S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 60.618

1
20. HD., E. 2017/10367 K. 2020/2318 T. 1.7.2020 · Yargıtay

tapu iptali • maddi zarar • davanın kabulü

2
20. HD., E. 2017/9368 K. 2020/2348 T. 1.7.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • kadastro tesbitine itiraz • tapu sicili • tazminat alacağı

3
20. HD., E. 2020/2051 K. 2020/2360 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • tapu iptali • istinaf yolu • tavzih kararı • tavzih talebi

4
20. HD., E. 2020/1979 K. 2020/2361 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • genel yetkili mahkeme • davanın yetki yönünden reddi

5
20. HD., E. 2020/2058 K. 2020/2365 T. 2.7.2020 · Yargıtay

tapu sicili • yetkili mahkeme • kadastro tesbitine itiraz • tapu iptali • kamulaştırma • görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • merci tayini

6
20. HD., E. 2020/1926 K. 2020/2366 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • yetki sözleşmesi • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • ifa yeri • cevap dilekçesi

7
20. HD., E. 2020/2108 K. 2020/2367 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • silahların eşitliği • adil yargılanma hakkı • sözleşme serbestisi • ifa yeri • inhisar hakkı • genel yetkili mahkeme • hukuki dinlenilme hakkı

8
20. HD., E. 2020/1925 K. 2020/2373 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • borca batık • cevap dilekçesi

9
20. HD., E. 2020/1875 K. 2020/2375 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • borca batık • cevap dilekçesi • terekenin borca batık olduğunun tespiti

10
20. HD., E. 2017/8576 K. 2020/2391 T. 2.7.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • zilyetlik süresi • davanın kabulü • istinaf yolu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu

11
20. HD., E. 2017/10368 K. 2020/2313 T. 1.7.2020 · Yargıtay

sicile güven ilkesi • kusursuz sorumluluk • sebepsiz zenginleşme • tehlike sorumluluğu • tapu sicili • tazminat davası • inhisar hakkı • devletin kusursuz sorumluluğu • devletin sorumluluğu • bilirkişi incelemesi • karşı dava • taraf teşkili sağlanmaması

12
20. HD., E. 2017/10366 K. 2020/2317 T. 1.7.2020 · Yargıtay

orman tahdit sınırları • tapu iptali • tapu sicili • hile • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu • davanın kabulü • maddi zarar

13
20. HD., E. 2020/2092 K. 2020/2358 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • menfi tespit • ihtiyati tedbir kararı • ihtiyati haciz • istinaf yolu

14
20. HD., E. 2020/1889 K. 2020/2359 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • ihtiyati tedbir kararı • ihtiyati haciz • davanın açılmamış sayılması • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

15
20. HD., E. 2020/1550 K. 2020/2306 T. 1.7.2020 · Yargıtay

tapu iptali • görevsizlik kararı • orman kadastrosu

16
20. HD., E. 2020/1590 K. 2020/2309 T. 1.7.2020 · Yargıtay

tapu sicili • tazminat davası • devletin sorumluluğu • taraf sıfatı

17
20. HD., E. 2020/1985 K. 2020/2310 T. 1.7.2020 · Yargıtay

iptal davası • tazminat davası

18
20. HD., E. 2017/231 K. 2019/5161 T. 24.9.2019 · Yargıtay

tapu iptali • davadan feragat • feragat dilekçesi

19
20. HD., E. 2019/2974 K. 2019/5139 T. 24.9.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • bilirkişi kurulu • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu

20
20. HD., E. 2019/636 K. 2019/5440 T. 19.9.2019 · Yargıtay

orman tahdit sınırları • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • taraf sıfatı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

21
20. HD., E. 2019/4218 K. 2019/5935 T. 16.10.2019 · Yargıtay

yargılamanın iadesi talebi • eksik iş • izahname • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • davanın yenilenmesi • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • görevsizlik kararı • orman kadastrosu

22
20. HD., E. 2019/4903 K. 2020/2997 T. 16.9.2020 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti

23
20. HD., E. 2020/1701 K. 2020/2999 T. 16.9.2020 · Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • süresinden sonra yapılan temyiz istemleri

24
20. HD., E. 2019/5193 K. 2020/2917 T. 14.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • tapu iptali • bilirkişi raporu • orman kadastrosu

25
20. HD., E. 2020/2043 K. 2020/2919 T. 14.9.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • tapu iptali • davanın kabulü • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı • orman kadastrosu

26
20. HD., E. 2020/2647 K. 2020/2920 T. 14.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü

27
20. HD., E. 2020/2690 K. 2020/2921 T. 14.9.2020 · Yargıtay

asli müdahil • davaya katılma talebi • bilirkişi raporu • malik sıfatıyla zilyet • orman kadastrosu

28
20. HD., E. 2020/2095 K. 2020/2962 T. 15.9.2020 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • yeniden değerleme • davanın kabulü • görevsizlik kararı • el atmanın önlenmesi

29
20. HD., E. 2018/6346 K. 2020/2968 T. 15.9.2020 · Yargıtay

orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz

30
20. HD., E. 2020/1844 K. 2020/2969 T. 15.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • bilirkişi kurulu • malik sıfatıyla zilyet • orman kadastrosu

31
20. HD., E. 2020/2813 K. 2020/3013 T. 16.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • esaslı hata • haklı neden • tapu sicili • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

32
20. HD., E. 2020/443 K. 2020/3012 T. 16.9.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • kira sözleşmesi • rücu hakkı • tazminat alacağı • görevli mahkeme • poliçe

33
20. HD., E. 2020/393 K. 2020/3010 T. 16.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • gecikme tazminatı • davanın kabulü

34
20. HD., E. 2020/496 K. 2020/3011 T. 16.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • davanın kabulü • ortak mülkiyet

35
20. HD., E. 2020/2756 K. 2020/3009 T. 16.9.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • gecikme tazminatı • aciz belgesi • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi

36
20. HD., E. 2020/2976 K. 2020/3008 T. 16.9.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • bilirkişi raporu • müdahalenin men'i • davanın kabulü

37
20. HD., E. 2020/2787 K. 2020/3027 T. 17.9.2020 · Yargıtay

bütünleyici parça • devlet ormanı • hakkaniyet sorumluluğu • haksız fiil sorumluluğu • istihdam edenin sorumluluğu • sicile güven ilkesi • kusursuz sorumluluk • munzam zarar • objektif sorumluluk • kusur sorumluluğu • hakkaniyet indirimi • tapu iptali • tehlike sorumluluğu • toptan satış • devletin sorumluluğu • tapu sicili • tazminat alacağı • teferruat • bilirkişi kurulu • orman kadastrosu • karşı dava • tapuya güven ilkesi

38
20. HD., E. 2018/3619 K. 2020/3028 T. 17.9.2020 · Yargıtay

devletin sorumluluğu

41
20. HD., E. 2017/10549 K. 2020/2990 T. 16.9.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • aynen bölünerek paylaştırma • karşı dava • orman kadastrosu • taşınmazın aynen taksimi suretiyle ortaklığın giderilmesi

42
20. HD., E. 2019/2428 K. 2020/2989 T. 16.9.2020 · Yargıtay

yetkili mahkeme • eksik inceleme • hak düşürücü süre • tapu iptali • bilirkişi raporu • intifa hakkı • davanın kabulü • orman kadastrosu

43
20. HD., E. 2020/3049 K. 2020/2988 T. 16.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • hak düşürücü süre • görevli mahkeme • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • orman kadastrosu • orman kadastrosuna itiraz

44
20. HD., E. 2017/10307 K. 2020/2983 T. 15.9.2020 · Yargıtay

tapu iptali • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • görevsizlik kararı • orman kadastrosu

45
20. HD., E. 2018/6329 K. 2020/2977 T. 15.9.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • kamulaştırma • orman kadastrosu • görevsizlik kararı

46
20. HD., E. 2020/1843 K. 2020/2971 T. 15.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kazandırıcı zamanaşımı • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • bilirkişi kurulu • orman kadastrosu • hukuki yarar yokluğu

47
20. HD., E. 2020/1845 K. 2020/2970 T. 15.9.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kadastro tesbitine itiraz • devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer • malik sıfatıyla zilyet • bilirkişi kurulu • orman kadastrosu

50
20. HD., E. 2017/10345 K. 2020/3033 T. 17.9.2020 · Yargıtay

kusursuz sorumluluk • devletin sorumluluğu • tapu iptali • tapu sicili • bilirkişi raporu • kamulaştırma • ortaklık payı • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: