S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 11.552

51
İş Yargısında 'Arabuluculuk' · Makaleler

Resul Kurt / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

52
Avrupa Birliği Adalet Divanının Kararları Işığında Havayolu Yolcu Hakları ile İlgili 261/2004 Sayılı Tüzük · Makaleler

İlke Göçmen / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

53
Meslek Kuruluşlarının Adlarındaki 'Türk' ve 'Türkiye' Sözcükleri · Makaleler

Türk / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

54
2014/12321 Başvuru Numaralı Faik Tari ve Sultan Tari Başvurusuna İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Fahiş Hatalı Kararının Eleştirisi · Makaleler

Prof. Dr. Saba Özmen / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

55
Tasarrufun İptali Davalarında 'Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi' Konusunda Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar · Makaleler

Talih Uyar / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

56
Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzinleri Hakkında Kanuni Düzenlemeler · Makaleler

Berkiye Gizem Ergin / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

57
Vergi Hukukunda Arama ve Arama Sürecindeki İşlemlerde Kamu Yararı Kavramı · Makaleler

Aslı Ayşe Yücesoy / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

58
AİHM Kararları Işığında Kamu Görevlilerinin Grev Hakkı · Makaleler

Cem Ümit Beyoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart 2018, Sayı 135

59
2018 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Mart Ayı Sektör Raporu · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mart 2018

60
2018 Yılı Mart Ayı Elektrik Piyasası Raporu · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mart 2018

61
Petrol Piyasası Sektör Raporu Mart 2018 · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mart 2018

62
Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Mart 2018 · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Mart 2018

63
Ceza Koşulu ve Özellikle Zarar ve Tazminatla İlişkisi · Kitaplar

Yasemin Arslanyürek Kabaklıoğlu / On İki Levha Yayıncılık, Mart 2018

Ceza Koşul • Zarar>Tazminat

64
Borçlar Hukuku - Haksız Fiil · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Haksız Fiil • Hukuka Aykırılık Unsuru • Hukuka Aykırılık Bağı • Normun Koruma Amacı Teorisi • Yansıma Zarar • Salt Ekonomik Zarar

65
66
Borçlar Hukuku - Borçlu Temerrüdü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Öncelenmiş Borca Aykırılık • İfa Güçsüzlüğü • Temsil • Yetkisiz Temsil • Yabancı Para Borçları

67
Borçlar Hukuku - Hata · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Şubat 2018

Tazminatın Kapsamı • Olumlu Zarar • Olumsuz Zarar • İfa Yeri • İfa Zamanı • Alacaklı Temerrüdü • Borçlu Temerrüdü • Sözleşmeden Dönme

68
Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu Şubat 2018 · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şubat 2018

69
Petrol Piyasası Sektör Raporu Şubat 2018 · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şubat 2018

70
2018 Yılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Şubat Ayı Sektör Raporu · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şubat 2018

71
2018 Yılı Şubat Ayı Elektrik Piyasası Raporu · Raporlar

EPDK / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Şubat 2018

72
Medeni Usul Hukuku - Genel Pratik Çalışma 2 · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

Davadan Feragat • Belirsiz Tespit Davası • Eda Davası • Islah • Zamanaşımı Defi • İstinaf Kanun Yolu • Borcun Nakli

73
Medeni Usul Hukuku - Genel Pratik Çalışma · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

Görevli Mahkeme • Yetkili Mahkeme • Hakimin Reddi Talebi • Feri Müdahale • Dosyanın İşlemden Kaldırılması • Oy Danışmanı

74
İcra ve İflas Hukuku - Yetki, Şikayet · Pratik Çalışmalar

Ferhat Büyükay / Lexpera, Ocak 2018

Yetki • Şikayet • Takip Talebi • İtiraz • İtirazın İptali ve Kaldırılması

75
İcra ve İflas Hukuku - Genel Haciz Yoluyla Takip ve Kampiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip · Pratik Çalışmalar

Bünyamin Kartal / Lexpera, Ocak 2018

İtirazın İptali Davası • İtiraz • Şikayet • İcra İnkar Tazminatı • İhalenin Feshi Talebi

76
İcra ve İflas Hukuku - Menfi Tespit · Pratik Çalışmalar

Ferhat Büyükay / Lexpera, Ocak 2018

Haciz • Hacizde İstihkak

77
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Yayımlandı · Bilgi Notları

Hamdi İlkay Girgin / ProCompliance, Ocak 2018

79
Kişisel Veri Güvenliği Rehberi · Raporlar

KVKK / Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ocak 2018

80
Borçlar Hukuku - İmkansızlık - Aşırı İfa Güçlüğü · Pratik Çalışmalar

Gökçe Kurtulan / Lexpera, Ocak 2018

İfa İmkansızlığı • Eserin yok olması • Giderim borcu

82
İdari Yargılama Hukukunda Davalı Yanında Müdahilin Tek Başına Kanun Yollarına Başvuruda Bulunma Hakkı · Makaleler

Tacettin Şimşek / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

83
Vergi Affından Yararlanan Mükellef İçin Mütalaa Geri Alınabilir Mi? · Makaleler

Ercan Sarıcaoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

84
Kurgudan Gerçekliğe Uzanan Bir Tartışma Alanı: Susma Hakkının İdare Hukukunda Yeri Var Mıdır? · Makaleler

Mutlu Kağıtçıoğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

85
Türk Medeni Kanunu’Nda Evlilik Birliği İçerisinde Kadının Ekonomik Ve Sosyal Hakları · Makaleler

Vehbi Umut Erkan / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

86
Belediye Şirketlerinin Hukuki Statüsü · Makaleler

Fatma Didem Sevgili Gençay / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

87
Ucp 600 Açısından Bankaların Belgelerle Bağlı Olması Kuralı · Makaleler

Nuşen Pelin Dalgıç Atabaş / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

88
Hukuk Usulüne Dair La Haye Sözleşmesi Kapsamında Yabancı Tüzel Kişilerin Teminat Yükümlülüğünden Muafiyeti · Makaleler

Emre Esen / İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2018, Cilt 9, Sayı 1

89
Sınaî Mülkiyet Kanunu Açısından Geleneksel Ürün Adları · Makaleler

Burçak Yıldız / İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2018, Cilt 9, Sayı 1

90
Kuzey Kıbrıs’Taki İcra Uygulamalarının Hukukun Üstünlüğü Ve Hak Arama Özgürlüğü Işığında Değerlendirilmesi · Makaleler

Özde Dereboylular / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

91
İnşaat Sigortası Teminatının Kapsamı · Makaleler

Fevzi Topsoy / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

92
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu · Makaleler

Abdülbaki Giyik / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

93
Türk İş Hukuku’Nda Kadın Çalışanları Koruyucu Düzenlemeler · Makaleler

Özgür Oğuz / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

94
Yasal Belirsizlik: Embriyonik Kök Hücre Çalışmaları · Makaleler

İpek Sevda Söğüt / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

95
Askeri Üst Uçuşlar İle Sahil Güvenlik Gemilerinin Faliyetlerinin Gayri Askeri Statüdeki Ege Adaları Bakımından Değerlendirilmesi · Makaleler

Ali İbrahim Akkutay / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

96
İstinaf Kanun Yolunda Kamu Düzeni Kavramı · Makaleler

Sezin Aktepe Artık / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

97
Türk Miras Hukukunda Denkleştirme · Makaleler

Bedia Güleş / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

98
İstinaf İncelemesi Sonucunda Verilebilecek Kararlar · Makaleler

Melis Taşpolat Tuğsavuk / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

99
Uluslararası Hukuk Açısından Fırat Kalkanı Harekâtının Meşruluğu Sorunu · Makaleler

Süleyman Sırrı Terzioğlu / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

100
Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Temelinde Avrupa Birliği Hukukunda Şirketlerin Yerleşme Özgürlüğü · Makaleler

Bengül Kavlak / Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak 2018, Sayı 134

TEMİZLE


-

©2018 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.