S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 19.429

1
HGK., E. 1985/493 K. 1989/85 T. 15.2.1989 · Yargıtay

cezai şart • satış vaadi sözleşmesi • direnme kararı

2
HGK., E. 2001/595 K. 2001/643 T. 26.09.2001 · Yargıtay

maddi zarar • manevi zarar • numune • davacı sıfatı • direnme kararı • tazminat davası

4
HGK., E. 2005/12-76 K. 2005/57 T. 16.2.2005 · Yargıtay

direnme kararı • kısmi ödeme • müteselsil sorumluluk

Benzer içeriğe sahip kararları göster

5
HGK., E. 2017/19 K. 2018/1151 T. 30.5.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • zıya • müruruzaman • adli para cezası • direnme kararı • tazminat davası • karşı dava • ön sorun

6
HGK., E. 2017/708 K. 2018/1152 T. 30.5.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bono • ciranta • menfi tespit • direnme kararı • imza inkarı • ispat yükü • kesin süre • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • temsil yetkisi • kambiyo senetleri • keşideci

8
HGK., E. 2015/4-2152 K. 2015/2907 T. 09.12.2015 · Yargıtay

direnme kararı • ön inceleme

13
HGK., E. 2014/19-299 K. 2015/2661 T. 18.11.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cari hesap • direnme kararı • ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip • menfi tespit • ön sorun • tespit davası • yeni hüküm niteliğinde karar

Benzer içeriğe sahip kararları göster

14
HGK., E. 2015/18-203 K. 2015/2432 T. 04.11.2015 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • direnme kararı • kamulaştırma bedelinin tespiti • ön sorun • yeni hüküm niteliğinde karar

Benzer içeriğe sahip kararları göster

15
HGK., E. 2014/5-401 K. 2015/2490 T. 06.11.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemi • tazminat davası

Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
HGK., E. 2014/11-626 K. 2015/2895 T. 09.12.2015 · Yargıtay

davanın kabulü • limited şirket • marka tescili • ticaret unvanı

17
HGK., E. 2017/516 K. 2018/1121 T. 23.5.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • hukuki ayıp • ifa etmeme • ihbar yükümlülüğü • müteselsil sorumluluk • dürüstlük kuralı • eksik ifa • tenkis talebi • acente • ağır kusur • ayıplı hizmet • direnme kararı • hile • satış bedeli • tazminat davası • maddi hata

18
HGK., E. 2018/305 K. 2018/1122 T. 23.5.2018 · Yargıtay

bedel indirimi • dava zamanaşımı • hukuki ayıp • ifa etmeme • ihbar yükümlülüğü • müteselsil sorumluluk • tenkis talebi • dürüstlük kuralı • eksik ifa • acente • ağır kusur • direnme kararı • ayıplı hizmet • hile • maddi hata • satış bedeli • tazminat davası

19
HGK., E. 2017/661 K. 2018/1123 T. 23.5.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • dava zamanaşımı • hukuki ayıp • ifa etmeme • ihbar yükümlülüğü • devir sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • dürüstlük kuralı • eksik ifa • tenkis talebi • acente • ağır kusur • davanın kabulü • direnme kararı • ayıplı hizmet • hile • tazminat davası

20
HGK., E. 2017/2753 K. 2018/1126 T. 23.5.2018 · Yargıtay

kanuni temsilci • davanın sıfat yokluğu nedeniyle reddi • direnme kararı • tazminat davası • katılma yoluyla temyiz • ön sorun • süresinden sonra yapılan temyiz istemleri • yargılama giderleri

21
HGK., E. 2017/1611 K. 2018/1128 T. 23.5.2018 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • eksik iş bedeli • eser sözleşmesi • bilirkişi raporu • ihbar yükümlülüğü • işe zamanında başlama • tapu iptali • alacağın temliki • davanın kabulü • direnme kararı

22
HGK., E. 2015/2213 K. 2018/1129 T. 23.5.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • haksız fesih • kısmi eda davası • belirsiz alacak ve tespit davası • davaların yığılması • hakkaniyet indirimi • haklı neden • iş sözleşmesi • hukuki yarar yokluğu • iade davası • kesin süre • kısmi dava • objektif dava birleşmesi • ön sorun • direnme kararı

23
HGK., E. 2017/2448 K. 2018/1131 T. 23.5.2018 · Yargıtay

zıya • davanın kabulü • direnme kararı • velayetin kaldırılması

24
HGK., E. 2017/1567 K. 2018/1132 T. 23.5.2018 · Yargıtay

zıya • davanın kabulü • direnme kararı

25
HGK., E. 2016/1222 K. 2018/1137 T. 30.5.2018 · Yargıtay

alacaklının ihtarı • belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • vakıf senedi • sosyal güvenlik kurumu • denetim raporu • mal topluluğu • toplu iş sözleşmesi • mükerrer ödeme • davanın kabulü • direnme kararı • genel kurul kararı • huzur hakkı • iç denetim • işçi sendikası

Benzer içeriğe sahip kararları göster

26
HGK., E. 2015/2875 K. 2018/1142 T. 30.5.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • denkleştirme • fesih hakkı • işçinin kişiliğinin korunması • işçinin ölümü • işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması • vazgeçilmez hak • fazla çalışma ücreti • haklı neden • psikolojik taciz • el yazısı • iş sözleşmesi • ispat yükü • kesin delil • yazılı delille ispat • serbest zaman kullanma hakkı • direnme kararı

27
HGK., E. 2015/3171 K. 2018/1143 T. 30.5.2018 · Yargıtay

fesih hakkı • haklı sebeple fesih • vazgeçilmez hak • işçinin kişiliğinin korunması • işçinin ölümü • psikolojik taciz • haklı neden • direnme kararı • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava • kesin delil • tanıkların dinlenmesi • taraflarca getirilme ilkesi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • iş sözleşmesi

28
HGK., E. 2017/1470 K. 2018/1144 T. 30.5.2018 · Yargıtay

bedensel zarar • evlenmenin butlanı • manevi tazminat • manevi zarar • direnme kararı • kişilik hakkının zedelenmesi • tazminat davası

29
HGK., E. 2017/1632 K. 2018/1146 T. 30.5.2018 · Yargıtay

ticari işletme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • eksik inceleme • cari hesap • ciro • taksitle satış • davanın kabulü • fatura • direnme kararı • karşı dava • satış bedeli • taşıma gideri

30
HGK., E. 2017/1587 K. 2018/1147 T. 30.5.2018 · Yargıtay

yasal temsilci • zıya • menfaat çatışması • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • intihar • kayyum • velayetin kaldırılması • yasal temyiz süresi • temsil yetkisi

31
HGK., E. 2017/2486 K. 2018/1148 T. 30.5.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • yasal temsilci • menfaat çatışması • zıya • davanın kabulü • direnme kararı • eksik inceleme • tanıkların dinlenmesi • temsil yetkisi • velayetin kaldırılması • yetkisizlik kararı • yetkili mahkeme • yetki itirazı

32
HGK., E. 2017/2539 K. 2018/1149 T. 30.5.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kooperatif • mutlak butlan • muvazaalı işlem • yönetim kurulu kararının iptali • tapu iptali • anonim şirket • devir sözleşmesi • direnme kararı • ortak mülkiyet • ortaklık payı • esas sözleşme • pay devri • inançlı işlem • karşı dava • hukuki koruma • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taleple bağlılık ilkesi • taraf sıfatı • taraflarca getirilme ilkesi • tasarruf ilkesi • tespit davası

33
HGK., E. 2015/1-1730 K. 2015/2656 T. 18.11.2015 · Yargıtay

davanın açılmamış sayılması • davanın takipsiz bırakılması • direnme kararı • ehliyetsizlik • tapu iptali • temsil yetkisi

34
HGK., E. 2017/584 K. 2018/1124 T. 23.5.2018 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • acente • tazminat davası • davanın sıfat yokluğu nedeniyle reddi • direnme kararı • ilk itirazlar • maddi hata • taraf sıfatı • davacı sıfatı

35
HGK., E. 2017/90 K. 2018/1259 T. 27.6.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • haksız fesih • varma limanı • varma yeri • çarter mukavelesi • yolcu taşıma • mücbir sebep • direnme kararı • haklı neden • iç savaş • taşıma aracı • taşıma sözleşmesi • uygulanacak hukuk • maddi hata

36
HGK., E. 2015/1029 K. 2018/1153 T. 30.5.2018 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • hizmet tespiti • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • müktesep hak • direnme kararı • maddi hata • ön sorun • tespit davası

37
HGK., E. 2016/2205 K. 2018/964 T. 25.4.2018 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • işçi sendikası • direnme kararı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

38
HGK., E. 2017/1628 K. 2018/1098 T. 16.5.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • borçlunun temerrüdü • davanın kabulü • direnme kararı • kanuni faiz • tazminat davası • yan edim

39
HGK., E. 2017/3125 K. 2018/1120 T. 23.5.2018 · Yargıtay

davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • maddi hatanın düzeltilmesi istemi • usuli kazanılmış hak

40
HGK., E. 2017/1188 K. 2018/1113 T. 23.5.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • manevi zarar • direnme kararı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • nesafet • iş kazası • tazminat davası • beden gücü kaybı

41
HGK., E. 2018/118 K. 2018/1112 T. 23.5.2018 · Yargıtay

adi yazılı sözleşme • bilirkişi raporu • iptal davası • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • tapu iptali • davanın kabulü • direnme kararı • müktesep hak • ortaklık payı • maddi hata • usuli kazanılmış hak • tapu sicili

42
HGK., E. 2017/910 K. 2018/1111 T. 23.5.2018 · Yargıtay

kısmi ödeme • menfi tespit • fatura • davanın kabulü • direnme kararı • kötüniyet tazminatı

43
HGK., E. 2017/1652 K. 2018/1110 T. 16.5.2018 · Yargıtay

ticari işletme • ticari mümessil • bilânço • cari hesap bakiyesi • cari hesap sözleşmesi • umumi heyet • eksik inceleme • ciro • yönetim kurulu başkanı • zıya • düzenlenme tarihi • sosyal güvenlik kurumu • esas mukavele • murahhas • fatura • cevap dilekçesinin ıslahı • anonim şirket yönetim kurulu • direnme kararı • kambiyo senetleri • şirketi temsil yetkisi • temsil yetkisi • ticaret siciline tescil

44
HGK., E. 2017/1457 K. 2018/988 T. 25.4.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • haksız fiilden kaynaklanan zararın tazmini • kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren • zıya • müruruzaman • manevi tazminat • manevi zarar • direnme kararı • ilk itirazlar • kesin süre • ön sorun • tazminat davası

45
HGK., E. 2017/1372 K. 2018/1106 T. 16.5.2018 · Yargıtay

ahde vefa ilkesi • yönetim kurulu • kişilik hakkının zedelenmesi • malvarlığı hukuku • manevi tazminat • manevi zarar • dürüstlük kuralı • delillerin değerlendirilmesi • direnme kararı • iade davası • imza inkarı • imza itirazı • tazminat davası

46
HGK., E. 2015/958 K. 2018/1067 T. 16.5.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • dava zamanaşımı • lokavt • toplu iş sözleşmesi • davanın kabulü • yönetim kurulu kararı • işçi sendikası • direnme kararı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
HGK., E. 2015/959 K. 2018/1068 T. 16.5.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • dava zamanaşımı • yönetim kurulu kararı • lokavt • toplu iş sözleşmesi • davanın kabulü • direnme kararı • işçi sendikası

Benzer içeriğe sahip kararları göster

48
HGK., E. 2015/960 K. 2018/1069 T. 16.5.2018 · Yargıtay

dava zamanaşımı • bilirkişi raporu • lokavt • yönetim kurulu kararı • toplu iş sözleşmesi • davanın kabulü • direnme kararı • işçi sendikası

Benzer içeriğe sahip kararları göster

49
HGK., E. 2017/2593 K. 2018/977 T. 25.4.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi kurulu • pazarlıkla satma • taksitle ödeme • davanın kabulü • direnme kararı • ön sorun • usuli kazanılmış hak

50
HGK., E. 2017/88 K. 2018/979 T. 25.4.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • sigorta poliçesinden kaynaklanan rücuen tazminat • davanın kabulü • direnme kararı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön sorun • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tazminat davası • kanuni temsilci • yargılama giderleri

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.