S
Göster

Toplam: 597

1
Anonim Şirketler Hukukunda Sermayenin Korunması İlkesi · Kitaplar

Mehmet Mülazımoğlu / On İki Levha Yayıncılık, Temmuz 2020

2
İçtihat ve Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları · Kitaplar

Ural Aküzüm / On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2020

3
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi · Kitaplar

Taylan Barın / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2020

4
Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Devri (TBK M. 323) · Kitaplar

Buğra Kaan Çakıroğlu / On İki Levha Yayıncılık, Şubat 2020

5
Adi Ortaklıkta Katılım Payı Getirme Borcuna Aykırılık · Kitaplar

Fatih Duran / On İki Levha Yayıncılık, Şubat 2020

6
Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda ve Türkiye'de Devlet Başkanının Kararname Yetkisi · Kitaplar

Volkan Aslan / On İki Levha Yayıncılık, Şubat 2020

7
Rant İmar İtibar · Kitaplar

Tamer Utkucu, Elif Çağlan / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2019

8
Kadın Hakları Bağlamında Türkiye'de Pozitif Ayrımcılık İlkesi · Kitaplar

Sinem Servet Özdemir / On İki Levha Yayıncılık, Eylül 2019

9
Gemi ve Hava aracı İpoteği ve Motorlu Taşıt Rehni (Taşınır İpoteği) · Kitaplar

Tuba Akçura Karaman / On İki Levha Yayıncılık, Mayıs 2019

10
Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi · Kitaplar

Esra Yiğit / On İki Levha Yayıncılık, Nisan 2019

11
Anonim Ortaklıklarda Şirket Menfaati Kavramı · Kitaplar

Muhammed Sulu / On İki Levha Yayıncılık, Nisan 2019

12
Ticari İşletmede Şube Kavramı ve Şube Olmaya Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar · Kitaplar

Ferhat Kayış / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2019

13
Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan · Kitaplar

İsmail Kırca, Murat Gürel, Başak Şit İmamoğlu, Merve İrem Yener, Ufuk Tekin, İbrahim Bektaş / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2019

15
Kefalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Halleri · Kitaplar

Cansu Kaya Kızılırmak / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2019

16
Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk · Kitaplar

Semih Yünlü / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2019

17
1958 Tarihli New York Sözleşmesi Çerçevesinde Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi · Kitaplar

Ahmet Cemal Ruhi / On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2019

18
7101 Sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yenilikler · Kitaplar

Muhammet Özekes / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2018

19
Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler · Kitaplar

Mehmet Şengül, Etem Sabâ Özmen / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2018

20
Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (TBK m. 116) · Kitaplar

Mine Yağcı / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2018

21
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Masumiyet Karinesi · Kitaplar

Seyfullah Tosun / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2018

22
Türk Medeni Kanunu’nun 162. ve 163. Maddelerine Dayanılarak Açılan Boşanma Davaları · Kitaplar

Ayşe Kübra Karabulut / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2018

23
Dijital Çağda Yasal ve Etik Kodlar Çerçevesinde Basın Hak ve Özgürlükleri KKTC Örneği · Kitaplar

Ayhan Dolunay / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2018

24
Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı ve Yargılama Usulü · Kitaplar

Kübra Yerkaya / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2018

25
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni · Kitaplar

Ecrin Baydak / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2018

26
Genel İşlem Koşullarında Saydamlık Denetimi · Kitaplar

Doğa Ekrem Doğancı / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2018

27
Kozmopolisten Küreselleşen Dünyanın Devletine: Küresel Devlet · Kitaplar

Mehmet Akif Etgü / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2018

28
Birlikte Kefalet · Kitaplar

Efe Can Yıldırır / On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2018

29
Borcun İfasında Borçlunun Rolü · Kitaplar

Hilal Daver / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

30
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirketlerde İmtiyaz · Kitaplar

İpek Okucu Taftalı / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

31
32
Türk Hukukunda Zina Sebebiyle Boşanma · Kitaplar

Oğuz Ersöz / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

33
Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri · Kitaplar

Güven Yarar / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

34
Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahat Hakkı · Kitaplar

Şule Arslan / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

35
Eklenti Kavramı ve Buna Bağlanan Hukukî Sonuçlar · Kitaplar

Abdulhamid Onuş / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

36
Ceza Hukukunda Önemsizlik · Kitaplar

Salih Özkan / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

37
Sermaye Piyasası Kanunu'na Göre Anonim Ortaklıkta Ayrılma Hakkı · Kitaplar

Tuğba Semerci Vuraloğlu / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

38
Avrupa birliği ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük Veri · Kitaplar

Şehriban İpek Aşıkoğlu / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

39
Nakdi Kredi Sözleşmesinin Banka Tarafından Haklı Sebeple Feshi ve Sonuçları · Kitaplar

Şeyda Dursun Karaahmetoğlu / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

40
Şura-yı Devlet · Kitaplar

Fethi Gedikli / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

41
Yeniden İnşa veya İmar Sebebiyle Tahliye ve Kentsel Dönüşümde Kiracının Durumu · Kitaplar

Ayça Ebru Celep / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

42
İş İlişkilerinde İmkânsızlık · Kitaplar

Ayşe Ledün Akdeniz / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

43
Contrat De Sous-Traitance Du Point De Vue Du Droit Turc Et Suisse · Kitaplar

Evrim Kerman / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

44
Üniter ve Federal Devletlerde Yerel Yönetimler: Latin Amerika Ülkeleri Üzerinden Bir İnceleme · Kitaplar

Ünal Yıldız / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

45
Anonim Şirketlerde Sınırlı Yetkili Temsilci Tayini ve Sorumluluk · Kitaplar

Ezgi Korkmaz / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

46
Sermaye Piyasalarında Yatırım Danışmanlığı · Kitaplar

Mehmet Arif Tuğ / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

47
Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuk Problemleri Sempozyumu Bildiri Özetleri · Kitaplar

Tuğçe Tuzcuoğlu, A Hulki Cihan / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

48
Bankacılık Kanunu'na Göre Zimmet Suçu · Kitaplar

Davut Gürses / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

49
İş Hukukunda Analık ve Ebeveyn İzinleri · Kitaplar

Aslı Çalışkan / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

50
İdari Yargılama Usulünde Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi · Kitaplar

Cihan Yaylak / On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2018

TEMİZLE
-