S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 17.992

1
HGK., E. 2015/2860 K. 2019/312 T. 19.3.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • limited şirket • hizmet sözleşmesi • çifte sigorta • yönetim kurulu • anonim şirket • yönetim kurulu üyesi • hisse devri • zorunlu sigorta • davanın kabulü • direnme kararı • ön sorun • tespit davası • yeni hüküm niteliğinde karar • serbest meslek

2
HGK., E. 2015/2672 K. 2019/291 T. 12.3.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • maddi ve manevi tazminat talebi • basit yargılama usulü • hak ve nasafet ilkesi • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • direnme kararı • iş kazası • maddi zarar • manevi tazminat • manevi zarar • nesafet • ön sorun • tazminat davası • yargılama giderleri • beden gücü kaybı

3
HGK., E. 2017/766 K. 2019/289 T. 12.3.2019 · Yargıtay

keşideci • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • ciranta • ciro • ciro zinciri • çekin ibraz süresi • ibraz süresi • kambiyo senetleri • kanuni temsilci • direnme kararı • ön sorun • yargılama giderleri

4
HGK., E. 2017/363 K. 2019/462 T. 16.4.2019 · Yargıtay

bono • ödeme emrinin iptali • acente • acentelik sözleşmesi • derdestlik itirazı • direnme kararı • kambiyo senetleri • ilk itirazlar • imza itirazı • teminat senedi • usulsüz tebligat

5
HGK., E. 2017/745 K. 2019/463 T. 16.4.2019 · Yargıtay

direnme kararı • feragat dilekçesi

6
HGK., E. 2017/1414 K. 2019/464 T. 16.4.2019 · Yargıtay

bekletici mesele • bilgi edinme hakkı • bedensel zarar • hak düşürücü süre • evlenmenin butlanı • müteselsil sorumluluk • manevi tazminat • manevi zarar • direnme kararı • dava şartlarının bulunmaması • yargılama giderleri • ön sorun • tazminat davası

7
HGK., E. 2017/338 K. 2019/465 T. 16.4.2019 · Yargıtay

kısmi ödeme • bono • borcun muaccel olması • cevap dilekçesi • direnme kararı • ikrar • ispat yükü • kambiyo senetleri • yetki itirazı

8
HGK., E. 2017/730 K. 2019/466 T. 16.4.2019 · Yargıtay

borç ikrarı • direnme kararı • ikrar • yargılama giderleri

9
HGK., E. 2015/2742 K. 2019/281 T. 12.3.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • kooperatif • hizmet tespiti • yaşlılık aylığı • fatura • sigortalılık süresinin tespiti • davanın kabulü • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • tespit davası • yaşlılık aylığı bağlanması istemi

10
HGK., E. 2015/507 K. 2019/282 T. 12.3.2019 · Yargıtay

hizmet tespiti • ispat yükü • sosyal güvenlik kurumu • sigortalılık başlangıç tarihi • organik bağ • cevap dilekçesi • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • adil yargılanma hakkı

11
HGK., E. 2016/2245 K. 2019/283 T. 12.3.2019 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • eda davası • eksik inceleme • kısmi eda davası • belirsiz alacak ve tespit davası • sosyal güvenlik kurumu • davaların yığılması • yıllık izin süresi • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • kesin süre • kısmi dava • objektif dava birleşmesi • ön sorun • hakkaniyet indirimi • haklı neden • tespit davası • hukuki koruma • yargılama giderleri • iş sözleşmesi • örf ve âdet • asgari geçim indirimi • sigorta primi

12
HGK., E. 2015/2927 K. 2019/284 T. 12.3.2019 · Yargıtay

denetim raporu • müteselsil alacaklılık • usuli kazanılmış hak • iptidaî itiraz • dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • dava şartlarının incelenmesi • direnme kararı • ilk itirazlar • karşı dava • kesin delil • kesin süre

13
HGK., E. 2017/1999 K. 2019/285 T. 12.3.2019 · Yargıtay

iptal davası • kat maliklerinin rızası • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • genel kurul kararı • davaya fer'i müdahil olma • davaya müdahale talebi • eski hale iade talebi • direnme kararı • tedbir kararının kaldırılması

14
HGK., E. 2015/1406 K. 2019/286 T. 12.3.2019 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • dava zamanaşımı • hizmet sözleşmesi • bilirkişi raporu • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı • direnme kararı • manevi tazminat • manevi zarar • muvazaa iddiası • iş kazası • iş sözleşmesi • ön sorun • tazminat davası

15
HGK., E. 2017/728 K. 2019/288 T. 12.3.2019 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • kambiyo senetleri • kanuni temsilci • direnme kararı • ön sorun • yargılama giderleri • yeni hüküm niteliğinde karar

16
HGK., E. 2012/428 K. 2012/359 T. 6.6.2012 · Yargıtay

ödeme emrinin iptali • davanın kabulü • direnme kararı

17
HGK., E. 2012/150 K. 2012/390 T. 15.6.2012 · Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • kısmi dava • yeni hüküm niteliğinde karar

18
HGK., E. 2012/138 K. 2012/393 T. 15.6.2012 · Yargıtay

menfi tespit • davanın kabulü • tespit davası • yeni hüküm niteliğinde karar • yetki itirazı • direnme kararı

19
HGK., E. 2015/823 K. 2019/467 T. 16.4.2019 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • anayasa mahkemesi iptal hükmünün geriye yürümemesi • yaşlılık aylığı • davanın kabulü • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • hükmün iptali • gemi • gemi adamları • ön sorun • tespit davası

20
HGK., E. 2015/3071 K. 2019/468 T. 16.4.2019 · Yargıtay

bedensel zarar • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • bilirkişi raporu • rücu hakkı • sosyal güvenlik kurumu • maddi zarar • iş kazası • davanın kabulü • tazminat davası • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • ön sorun • destekten yoksun kalma tazminatı

21
HGK., E. 2017/725 K. 2019/470 T. 17.4.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • menfi tespit • direnme kararı • hazirun cetveli • anonim şirket • kambiyo senetleri • tespit davası • pay bedeli

22
HGK., E. 2019/170 K. 2019/471 T. 18.4.2019 · Yargıtay

aile konutu • mal rejimi • tapu iptali • muvazaa iddiası • direnme kararı • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • merci tayini • olumsuz görev uyuşmazlığı • ön inceleme • ön sorun • yetkili mahkeme

23
HGK., E. 2019/171 K. 2019/472 T. 18.4.2019 · Yargıtay

limited şirket • ticaret siciline tescil • pay devri • davadan feragat • davanın kabulü • direnme kararı • ön inceleme

24
HGK., E. 2018/375 K. 2019/473 T. 18.4.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • yeniden değerleme • maktu vekalet ücreti • maddi ve manevi tazminat talebi • delillerin toplanması • manevi tazminat • manevi zarar • eksik inceleme • sorumluluk koşulları • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • cevap dilekçesi • davaların yığılması • delillerin değerlendirilmesi • ağır kusur • görevli mahkeme • disiplin para cezası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • objektif dava birleşmesi • ön sorun • temyiz kesinlik sınırı • yargılama giderleri • tazminat davası

25
HGK., E. 2019/226 K. 2019/474 T. 18.4.2019 · Yargıtay

disiplin para cezası • hakimin reddi • karşı dava • ön sorun • tazminat davası

26
HGK., E. 2017/964 K. 2019/476 T. 18.4.2019 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • menfi tespit • yönetim kurulu • çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişi raporu • fatura • davanın kabulü • inhisar hakkı • direnme kararı • tespit davası • yetersiz bilirkişi raporu

27
HGK., E. 2017/2074 K. 2019/477 T. 18.4.2019 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • rüçhan hakkı • davanın kabulü • direnme kararı • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • ön inceleme • savunma hakkı • savunma hakkının kısıtlanması • tahkikatın sona ermesi • adil yargılanma hakkı • silahların eşitliği

28
HGK., E. 2017/2223 K. 2019/478 T. 18.4.2019 · Yargıtay

bilirkişi raporu • rehin hakkı • donatan • fatura • direnme kararı • gemi alacaklısı • gemi alacaklısı hakkı • gemi • gemi alacağı • ihtiyati tedbir kararı • ön sorun • kanunî rehin • kanuni rehin hakkı • tedbir kararının kaldırılması

29
HGK., E. 2017/2073 K. 2019/479 T. 18.4.2019 · Yargıtay

ayıplı iş • bilirkişi raporu • eser sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • ispat yükü • menfi tespit • sosyal güvenlik kurumu • numune • cevap dilekçesi • cevap süresi • fatura • direnme kararı • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • hukuki yarar yokluğu • karşı dava • kötüniyet tazminatı • maddi hata • ön inceleme • taşeronluk sözleşmesi • tespit davası

30
HGK., E. 2011/49 K. 2011/243 T. 29.4.2011 · Yargıtay

bilirkişi raporu • rücuan tazminat • direnme kararı • hasar bedeli • sigorta tazminatı • tazminat davası

31
HGK., E. 2010/696 K. 2011/15 T. 2.2.2011 · Yargıtay

satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • resmi şekil • direnme kararı

32
HGK., E. 2010/21/631 K. 2011/42 T. 9.2.2011 · Yargıtay

yurtdışı borçlanma hakkının tespiti • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • direnme kararı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

33
HGK., E. 2011/152 K. 2011/91 T. 6.4.2011 · Yargıtay

direnme kararı • tazminat davası

34
HGK., E. 2011/300 K. 2011/447 T. 22.6.2011 · Yargıtay

direnme kararı • direnme kararının gerçekte yeni hüküm niteliğinde olup olmadığı • ön sorun • taraf sıfatı • yeni hüküm niteliğinde karar

35
HGK., E. 2011/116 K. 2011/253 T. 29.4.2011 · Yargıtay

vakıf senedi • davanın kabulü • direnme kararı • ön sorun

36
HGK., E. 2011/127 K. 2011/265 T. 4.5.2011 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme • davanın kabulü • satış bedeli • direnme kararı • yeni hüküm niteliğinde karar • bakım yükümlülüğü

37
HGK., E. 2011/699 K. 2011/581 T. 28.9.2011 · Yargıtay

davanın yenilenmesi • direnme kararı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

38
HGK., E. 2011/125 K. 2011/599 T. 5.10.2011 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • müktesep hak • hak düşürücü süre • davanın kabulü • direnme kararı • yargılama giderleri

39
HGK., E. 2011/503 K. 2011/615 T. 12.10.2011 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • kamulaştırma bedelinin tespiti • enkaz • davanın kabulü • kamulaştırma • direnme kararı • ön sorun

40
HGK., E. 2015/2951 K. 2016/9 T. 20.1.2016 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • maddi ve manevi tazminat talebi • sorumluluk koşulları • zıya • manevi tazminat • cevap dilekçesi • devlet aleyhine açılan tazminat davası • dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi • görevsizlik kararı • görevli mahkeme • ön sorun • yargılama giderleri • tazminat davası

41
HGK., E. 2014/687 K. 2016/19 T. 20.1.2016 · Yargıtay

bağlı ortaklık • dava zamanaşımı • istirdat davası • davanın ihbarı • davanın ıslahı • davanın kabulü • fatura • davaya müdahale talebi • davaya katılma talebi • direnme kararı • taraf sıfatı

42
HGK., E. 2015/3766 K. 2016/39 T. 20.1.2016 · Yargıtay

direnme kararı

43
HGK., E. 2015/1373 K. 2016/3 T. 20.1.2016 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • sorumluluk koşulları • zıya • cevap dilekçesi • hak düşümü süresi • devlet aleyhine açılan tazminat davası • dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • tazminat davası • yargılama giderleri • ön inceleme • ön sorun

44
HGK., E. 2015/2267 K. 2016/5 T. 20.1.2016 · Yargıtay

manevi tazminat • zıya • cevap dilekçesi • devlet aleyhine açılan tazminat davası • dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • tazminat davası • ön inceleme • ön sorun • yargılama giderleri

45
HGK., E. 2014/467 K. 2015/2429 T. 4.11.2015 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • eksik inceleme • bilirkişi kurulu • direnme kararı • fatura • satış bedeli

Benzer içeriğe sahip kararları göster

46
HGK., E. 2007/324 K. 2007/339 T. 13.6.2007 · Yargıtay

alacak davası • eser sözlemesine dayalı alacak • eser sözleşmesi • eserin teslimi • sadakat ve özen borcu • bilirkişi raporu • fatura • bilirkişi kurulu • ihbar yükümlülüğü • taleple bağlılık ilkesi • yapı kooperatifi • davanın kabulü • direnme kararı

48
HGK., E. 2019/206 K. 2019/681 T. 18.6.2019 · Yargıtay

haksız fiil sorumluluğu • zıya • kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren • müteselsil sorumluluk • direnme kararı • manevi tazminat • manevi zarar • hile • örf ve âdet • tazminat davası

49
HGK., E. 2017/2937 K. 2019/694 T. 18.6.2019 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • eda davası • faizin başlangıç tarihi • fazla çalışma ücreti • kısmi eda davası • zamanaşımı defi • yıllık izin süresi • iş sözleşmesi • hukuki koruma • belirsiz alacak ve tespit davası • sigorta primi • cevap dilekçesi • tasarruf yetkisi • tazminat davası • direnme kararı • davaların yığılması • hukuki yarar yokluğu • kesin süre • ön sorun • objektif dava birleşmesi • tespit davası • kısmi dava • taraf sıfatı • yargılama giderleri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

50
HGK., E. 2015/3244 K. 2019/691 T. 18.6.2019 · Yargıtay

istirdat davası • hak düşürücü süre • dava açma süresi • davanın kabulü • direnme kararı • menfi tespit • ödeme emrinin iptali • sosyal güvenlik kurumu • kesin süre • savunma hakkı • tarafların eşitliği • tasarruf ilkesi • tespit davası • adil yargılanma hakkı

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.