S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 47.912

1
19. HD., E. 2016/17159 K. 2017/3729 T. 11.5.2017 · Yargıtay

davanın kabulü

2
19. HD., E. 2016/15115 K. 2017/3724 T. 11.5.2017 · Yargıtay

menfi tespit • çek iptali • keşideci • ticari senetler • kıymetli evrak iptali • yetkili hamil • davanın kabulü

3
19. HD., E. 2016/17273 K. 2017/3720 T. 11.5.2017 · Yargıtay

ispat yükü • cevap dilekçesi • harici yazılı satış sözleşmesi • satış sözleşmesi

4
19. HD., E. 2016/8257 K. 2017/3712 T. 11.5.2017 · Yargıtay

süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

5
19. HD., E. 2016/13434 K. 2017/3635 T. 10.5.2017 · Yargıtay

menfi tespit • keşideci • ciro • davanın kabulü • kötüniyet tazminatı • tespit davası

6
19. HD., E. 2016/12993 K. 2017/3628 T. 10.5.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • kredi sözleşmesi • menfi tespit • bilirkişi raporu • kooperatif • davanın kabulü • imza itirazı • tespit davası

7
19. HD., E. 2016/8271 K. 2017/3618 T. 10.5.2017 · Yargıtay

depo etme • kredi sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

8
19. HD., E. 2016/5065 K. 2017/3689 T. 11.5.2017 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

9
19. HD., E. 2016/10877 K. 2017/3789 T. 15.5.2017 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • hakkın kötüye kullanılması

10
19. HD., E. 2016/6207 K. 2017/3790 T. 15.5.2017 · Yargıtay

ayıp ihbarı • ayıplı mal • delil tespiti talebi

11
19. HD., E. 2016/12736 K. 2017/3780 T. 15.5.2017 · Yargıtay

fatura • cevap dilekçesi • bilirkişi raporu

12
19. HD., E. 2016/12108 K. 2017/3787 T. 15.5.2017 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

13
19. HD., E. 2016/13563 K. 2017/4150 T. 24.5.2017 · Yargıtay

fatura • ispat yükü • yemin delili • bilirkişi raporu

14
19. HD., E. 2016/8301 K. 2017/3701 T. 11.5.2017 · Yargıtay

yargılama giderleri • kredi sözleşmesi • nispi vekalet ücreti • bilirkişi raporu • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

15
19. HD., E. 2016/8250 K. 2017/3702 T. 11.5.2017 · Yargıtay

yargılama giderleri • satış bedeli • ispat yükü • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • davanın açılmamış sayılması • davanın takipsiz bırakılması

16
17
19. HD., E. 2016/6714 K. 2017/3617 T. 10.5.2017 · Yargıtay

menfi tespit • bilirkişi raporu • bono • davanın kabulü • tespit davası

18
19. HD., E. 2016/8241 K. 2017/3705 T. 11.5.2017 · Yargıtay

yargılama giderleri • ipoteğin kaldırılması istemi • maktu vekalet ücreti • menfi tespit • nispi vekalet ücreti • ihtiyati haciz • teminat ipoteği • üst sınır ipoteği • davanın konusuz kalması • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

19
19. HD., E. 2016/8508 K. 2017/3693 T. 11.5.2017 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • manevi tazminat • dava şartlarının bulunmaması • görevsizlik kararı

20
19. HD., E. 2016/8305 K. 2017/3707 T. 11.5.2017 · Yargıtay

borçlunun temerrüdü • davanın kabulü

21
19. HD., E. 2016/13665 K. 2017/4143 T. 24.5.2017 · Yargıtay

çekte zamanaşımı

22
19. HD., E. 2016/9884 K. 2017/3794 T. 15.5.2017 · Yargıtay

kısmi ödeme • görevli mahkeme • bilirkişi raporu

23
19. HD., E. 2016/15890 K. 2017/3821 T. 15.5.2017 · Yargıtay

ihtiyati tedbir kararı • ihtiyati tedbir kararına muhalefet • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

24
19. HD., E. 2016/16924 K. 2017/3823 T. 15.5.2017 · Yargıtay

reeskont-avans faizi • eksik ifa • cezai şart • eksik iş • bilirkişi raporu • cezai şart miktarı • kira bedeli

25
19. HD., E. 2016/8526 K. 2017/3697 T. 11.5.2017 · Yargıtay

hapis hakkı • davanın kabulü • görevli mahkeme • rehin ve hapis hakkı

26
19. HD., E. 2017/4177 K. 2018/6220 T. 29.11.2018 · Yargıtay

cezai şart • bilirkişi raporu • ciro • limited şirket

27
19. HD., E. 2018/2660 K. 2018/6782 T. 20.12.2018 · Yargıtay

kira sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • tapuya şerh • sözleşmenin feshi talebi • davanın konusuz kalması • bayilik sözleşmesi • bedel iadesi • bilirkişi raporu • keşideci • ticari senetler • kira bedeli • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

28
19. HD., E. 2016/6806 K. 2017/3869 T. 17.5.2017 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • cevap dilekçesi

29
19. HD., E. 2017/836 K. 2017/3760 T. 15.5.2017 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • ihtiyati haciz • genel yetkili mahkeme • hukuki dinlenilme hakkı • çekte muhatap

30
19. HD., E. 2017/492 K. 2017/3805 T. 15.5.2017 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • eksik inceleme • fatura • delil başlangıcı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

31
19. HD., E. 2016/7857 K. 2017/3812 T. 15.5.2017 · Yargıtay

takas odasına ibraz • istirdat davası • takas odası • keşideci • cevap dilekçesi • davanın kabulü

32
19. HD., E. 2016/7209 K. 2017/3868 T. 17.5.2017 · Yargıtay

kredi sözleşmesi • menfi tespit • bilirkişi raporu • tespit davası

33
19. HD., E. 2016/2835 K. 2017/1582 T. 28.2.2017 · Yargıtay

yetkili mahkeme • cezai şart talebi • cezai şart • eksik inceleme • genel işlem koşulları • haklı neden • bayilik sözleşmesi • bilirkişi raporu

34
19. HD., E. 2016/5344 K. 2017/1502 T. 27.2.2017 · Yargıtay

devir sözleşmesi • eksik inceleme • kredi sözleşmesi • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • gecikme faizi • karşılıksız çek • bilirkişi raporu • taleple bağlılık ilkesi

35
19. HD., E. 2016/12131 K. 2017/1448 T. 23.2.2017 · Yargıtay

manevi tazminat • maddi ve manevi tazminat talebi • menfi tespit • tespit davası • yazılı delille ispat • yemin delili • bilirkişi raporu

36
19. HD., E. 2016/17074 K. 2017/3326 T. 25.4.2017 · Yargıtay

rehin cirosu • satış bedeli • tahsil için ciro • menfi tespit • sözleşmenin feshi talebi • keşideci • davanın kabulü • ciro • çek iptali • isticvap davetiyesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası • temlik cirosu

37
19. HD., E. 2016/16077 K. 2017/4063 T. 22.5.2017 · Yargıtay

satış bedeli • bilirkişi raporu • fatura • temsil yetkisi • davanın kabulü

38
19. HD., E. 2016/9537 K. 2017/3227 T. 24.4.2017 · Yargıtay

menfi tespit • ihtiyati haciz • bono • kooperatif • davanın kabulü • tespit davası

39
19. HD., E. 2016/10250 K. 2017/3236 T. 24.4.2017 · Yargıtay

fatura • ispat yükü • bilirkişi raporu

40
19. HD., E. 2016/10143 K. 2017/3241 T. 24.4.2017 · Yargıtay

satış bedeli • istirdat davası • kredi sözleşmesi • taşınır rehni • rehin sözleşmesi • maddi zarar • manevi tazminat

41
19. HD., E. 2016/14733 K. 2017/3242 T. 24.4.2017 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • menfi tespit • ticari vekil • tazminat davası • bono • adli yardım talebi • davanın kabulü • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

42
19. HD., E. 2017/397 K. 2017/4038 T. 22.5.2017 · Yargıtay

fatura • ticari defter • usuli kazanılmış hak • cari hesap • kötüniyet tazminatı

43
19. HD., E. 2016/14314 K. 2017/2612 T. 30.3.2017 · Yargıtay

yeniden yargılama • menfi tespit • borca batık • ihtiyati tedbir kararı • keşideci • teminat senedi • tespit davası

44
19. HD., E. 2016/7467 K. 2017/2928 T. 10.4.2017 · Yargıtay

yazılı delille ispat • elektronik ortam • fatura • faturaya itiraz • iskonto • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delil başlangıcı

45
19. HD., E. 2016/17302 K. 2017/3600 T. 9.5.2017 · Yargıtay

ayıp ihbarı • hak düşürücü süre • nispi vekalet ücreti • gecikme faizi • satış bedeli • tazminat davası • bilirkişi raporu • dava şartı yokluğu

46
19. HD., E. 2016/17301 K. 2017/3599 T. 9.5.2017 · Yargıtay

hak düşürücü süre • iptal davası • inhisar hakkı • hakem kararının iptali • hakem kurulu kararı • tahkim

47
19. HD., E. 2016/9202 K. 2017/3566 T. 8.5.2017 · Yargıtay

borçlunun temerrüdü • eksik inceleme • kredi sözleşmesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

48
19. HD., E. 2016/7746 K. 2017/3580 T. 9.5.2017 · Yargıtay

ayıplı mal • fatura • ticari defter • bilirkişi raporu • cari hesap • cari hesap bakiyesi • navlun • karşı dava • kötüniyet tazminatı

49
19. HD., E. 2016/8773 K. 2017/3190 T. 19.4.2017 · Yargıtay

cezai şart • kötüniyet tazminatı • ambargo • keşideci

50
19. HD., E. 2016/17630 K. 2017/3966 T. 18.5.2017 · Yargıtay

yeniden yargılama • ihtiyati tedbir kararı • iskonto • menfi tespit • bilirkişi raporu • bono • tespit davası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: