S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 108.360

2
2. HD., E. 2018/3127 K. 2018/15305 T. 25.12.2018 · Yargıtay

yabancı mahkeme kararının tanınması • iptal davası • eşitlik ilkesi • usuli kazanılmış hak • kesin delil • bekletici mesele • tenfiz kararı • davanın kabulü

3
HGK., E. 2015/1106 K. 2017/929 T. 10.5.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • direnme kararı • fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • iş sözleşmesi • ön sorun • taraf sıfatı

4
17. HD., E. 2017/1047 K. 2017/3289 T. 27.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

5
17. HD., E. 2017/1375 K. 2017/3290 T. 27.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • hakem kurulu kararı • hakemlerin seçimi • iptal davası • tahkim yargılaması • tahkim yeri

6
9. HD., E. 2017/3239 K. 2017/5003 T. 27.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • belirsiz süreli iş sözleşmesi • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • muvazaa iddiası • zamanaşımı başlangıcı

7
10. HD., E. 2016/8355 K. 2017/2186 T. 16.3.2017 · Yargıtay

davadan feragat • davanın kabulü • ödeme emrinin iptali • tasarruf ilkesi

8
12. HD., E. 2016/12036 K. 2017/3700 T. 13.3.2017 · Yargıtay

aval veren • bono • kambiyo senetleri • keşideci • teminat senedi

9
11. HD., E. 2017/208 K. 2017/1340 T. 7.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • manevi tazminat • taleple bağlılık ilkesi

11
8. HD., E. 2015/10165 K. 2017/2753 T. 2.3.2017 · Yargıtay

cevap dilekçesi • gizli bağış • mal rejimi • örf ve âdet • tapu iptali

12
8. HD., E. 2017/9569 K. 2017/2754 T. 2.3.2017 · Yargıtay

direnme kararı • gizli bağış • ikrar • mal rejimi

13
14. HD., E. 2015/8694 K. 2017/1616 T. 2.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevli ve yetkili mahkeme • görevsizlik kararı • müdahalenin men'i • muvazaa iddiası • önalım hakkı • satış bedeli • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi

14
3. HD., E. 2016/20433 K. 2017/2370 T. 2.3.2017 · Yargıtay

ağır kusur • belgenin sahteliğinin iddiası • hile • maddi tazminat davası • özen yükümlülüğü • satış bedeli • uygun illiyet bağı

15
17. HD., E. 2015/1653 K. 2017/2110 T. 28.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • menfi tespit • tespit davası • yargılama giderleri

16
8. HD., E. 2017/8459 K. 2017/2735 T. 28.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bütünleyici parça • davanın kabulü • kamulaştırma • yeniden yargılama

17
1. HD., E. 2015/10104 K. 2017/949 T. 28.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • maddi zarar • paylı mülkiyet

18
8. HD., E. 2017/8458 K. 2017/2734 T. 28.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bütünleyici parça • davanın kabulü • yeniden yargılama

19
11. HD., E. 2015/14870 K. 2017/1141 T. 28.2.2017 · Yargıtay

acentelik sözleşmesi • haklı neden • haksız fesih • iadeli taahhütlü mektup • portföy tazminatı

20
23. HD., E. 2015/8065 K. 2017/555 T. 23.2.2017 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı

21
8. HD., E. 2016/8217 K. 2017/2419 T. 23.2.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi incelemesi • eksik inceleme • kesin süre • ön inceleme • yargılama giderleri

22
9. HD., E. 2015/7886 K. 2017/2374 T. 21.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • el yazısı • fazla çalışma ücreti • haklı neden • taleple bağlılık ilkesi • yeniden yargılama

23
3. HD., E. 2016/13540 K. 2017/1715 T. 21.2.2017 · Yargıtay

alacağın temliki • dava ehliyeti • dava konusunun devri • davacı sıfatı • ikrar • ilk itirazlar • kamulaştırma • şekil serbestisi • taraf sıfatı • tazminat davası • usul ekonomisi ilkesi • zapta karşı tekeffül

24
8. HD., E. 2017/8445 K. 2017/2144 T. 20.2.2017 · Yargıtay

bütünleyici parça • dava şartlarının bulunmaması • hukuki yarar yokluğu • kamulaştırma • tespit davası

25
8. HD., E. 2017/8447 K. 2017/2146 T. 20.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bütünleyici parça • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • eksik araştırma ve inceleme • kamulaştırma • tespit davası

26
13. HD., E. 2015/14986 K. 2017/1929 T. 16.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • müteselsil sorumluluk • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tazminat davası • toplu iş sözleşmesi

27
13. HD., E. 2015/14810 K. 2017/1926 T. 16.2.2017 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • toplu iş sözleşmesi

28
12. HD., E. 2016/32338 K. 2017/1878 T. 14.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bono • ikrar • imza inkarı • imza itirazı • istinabe • kambiyo senetleri • sahtelik incelemesi • tarafların eşitliği

29
11. HD., E. 2015/15181 K. 2017/717 T. 9.2.2017 · Yargıtay

aracı kurum • bilirkişi raporu • hisse senedi • karşı dava

30
HGK., E. 2015/159 K. 2017/214 T. 8.2.2017 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davanın kabulü • davanın takipsiz bırakılması • delillerin değerlendirilmesi • disiplin para cezası • eksik inceleme • ihtiyati tedbir kararı • ihtiyati tedbir talebi • ilk itirazlar • kesin aciz belgesi • maddi tazminat davası • maddi zarar • muvazaa iddiası • ön inceleme • tedbir kararının kaldırılması • tedbir şerhi • tedbirin kaldırılması

31
3. HD., E. 2015/15300 K. 2017/802 T. 6.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • hile • iptal davası • mutlak butlan • sebepsiz zenginleşme

32
12. HD., E. 2016/8864 K. 2017/594 T. 18.1.2017 · Yargıtay

bonoda düzenlenme yeri • kambiyo senetleri • keşideci • ödeme yeri • ticari iş • yetki itirazı • yetki sözleşmesi • yetkili mahkeme

33
1. HD., E. 2016/8053 K. 2017/179 T. 12.1.2017 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • yargılama giderleri

34
22. HD., E. 2016/30210 K. 2016/29459 T. 28.12.2016 · Yargıtay

belirsiz alacak ve tespit davası • bilirkişi incelemesi • davaların yığılması • hukuki yarar yokluğu • ikrar • kesin süre • kısmi dava • kısmi eda davası • muvazaa iddiası • objektif dava birleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

36
23. HD., E. 2015/2630 K. 2016/472 T. 28.1.2016 · Yargıtay

bağlı ortaklık • dava şartlarının bulunmaması • esnaf işletmesi • inhisar hakkı • kamu iktisadi teşebbüsünün tacir sıfatı • ticaret siciline tescil • ticari işletme

46
HGK., E. 2017/1583 K. 2018/1051 T. 9.5.2018 · Yargıtay

ağır kusur • direnme kararı

47
HGK., E. 2018/359 K. 2018/1053 T. 9.5.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • el yazısı • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • direnme kararı • ön sorun • velayetin kaldırılması

48
HGK., E. 2015/2278 K. 2018/785 T. 18.4.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • dava zamanaşımı • kısmi eda davası • belirsiz alacak ve tespit davası • dava şartlarının bulunmaması • davaların yığılması • davanın kabulü • direnme kararı • örf ve âdet • hukuki yarar yokluğu • kesin süre • kısmi dava • objektif dava birleşmesi • ön sorun • hakkaniyet indirimi • hukuki koruma • toplu iş sözleşmesi • iş kazası • yargılama giderleri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

49
3. HD., E. 2017/12251 K. 2018/2701 T. 20.3.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme • menfi tespit • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • fatura • hukuki dinlenilme hakkı • karşı dava • takas hakkı • takas ve mahsup talebi • tespit davası • usulsüz tebligat • bütünleyici parça

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: