S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 48.670

2
9. HD., E. 2016/9858 K. 2017/6449 T. 13.4.2017 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • davanın kabulü • feshin geçersizliği

3
9. HD., E. 2016/9695 K. 2017/6343 T. 11.4.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • feshin geçersizliği ve işe iade talebi • haklı neden • iş sözleşmesi

4
22. HD., E. 2017/30670 K. 2017/7334 T. 3.4.2017 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • davanın kabulü • haklı neden • iş sözleşmesi • yargılama giderleri

5
22. HD., E. 2017/29449 K. 2017/7543 T. 3.4.2017 · Yargıtay

feshin geçersizliği ve işe iade talebi • iş sözleşmesi

6
9. HD., E. 2017/14905 K. 2017/5208 T. 28.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • feshin geçersizliği ve işe iade talebi • iş sözleşmesi

7
9. HD., E. 2016/5500 K. 2017/4915 T. 27.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • feshin geçersizliği • toplu iş sözleşmesi • yargılama giderleri

8
9. HD., E. 2017/3239 K. 2017/5003 T. 27.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • belirsiz süreli iş sözleşmesi • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • muvazaa iddiası • zamanaşımı başlangıcı

9
10. HD., E. 2016/13408 K. 2017/2455 T. 23.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • kapıcılık hizmeti • menfi tespit • muvazaa iddiası • ödeme emrinin iptali

10
10. HD., E. 2016/13476 K. 2017/2467 T. 23.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • muvazaa iddiası

11
9. HD., E. 2016/8113 K. 2017/4488 T. 21.3.2017 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • feshin geçersizliği ve işe iade talebi • haklı neden • iade davası • özen yükümü • psikolojik taciz

12
9. HD., E. 2016/8071 K. 2017/4302 T. 20.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • feshin geçersizliği • haklı neden • haklı sebeple fesih • iş sözleşmesi • ispat yükü

13
9. HD., E. 2016/8068 K. 2017/4299 T. 20.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • el yazısı • feshin geçersizliği • iade davası • iş sözleşmesi • karşı dava

14
9. HD., E. 2016/6679 K. 2017/4009 T. 14.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • feshin geçersizliği ve işe iade talebi • haklı neden • iş sözleşmesi

15
9. HD., E. 2016/32508 K. 2017/3711 T. 13.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • deneme süresi • feshin geçersizliği • iş sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

16
9. HD., E. 2016/5586 K. 2017/3715 T. 13.3.2017 · Yargıtay

feshin geçersizliği ve işe iade talebi

17
9. HD., E. 2016/6664 K. 2017/3766 T. 13.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • feshin geçersizliği • haklı neden • iş sözleşmesi • riziko

18
10. HD., E. 2017/799 K. 2017/1931 T. 9.3.2017 · Yargıtay

eksik inceleme

19
9. HD., E. 2015/8238 K. 2017/2429 T. 23.2.2017 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • haklı sebeple fesih • iş sözleşmesi

20
9. HD., E. 2015/7833 K. 2017/2447 T. 23.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • dürüstlük kuralı • hile • muvazaa iddiası • muvazaalı işlem • tespit davası • toplu iş sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

21
10. HD., E. 2016/14332 K. 2017/1416 T. 23.2.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • iş kazası • kapıcılık hizmeti • lokavt • muvazaa iddiası • zorunlu sigorta

22
13. HD., E. 2015/14986 K. 2017/1929 T. 16.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • müteselsil sorumluluk • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tazminat davası • toplu iş sözleşmesi

23
13. HD., E. 2015/14810 K. 2017/1926 T. 16.2.2017 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • toplu iş sözleşmesi

24
9. HD., E. 2016/2804 K. 2017/995 T. 26.1.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • iade davası • feshin geçersizliği • el yazısı

25
9. HD., E. 2017/68 K. 2017/958 T. 26.1.2017 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • haklı neden • hukuki dinlenilme hakkı • iade davası • iş sözleşmesi • ispat hakkı • tahkikatın sona ermesi • uygulanacak hukuk

26
9. HD., E. 2015/8446 K. 2017/723 T. 24.1.2017 · Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirli süreli sözleşme • belirsiz süreli sözleşme • bilirkişi raporu • davanın kabulü • faizin başlangıç tarihi • haksız fesih • hizmet sözleşmesinin sona ermesi • kazanç kaybı

27
9. HD., E. 2015/8464 K. 2017/732 T. 24.1.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • haklı neden • haklı sebeple fesih • iş sözleşmesi

28
21. HD., E. 2015/21005 K. 2017/340 T. 23.1.2017 · Yargıtay

ağır kusur • iş kazalarına karşı gerekli önlemleri alma yükümlülüğü • iş kazası • işçinin ölümü • işçinin yaşam sağlık ve bedensel bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alma • işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması • manevi zarar • mücbir sebep • sözleşme serbestisi • tehlikeli madde • uygun illiyet bağı

29
9. HD., E. 2016/13392 K. 2017/544 T. 23.1.2017 · Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • davanın kabulü • deneme süresi • feshin geçersizliği ve işe iade talebi

31
22. HD., E. 2016/33065 K. 2017/233 T. 17.1.2017 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
22. HD., E. 2016/33014 K. 2017/308 T. 17.1.2017 · Yargıtay

feshin geçersizliği ve işe iade talebi • iş sözleşmesi

33
10. HD., E. 2016/6327 K. 2016/15727 T. 29.12.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • lokavt • tedavi masrafları • zorunlu sigorta

34
7. HD., E. 2016/24145 K. 2016/18767 T. 9.11.2016 · Yargıtay

feshin geçersizliği ve işe iade talebi • toplu iş sözleşmesi

35
7. HD., E. 2016/24394 K. 2016/16039 T. 6.10.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • feshin geçersizliği • iade davası • toplu iş sözleşmesi

37
22. HD., E. 2017/7762 K. 2018/5364 T. 1.3.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • dava zamanaşımı • kısmi eda davası • belirsiz alacak ve tespit davası • davaların yığılması • davanın kabulü • iade davası • hukuki yarar yokluğu • kesin süre • kısmi dava • objektif dava birleşmesi • hakkaniyet indirimi • iş sözleşmesi

38
9. HD., E. 2017/4187 K. 2018/2836 T. 15.2.2018 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • delillerin toplanması • eser sözleşmesi • kısmi eda davası • belirsiz alacak ve tespit davası • dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • davaların yığılması • davanın kabulü • hukuki yarar yokluğu • kesin süre • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • hukuki koruma • iş sözleşmesi • sigorta primi • serbest meslek • silahların eşitliği

39
HGK., E. 2017/3017 K. 2018/99 T. 24.1.2018 · Yargıtay

işçinin kişiliğinin korunması • işçinin ölümü • psikolojik taciz • manevi tazminat • manevi zarar • işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması • toplu iş sözleşmesi • direnme kararı • tazminat alacağı • tazminat davası

40
HGK., E. 2016/2416 K. 2017/1501 T. 6.12.2017 · Yargıtay

bilânço • bilirkişi raporu • kooperatif • fazla çalışma ücreti • davanın açılmamış sayılması • direnme kararı • kesin süre • ön sorun • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • huzur hakkı • kanuni temsilci • yargılama giderleri • serbest meslek • asgari geçim indirimi • miktarların net ya da brüt olduğunu belirtilmesi

41
9. HD., E. 2017/7519 K. 2017/18947 T. 23.11.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • muvazaa iddiası • sosyal güvenlik kurumu • sözleşme özgürlüğü • örf ve âdet • delillerin değerlendirilmesi • kesin delil • yazılı delille ispat • haklı neden • iş sözleşmesi

42
HGK., E. 2015/1387 K. 2017/1363 T. 15.11.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • muvazaa iddiası • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • direnme kararı • imza inkarı • maddi hata • ön sorun • sigortalının ölümü • yazılı delille ispat • tespit davası

43
9. HD., E. 2017/24801 K. 2017/15006 T. 5.10.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • fazla çalışma ücreti • ifa zamanı • iş sözleşmesi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • zamanaşımı başlangıcı

44
9. HD., E. 2015/11110 K. 2017/12470 T. 10.7.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • iş sözleşmesi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • zamanaşımı başlangıcı

45
9. HD., E. 2015/22566 K. 2017/9853 T. 6.6.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • elektronik ortam • fazla çalışma ücreti • haklı neden • maddi zarar

46
22. HD., E. 2017/33630 K. 2017/11730 T. 22.5.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • iş sözleşmesi • kesin delil • ücretin ödenmesi

47
22. HD., E. 2017/7883 K. 2017/11534 T. 18.5.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • fazla çalışma ücreti • fesih hakkı • haklı neden • haklı sebeple fesih • toplu iş sözleşmesi

48
21. HD., E. 2017/2384 K. 2017/4047 T. 16.5.2017 · Yargıtay

ağır kusur • anahtar teslim olgusu • iş kazası • işçinin ölümü • istinaf yolu • karşı dava • manevi zarar • mücbir sebep • müteselsil sorumluluk • muvazaa iddiası • tazminat davası • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

49
9. HD., E. 2017/4722 K. 2017/8457 T. 11.5.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • cevaba cevap dilekçesi • fatura • fazla çalışma ücreti • kesin delil • toplu iş sözleşmesi • ücretin ödenmesi

50
9. HD., E. 2017/4851 K. 2017/8359 T. 9.5.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • fazla çalışma ücreti • haklı neden • ifa zamanı • iş sözleşmesi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • zamanaşımı başlangıcı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: