S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 18.558

2
HGK., E. 2020/519 K. 2020/851 T. 10.11.2020Yargıtay

adi yazılı sözleşme • teslimde gecikme • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • ayıplı iş • cezai şart • bekletici mesele • eksik inceleme • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • inşaat sözleşmesi • kooperatif • yapı kooperatifi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • taşınmaz satışı • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • görevli mahkeme • resmi şekil • mal değişim sözleşmesi • yüklenicinin borçları • karşı dava

3
HGK., E. 2018/156 K. 2020/868 T. 10.11.2020Yargıtay

alacağın devri • bilirkişi raporu • yapı kooperatifi • kooperatif • zarar sigortaları • zıya • kusur sorumluluğu • sebepsiz zenginleşme • cevap dilekçesi • sigorta sözleşmesi • direnme kararı • tenkis talebi • uygun illiyet bağı • ağır kusur • müracaat hakkı • alacağın temliki • karşı dava • ortak kusur • özen yükümlülüğü • maddi hata • kanuni halefiyet • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • riziko • rizikonun gerçekleşmesi • sigorta bedeli • poliçe • sigorta ettiren lehine hak • sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • sigorta teminatı • sigortacının sorumluluğu • tazminat alacağı • tazminat davası

4
HGK., E. 2017/231 K. 2020/875 T. 11.11.2020Yargıtay

vakıf senedi • yardım sandığı • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • anonim şirket • zıya • reasürans şirketi • riziko • davanın kabulü • iş kazası • direnme kararı • cevap dilekçesi • tespit davası

5
HGK., E. 2018/8 K. 2020/891 T. 17.11.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • bilirkişi kurulu • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü • dürüstlük kuralına uygun davranma • hile • kamulaştırma • pazarlıkla satma • tasarruf yetkisi

6
HGK., E. 2018/696 K. 2020/892 T. 17.11.2020Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma bedelinin tespiti • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü • dürüstlük kuralına uygun davranma • pazarlıkla satma • hile • kamulaştırma • tasarruf yetkisi

7
HGK., E. 2020/184 K. 2020/894 T. 17.11.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • kamulaştırma bedelinin tespiti • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • yetki belgesi • direnme kararı • doğruyu söyleme yükümlülüğü • dosyanın işlemden kaldırılması • dürüstlük kuralına uygun davranma • hile • pazarlıkla satma • kamulaştırma • tasarruf yetkisi • usulüne uygun tebligat

8
HGK., E. 1943/251 K. 2020/895 T. 17.11.2020Yargıtay

kısa vadeli kredi • devlet ormanı • eksik inceleme • hak düşürücü süre • hakkaniyet sorumluluğu • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • objektif sorumluluk • tehlike sorumluluğu • tapu iptali • uygun illiyet bağı • yevmiye defteri • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • ağır kusur • anonim şirket • muvazaa iddiası • zıya • organik bağ • asli müdahil • iyiniyetli üçüncü kişi • sicile güven ilkesi • tapu sicili • tasarruf salâhiyeti • tasarruf yetkisi • teferruat • tazminat alacağı • tazminat davası • cevap dilekçesi • davaya fer'i müdahil olma • davaya katılma talebi • davaya müdahale talebi • direnme kararı • davanın kabulü

9
HGK., E. 2017/274 K. 2020/896 T. 17.11.2020Yargıtay

ticari senetler • borçlanma araçları • cebri icra • ciro • cevap dilekçesi • direnme kararı • maddi hata • tahkim

10
HGK., E. 2020/137 K. 2020/900 T. 17.11.2020Yargıtay

açık ayıp • kira bedeli • bilirkişi raporu • ayıptan sorumluluk • fesih hakkı • gizli ayıp • haklı sebeple fesih • hukuki ayıp • iskân ruhsatı • kira sözleşmesi • kiraya verenin kiralananın ayıplarından sorumluluğu • menfi zarar • menfi tespit • sebepsiz zenginleşme • sözleşmeden dönme • sözleşmenin feshi • sözleşmenin kurulması • dürüstlük kuralı • edim yükümlülüğü • ağır kusur • fatura • davanın açılmamış sayılması • haklı neden • delil tespiti talebi • delil tespiti dosyası • hile • seçimlik hak • inhisar hakkı • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • teminat senedi • teknik rapor • karşı dava

11
HGK., E. 2015/2885 K. 2017/2033 T. 20.12.2017Yargıtay

bilirkişi raporu • belirli süreli iş sözleşmesi • borcun ifa edilmemesi • cezai şart talebi • cezai şart tazminatı • cezai şart • cezanın miktarı • cezai şart alacağı • tenkis talebi • eksik ifa • toplu iş sözleşmesi • direnme kararı • haklı neden • yazılı delille ispat • iş sözleşmesi

12
HGK., E. 2016/1871 K. 2020/822 T. 3.11.2020Yargıtay

fesih hakkı • fesih ihbarı • hak düşürücü süre • işçinin ölümü • yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • direnme kararı • haklı neden • iş sözleşmesi

13
HGK., E. 2017/326 K. 2020/824 T. 3.11.2020Yargıtay

açık artırma yoluyla satış • ihalenin feshi talebi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • elektronik ortam • cevap dilekçesi • direnme kararı • mükellefiyetler listesi • tapu sicili • usulüne uygun tebligat

14
HGK., E. 2019/44 K. 2020/783 T. 20.10.2020Yargıtay

aciz belgesi • eksik inceleme • bilirkişi raporu • borca batık • iptal davası • cebri icra • satış sözleşmesi • taşınmaz satışı • tapu iptali • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • satış bedeli • karşı dava • maddi hata • miras taksim sözleşmesi • alacaklıyı zarara uğratma kastı

15
HGK., E. 2018/583 K. 2020/784 T. 20.10.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • limited şirket • haklı neden • cevap dilekçesi • hesap dönemi • anonim şirket • iş sözleşmesi • direnme kararı • ön sorun

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
HGK., E. 2017/2727 K. 2020/846 T. 4.11.2020Yargıtay

haklı neden • cevap dilekçesi • dava şartlarının bulunmaması • davacı sıfatı • davanın kabulü • direnme kararı • evlilik birliğinin temelinden sarsılması • taraf sıfatı • onur kırıcı davranış • dava ehliyeti

17
HGK., E. 2017/2788 K. 2020/825 T. 3.11.2020Yargıtay

ticari senetler • bilirkişi raporu • konkordato • sebepsiz zenginleşme • cevap dilekçesi • davanın kabulü • sebepsiz iktisap • fatura • direnme kararı • yan edim

18
HGK., E. 2017/1404 K. 2020/810 T. 21.10.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • manevi tazminat • tasarruf yetkisi • tazminat davası • devlet aleyhine açılan tazminat davası • direnme kararı • görevli mahkeme • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön sorun

19
HGK., E. 2016/1214 K. 2020/741 T. 7.10.2020Yargıtay

hizmet sözleşmesi • iş sözleşmesi • dava şartlarının bulunmaması • direnme kararı • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • usul ekonomisi ilkesi • cevap dilekçesi • asgari geçim indirimi

20
HGK., E. 2016/1213 K. 2020/740 T. 7.10.2020Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • fesih hakkı • haklı sebeple fesih • olağanüstü fesih • sözleşmenin esaslı noktaları • cevap dilekçesi • davanın kabulü • haklı sebep • haklı neden • direnme kararı • iş sözleşmesi

21
HGK., E. 2017/1052 K. 2020/737 T. 7.10.2020Yargıtay

dava zamanaşımı • hak düşürücü süre • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • zamanaşımı defi • zamanaşımının kesilmesi • ön sorun

22
HGK., E. 2017/271 K. 2020/694 T. 29.9.2020Yargıtay

ticaret siciline tescil • ihalenin feshi talebi • cevap dilekçesi • direnme kararı • usulüne uygun tebligat

23
HGK., E. 2017/276 K. 2020/695 T. 29.9.2020Yargıtay

keşideci • ticari senetler • bono • bonoda vade • ticari senet • ödeme yeri • düzenlenme tarihi • emre muharrer senet • emre yazılı senet • direnme kararı • poliçe • ikrar • imza inkarı • kambiyo senetleri

24
HGK., E. 2020/249 K. 2020/795 T. 20.10.2020Yargıtay

bütünleyici parça • delillerin toplanması • ortaklığın giderilmesi talebi • fatura • tapu iptali • cevap dilekçesi • delil başlangıcı • direnme kararı • miras taksimi • örf ve âdet • ilk itirazlar • kesin delil • miras taksim sözleşmesi • ön inceleme • ön sorun • taraflarca getirilme ilkesi • tasarruf ilkesi • yazılı delil başlangıcı • tazminat davası

25
HGK., E. 2017/139 K. 2020/765 T. 14.10.2020Yargıtay

eksik inceleme • iptal davası • marka tescili • rüçhan hakkı • organik bağ • cevap dilekçesi • inhisar hakkı • direnme kararı • telif hakkı • görsel ve işitsel benzerlik

26
HGK., E. 2017/2344 K. 2020/757 T. 13.10.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • bono • birim ücreti • el yazısı • işyeri devri • emre muharrer senet • müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • cevap dilekçesi • davanın kabulü • iş sözleşmesi • direnme kararı • ikrar • ön sorun

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

27
HGK., E. 2017/1400 K. 2020/747 T. 13.10.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • belirsiz süreli iş sözleşmesi • hizmet sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • yetki belgesi • cevap dilekçesi • davanın açılmamış sayılması • direnme kararı • genel vekaletname • ön sorun • temyiz kesinlik sınırı • sulh sözleşmesi

28
HGK., E. 2017/2708 K. 2020/768 T. 14.10.2020Yargıtay

usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • davanın kabulü • direnme kararı • hukuki dinlenilme hakkı • kanuni temsilci • karşı dava • ön sorun • yargılama giderleri

29
HGK., E. 2017/141 K. 2020/807 T. 21.10.2020Yargıtay

usuli kazanılmış hak • bono • cevap dilekçesi • direnme kararı • devir sözleşmesi • satış bedeli • ispat yükü • ön sorun

30
HGK., E. 2017/137 K. 2020/806 T. 21.10.2020Yargıtay

cayma hakkı • haksız fiil sorumluluğu • maddi ve manevi tazminat talebi • objektif özen yükümlülüğü • el yazısı • cevap dilekçesi • manevi tazminat • manevi zarar • inhisar hakkı • direnme kararı • özen yükümlülüğü • tazminat davası • telif hakkı

31
HGK., E. 2018/257 K. 2020/804 T. 21.10.2020Yargıtay

eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • denetim raporu • fatura • direnme kararı • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • yetkili mahkeme • zorunlu dava arkadaşlığı

32
HGK., E. 2016/9 K. 2020/802 T. 21.10.2020Yargıtay

usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • eksik inceleme • ispat yükü • cevap dilekçesi • direnme kararı • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava • maddi hata • iş sözleşmesi • taraflarca getirilme ilkesi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

34
HGK., E. 2017/268 K. 2020/729 T. 6.10.2020Yargıtay

keşideci • ticari senetler • bono • ciranta • yetkisiz imza • cevap dilekçesi • yetki belgesi • direnme kararı • alonj • poliçe • kambiyo senetleri • poliçede imza • aval şerhi • aval veren • aval veren kişinin teminat altına aldığı borç • aval verenin sorumluluğu • aval • aval verenin taahhüdü • imza itirazı • temsil yetkisi • yetki itirazı • şirketi temsil yetkisi

35
HGK., E. 2017/1514 K. 2020/730 T. 6.10.2020Yargıtay

usuli kazanılmış hak • istirdat davası • sebepsiz zenginleşme • organik bağ • cevap dilekçesi • dava şartlarının bulunmaması • davacı sıfatı • direnme kararı • kanuni temsilci • taraf sıfatı • yargılama giderleri • ön sorun

36
HGK., E. 2017/2599 K. 2020/732 T. 6.10.2020Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • rücu hakkı • manevi tazminat • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • tazminat davası

38
HGK., E. 2016/9 K. 2020/727 T. 6.10.2020Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • kira sözleşmesi • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • direnme kararı

39
HGK., E. 2017/1477 K. 2020/826 T. 3.11.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • haksız fiil sorumluluğu • ispat yükü • kusur sorumluluğu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delil tespiti talebi • delil tespiti dosyası • direnme kararı • görevsizlik kararı • anonim şirket • haksız fiilden sorumluluk • hakkaniyet indirimi • tavzih kararı • tazminat alacağı • tazminat davası

40
HGK., E. 2017/1690 K. 2020/724 T. 6.10.2020Yargıtay

kooperatif • kooperatif ana sözleşmesi • ortaklıktan çıkma • esas sözleşme • devir sözleşmesi • yapı kooperatifi • yönetim kurulu • cevap dilekçesi • direnme kararı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

41
HGK., E. 2017/2725 K. 2020/800 T. 21.10.2020Yargıtay

ağır kusur • manevi tazminat • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • evlilik birliğinin temelinden sarsılması

42
HGK., E. 2017/1461 K. 2020/655 T. 22.9.2020Yargıtay

haksız fiil sorumluluğu • ispat yükü • kusur sorumluluğu • dolandırıcılık • fatura • zıya • haksız fiilden sorumluluk • hile • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • direnme kararı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

43
HGK., E. 2017/270 K. 2020/653 T. 22.9.2020Yargıtay

usuli kazanılmış hak • bakiye borç hesabı • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • gecikme tazminatı • gecikme faizi • cevap dilekçesi • direnme kararı • dosyanın işlemden kaldırılması • tavzih talebi

44
HGK., E. 2016/268 K. 2020/650 T. 22.9.2020Yargıtay

eksik iş • fazla çalışma ücreti • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • yaşlılık aylığı • zamanaşımı defi • cevap dilekçesi • direnme kararı • haklı neden • ispat yükü • iş sözleşmesi • ön sorun

45
HGK., E. 2016/569 K. 2020/707 T. 30.9.2020Yargıtay

belirli süreli sözleşme • belirsiz süreli iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • belirsiz süreli sözleşme • cezai şart alacağı • cezai şart • fesih ihbarı • fesih hakkı • haklı sebeple fesih • ikramiye alacağı • psikolojik taciz • sözleşmenin feshi • haklı neden • iş sözleşmesi • manevi tazminat • tasarruf işlemi • cevap dilekçesi • karşı dava • takas ve mahsup talebi • uygulanacak hukuk • asgari süreli iş sözleşmesi • direnme kararı

46
HGK., E. 2017/2300 K. 2020/704 T. 30.9.2020Yargıtay

manevi tazminat • manevi zarar • ağır kusur • intihar • cevap dilekçesi • direnme kararı • evlilik birliğinin temelinden sarsılması

47
HGK., E. 2020/148 K. 2020/702 T. 30.9.2020Yargıtay

eksik inceleme • iptal davası • bilirkişi incelemesi • istirdat davası • bono • sebepsiz zenginleşme • uygun illiyet bağı • yolcu taşıma • kooperatif • direnme kararı

48
HGK., E. 2020/43 K. 2020/701 T. 30.9.2020Yargıtay

bilirkişi incelemesi • eksik inceleme • bono • iptal davası • istirdat davası • kooperatif • sebepsiz zenginleşme • uygun illiyet bağı • direnme kararı • direnme kararının gerçekte yeni hüküm niteliğinde olup olmadığı • ön sorun

49
HGK., E. 2017/2106 K. 2020/699 T. 30.9.2020Yargıtay

usuli kazanılmış hak • eksik araştırma ve inceleme • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü • direnme kararı • maddi hata • sigortalının ölümü

50
HGK., E. 2017/2335 K. 2020/755 T. 13.10.2020Yargıtay

birim ücreti • bilirkişi raporu • işyeri devri • bono • müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • davanın kabulü • cevap dilekçesi • direnme kararı • el yazısı • emre muharrer senet • ikrar • ön sorun • haklı neden • iş sözleşmesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: