S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 23.203

1
HGK., E. 2023/1089 K. 2024/81 T. 7.2.2024

devlet ormanı • hak düşürücü süre • orman tahdit sınırları • zilyetlik süresi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • hakem kurulu kararı • istinaf yolu • karşı dava • kesin delil • tapuya şerh

2
HGK., E. 2022/59 K. 2024/27 T. 31.1.2024

kazaya karşı sigorta • bilirkişi raporu • bedensel zarar • dava zamanaşımı • can sigortaları • çalışma kudretinden mahrumiyet • ihbar süresi • maddi ve manevi tazminat talebi • manevi tazminat • sigorta sözleşmesi • müruruzaman • davanın kabulü • zamanaşımı defi • zamanaşımı süresinin başlangıcı • direnme kararı • poliçe • riziko • iş kazası • kaza sigortası • karşı dava • sigorta bedeli • sigorta poliçesi • sigorta mukavelesi • tazminat davası • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yargılama giderleri • prim ödeme borcu • sürekli engellilik

3
HGK., E. 2023/339 K. 2024/77 T. 7.2.2024

keşideci • ticari senetler • ticari defter • ticari defterlerin incelenmek üzere mahkemeye ibrazı • ticari iş • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • dava zamanaşımı • bono • bononun iptali • eksik inceleme • ciranta • ciro • yetkili hamil • defterlerin ibrazı • ispat yükü • delillerin toplanması • sebepsiz zenginleşme • ticari mal • muhasebeye muhtaç dava • elektronik ortam • fatura • alacağın temliki • cevap dilekçesi • davacı sıfatı • direnme kararı • aval • hukuki yarar yokluğu • ikrar • ispat hakkı • istinaf yolu • kesin süre • kötüniyet tazminatı • tahsil için ciro • ön inceleme • yemin delili • zamanaşımına uğramış bono • usulüne uygun tebligat • menfi tespit

4
HGK., E. 2023/899 K. 2024/79 T. 7.2.2024

bedensel zarar • bedensel zarar nedeniyle maddi tazminat talebi • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • maddi zarar • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • müteselsil sorumluluk • sosyal güvenlik kurumu • sorumluluk sigortaları • cevap dilekçesi • tehlike sorumluluğu • fatura • davanın kabulü • direnme kararı • zorunlu mali sorumluluk sigortası • eski hale iade talebi • poliçe • istinaf yolu • ön inceleme • sigorta poliçesi • tedavi masrafları • tazminat davası

5
HGK., E. 2023/915 K. 2024/80 T. 7.2.2024

bedensel zarar • borçlunun temerrüdü • dava zamanaşımı • hak düşürücü süre • haksız fiilden kaynaklanan zararın tazmini • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • maddi zarar • zıya • manevi tazminat • manevi zarar • müruruzaman • gecikme faizi • zamanaşımı defi • zamanaşımı süresinin başlangıcı • zamanaşımının kesilmesi • cevap dilekçesi • davanın tamamen ıslahı • direnme kararı • poliçe • karşı dava • kesin süre • kısmi dava • kısmi ıslah • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tazminat davası • usulüne uygun tebligat

6
HGK., E. 2020/639 K. 2024/31 T. 31.1.2024

bilirkişi raporu • bedensel zarar • dava zamanaşımı • destekten yoksun kalma • maddi ve manevi tazminat talebi • maddi zarar • sosyal güvenlik kurumu • manevi tazminat • manevi zarar • zamanaşımı defi • zamanaşımı süresinin başlangıcı • nesafet • adli yardım talebi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • işgöremezlik hali • direnme kararı • tazminat davası • hukuki yarar yokluğu • karşı dava • kısmi dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yargılama giderleri • hak ve nasafet ilkesi • usulüne uygun tebligat • destekten yoksun kalma tazminatı

7
HGK., E. 2022/677 K. 2024/28 T. 31.1.2024

bilirkişi raporu • dürüstlük kuralı • zıya • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • derdestlik itirazı • direnme kararı • karşı dava • sınırlı ayni hak • yan edim • bilirkişi kurulu • tapu sicili

8
HGK., E. 2023/720 K. 2024/91 T. 14.2.2024

belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • borç ikrarı • işyeri devri • muvazaalı işlem • muvazaa iddiası • toplu iş sözleşmesi • davanın kabulü • direnme kararı • hile • istinaf yolu • iş sözleşmesi • kanuna karşı hile • sigorta primi • bilirkişi raporu

9
HGK., E. 2023/764 K. 2024/73 T. 7.2.2024

bilirkişi raporu • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • ispat yükü • zorunlu sigorta • organik bağ • davaya fer'i müdahil olma • direnme kararı

10
HGK., E. 2022/1252 K. 2024/72 T. 7.2.2024

bilirkişi raporu • eser sözleşmesi • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • ispat yükü • işverenin ücret ödeme borcu • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • sosyal güvenlik kurumu • zıya • yaşlılık aylığı • elektronik posta • elektronik posta adresi • posta adresi • haklı neden • davaya fer'i müdahil olma • direnme kararı • hizmet sözleşmesi • istinaf yolu • yetki itirazı • serbest meslek • iş sözleşmesi

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: