S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 61.215

1
20. HD., E. 2017/7868 K. 2020/914 T. 20.2.2020Yargıtay

devlet ormanı • bilirkişi raporu • tapu sicili • zilyetlik süresi • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

2
20. HD., E. 2019/5904 K. 2020/910 T. 20.2.2020Yargıtay

yeniden yargılama • devlet ormanı • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • zilyetlik süresi • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • asli müdahil • orman kadastrosu

3
20. HD., E. 2017/7797 K. 2020/908 T. 20.2.2020Yargıtay

eksik iş • tapu iptali • tapu sicili • davanın kabulü

4
20. HD., E. 2017/8217 K. 2020/915 T. 20.2.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz • davanın kabulü

5
20. HD., E. 2017/7800 K. 2020/901 T. 20.2.2020Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • eksik iş • tapu sicili • tapu iptali • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • ortaklık payı

6
20. HD., E. 2020/593 K. 2020/2320 T. 1.7.2020Yargıtay

tapu iptali • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • karşı dava • orman kadastrosu

7
20. HD., E. 2020/40 K. 2020/2332 T. 1.7.2020Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

8
20. HD., E. 2019/4673 K. 2020/2331 T. 1.7.2020Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • ortaklığın giderilmesi talebi • tapu iptali • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • kısmi kabul • bilirkişi kurulu • görevsizlik kararı • karşı dava • davanın kabulü • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz

9
20. HD., E. 2017/9627 K. 2020/2333 T. 1.7.2020Yargıtay

ecrimisil talebi • kadastro tesbitine itiraz • el atmanın önlenmesi • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • müktesep hak • bilirkişi kurulu • müdahalenin men'i • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz • zilyetliğin tespiti • kazandırıcı zamanaşımı

10
20. HD., E. 2018/3643 K. 2020/2350 T. 1.7.2020Yargıtay

kamulaştırma • davaya müdahale talebi

11
20. HD., E. 2017/7215 K. 2020/2452 T. 6.7.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • davaya katılma talebi • hükmün tavzihi • tavzih kararı • tavzih talebi • orman kadastrosu

12
20. HD., E. 2019/6320 K. 2020/2502 T. 6.7.2020Yargıtay

kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • tavzih dilekçesi • tavzih talebi

13
20. HD., E. 2017/9165 K. 2020/2558 T. 8.7.2020Yargıtay

borca katılma • eksik inceleme • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • sulh sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • tapu sicili • tapu iptali • tazminat davası • zapta karşı tekeffül • bilirkişi raporu • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

14
20. HD., E. 2017/10119 K. 2020/2559 T. 8.7.2020Yargıtay

yargılama giderleri • kusursuz sorumluluk • tapu sicili • devletin sorumluluğu • irtifak hakkı tesisi • karşı dava • taraf sıfatı • taraf teşkili sağlanmaması

15
20. HD., E. 2017/10772 K. 2020/2560 T. 8.7.2020Yargıtay

kamulaştırma • kanuni faiz • tapu sicili • bilirkişi raporu • dava şartlarının bulunmaması • davacı sıfatı • davanın kabulü • orman kadastrosu

16
20. HD., E. 2019/6419 K. 2020/2528 T. 7.7.2020Yargıtay

eksik inceleme • kat maliklerinin rızası • bilirkişi raporu • eklenti niteliği • zıya • dava ehliyeti

17
20. HD., E. 2019/6456 K. 2020/2525 T. 7.7.2020Yargıtay

eksik inceleme • adalete erişim hakkı • adil yargılanma hakkı • tasarruf yetkisi • bilirkişi raporu • haklı neden • kooperatif • cevap süresi • kesin süre • temyiz kesinlik sınırı

18
20. HD., E. 2017/7209 K. 2020/2542 T. 7.7.2020Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi raporu • kadastro tesbitine itiraz • orman kadastrosu • görevsizlik kararı • müdahalenin men'i

19
20. HD., E. 2019/5898 K. 2020/2538 T. 7.7.2020Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • resmi şekil • eksik inceleme • ifa etmeme • iptal davası • satış sözleşmesi • tapu iptali • zapta karşı tekeffül • tapu sicili • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • kooperatif • ortaklık payı • yapı kooperatifi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

20
20. HD., E. 2020/129 K. 2020/2740 T. 8.9.2020Yargıtay

devlet ormanı • tapu sicili • tazminat davası • tapu iptali • ihtiyati tedbir kararı • cevap dilekçesi • davacı sıfatı • davanın kabulü • karşı dava

21
20. HD., E. 2020/128 K. 2020/2739 T. 8.9.2020Yargıtay

yeniden yargılama • dava zamanaşımı • hak düşürücü süre • mirasçılık belgesi • tapu iptali • tazminat davası • cevap süresi • karşı dava • zamanaşımı defi

22
20. HD., E. 2020/526 K. 2020/2738 T. 8.9.2020Yargıtay

mükerrer ödeme • bütünleyici parça • tapu iptali • toptan satış • tapu sicili • devletin kusursuz sorumluluğu • bilirkişi raporu • tazminat davası • teferruat • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

23
20. HD., E. 2020/213 K. 2020/2737 T. 8.9.2020Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • eksik inceleme • tapu sicili • tazminat davası • cevap dilekçesi • davacı sıfatı • davanın kabulü • karşı dava • taraf sıfatı

24
20. HD., E. 2020/211 K. 2020/2736 T. 8.9.2020Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • tapu sicili • tazminat davası • davanın kabulü • taraf sıfatı • cevap dilekçesi

25
20. HD., E. 2018/1632 K. 2020/2703 T. 8.9.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • kazandırıcı zamanaşımı • bilirkişi kurulu • orman kadastrosu

26
20. HD., E. 2020/23 K. 2020/2733 T. 8.9.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • yeniden yargılama • kadastro tesbitine itiraz • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • tapu sicili • tazminat davası • devletin kusursuz sorumluluğu • devletin sorumluluğu • kullanma yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi • cevap dilekçesi • delillerin değerlendirilmesi

27
20. HD., E. 2019/2380 K. 2020/2721 T. 8.9.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • orman kadastrosu

28
20. HD., E. 2020/96 K. 2020/2734 T. 8.9.2020Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • toptan satış • tapu sicili • tazminat davası • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • taraf sıfatı

29
20. HD., E. 2020/2634 K. 2020/2669 T. 7.9.2020Yargıtay

satış bedeli • aynen bölünerek paylaştırma • ortaklığın giderilmesi talebi • eklenti niteliği • bilirkişi raporu • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • ortaklığın giderilmesi • payların denkleştirilmesi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

30
31
20. HD., E. 2017/5563 K. 2020/2684 T. 7.9.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • tapu iptali • görevsizlik kararı • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz

32
20. HD., E. 2017/5562 K. 2020/2683 T. 7.9.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • görevsizlik kararı • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz

33
20. HD., E. 2017/6155 K. 2020/2682 T. 7.9.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • tapu iptali • görevsizlik kararı • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz

34
20. HD., E. 2017/6156 K. 2020/2681 T. 7.9.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • tapu iptali • görevsizlik kararı • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz

35
20. HD., E. 2017/9528 K. 2020/2678 T. 7.9.2020Yargıtay

orman tahdit sınırları • tapu iptali • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

36
20. HD., E. 2017/9715 K. 2020/2677 T. 7.9.2020Yargıtay

devlet ormanı • ihtiyati tedbir kararı • tapu iptali • karşı dava • müdahalenin men'i • orman kadastrosu

37
20. HD., E. 2020/1488 K. 2020/2673 T. 7.9.2020Yargıtay

eksik inceleme • aktif dava ehliyeti • davacı sıfatı • davanın kabulü • eski hale iade talebi

38
20. HD., E. 2020/2279 K. 2020/2672 T. 7.9.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • davaya katılma talebi • davaya müdahale talebi • görevsizlik kararı • müdahale talebinin kabulü • orman kadastrosu

39
20. HD., E. 2020/624 K. 2020/2671 T. 7.9.2020Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali

40
20. HD., E. 2017/6451 K. 2020/2699 T. 7.9.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • tapu iptali • orman kadastrosu • görevsizlik kararı

41
20. HD., E. 2020/99 K. 2020/2665 T. 7.9.2020Yargıtay

yargılama giderleri • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • olağanüstü genel kurul toplantısı

42
20. HD., E. 2017/5560 K. 2020/2700 T. 7.9.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • tapu iptali • görevsizlik kararı • orman kadastrosu

43
20. HD., E. 2017/8903 K. 2020/2701 T. 7.9.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • davanın kabulü • orman kadastrosu

44
20. HD., E. 2017/8902 K. 2020/2694 T. 7.9.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi raporu • orman kadastrosu

45
20. HD., E. 2017/9220 K. 2020/2693 T. 7.9.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi raporu • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • davanın kabulü • orman kadastrosu

46
20. HD., E. 2017/6154 K. 2020/2686 T. 7.9.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • tapu iptali • görevsizlik kararı • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz

47
20. HD., E. 2017/5561 K. 2020/2685 T. 7.9.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • görevsizlik kararı • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz

48
20. HD., E. 2020/2017 K. 2020/2676 T. 7.9.2020Yargıtay

orman tahdit sınırları • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • orman kadastrosu

49
20. HD., E. 2020/2057 K. 2020/2667 T. 7.9.2020Yargıtay

denetçi seçimi • yönetim kurulu • olağan genel kurul toplantısı • davadan feragat • davanın konusuz kalması • ön inceleme • yargılama giderleri • kat malikleri kurulu kararının iptali

50
20. HD., E. 2017/8904 K. 2020/2692 T. 7.9.2020Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi raporu • orman kadastrosu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: