S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 17.981

1
HGK., E. 2020/242 K. 2020/712 T. 6.10.2020 · Yargıtay

kira bedeli • bilirkişi incelemesi • belirli süreli kira sözleşmesi • ecrimisil talebi • fesih ihbarı • fuzuli işgal • kira sözleşmesi • sözleşmenin esaslı noktaları • tahliye talebi • taleple bağlılık ilkesi • cevap dilekçesi • dava şartı noksanlığı • davadan feragat • direnme kararı • görevsizlik kararı • hakimin davayı aydınlatma ödevi • hukuki koruma • tasarruf yetkisi • taraflarca getirilme ilkesi • tasarruf ilkesi • usul ekonomisi ilkesi • uygulanacak hukuk • görevli mahkeme

2
HGK., E. 2020/479 K. 2020/687 T. 29.9.2020 · Yargıtay

maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • adli yardım talebi • adli yardım talebinin incelenmesi • adli yardımdan yararlanacak kişiler • disiplin para cezası • kesin süre • ön inceleme • ön sorun • tazminat davası • yargılama giderleri • usulüne uygun tebligat • adli yardım talebinin reddi

3
HGK., E. 2020/480 K. 2020/688 T. 29.9.2020 · Yargıtay

maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • adli yardım talebi • adli yardım talebinin incelenmesi • adli yardımdan yararlanacak kişiler • disiplin para cezası • kesin süre • ön inceleme • ön sorun • tazminat davası • yargılama giderleri • adli yardım talebinin reddi • usulüne uygun tebligat

4
HGK., E. 2020/478 K. 2020/686 T. 29.9.2020 · Yargıtay

maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • adli yardım talebi • adli yardım talebinin incelenmesi • adli yardımdan yararlanacak kişiler • disiplin para cezası • kesin süre • ön inceleme • ön sorun • yargılama giderleri • usulüne uygun tebligat • adli yardım talebinin reddi • tazminat davası

Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
HGK., E. 2020/187 K. 2020/759 T. 13.10.2020 · Yargıtay

direnme kararı • kambiyo senetleri • ön inceleme

7
HGK., E. 2017/2402 K. 2019/1365 T. 17.12.2019 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • eda davası • kısmi eda davası • haklı neden • hukuki koruma • iş sözleşmesi • sigorta primi • belirsiz alacak ve tespit davası • davaların yığılması • davanın kabulü • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • kısmi dava • kesin süre • ön sorun • objektif dava birleşmesi • tespit davası • yargılama giderleri

8
HGK., E. 2017/1671 K. 2019/973 T. 1.10.2019 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • beklenen hak • hak düşürücü süre • tapu iptali • nesafet • mirasçılık belgesi • müktesep hak • direnme kararı • tapu sicili

9
HGK., E. 2017/480 K. 2019/981 T. 1.10.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • cebri icra • kadastro tesbitine itiraz • davaların birleştirilmesi • açık artırma usulü • keşif kararı • depo etme • kesin süre • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması • direnme kararı

10
HGK., E. 2017/1852 K. 2019/982 T. 1.10.2019 · Yargıtay

alt kira sözleşmesi • kira bedeli • belirli süreli sözleşme • fesih hakkı • fesih ihbarı • hukuki ayıp • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • konut ve çatılı işyeri kiraları • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • tahliye talebi • direnme kararı • haklı neden • ikrar

11
HGK., E. 2017/752 K. 2019/983 T. 1.10.2019 · Yargıtay

bono • adli para cezası • cebri icra • ikrar • kambiyo senetleri • direnme kararı • yetki itirazı

12
HGK., E. 2018/823 K. 2019/984 T. 1.10.2019 · Yargıtay

bekletici mesele • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ecrimisil talebi • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • bilirkişi kurulu • dava şartlarının bulunmaması • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • direnme kararı • görevsizlik kararı • kesin delil • ortaklık payı • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • tazminat davası

13
HGK., E. 2015/2682 K. 2019/986 T. 1.10.2019 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • borca aykırılık • borçlunun sorumluluğu • hizmet sözleşmesi • işyerinde iş sağlığı ve güvenliği • işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması • kusur sorumluluğu • maddi ve manevi tazminat talebi • işçinin ölümü • manevi tazminat • mücbir sebep • uygun illiyet bağı • ağır kusur • özen yükümlülüğü • direnme kararı • bilirkişi kurulu • maddi hata • iş kazası • kamulaştırma • tazminat davası

14
HGK., E. 2015/3366 K. 2019/987 T. 1.10.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • eda davası • eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet sözleşmesi • meslekte kazanma gücü kaybı • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • sürekli iş göremezlik geliri • manevi tazminat • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • inşai dava • iş kazası • maddi hata • tazminat davası • taraf sıfatı • tespit davası • usul ekonomisi ilkesi • beden gücü kaybı • işgöremezlik hali • dava şartlarının bulunmaması

15
HGK., E. 2017/415 K. 2019/989 T. 3.10.2019 · Yargıtay

maddi zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • nispi vekalet ücreti • müteselsil sorumluluk • manevi tazminat • acente • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • yargılama giderleri • tazminat davası • zorunlu dava arkadaşlığı

16
HGK., E. 2018/344 K. 2019/990 T. 3.10.2019 · Yargıtay

ayıplı malın neden olduğu zarar • aynen ifa • ayıplı mal • bilirkişi raporu • birden fazla kimsenin sorumlu olması • gizli ayıp • inşaat sözleşmesi • ciro • müteselsil sorumluluk • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • yönetim kurulu • müflis • adi ortaklık ilişkisi • adi şirket • acente • elektronik ortam • dava şartlarının bulunmaması • davanın ıslahı • davanın kabulü • basit yargılama usulü • iflâs idaresi • iflas masası • seçimlik hak • görevli mahkeme • sıra cetveli • görevsizlik kararı • harici yazılı satış sözleşmesi • direnme kararı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • karşı dava • sıra cetveline itiraz • taraf sıfatı

17
HGK., E. 2017/28 K. 2019/991 T. 3.10.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • vedia akdi • ispat yükü • yediemin • müteselsil sorumluluk • rehin hakkı • dürüstlük kuralı • sözleşmenin sona ermesi • zıya • zilyetliğin geçirilmesi • kredi sözleşmesi • sınırlı ayni hak • antrepo • ardiye • direnme kararı • taşınır rehni • vedia • tazminat davası

18
HGK., E. 2019/32 K. 2019/993 T. 3.10.2019 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • menfaat çatışması • delillerin değerlendirilmesi • direnme kararı • kısmi dava • tanıkların gerçeği söylediği karinesi • onur kırıcı davranış

19
HGK., E. 2017/2144 K. 2019/994 T. 3.10.2019 · Yargıtay

ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • hile • davadan feragat • davanın kabulü • direnme kararı • feragat dilekçesi • feragatın iptali • tasarruf yetkisi • ön sorun • okumadan imza atmak • feragatin geçersiz olması

20
HGK., E. 2017/511 K. 2019/995 T. 3.10.2019 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • kredi sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • ön sorun

21
HGK., E. 2017/512 K. 2019/996 T. 3.10.2019 · Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • kararın temyiz edilmemiş sayılması • kesin süre • ön inceleme

22
HGK., E. 2015/3901 K. 2019/1006 T. 8.10.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • hizmet sözleşmesi • hizmet tespiti • bilirkişi incelemesi • sosyal güvenlik kurumu • direnme kararı • iş sözleşmesi

23
HGK., E. 2015/3878 K. 2019/1007 T. 8.10.2019 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • hak düşürücü süre • yaşlılık aylığı • dava şartlarının bulunmaması • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • ön sorun • tespit davası • yaşlılık aylığı bağlanması istemi • maddi hata

24
HGK., E. 2017/576 K. 2019/1022 T. 8.10.2019 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • genel işlem koşulları • kredi sözleşmesi • sigorta sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • sözleşme özgürlüğü • dürüstlük kuralı • direnme kararı • genel işlem şartları • hayat sigortası • poliçe • sigorta poliçesi • sigorta primi • sözleşme serbestisi

25
HGK., E. 2016/277 K. 2019/997 T. 8.10.2019 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü • direnme kararı • haklı neden • tahkikatın sona ermesi • iş sözleşmesi

26
HGK., E. 2017/2248 K. 2019/998 T. 8.10.2019 · Yargıtay

aciz belgesi • kira bedeli • ticari iş • ticari işletme • bono • borca batık • cebri icra • ciro • iptal davası • muvazaalı işlem • satış sözleşmesi • muvazaa iddiası • bilirkişi kurulu • taşınmaz satışı • davanın kabulü • direnme kararı • kredi sözleşmesi • dava şartlarının bulunmaması • tapu iptali • iflas yolu ile takip • satış bedeli • kambiyo senetleri • tavzih kararı • karşı dava • iflâs idaresi • alacaklıyı zarara uğratma kastı • intifa hakkı

27
HGK., E. 2017/947 K. 2019/999 T. 8.10.2019 · Yargıtay

ayıbın ihbarı • ayıp oranında bedel indirimi • ticari iş • ayıp ihbarı • ayıplı mal • bedel indirimi • dava zamanaşımı • bilirkişi raporu • eksik inceleme • gizli ayıp • satış sözleşmesi • sözleşmenin feshi • tenkis talebi • ücretsiz onarım • davanın kabulü • direnme kararı • seçimlik hak • satış bedeli

28
HGK., E. 2016/1534 K. 2019/1026 T. 10.10.2019 · Yargıtay

işverenin ücret ödeme borcu • toplu iş sözleşmesi • ücretin ödenmesi • davanın kabulü • direnme kararı • iş sözleşmesi • işçi sendikası

Benzer içeriğe sahip kararları göster

29
HGK., E. 2017/47 K. 2019/1040 T. 10.10.2019 · Yargıtay

ticari iş • ticari işletme • bilirkişi raporu • eksik inceleme • umumi heyet • gereken özeni gösterme • borca batık • ispat yükü • kooperatif • kusur sorumluluğu • müteselsil sorumluluk • kusur karinesi • kusurlu sorumluluk • yönetim kurulu • yönetim kurulu toplantısı • yönetim kurulu üyesi • maddi zarar • manevi zarar • ticari teamül • murahhas • uygun illiyet bağı • murahhas müdür • şirketin zarara uğratılması • adi şirket • anonim şirket • anonim şirket yönetim kurulu • esas mukavele • özen yükümlülüğü • esas sözleşme • finansal durum • genel kurul kararı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • sorumluluk davası • temsil yetkisi • direnme kararı • tazminat davası • işçinin sorumluluğu

30
HGK., E. 2017/2470 K. 2019/1046 T. 10.10.2019 · Yargıtay

bilânço • bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • kooperatif • toplu iş sözleşmesi • davanın açılmamış sayılması • direnme kararı • huzur hakkı • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • sigorta primi • kesin süre • yargılama giderleri • serbest meslek • asgari geçim indirimi

31
HGK., E. 2017/628 K. 2019/1052 T. 10.10.2019 · Yargıtay

alacağın muaccel hale gelmesi • borcun muaccel olması • dava zamanaşımı • hapis hakkı • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • sözleşmenin kurulması • sözleşmenin sona ermesi • vekalet sözleşmesinin sona ermesi • vekalet sözleşmesi • vekilin hesap verme borcu • zamanaşımı defi • zamanaşımının kesilmesi • direnme kararı • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • savunma hakkı

32
HGK., E. 2017/687 K. 2019/1053 T. 10.10.2019 · Yargıtay

bekletici mesele • istirdat davası • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • menfi tespit • müteselsil borçluluk • müteselsil sorumluluk • avukatlık ücret sözleşmesi • dava şartlarının bulunmaması • davanın açılmamış sayılması • direnme kararı • dosyanın işlemden kaldırılması • hukuki yarar yokluğu • ikrar • inşai dava • kısmi dava • kamulaştırmasız el atma • kamulaştırma • tespit davası • usul ekonomisi ilkesi • vekalet sözleşmesi

33
HGK., E. 2017/688 K. 2019/1054 T. 10.10.2019 · Yargıtay

bekletici mesele • istirdat davası • kamulaştırmasız el konulan taşınmaz • menfi tespit • müteselsil borçluluk • müteselsil sorumluluk • vekalet sözleşmesi • avukatlık ücret sözleşmesi • dava şartlarının bulunmaması • davanın açılmamış sayılması • direnme kararı • dosyanın işlemden kaldırılması • hukuki yarar yokluğu • ikrar • inşai dava • icra takibinin kesinleşmesi • kısmi dava • maddi hata • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • usul ekonomisi ilkesi • tespit davası

34
HGK., E. 2017/143 K. 2019/1055 T. 10.10.2019 · Yargıtay

denkleştirme • eksik inceleme • fesih ihbarı • haksız rekabet • ifa yeri • maddi ve manevi tazminat talebi • rekabet yasağı sözleşmesi • sözleşmenin kurulması • organik bağ • tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme • taşınır satışı • haksız fesih • manevi tazminat • genel yetkili mahkeme • inhisar hakkı • tek satıcılık sözleşmesi • sözleşmeden doğan davalarda yetki • yerleşim yeri hukuku • taraf sıfatı • uygulanacak hukuk • yazılı delille ispat • yetki itirazı • yetki sözleşmesi • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • tek yetkili dağıtıcı • direnme kararı

35
HGK., E. 2017/1769 K. 2019/1056 T. 10.10.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bütünleyici parça • yerel adet • ortaklığın giderilmesi talebi • sebepsiz zenginleşme • cevap dilekçesi • direnme kararı • paylı mülkiyet • satış bedeli • sebepsiz iktisap

36
HGK., E. 2016/2085 K. 2019/1057 T. 15.10.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • yükleme ve boşaltma hizmeti • gemi • haklı neden • iş sözleşmesi • davanın kabulü • direnme kararı • maddi hata

37
HGK., E. 2019/549 K. 2019/1058 T. 15.10.2019 · Yargıtay

yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • muvazaalı işlem • zıya • muvazaa iddiası • sosyal güvenlik kurumu • görevsizlik kararı • dürüstlük kuralı • el yazısı • görevli mahkeme • toplu iş sözleşmesi • fatura • direnme kararı • taşeronluk sözleşmesi • hile • iş sözleşmesi

38
HGK., E. 2019/139 K. 2019/1059 T. 15.10.2019 · Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar • görevli mahkeme • hakimin reddi • ön inceleme • savunma hakkı • yetkili mahkeme • tazminat davası

39
HGK., E. 2017/243 K. 2019/1061 T. 15.10.2019 · Yargıtay

hak düşürücü süre • ödeme emrinin iptali • sosyal güvenlik kurumu • elektronik ortam • dava açma süresi • karşı dava • taleple bağlılık ilkesi • usulsüz tebligat • direnme kararı

40
HGK., E. 2019/462 K. 2019/1062 T. 15.10.2019 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • maddi hata • satış bedeli

41
HGK., E. 2017/1307 K. 2019/1064 T. 15.10.2019 · Yargıtay

keşideci • ticari iş • bono • bilirkişi raporu • davanın kabulü • direnme kararı • ikrar • ön sorun • temyiz kesinlik sınırı • yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat

42
HGK., E. 2015/3544 K. 2019/1066 T. 15.10.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • inşaat sözleşmesi • cenaze masrafları • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • rücuan tazminat • davanın kabulü • direnme kararı • hakkaniyet indirimi • iş kazası • sigortalının ölümü • tazminat davası • adi şirket

43
HGK., E. 2015/3362 K. 2019/1067 T. 15.10.2019 · Yargıtay

sigortalılık başlangıç tarihi • zorunlu sigorta • sigorta kapsamına girme • davadan feragat • direnme kararı • hukuki metin • tespit davası

44
HGK., E. 2017/2250 K. 2019/1068 T. 15.10.2019 · Yargıtay

bono • direnme kararı • muvazaa iddiası • sıra cetveline itiraz • görevsizlik kararı • sıra cetveli • cevap dilekçesi

45
HGK., E. 2019/271 K. 2019/1069 T. 15.10.2019 · Yargıtay

teselsül karinesi • bilirkişi raporu • birden çok borçlu • destekten yoksun kalma • müteselsil borçluluk • müteselsil sorumluluk • yorum kuralı • rücu hakkı • sorumluluk sigortaları • manevi tazminat • zıya • taleple bağlılık ilkesi • zorunlu mali sorumluluk sigortası • direnme kararı • poliçe • hak ve nasafet ilkesi • hukuki yarar yokluğu • tazminat davası • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • maddi hata • tahkim • taraf sıfatı • destekten yoksun kalma tazminatı • nesafet • müşterek kusur

46
HGK., E. 2017/1279 K. 2019/1070 T. 17.10.2019 · Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • aynen tazmin • borçlunun sorumluluğu • ehliyetsizlik • bilirkişi raporu • hak düşürücü süre • ihalenin feshi talebi • istirdat davası • cebri icra • menfi tespit • ortaklığın giderilmesi talebi • muvazaa iddiası • delillerin toplanması • tapu iptali • müflis • yönetim kurulu • rehnin paraya çevrilmesi • satış bedeli • sıra cetveli • hile • basit yargılama usulü • iflâs idaresi • iflas masası • iflasın kaldırılması • kanuni mümessil • tapu sicili • tasarruf işlemi • tasarruf yetkisi • taşınmaz üzerinde ayni hak • davanın yenilenmesi • davaya fer'i müdahil olma • direnme kararı • görevli mahkeme • dava ehliyeti • davanın kabulü • sıra cetveline itiraz • kesin delil • yetkisizlik kararı • yargılamanın iadesi talebi

47
HGK., E. 2019/327 K. 2019/1072 T. 17.10.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • ifadan kaçınma • sebepsiz zenginleşme • yönetim kurulu üyesi • yönetim kurulu • zamanaşımı defi • zamanaşımı süresinin başlangıcı • fatura • anonim şirket • anonim şirket yönetim kurulu • alacağın temliki • en az sermaye tutarı • müruruzaman • hile • direnme kararı • sorumluluk davası • tazminat davası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

48
HGK., E. 2017/1897 K. 2019/1073 T. 17.10.2019 · Yargıtay

manevi tazminat • delillerin toplanması • belgelerin asıllarıyla birlikte verilmesi • belgelerin birlikte verilmesi • cevap süresi • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • davayı inkar etmiş sayılma • direnme kararı • hukuki dinlenilme hakkı • ilk itirazlar • kanunda belirtilen süreden sonra delil gösterilmesi • kesin süre • ön inceleme • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tanık bildirimi

49
HGK., E. 2017/1248 K. 2019/1074 T. 17.10.2019 · Yargıtay

bağışlamanın geri alınması • borca batık • hak düşürücü süre • rücu hakkı • sözleşmeden dönme • tapu iptali • yüklemeli bağışlama • davanın kabulü • direnme kararı • ön sorun

50
HGK., E. 2016/2656 K. 2019/1075 T. 17.10.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • deneme süresi • çağrı mektubu • toplu iş sözleşmesi • direnme kararı • iş sözleşmesi • irade açıklamalarının yorumu • işçiyi koruma ilkesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: