S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 74.019

4
12. HD., E. 2017/437 K. 2017/4106 T. 20.3.2017 · Yargıtay

cari hesap • ipotek hakkı • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • üst sınır ipoteği

5
12. HD., E. 2016/12036 K. 2017/3700 T. 13.3.2017 · Yargıtay

aval veren • bono • kambiyo senetleri • keşideci • teminat senedi

6
8. HD., E. 2017/9679 K. 2017/3733 T. 16.3.2017 · Yargıtay

davadan feragat • davanın kabulü • maddi hata • usuli kazanılmış hak

7
3. HD., E. 2017/2766 K. 2017/2464 T. 6.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ilk itirazlar • kira bedeli • kötüniyet tazminatı • ön inceleme • tespit davası

8
8. HD., E. 2016/8217 K. 2017/2419 T. 23.2.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi incelemesi • eksik inceleme • kesin süre • ön inceleme • yargılama giderleri

9
12. HD., E. 2016/9085 K. 2017/2110 T. 16.2.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • kapıcılık hizmeti

10
14. HD., E. 2015/7825 K. 2017/982 T. 14.2.2017 · Yargıtay

cebri icra • cevap dilekçesi • davadan feragat • davanın kabulü • feragatin geçerliliği • kambiyo senetleri • yetki belgesi

11
12. HD., E. 2016/32338 K. 2017/1878 T. 14.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bono • ikrar • imza inkarı • imza itirazı • istinabe • kambiyo senetleri • sahtelik incelemesi • tarafların eşitliği

12
12. HD., E. 2016/8364 K. 2017/1713 T. 9.2.2017 · Yargıtay

açık artırma usulü • bono • kambiyo senetleri • müşterek mülkiyet • paylı mülkiyet

13
HGK., E. 2015/159 K. 2017/214 T. 8.2.2017 · Yargıtay

cevap dilekçesi • davanın kabulü • davanın takipsiz bırakılması • delillerin değerlendirilmesi • disiplin para cezası • eksik inceleme • ihtiyati tedbir kararı • ihtiyati tedbir talebi • ilk itirazlar • kesin aciz belgesi • maddi tazminat davası • maddi zarar • muvazaa iddiası • ön inceleme • tedbir kararının kaldırılması • tedbir şerhi • tedbirin kaldırılması

14
12. HD., E. 2016/9172 K. 2017/1094 T. 26.1.2017 · Yargıtay

borçlunun temerrüdü • icranın geri bırakılması • ikrar • tüketici kredisi

15
16
12. HD., E. 2016/9074 K. 2017/1029 T. 25.1.2017 · Yargıtay

bono • cebri icra • kambiyo senetleri

17
12. HD., E. 2016/9179 K. 2017/791 T. 25.1.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bono • düzenlenme tarihi • eksik inceleme • kambiyo senetleri • poliçe • senet üzerinde yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi • senet üzerinde yapılan tahrifat

18
12. HD., E. 2016/8864 K. 2017/594 T. 18.1.2017 · Yargıtay

bonoda düzenlenme yeri • kambiyo senetleri • keşideci • ödeme yeri • ticari iş • yetki itirazı • yetki sözleşmesi • yetkili mahkeme

25
12. HD., E. 2016/31001 K. 2018/3566 T. 25.4.2018 · Yargıtay

elektronik ortam • davanın açılmamış sayılması • kambiyo senetleri • dosyanın işlemden kaldırılması • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • tarafların duruşmaya gelmemesi • adil yargılanma hakkı

28
12. HD., E. 2016/20027 K. 2017/11660 T. 28.9.2017 · Yargıtay

bono • emeklilik şirketleri • kambiyo senetleri • iflas masası

29
HGK., E. 2015/327 K. 2017/1070 T. 7.6.2017 · Yargıtay

borcun muaccel olması • davadan feragat • davanın kabulü • direnme kararı • dürüstlük kuralı • muacceliyet anı • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • tespit davası • yaşlılık aylığı • zamanaşımı süresinin başlangıcı

30
19. CD., E. 2017/3271 K. 2017/5188 T. 1.6.2017 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

31
HGK., E. 2017/80 K. 2017/889 T. 3.5.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • direnme kararı • kısmi ödeme • kötüniyet tazminatı • kredi sözleşmesi • menfi tespit • müşterek borçlu ve müteselsil kefil

33
12. HD., E. 2016/14056 K. 2017/5941 T. 18.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • ciranta • ikrar • imza inkarı • imza itirazı • istinabe • kambiyo senetleri • sahtelik incelemesi • tarafların eşitliği

34
12. HD., E. 2016/14316 K. 2017/5704 T. 6.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bono • davanın kabulü • kambiyo senetleri • senet üzerinde yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi

36
12. HD., E. 2017/1873 K. 2017/5649 T. 6.4.2017 · Yargıtay

aleyhe bozma ilkesi • ihalenin feshi talebi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

37
HGK., E. 2017/1141 K. 2017/641 T. 5.4.2017 · Yargıtay

ikrar • delillerin toplanması • ispat yükü • bilirkişi incelemesi • zıya • yargılama giderleri • dava şartlarının bulunmaması • kesin süre • bilirkişi raporu • adli yardım talebi • delil ikamesi için avans • direnme kararı

38
8. HD., E. 2017/10345 K. 2017/4671 T. 30.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • maddi hata • usuli kazanılmış hak

39
8. HD., E. 2017/10346 K. 2017/4676 T. 30.3.2017 · Yargıtay

maddi hata • usuli kazanılmış hak

40
8. HD., E. 2017/1677 K. 2017/4525 T. 28.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • faiz şartı • tahliye talebi

41
8. HD., E. 2017/1618 K. 2017/4520 T. 28.3.2017 · Yargıtay

borçlunun temerrüdü • kira bedeli • kiracının borçları • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tahliye talebi

42
8. HD., E. 2017/1612 K. 2017/4523 T. 28.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • kira bedeli • tahliye talebi

43
12. HD., E. 2016/12187 K. 2017/4701 T. 28.3.2017 · Yargıtay

bono • ciro • kambiyo senetleri • keşideci • mahkeme dışı ikrar

44
10. HD., E. 2017/271 K. 2017/2678 T. 28.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü

45
15. HD., E. 2017/343 K. 2017/1392 T. 28.3.2017 · Yargıtay

bono • davadan feragat • davanın geri alınması • eser sözleşmesi • feragatın iptali • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

46
8. HD., E. 2017/1675 K. 2017/4524 T. 28.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • kira bedeli • tahliye talebi

47
12. HD., E. 2016/13072 K. 2017/4582 T. 27.3.2017 · Yargıtay

ihtiyati haciz • kapıcılık hizmeti • muhatabın adreste bulunmaması

48
8. HD., E. 2016/7738 K. 2017/4281 T. 23.3.2017 · Yargıtay

kamulaştırmasız el konulan taşınmaz

49
8. HD., E. 2015/3779 K. 2017/4153 T. 23.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: