S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 53.599

11
3. HD., E. 2022/8641 K. 2023/3543 T. 5.12.2023

işgörme sözleşmeleri • maddi ve manevi tazminat talebi • vekalet sözleşmesi • tazminat davası • anonim şirket • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • manevi tazminat • manevi zarar

12
3. HD., E. 2022/8599 K. 2023/3542 T. 5.12.2023

yeniden yargılama • satış bedeli • ispat yükü • mükerrer ödeme • geri alım hakkı • yazılı talimat • cevap dilekçesi • cevaba cevap dilekçesi • davanın kabulü • ikrar • ön inceleme • taleple bağlılık ilkesi • tanık bildirimi • şifa hakkı • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

13
3. HD., E. 2023/1737 K. 2023/3529 T. 5.12.2023

eda davası • tazminat alacağı • vedia akdi • yediemin • zıya • numune • istinaf yolu • istihkak iddiası • karşı dava • ön inceleme

14
3. HD., E. 2023/1621 K. 2023/3527 T. 5.12.2023

satış bedeli • usulüne uygun tebligat • yediemin • mücbir sebep • örf ve âdet • davanın kabulü • istinaf yolu • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

15
3. HD., E. 2022/8598 K. 2023/3523 T. 5.12.2023

adi yazılı sözleşme • satış bedeli • ispat yükü • menfi tespit • satış sözleşmesi • sözleşmeden dönme • sözleşmenin feshi talebi • eklenti niteliği • geçersiz sözleşme • bono • ihtiyati tedbir kararı • kambiyo senetleri • kısmi ödeme • ön ödeme • dava şartlarının bulunmaması • hukuki yarar yokluğu • harici yazılı satış sözleşmesi • istinaf yolu • kötüniyet tazminatı • ön inceleme • tespit davası

16
3. HD., E. 2023/1723 K. 2023/3608 T. 7.12.2023

istirdat davası • menfi tespit • gecikme faizi • taahhüt senedi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • istinaf yolu • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

17
3. HD., E. 2023/1758 K. 2023/3607 T. 7.12.2023

ispat yükü • tazminat alacağı • tazminat davası • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • kira bedeli • kesin süre • ön inceleme

18
3. HD., E. 2023/1732 K. 2023/3598 T. 7.12.2023

tazminat davası • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • istinaf yolu • ön inceleme

19
3. HD., E. 2023/1717 K. 2023/3597 T. 7.12.2023

dava zamanaşımı • eksik inceleme • tazminat davası • bilirkişi raporu • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • ön inceleme

20
3. HD., E. 2023/1710 K. 2023/3595 T. 7.12.2023

eksik inceleme • tazminat davası • davanın kabulü • istinaf yolu • kesin delil • ön inceleme

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: