanın kabulü • keşideci • tespit davası

37
19. HD., E. 2018/1610 K. 2020/753 T. 2.6.2020 · Yargıtay

menfi tespit • bilirkişi raporu • bono • karşı dava • kötüniyet tazminatı • tespit davası

38
19. HD., E. 2019/2147 K. 2020/10 T. 16.1.2020 · Yargıtay

menfi tespit • hile • ispat yükü • bono • ciranta • kambiyo senetleri • keşideci • bilirkişi raporu • davanın kabulü • tespit davası

39
19. HD., E. 2019/2486 K. 2020/16 T. 16.1.2020 · Yargıtay

portföy tazminatı • gecikme faizi • fatura • haklı neden • bilirkişi raporu • tazminat davası • tek satıcılık sözleşmesi • ticari defter • delil başlangıcı • delil sözleşmesi • hukuki yarar yokluğu • ispat hakkı • tespit davası

40
19. HD., E. 2018/2853 K. 2020/17 T. 16.1.2020 · Yargıtay

aciz belgesi • borç ikrarı • hile • kesin aciz belgesi • müteselsil kefalet • müteselsilen kefil • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • ticari iş • bayilik sözleşmesi • davanın kabulü • ikrar • karşı dava

41
19. HD., E. 2018/2736 K. 2020/18 T. 16.1.2020 · Yargıtay

çizgili çek • eksik inceleme • dolandırıcılık • ağır kusur • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ciro • hile • davanın kabulü • katılım bankası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

42
19. HD., E. 2018/4059 K. 2020/19 T. 16.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • menfi tespit • alacağın temliki • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ticari defter • ciranta • ciro • keşideci • faktöring • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • kötüniyet tazminatı • maddi hata • tespit davası

43
19. HD., E. 2018/2880 K. 2020/20 T. 16.1.2020 · Yargıtay

alıcının borçları • yemin delili • ispat yükü • bilirkişi raporu • hukuki dinlenilme hakkı • kötüniyet tazminatı

44
19. HD., E. 2018/2867 K. 2020/21 T. 16.1.2020 · Yargıtay

cezai şart • cezai şart alacağı • fatura • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ticari iş • davanın kabulü • karşı dava

45
19. HD., E. 2020/159 K. 2020/33 T. 23.1.2020 · Yargıtay

hesap dönemi • aracı kurum • bilirkişi raporu

46
19. HD., E. 2019/1555 K. 2020/34 T. 23.1.2020 · Yargıtay

bayilik sözleşmesi • bilirkişi raporu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • kesin süre

47
19. HD., E. 2018/2916 K. 2020/36 T. 23.1.2020 · Yargıtay

ticari defter • dosyanın işlemden kaldırılması • menfi tespit • tespit davası • bono

48
19. HD., E. 2018/3479 K. 2020/76 T. 27.1.2020 · Yargıtay

teminat ipoteği • yargılama giderleri • ipoteğin kaldırılması istemi • usulüne uygun tebligat • davanın kabulü • katılma yoluyla temyiz • kesin süre • bilirkişi raporu • cari hesap • süresinden sonra yapılan temyiz istemleri • ipoteğin terkini

49
19. HD., E. 2018/2527 K. 2020/75 T. 27.1.2020 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • ihtiyati haciz • bilirkişi raporu • karşı dava

50
19. HD., E. 2018/2277 K. 2020/73 T. 27.1.2020 · Yargıtay

borç ikrarı • ispat yükü • menfi tespit • yazılı delil başlangıcı • yemin delili • bilirkişi raporu • bono • ticari defter • ikrar • karşı dava • kesin delil • senede karşı senetle ispat zorunluluğu ilkesi • senetle ispat kuralı • senetle ispat zorunluluğu • tespit davası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: