S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 30.771

11
6. HD., E. 2022/5310 K. 2024/75 T. 10.1.2024

zorunlu dava arkadaşlığı • satış bedeli • esas sözleşme • genel kurul kararı • genel kurul kararının iptali davası • açık artırma usulü • ihtiyati tedbir kararı • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • bilirkişi raporu • kooperatif • kooperatif ana sözleşmesi • kooperatif genel kurul • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ihtiyari dava arkadaşlığı • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

12
6. HD., E. 2023/331 K. 2024/76 T. 10.1.2024

yargılama giderleri • kredi sözleşmesi • menfi tespit • nispi vekalet ücreti • cebri icra • kooperatif • cevap dilekçesi • hukuki yarar yokluğu • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • tespit davası

13
6. HD., E. 2022/4991 K. 2024/77 T. 10.1.2024

hizmet sözleşmesi • ispat yükü • müteselsil sorumluluk • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

14
6. HD., E. 2022/3238 K. 2024/78 T. 10.1.2024

seçimlik hak • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • sözleşmeden dönme • tapu iptali • yüklenicinin borçları • usuli kazanılmış hak • kira bedeli • cevap dilekçesi • davanın kabulü • harç muafiyeti • taleple bağlılık ilkesi

15
6. HD., E. 2022/4122 K. 2024/79 T. 10.1.2024

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • reeskont-avans faizi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın ıslahı • davanın kabulü • pay devri • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

16
6. HD., E. 2022/4030 K. 2024/80 T. 10.1.2024

bedensel zarar • eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • ayıplı ifa • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • delil tespiti talebi • delil tespitine itiraz • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

17
6. HD., E. 2022/3782 K. 2024/81 T. 10.1.2024

anahtar teslim olgusu • ayıp ihbarı • ayıplı ifa • ayıplı iş • eksik ifa • fatura • eksik ve ayıplı iş • eser sözleşmesi • basiretli tacir • bilirkişi incelemesi • ticari defter • çekince ileri sürme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • kötüniyet tazminatı

18
6. HD., E. 2022/3910 K. 2024/82 T. 10.1.2024

fatura • eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • zıya • bilirkişi raporu • harç muafiyeti • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

19
6. HD., E. 2022/3986 K. 2024/83 T. 10.1.2024

eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak • eserin teslimi • sözleşmeden dönme • sözleşmenin feshi talebi • gecikme faizi • kanuni faiz • numune • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ikrar • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

20
6. HD., E. 2023/501 K. 2024/101 T. 11.1.2024

dava zamanaşımı • silahların eşitliği • genel işlem koşulları • hizmet sözleşmesi • iptal davası • adil yargılanma hakkı • sözleşme serbestisi • genel işlem şartları • sözleşme özgürlüğü ilkesi • adi şirket • umumi heyet • eşitlik ilkesi • usuli kazanılmış hak • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delil sözleşmesi • direnme kararı • hukuki dinlenilme hakkı • hükmün iptali • istinaf yolu • kesin delil • ön inceleme • senetle ispat kuralı • senetle ispat zorunluluğu • tarafların eşitliği • ispat hakkı

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: