S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 32

1
Eşya Hukuku - İntifa Hakkının Terkini · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

İntifa hakkı • İntifa hakkının terkini

2
Eşya Hukuku - İyiniyetli ve Kötüniyetli Haksız Zilyedin İade Borcu · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

İyiniyetli Haksız Zilyedin İade Borcu • Kötüniyetli Haksız Zilyedin İade Borcu

3
Eşya Hukuku - Paylı Mülkiyet · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Paylı mülkiyet • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin şekli • Yasal Önalım hakkı • Muvazaa • Haksız yapı

4
Eşya Hukuku - Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi • Tescile zorlama davası • Kişisel hakkın şerh edilmesinin etkileri • Çekişmeli hakların şerhi • Geçici tescil şerhi

5
Eşya Hukuku - Üst Sınır İpoteği · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Üst sınır ipoteği • Alacak bakımından ipoteğin kapsamı • İnşaatçı ipoteği • Alım hakkı

6
Eşya Hukuku - Geçit İrtifakı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Geçit irtifakı • Geçit irtifakının terkini • İntifa hakkı ve bu hakkın kapsamı • Yapı alacaklısının ipotek hakkı • Yabancı para üzerinden taşınmaz rehni kurulması

7
Eşya Hukuku - Çift Tapu · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Nisan 2019

Taşınmaza sayfa açılması • Çift tapu • Devletin Sorumluluğu

8
Miras Hukuku - Mirasçılıktan Çıkarma · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Mirasçılıktan Çıkarma • Cezai Çıkarma

9
Miras Hukuku - Butlan Sebeplerinin Varlığının Mirasçılığa Etkisi · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Yasal Mirasçılık • Butlan Sebeplerinin Varlığının Mirasçılığa Etkisi • Boşanmanın Mirasçılığa Etkisi

10
Miras Hukuku - Saklı Pay Mirasçılığı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Saklı Paylı Mirasçılık • Tasarruf Serbestisi • Tenkis Davasını Kimler, Ne Zaman Açabilir? • Yargıtay Kararı Çözümü

11
Miras Hukuku - Birlikte Ölüm Karinesi · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Yasal mirasçılık • Yasal miras payları • Birlikte ölüm karinesi • Evlatlık ile evlat edinen arasındaki mirasçılık ilişkisi • Evlatlık ile biyolojik hısımları arasındaki mirasçılık ilişkisi

12
Miras Hukuku - Yedek Mirasçılık · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Yedek mirasçılık • Art mirasçılık • Ceninin mirasçılığı

13
Miras Hukuku - Mirasçı Atama · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Yasal mirasçılık • Yasal miras payları • Mirasçı Atama • Atanmış mirasçı ile yasal mirasçının hukuki statüsünün benzer ve farklı yanları

14
Miras Hukuku - Art Mirasçılık · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Art mirasçılık • Art mirasçının beklenen hakkını korumak üzere alınacak önlemler

15
Miras Hukuku - Zümrede Öncelik · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Yasal mirasçılık • Zümrede öncelik • Kök başının önceliği • Evlatığın mirasçılığı

16
Miras Hukuku - Boşanma Davasının Mirasçılığa Etkisi · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Yasal mirasçılık • Yasal miras payları • Ayrılık kararının mirasçılığa etkisi • Boşanma davasının mirasçılığa etkisi

17
Eşya Hukuku - Emin Sıfatıyla Zilyetlik · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Mart 2019

Emin sıfatıyla zilyetlik • MK m.988-989 bakımından iyiniyetin işlevi

18
Miras Hukuku - Miras Hakkı · Pratik Çalışmalar

Gözde Kasap Hatipoğlu / Lexpera, Ekim 2018

Mirasçılık Ehliyeti • Miras Bırakma Ehliyeti • Hakkında Gaiplik Kararı Verilen Kişinin Mirası • Tüzel Kişiler Miras Bırakabilir Mi? • Mirasbırakan Kimdir ?

19
Borçlar Hukuku - Borçlu Temerrüdü, Ceza Koşulu · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Haziran 2018

Borçlu Temerrüdü • Ceza Koşulu • Alacağın Devri • Takas

20
Borçlar Hukuku - Borçların Sona Ermesi, Zamanaşımı · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Borçların Sona Ermesi • Zamanaşımı

21
Borçlar Hukuku - Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verme · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Mayıs 2018

Haksız Fiil • Ahlaka Aykırı Fiille Kasten Zarar Verme • Bedensel Zarar

22
İcra ve İflas Hukuku - Genel Haciz Yoluyla Takip ve Kampiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

İtirazın İptali Davası • İtiraz • Şikayet • İcra İnkar Tazminatı • İhalenin Feshi Talebi

23
İcra ve İflas Hukuku - Menfi Tespit · Pratik Çalışmalar

Ferhat Büyükay / Lexpera, Ocak 2018

Haciz • Hacizde İstihkak

24
Borçlar Hukuku - İmkansızlık - Aşırı İfa Güçlüğü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ocak 2018

İfa İmkansızlığı • Eserin yok olması • Giderim borcu

25
Eşya Hukuku - Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı - Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı · Pratik Çalışmalar

Gülşah Sinem Aydın, Gülşah Vardar Hamamcıoğlu / Lexpera, Ekim 2017

Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanmanın Şartları - Hükmü • Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanmanın Şartları - Hükmü • Tapu Kütüğünden Malikin Belirli Olmaması • Gaibin Taşınmazının Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanılması • Ölüm Halinde Mirasbırakanın Taşınmazının Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı ile Kazanılıp Kazanılamayacağı Sorunu • Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası • Tescil Davası

26
Borçlar Hukuku - Şekil, Şekle Aykırılık, Hakkın Kötüye Kullanılması, Tahvil, Muvazaa · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ekim 2017

27
Eşya Hukuku - Zilyetlik Kavramı - Zilyetliğin Türleri - Zilyetliğin Kazanılması · Pratik Çalışmalar

Gülşah Sinem Aydın, Gülşah Vardar Hamamcıoğlu / Lexpera, Ekim 2017

Zilyetliğin Tanımı • Aslî - Fer’î Zilyetlik • Dolaylı - Dolaysız Zilyetlik • Tek Başına -Birlikte Zilyetlik • Müşterek - İştirak Halinde Zilyetlik • Zilyet Yardımcılığı • Zilyetliğin Aslen - Devren Kazanılması

28
Eşlerin Çocuk Sahibi Olma Konusunda Uyuşmazlığa Düşmesi · Makaleler

İkizler Metin / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2017, Sayı 132

External Source Icon
29
Ana ile Evlilik Dışında Doğan Çocuk Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi · Makaleler

Turan Başara Gamze / Türkiye Barolar Birliği, Temmuz 2017, Sayı 131

External Source Icon
30
Üst Hakkı İradı ve Bu İradın Ödenmesine İlişkin Alacağın Güvencesi Olarak Kanunî İpotek Hakkı · Makaleler

Özbilen Arif Barış / Türkiye Barolar Birliği, Eylül 2016, Sayı 126

External Source Icon
31
Mahkemelerce Faturaya Dayalı Olarak İhtiyati Haciz Kararı Verilebilir Mi? (İik. M. 257) · Makaleler

Uyar Talih / Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2016, Sayı 122

External Source Icon
TEMİZLE
-