S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 6.338

1
14. HD., E. 2015/8694 K. 2017/1616 T. 2.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • müdahalenin men'i • muvazaa iddiası • önalım hakkı • satış bedeli • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi

4
20. HD., E. 2015/7517 K. 2017/3209 T. 13.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • tapu sicili

5
20. HD., E. 2015/5376 K. 2017/3200 T. 13.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • ortaklık payı • tapu iptali • tapu sicili • teferruat

6
20. HD., E. 2015/13027 K. 2017/2923 T. 6.4.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • taleple bağlılık ilkesi • tapu sicili

7
20. HD., E. 2016/8533 K. 2017/2918 T. 6.4.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • tapu sicili

10
15. HD., E. 2016/4125 K. 2017/511 T. 9.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davaya fer'i müdahil olma

11
17. HD., E. 2014/23790 K. 2017/743 T. 30.1.2017 · Yargıtay

davadan feragat • muvazaa iddiası • yargılama giderleri • yeniden yargılama

12
20. HD., E. 2015/10822 K. 2017/544 T. 27.1.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • kadastro tesbitine itiraz

13
8. HD., E. 2017/250 K. 2017/715 T. 26.1.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • vakıf senedi

14
8. HD., E. 2017/945 K. 2017/771 T. 26.1.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • hukuki dinlenilme hakkı • ihtiyati haciz • kesin süre • savunma hakkı • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • vakıf senedi

15
8. HD., E. 2017/190 K. 2017/769 T. 26.1.2017 · Yargıtay

düzenleme şeklinde noter senedi • maddi hata • vakıf senedi

18
1. HD., E. 2016/12332 K. 2017/369 T. 23.1.2017 · Yargıtay

harici yazılı satış sözleşmesi

21
20. HD., E. 2015/15502 K. 2017/258 T. 19.1.2017 · Yargıtay

belirsiz alacak ve tespit davası • bilirkişi kurulu • eksik inceleme • kısmi dava • tapu iptali • tapu sicili • taraf sıfatı

26
15. HD., E. 2017/1 K. 2017/74 T. 9.1.2017 · Yargıtay

adli yardım talebi • eser sözleşmesi

27
15. HD., E. 2015/4465 K. 2017/63 T. 9.1.2017 · Yargıtay

eser sözleşmesi • haksız fesih • maddi zarar • teminatın iadesi

29
17. HD., E. 2014/14308 K. 2016/11986 T. 27.12.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • manevi tazminat • tazminat davası

30
3. HD., E. 2016/14756 K. 2016/16215 T. 26.12.2016 · Yargıtay

davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • dosyanın işlemden kaldırılması • fatura • perakende satış • ticari işletme

31
9. HD., E. 2016/36005 K. 2016/22111 T. 13.12.2016 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • iş sözleşmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • yeniden yargılama

32
17. HD., E. 2014/17943 K. 2016/11498 T. 13.12.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • destekten yoksun kalma • hak ve nasafet ilkesi • manevi tazminat • tazminat davası

33
17. HD., E. 2014/20711 K. 2016/11510 T. 13.12.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • hukuki yarar yokluğu

34
17. HD., E. 2014/10715 K. 2016/11397 T. 12.12.2016 · Yargıtay

cevap dilekçesi • poliçe • tazminat davası

35
17. HD., E. 2016/7041 K. 2016/11438 T. 12.12.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • hasar bedeli • kasko sigorta poliçesi • tazminat davası

36
17. HD., E. 2016/7526 K. 2016/11329 T. 8.12.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • dava dilekçesinin tebliği • davanın ıslahı • davanın kabulü • mes’uliyet sigortası • poliçe • tazminat davası • yargılama giderleri

37
17. HD., E. 2014/13723 K. 2016/11311 T. 8.12.2016 · Yargıtay

fatura • maddi tazminat davası • manevi tazminat

38
17. HD., E. 2014/14125 K. 2016/11184 T. 6.12.2016 · Yargıtay

bilirkişi raporu • destekten yoksun kalma • hak ve nasafet ilkesi • manevi tazminat • tazminat davası

39
17. HD., E. 2014/11067 K. 2016/11150 T. 5.12.2016 · Yargıtay

ağır kusur • bilirkişi raporu • davanın kabulü • destekten yoksun kalma • fatura • hak ve nasafet ilkesi • kısmi kabul • maddi zarar • örf ve âdet • poliçe • tazminat davası

40
17. HD., E. 2014/13751 K. 2016/11075 T. 1.12.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • manevi tazminat • tazminat davası

41
20. HD., E. 2015/10231 K. 2016/11561 T. 1.12.2016 · Yargıtay

tapu iptali • tapu sicili

42
20. HD., E. 2015/6619 K. 2016/11583 T. 1.12.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi • tapu iptali • tapu sicili

43
5. HD., E. 2016/9801 K. 2016/16758 T. 29.11.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • kamulaştırma bedelinin tespiti • maktu vekalet ücreti • yargılama giderleri • yeniden yargılama

44
12. HD., E. 2016/16641 K. 2016/24423 T. 28.11.2016 · Yargıtay

eksik inceleme • kambiyo senetleri

45
14. HD., E. 2015/5711 K. 2016/9749 T. 24.11.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • mirasçılık belgesi • paylı mülkiyet • satış bedeli • taraf sıfatı • yargılama giderleri • yeniden yargılama

48
12. HD., E. 2016/4737 K. 2016/23626 T. 15.11.2016 · Yargıtay

anonim şirket • ihtiyati haciz • kambiyo senetleri

49
18. HD., E. 2015/21142 K. 2016/12227 T. 15.11.2016 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • kamulaştırma bedelinin tespiti • ortaklık payı

50
15. HD., E. 2015/5689 K. 2016/4687 T. 14.11.2016 · Yargıtay

eser sözleşmesi • maddi zarar

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: