S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 22.800

1
HGK., E. 2022/1203 K. 2023/727 T. 5.7.2023

ticari senetler • tüzel kişiliğin sona ermesi • hak düşürücü süre • muvazaa iddiası • mal değişim sözleşmesi • dürüstlük kuralı • ortaklığın giderilmesi talebi • tapu iptali • paylı mülkiyet • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • satış bedeli • sınırlı ayni hak • intifa hakkı sahibi • intifa hakkı • istinaf yolu • tasarruf yetkisi • önalım hakkı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tanıkların dinlenmesi • müşterek mülkiyet

2
HGK., E. 2021/207 K. 2023/821 T. 20.9.2023

usuli kazanılmış hak • umumi heyet • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • eksik inceleme • eser sözleşmesi • iptal davası • ispat yükü • sosyal güvenlik kurumu • sözleşme özgürlüğü • sözleşmeye bağlılık ilkesi • hizmet sözleşmesi • direnme kararı • genel işlem koşulları • hükmün iptali • ispat hakkı • genel işlem şartları • karşı dava • senetle ispat kuralı • senetle ispat zorunluluğu • tarafların eşitliği • sözleşme serbestisi • cevap dilekçesi • silahların eşitliği • adil yargılanma hakkı • delil sözleşmesi • davanın kabulü • fatura • hukuki dinlenilme hakkı • kesin delil

3
HGK., E. 2022/396 K. 2023/827 T. 20.9.2023

bilirkişi raporu • kamulaştırma bedelinin tespiti • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • istinaf yolu • ön inceleme • kamulaştırma

4
HGK., E. 2022/697 K. 2023/829 T. 20.9.2023

bedel iadesi • cezai şart • bilirkişi raporu • hizmet sözleşmesi • ispat yükü • cezai şart miktarı • basiretli tacir • maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • delillerin sunulması • zeyilname • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • bilirkişi raporunda yer alması gereken hususlar • cevap dilekçesi • elektronik ortam • fatura • direnme kararı • hakimin davayı aydınlatma ödevi • ihtiyati tedbir kararı • ispat hakkı • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • taraflarca getirilme ilkesi • tasarruf ilkesi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • usul ekonomisi ilkesi • denetim raporu • bilirkişi incelemesi • eksik inceleme • bakım yükümlülüğü

5
HGK., E. 2022/866 K. 2023/830 T. 20.9.2023

hak düşürücü süre • cevap dilekçesi • davanın açılmamış sayılması • davanın takipsiz bırakılması • davanın yenilenmesi • direnme kararı • dosyanın işlemden kaldırılması • eski hale iade talebi • tenkis talebi • karşı dava • kesin süre • müracaat hakkı • usul ekonomisi ilkesi • yenileme talebi

6
HGK., E. 2023/497 K. 2023/834 T. 20.9.2023

usuli kazanılmış hak • davanın konusuz kalması • direnme kararı • hükmün iptali • istinaf yolu • ön sorun • yargılama giderleri • kanuni faiz

7
HGK., E. 2022/867 K. 2023/836 T. 20.9.2023

bilirkişi raporu • ispat yükü • mirasçılardan mal kaçırma • muris muvazaası • muvazaalı işlem • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • satış sözleşmesi • sözleşmenin yorumu • muvazaa iddiası • tapu iptali • tenkis talebi • bilirkişi raporuna itiraz • cevap dilekçesi • satış bedeli • davanın kabulü • haklı neden • delillerin değerlendirilmesi • direnme kararı • hile • intifa hakkı • gizli bağış • tapu sicili • istinaf yolu • ön inceleme

8
HGK., E. 2022/4 K. 2023/839 T. 20.9.2023

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • eser sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • şekil serbestisi • tapu iptali • dolandırıcılık • yüklenicinin borçları • alacağın temliki • resmi şekil • hile • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • genel vekaletname • satış bedeli

9
HGK., E. 2022/624 K. 2023/849 T. 20.9.2023

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • yönetim kurulu • eksik inceleme • haksız rekabet • bilirkişi raporuna itiraz • direnme kararı • elektronik ortam • istinaf yolu • ön inceleme • yetersiz bilirkişi raporu • tazminat davası • telif hakkı • hakimin hukuk yaratması

10
HGK., E. 2021/208 K. 2023/822 T. 20.9.2023

usuli kazanılmış hak • eser sözleşmesi • umumi heyet • bilirkişi incelemesi • genel işlem koşulları • hizmet sözleşmesi • iptal davası • sosyal güvenlik kurumu • sözleşme özgürlüğü • cevap dilekçesi • delil sözleşmesi • ispat yükü • direnme kararı • hukuki dinlenilme hakkı • hükmün iptali • genel işlem şartları • ispat hakkı • kesin delil • senetle ispat kuralı • tarafların eşitliği • silahların eşitliği • adil yargılanma hakkı • sözleşme serbestisi • senetle ispat zorunluluğu

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: