S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 18.175

5
HGK., E. 2017/3078 K. 2020/725 T. 6.10.2020 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • eksik inceleme • faizin başlangıç tarihi • sigorta sözleşmesi • sözleşmenin kurulması • acente • acentelik sözleşmesi • hasar bedeli • maddi tazminat davası • poliçe • sigorta poliçesi • tazminat davası • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • ön sorun • usul ekonomisi ilkesi • delil tespiti talebi • delil tespiti dosyası

6
HGK., E. 2017/2646 K. 2020/767 T. 14.10.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • davanın kabulü • direnme kararı • evlilik birliğinin temelinden sarsılması • ikrar • karşı dava • tanık dinlenemeyeceği • tanıkların dinlenmesi

7
HGK., E. 2017/646 K. 2020/773 T. 14.10.2020 · Yargıtay

basit yargılama usulü • dava şartı noksanlığı • davanın kabulü • direnme kararı • ön sorun

8
HGK., E. 2020/427 K. 2020/790 T. 20.10.2020 · Yargıtay

manevi tazminat • direnme kararı • karşı dava • maddi hata • ön sorun • tazminat davası

10
HGK., E. 2020/676 K. 2020/923 T. 24.11.2020 · Yargıtay

davadan feragat • direnme kararı • feragat dilekçesi • hukuki yarar yokluğu • istinaf yolu • ön inceleme

11
HGK., E. 2017/1253 K. 2020/953 T. 25.11.2020 · Yargıtay

cevap dilekçesi • direnme kararı • tapu sicili • ön sorun

12
HGK., E. 2018/749 K. 2020/995 T. 2.12.2020 · Yargıtay

hukuki ayıp • mal değişim sözleşmesi • satış sözleşmesi • sözleşmeden dönme • haklı neden • zorunlu sigorta • satış bedeli • cevap dilekçesi • davanın açılmamış sayılması • direnme kararı • dosyanın işlemden kaldırılması • genel yetkili mahkeme • ön sorun • yetkili mahkeme

13
HGK., E. 2018/102 K. 2020/997 T. 2.12.2020 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • davanın konusuz kalması • direnme kararı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • maddi hata

14
HGK., E. 2020/567 K. 2020/1004 T. 8.12.2020 · Yargıtay

miras taksimi • cevap dilekçesi

16
HGK., E. 2020/729 K. 2020/1055 T. 16.12.2020 · Yargıtay

direnme kararı • ön inceleme

17
HGK., E. 2017/50 K. 2021/33 T. 4.2.2021 · Yargıtay

ticari defter • bilirkişi raporu • ticari iş • eksik inceleme • yazılı talimat • ispat yükü • defter tutma yükümü • fatura • davanın kabulü • direnme kararı • sözleşmenin sona ermesi • ikrar • haklı neden • karz • ticari defterlerin delil niteliği

18
HGK., E. 2020/625 K. 2021/158 T. 25.2.2021 · Yargıtay

denkleştirme • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • muvazaalı işlem • ortaklığın giderilmesi talebi • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • satış sözleşmesi • sözleşmenin yorumu • sözleşmeden dönme • muvazaa iddiası • direnme kararı • gizli bağış • hile • ihtiyati tedbir kararı • ikrar • satış bedeli • karşı dava • tapu sicili

19
HGK., E. 2021/150 K. 2021/172 T. 25.2.2021 · Yargıtay

tazminat davası • direnme kararı • ön inceleme

20
HGK., E. 2017/1738 K. 2021/173 T. 25.2.2021 · Yargıtay

manevi tazminat • tazminat davası • direnme kararı • karşı dava • ön inceleme • temyiz kesinlik sınırı

21
HGK., E. 2018/388 K. 2021/190 T. 2.3.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • denkleştirme • fazla çalışma ücreti • hasılat kirası • cevap dilekçesi • direnme kararı • görevsizlik kararı • iş sözleşmesi • kesin delil • haklı neden • serbest zaman kullanma hakkı • tanıkların gerçeği söylediği karinesi

22
HGK., E. 2016/2768 K. 2021/223 T. 9.3.2021 · Yargıtay

direnme kararı

23
HGK., E. 2021/158 K. 2021/229 T. 9.3.2021 · Yargıtay

genel kurul toplantısının iptali • olağan genel kurul toplantısı • direnme kararı • katılma hakkı

24
HGK., E. 2019/850 K. 2021/1 T. 2.2.2021 · Yargıtay

manevi tazminat • yeniden değerleme • davanın açılmamış sayılması • tazminat davası • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • istinaf yolu • ön sorun • temyiz kesinlik sınırı • adil yargılanma hakkı

25
HGK., E. 2017/1660 K. 2021/2 T. 2.2.2021 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bono • istirdat davası • menfi tespit • cevap dilekçesi • davanın kabulü • davanın tamamen ıslahı • direnme kararı • disiplin para cezası • ihtiyati tedbir kararı • imza inkarı • imza itirazı • kötüniyetli ıslah • tahkikatın sona ermesi • terditli dava • tespit davası • kısmi ıslah

26
HGK., E. 2016/1260 K. 2021/81 T. 16.2.2021 · Yargıtay

ticari iş • ticari işletme • ticari mümessil • zıya • cevap süresi • direnme kararı • ticari temsilci • ön inceleme

28
HGK., E. 2016/405 K. 2021/85 T. 16.2.2021 · Yargıtay

ticaret sicili harçları • fazla çalışma ücreti • zıya • delillerin toplanması • yıllık izin süresi • cevap dilekçesi • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • haklı neden • iş sözleşmesi • kısmi dava • ön sorun • taraf sıfatı • yargılama giderleri • usul ekonomisi ilkesi • adil yargılanma hakkı

30
HGK., E. 2017/751 K. 2021/7 T. 2.2.2021 · Yargıtay

ihalenin feshi talebi • rehin hakkı • rehin hakkı sahibi • cevap dilekçesi • direnme kararı • tapu sicili • ön sorun

31
HGK., E. 2017/1341 K. 2021/8 T. 2.2.2021 · Yargıtay

bedensel zarar • evlenmenin butlanı • manevi tazminat • manevi zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • direnme kararı • tazminat davası • yargılama giderleri • maddi hata

32
HGK., E. 2017/1986 K. 2021/29 T. 4.2.2021 · Yargıtay

fatura • direnme kararı • temyiz kesinlik sınırı • ön sorun

33
HGK., E. 2017/1479 K. 2021/32 T. 4.2.2021 · Yargıtay

bedensel zarar • bilgi edinme hakkı • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • manevi zarar • ağır kusur • cevap dilekçesi • evlilik birliğinin temelinden sarsılması • evlenmenin butlanı • karşı dava • direnme kararı • tazminat davası

34
HGK., E. 2017/2710 K. 2021/34 T. 4.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • manevi tazminat • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • cevap süresi • davanın kabulü • davanın takipsiz bırakılması • davayı inkar etmiş sayılma • direnme kararı • hukuki dinlenilme hakkı • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • ispat hakkı • kanunda belirtilen süreden sonra delil gösterilmesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava • karşı ispat • kesin süre • savunma hakkı • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • usul ekonomisi ilkesi • silahların eşitliği • adil yargılanma hakkı • maddi hata • tanık bildirimi

35
HGK., E. 2016/2174 K. 2021/36 T. 4.2.2021 · Yargıtay

kısmi ödeme • ticari defter • eksik inceleme • esaslı hata • fazla çalışma ücreti • ibra sözleşmesi • yeminli mali müşavir • direnme kararı • haklı neden • hile • iş sözleşmesi • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

36
HGK., E. 2017/1565 K. 2021/39 T. 4.2.2021 · Yargıtay

psikolojik taciz • manevi tazminat • direnme kararı • ön inceleme • taleple bağlılık ilkesi • temyiz kesinlik sınırı

37
HGK., E. 2021/100 K. 2021/41 T. 4.2.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • ön inceleme

38
HGK., E. 2016/1308 K. 2021/50 T. 9.2.2021 · Yargıtay

denkleştirme • eksik inceleme • bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • cevap dilekçesi • direnme kararı • kesin delil • haklı neden • iş sözleşmesi • yazılı delil başlangıcı • yargılama giderleri

39
HGK., E. 2019/361 K. 2021/51 T. 9.2.2021 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • hak düşürücü süre • delillerin toplanması • basit yargılama usulü • basit yargılama usulüne tabi dava ve işler • cevap dilekçesi • cevap süresi • davanın kabulü • delil toplanması • direnme kararı • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • hukuki koruma • ilk itirazlar • ispat hakkı • istinabe • savunma hakkı • sulhe teşvik • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • silahların eşitliği • adil yargılanma hakkı • hukuki dinlenilme hakkı • ön inceleme

40
HGK., E. 2016/1427 K. 2021/53 T. 9.2.2021 · Yargıtay

işçinin kişiliğinin korunması • işçinin ölümü • psikolojik taciz • manevi tazminat • manevi zarar • elektronik posta • cevap dilekçesi • direnme kararı • iş sözleşmesi • karşı dava • tazminat davası

41
HGK., E. 2017/2217 K. 2021/55 T. 9.2.2021 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • satış sözleşmesi • tapu iptali • cevap dilekçesi • dava ehliyeti • dava konusunun devri • muvazaa iddiası • fatura • davanın kabulü • direnme kararı • harici yazılı satış sözleşmesi • hukuki dinlenilme hakkı • satış bedeli • seçimlik hak • ispat hakkı • karşı dava • katılma yoluyla temyiz • tasarruf yetkisi • ön sorun • tazminat davası • taraf sıfatı • yargılama giderleri • adil yargılanma hakkı • savunma hakkı • tapuya şerh

42
HGK., E. 2017/1496 K. 2021/58 T. 9.2.2021 · Yargıtay

bedensel zarar • evlenmenin butlanı • ispat yükü • zıya • kişilik hakkının zedelenmesi • manevi tazminat • manevi zarar • direnme kararı • tazminat davası

43
HGK., E. 2017/634 K. 2021/59 T. 9.2.2021 · Yargıtay

iptal davası • yönetim kurulu • tapu iptali • ücretin ödenmesi • vekalet sözleşmesi • cevap dilekçesi • direnme kararı • hakkaniyet indirimi • savunma hakkı

44
HGK., E. 2017/1216 K. 2021/60 T. 11.2.2021 · Yargıtay

esaslı hata • eksik inceleme • ispat yükü • satış sözleşmesi • sözleşme özgürlüğü • sözleşmenin kurulması • tapu iptali • taşınmaz satışı • dürüstlük kuralı • direnme kararı • hak düşürücü süre • hile • ispat hakkı • karşı dava • tapu sicili • temsil yetkisi • senetle ispat kuralı • senetle ispat zorunluluğu • taraflarca getirilme ilkesi • uygulanacak hukuk

45
HGK., E. 2020/55 K. 2021/67 T. 11.2.2021 · Yargıtay

batıl karar • bekletici mesele • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • yönetim kurulu kararı • murahhas • murahhas üye • dürüstlük kuralı • esas sözleşme • şirketi temsil yetkisi • genel kurul kararı • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • direnme kararı • istinaf yolu • karşı dava • ön sorun

46
HGK., E. 2017/1229 K. 2021/72 T. 11.2.2021 · Yargıtay

ispat yükü • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • muvazaalı işlem • zıya • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • sözleşmenin yorumu • tapu iptali • satış sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • gizli bağış • muvazaa iddiası • karşı dava • örf ve âdet • hile • satış bedeli • tapu sicili

47
HGK., E. 2017/898 K. 2021/88 T. 16.2.2021 · Yargıtay

açık ayıp • bedel iadesi • eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • gizli ayıp • sözleşmenin yorumu • tenkis talebi • dürüstlük kuralı • zımni anlaşma • bilirkişi raporuna itiraz • cevap dilekçesi • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • davaya müdahale talebi • delil tespiti talebi • direnme kararı

48
HGK., E. 2016/2289 K. 2021/90 T. 16.2.2021 · Yargıtay

deneme süresi • bilirkişi raporu • borcun nakli • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • toplu iş sözleşmesi • yıllık izin süresi • alacağın temliki • haklı neden • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • direnme kararı • davanın kabulü

49
HGK., E. 2017/2266 K. 2021/91 T. 16.2.2021 · Yargıtay

kira bedeli • ecrimisil talebi • bilirkişi raporu • fuzuli işgal • bütünleyici parça • yapı maliki • kira sözleşmesi • yerel adet • sebepsiz zenginleşme • zarar gören mal • zıya • tapuya şerh • dava ekonomisi • direnme kararı • cevap dilekçesi • davaya katılma talebi • davaya müdahale talebi • müdahalenin men'i • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • zorunlu dava arkadaşlığı

50
HGK., E. 2017/589 K. 2021/95 T. 16.2.2021 · Yargıtay

bono • yönetim kurulu • menfi tespit • mutlak butlan • taleple bağlılık ilkesi • tapu iptali • vekalet sözleşmesi • avukatlık ücret sözleşmesi • haklı neden • direnme kararı • savunma hakkı • tespit davası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: