S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 15.768

1
HGK., E. 2019/734 K. 2020/49 T. 23.1.2020 · Yargıtay

tazminat davası • direnme kararı

2
HGK., E. 2017/1123 K. 2020/89 T. 6.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • devlet ormanı • kadastro tesbitine itiraz • zilyetlik süresi • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • zorunlu dava arkadaşlığı

3
HGK., E. 2016/1410 K. 2020/93 T. 6.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • eda davası • lokavt • kısmi eda davası • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi • hukuki koruma • iş sözleşmesi • işçi sendikası • belirsiz alacak ve tespit davası • cevap dilekçesi • direnme kararı • karşı dava • tespit davası • davanın kabulü • yargılama giderleri • kısmi dava

4
HGK., E. 2018/55 K. 2020/130 T. 11.2.2020 · Yargıtay

cebri icra • istirdat davası • menfi tespit • satış sözleşmesi • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • direnme kararı • tespit davası • yargılama giderleri

5
HGK., E. 2016/407 K. 2020/121 T. 11.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • eda davası • kısmi eda davası • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi • belirsiz alacak ve tespit davası • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • hukuki koruma • iş sözleşmesi • işçi sendikası • hukuki yarar yokluğu • ön sorun • taraf sıfatı • tespit davası • yargılama giderleri

6
HGK., E. 2016/400 K. 2020/119 T. 11.2.2020 · Yargıtay

ticari senetler • bilirkişi raporu • cezai şart • eksik araştırma ve inceleme • hapis hakkı • konkordato • manevi tazminat • sosyal güvenlik kurumu • yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • direnme kararı • taşınmaz rehni • tazminat davası • yan edim

7
HGK., E. 2017/2076 K. 2020/117 T. 11.2.2020 · Yargıtay

eda davası • ispat yükü • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • kredi sözleşmesi • gecikme faizi • cevap dilekçesi • direnme kararı

8
HGK., E. 2019/375 K. 2020/115 T. 11.2.2020 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • maktu vekalet ücreti • yeniden değerleme • maddi zarar • manevi tazminat • cevap dilekçesi • disiplin para cezası • görevsizlik kararı • istinaf yolu • ön sorun • temyiz kesinlik sınırı • yargılama giderleri • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • tazminat davası

9
HGK., E. 2016/1108 K. 2020/114 T. 11.2.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • ispat yükü • taleple bağlılık ilkesi • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • direnme kararı • kesin delil

10
HGK., E. 2017/957 K. 2020/99 T. 6.2.2020 · Yargıtay

eda davası • eksik inceleme • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • yıllık faiz oranı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • fatura • gecikme faizi

11
HGK., E. 2017/693 K. 2020/98 T. 6.2.2020 · Yargıtay

ayıp oranında bedel indirimi • ayıplı hizmet • bedel iadesi • ayıp ihbarı • ayıplı mal • bedel indirimi • gizli ayıp • dürüstlük kuralı • malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi • satış sözleşmesi • sözleşmeden dönme • davanın ıslahı • davanın kabulü • ücretsiz onarım • seçimlik hak • acente • direnme kararı • ihbarın şekli • tazminat davası

12
HGK., E. 2017/580 K. 2020/97 T. 6.2.2020 · Yargıtay

ayıp oranında bedel indirimi • ayıplı hizmet • bedel iadesi • ayıp ihbarı • ayıplı mal • bedel indirimi • gizli ayıp • bilirkişi raporu • davanın ıslahı • davanın kabulü • malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi • direnme kararı • dürüstlük kuralı • satış sözleşmesi • ihbarın şekli • sözleşmeden dönme • ücretsiz onarım • acente • seçimlik hak • tazminat davası

13
HGK., E. 2017/520 K. 2020/96 T. 6.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • ahde vefa ilkesi • aynen ifa • borca katılma • menfi tespit • sözleşmeye bağlılık ilkesi • davanın kabulü • direnme kararı • dürüstlük kuralı • kamulaştırma • tespit davası

14
HGK., E. 2016/827 K. 2020/95 T. 6.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • muvazaa iddiası • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • iş sözleşmesi • ön sorun • taraf sıfatı

15
HGK., E. 2016/255 K. 2020/94 T. 6.2.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • muvazaa iddiası • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • ön sorun • taraf sıfatı

16
HGK., E. 2019/845 K. 2020/153 T. 18.2.2020 · Yargıtay

yeniden değerleme • istinaf yolu • manevi tazminat • ön sorun • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • temyiz kesinlik sınırı • tazminat davası

17
HGK., E. 2017/1703 K. 2020/163 T. 18.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • direnme kararı • sigorta bedeli • ön sorun • taleple bağlılık ilkesi • temyiz kesinlik sınırı

18
HGK., E. 2019/376 K. 2020/166 T. 18.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • maktu vekalet ücreti • cevap dilekçesi • dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • tazminat davası • disiplin para cezası • görevsizlik kararı • kesin süre • ön sorun • temyiz kesinlik sınırı • yargılama giderleri

19
HGK., E. 2019/741 K. 2020/221 T. 25.2.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • ön inceleme • temyiz kesinlik sınırı • direnme kararı

20
HGK., E. 2019/824 K. 2020/216 T. 25.2.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • ön inceleme • temyiz kesinlik sınırı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
HGK., E. 2019/856 K. 2020/213 T. 25.2.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • manevi tazminat • ön inceleme • tazminat davası

22
HGK., E. 2006/23 K. 2006/3 T. 25.1.2006 · Yargıtay

direnme kararı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

23
HGK., E. 2006/13 K. 2006/35 T. 8.3.2006 · Yargıtay

direnme kararı • satış bedeli

24
HGK., E. 2006/102 K. 2006/147 T. 12.4.2006 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bono • menfi tespit • fatura • davanın kabulü • direnme kararı • tespit davası • yeni hüküm niteliğinde karar

25
HGK., E. 2006/779 K. 2006/800 T. 13.12.2006 · Yargıtay

bağışlamanın geri alınması • direnme kararı • tapu iptali

26
HGK., E. 2006/36 K. 2006/80 T. 15.3.2006 · Yargıtay

sigortalılık başlangıç tarihi • yaşlılık aylığı • davanın kabulü • direnme kararı • maddi hata • tespit davası • eksik inceleme

27
HGK., E. 2006/640 K. 2006/674 T. 18.10.2006 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • ikramiye alacağı • direnme kararı

28
HGK., E. 2006/316 K. 2006/343 T. 7.6.2006 · Yargıtay

kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • tahliye talebi • direnme kararı • direnme kararının gerçekte yeni hüküm niteliğinde olup olmadığı • imza inkarı • ön sorun • yeni hüküm niteliğinde karar

29
HGK., E. 2006/301 K. 2006/297 T. 24.5.2006 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bütünleyici parça • müşterek mülkiyet • ortaklığın giderilmesi talebi • satış bedeli • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • direnme kararı

30
HGK., E. 2006/285 K. 2006/273 T. 10.5.2006 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • direnme kararı • yeni hüküm niteliğinde karar

31
HGK., E. 2006/109 K. 2006/244 T. 26.4.2006 · Yargıtay

kooperatif • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • kredi sözleşmesi • gecikme faizi • yeni hüküm niteliğinde karar

32
HGK., E. 2006/153 K. 2006/243 T. 26.4.2006 · Yargıtay

eser sözleşmesi • limited şirket • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • delillerin toplanması • enkaz • dava ehliyeti • direnme kararı • tapu sicili

33
HGK., E. 2006/93 K. 2006/107 T. 29.3.2006 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • eksik inceleme • dolandırıcılık • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • direnme kararı • direnme kararının gerçekte yeni hüküm niteliğinde olup olmadığı • fiili ödeme günü • hile • ön sorun • sahte imza • sahtekârlık • yeni hüküm niteliğinde karar

34
HGK., E. 2017/543 K. 2020/64 T. 4.2.2020 · Yargıtay

komisyoncu • cezai şart alacağı • cezai şart • cezai şart miktarı • komisyon ücreti • simsarlık sözleşmesi • sözleşmenin kurulması • tellallık ücreti • ücretin ödenmesi • cevap dilekçesi • delil sözleşmesi • direnme kararı • satış bedeli • ispat hakkı • iş bölümü itirazı • karşı dava • kesin delil • sözleşme serbestisi • tellâllık • senede karşı tanıkla ispat yasağı • senetle ispat kuralı • senetle ispat zorunluluğu • yazılı delille ispat

35
HGK., E. 2016/1029 K. 2020/65 T. 4.2.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • sosyal güvenlik kurumu • cevap dilekçesi • yıllık izin süresi • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • haklı neden • ön sorun • iş sözleşmesi • kanuni temsilci • yargılama giderleri

36
HGK., E. 2018/688 K. 2020/67 T. 4.2.2020 · Yargıtay

kooperatif • cevap dilekçesi • dava ehliyeti • maktu vekalet ücreti • delillerin değerlendirilmesi • disiplin para cezası • tazminat davası • yargılama giderleri • kamulaştırma

37
HGK., E. 2018/258 K. 2020/68 T. 4.2.2020 · Yargıtay

eksik iş • müteselsil sorumluluk • ödeme emrinin iptali • sosyal güvenlik kurumu • taleple bağlılık ilkesi • yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • davadan feragat • direnme kararı • sigorta primi

38
HGK., E. 2017/2513 K. 2020/72 T. 4.2.2020 · Yargıtay

ortaklık payı • mal değişim sözleşmesi • cevap dilekçesi • tapu iptali • davanın kabulü • direnme kararı • kesin süre • kamulaştırma

39
HGK., E. 2018/171 K. 2020/75 T. 4.2.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • hizmet tespiti • cevap dilekçesi • dava açma süresi • davanın kabulü • direnme kararı • sosyal güvenlik kurumu • tespit davası • sigortalının ölümü

40
HGK., E. 2019/442 K. 2020/76 T. 4.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • cevap dilekçesi • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü • direnme kararı • iş kazası • bilirkişi kurulu • tazminat davası

41
HGK., E. 2016/401 K. 2020/77 T. 4.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eda davası • kısmi eda davası • belirsiz alacak ve tespit davası • sosyal güvenlik kurumu • cevap dilekçesi • davaların yığılması • yıllık izin süresi • direnme kararı • hukuki yarar yokluğu • kısmi dava • ön sorun • haklı neden • hukuki koruma • iş sözleşmesi • sigorta primi • tespit davası • yargılama giderleri • davanın kabulü

42
HGK., E. 2017/1841 K. 2020/105 T. 6.2.2020 · Yargıtay

ticari itibar • haksız fiil sorumluluğu • ispat yükü • kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren • muhtemel zarar • gemi • zarar verenin kusurunu ispat yükü • akreditif • antrepo • cevap dilekçesi • direnme kararı • tazminat davası

43
HGK., E. 2016/403 K. 2020/104 T. 6.2.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • anahtar teslim olgusu • bedensel zarar • bilirkişi kurulu • denkleştirme • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • direnme kararı • götürü bedel • hak düşürücü süre • limited şirket • maddi hata • maddi ve manevi tazminat talebi • mükerrer ödeme • maddi zarar • iş kazası • rücu hakkı • sosyal güvenlik kurumu • manevi tazminat • yetkili mahkeme • destekten yoksun kalma tazminatı

44
HGK., E. 2018/1033 K. 2020/103 T. 6.2.2020 · Yargıtay

aile konutu • ticari iş • ticari işletme • manevi tazminat • ağır kusur • cevap dilekçesi • davanın kabulü • direnme kararı • evlilik birliğinin temelinden sarsılması • karşı dava

45
HGK., E. 2019/658 K. 2020/101 T. 6.2.2020 · Yargıtay

ayrılma akçesi • ortaklıktan çıkma • bono • satış sözleşmesi • sözleşme özgürlüğü • sözleşmeden dönme • acente • devir sözleşmesi • limited şirket • limited şirket esas sözleşme • gemi • gemi sicili • gemi satışı • haklı sebep • esas sözleşme • limited şirketten çıkma • hisse devri • cevap dilekçesi • davanın kabulü • katılma hakkı • direnme kararı • resmi şekil • satış bedeli • sicile kayıtlı gemi • şirketin feshi • şirketten çıkma hakkı • karşı dava

46
HGK., E. 2017/1428 K. 2020/100 T. 6.2.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • ispat yükü • tazminat davası • cevap dilekçesi • delil tespiti talebi • delillerin değerlendirilmesi • direnme kararı • kesin delil • yemin delili • yemin teklifi

47
HGK., E. 2017/3071 K. 2020/211 T. 25.2.2020 · Yargıtay

ödeme emrinin iptali • davanın kabulü • direnme kararı • ön inceleme

48
HGK., E. 2020/80 K. 2020/212 T. 25.2.2020 · Yargıtay

direnme kararı • ön inceleme • teminatın iadesi

49
HGK., E. 2006/67 K. 2006/94 T. 22.3.2006 · Yargıtay

kira bedeli • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • menfi tespit • tahliye talebi • direnme kararı • ikrar • yeni hüküm niteliğinde karar

50
HGK., E. 2017/3130 K. 2020/22 T. 16.1.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eda davası • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • kısmi eda davası • toplu iş sözleşmesi • belirsiz alacak ve tespit davası • cevap dilekçesi • direnme kararı • hakkaniyet indirimi • hukuki koruma • hukuki yarar yokluğu • iş sözleşmesi • karşı dava • kesin delil • ön sorun • sigorta primi • tespit davası • yargılama giderleri

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: