S
Gelişmiş arama Gizle
Göster

Toplam: 18.014

2
10. HD., E. 2016/13408 K. 2017/2455 T. 23.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • kapıcılık hizmeti • menfi tespit • muvazaa iddiası • ödeme emrinin iptali

3
10. HD., E. 2016/13476 K. 2017/2467 T. 23.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • muvazaa iddiası

4
10. HD., E. 2017/799 K. 2017/1931 T. 9.3.2017 · Yargıtay

eksik inceleme

5
10. HD., E. 2016/14854 K. 2017/1698 T. 2.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • kısmi ödeme • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi

6
10. HD., E. 2016/14855 K. 2017/1696 T. 2.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • kısmi ödeme • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi

7
10. HD., E. 2016/14836 K. 2017/1695 T. 2.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • kısmi ödeme • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

8
10. HD., E. 2016/14852 K. 2017/1697 T. 2.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • kısmi ödeme • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi

9
10. HD., E. 2016/14332 K. 2017/1416 T. 23.2.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • iş kazası • kapıcılık hizmeti • lokavt • muvazaa iddiası • zorunlu sigorta

10
21. HD., E. 2016/14814 K. 2017/607 T. 6.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • sigortalılık başlangıç tarihi

11
12
21. HD., E. 2015/21005 K. 2017/340 T. 23.1.2017 · Yargıtay

ağır kusur • iş kazalarına karşı gerekli önlemleri alma yükümlülüğü • iş kazası • işçinin ölümü • işçinin yaşam sağlık ve bedensel bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alma • işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması • manevi zarar • mücbir sebep • sözleşme serbestisi • tehlikeli madde • uygun illiyet bağı

13
10. HD., E. 2016/6327 K. 2016/15727 T. 29.12.2016 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • lokavt • tedavi masrafları • zorunlu sigorta

15
HGK., E. 2017/1696 K. 2018/1334 T. 19.9.2018 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • fatura • davanın kabulü • direnme kararı

16
HGK., E. 2016/2416 K. 2017/1501 T. 6.12.2017 · Yargıtay

bilânço • bilirkişi raporu • kooperatif • fazla çalışma ücreti • davanın açılmamış sayılması • direnme kararı • kesin süre • ön sorun • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • huzur hakkı • kanuni temsilci • yargılama giderleri • serbest meslek • asgari geçim indirimi • miktarların net ya da brüt olduğunu belirtilmesi

17
HGK., E. 2015/1387 K. 2017/1363 T. 15.11.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • muvazaa iddiası • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • direnme kararı • imza inkarı • maddi hata • ön sorun • sigortalının ölümü • yazılı delille ispat • tespit davası

18
HGK., E. 2015/327 K. 2017/1070 T. 7.6.2017 · Yargıtay

borcun muaccel olması • davadan feragat • davanın kabulü • direnme kararı • dürüstlük kuralı • muacceliyet anı • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu • tespit davası • yaşlılık aylığı • zamanaşımı süresinin başlangıcı

19
HGK., E. 2015/2370 K. 2017/861 T. 26.4.2017 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • işgöremezlik hali • sebepsiz iktisap • hile • muvazaa iddiası • direnme kararı • kanuni faiz

20
HGK., E. 2017/389 K. 2017/820 T. 19.4.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • sigortalının ölümü • sosyal güvenlik kurumu • tespit davası

21
HGK., E. 2016/1231 K. 2017/808 T. 19.4.2017 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu • tespit davası • sigortalının ölümü • direnme kararı • davanın kabulü

22
21. HD., E. 2016/11943 K. 2017/3115 T. 13.4.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • hizmet tespiti • sigortalılık başlangıç tarihi

23
10. HD., E. 2015/12081 K. 2017/2483 T. 23.3.2017 · Yargıtay

hakkaniyet indirimi • iş kazası • rücuan tazminat

24
HGK., E. 2015/785 K. 2017/547 T. 22.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • direnme kararı • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • tespit davası

25
10. HD., E. 2015/11785 K. 2017/2258 T. 20.3.2017 · Yargıtay

anonim şirket • fatura • hizmet tespiti • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • kooperatif

26
10. HD., E. 2015/11746 K. 2017/2262 T. 20.3.2017 · Yargıtay

bedensel zarar • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • bilirkişi raporu • davanın kabulü • destekten yoksun kalma • iş kazası • iskonto • rücuan tazminat • tazminat davası

27
HGK., E. 2014/2378 K. 2017/517 T. 15.3.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • direnme kararı • ikrar

28
10. HD., E. 2015/2901 K. 2017/2151 T. 14.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • genel yetkili mahkeme • görevli mahkeme

29
10. HD., E. 2015/10088 K. 2017/2072 T. 14.3.2017 · Yargıtay

adi şirket • iş kazası • sosyal güvenlik kurumu

30
21. HD., E. 2016/12170 K. 2017/2040 T. 14.3.2017 · Yargıtay

çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı • eksik inceleme • iş kazası • işgöremezlik hali • manevi zarar • tahkikatın sona ermesi

31
10. HD., E. 2015/13842 K. 2017/2073 T. 14.3.2017 · Yargıtay

dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • eksik inceleme • karşı dava • kesin süre • müracaat hakkı • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta

32
10. HD., E. 2016/16379 K. 2017/2118 T. 14.3.2017 · Yargıtay

birden çok borçlu • birlikte kusur • davanın kabulü • iş kazası • iskonto • kooperatif • maddi zarar • müteselsil borçluluk • müteselsil sorumluluk • rücuan tazminat • taleple bağlılık ilkesi • tazminat davası • usuli kazanılmış hak

33
10. HD., E. 2016/13396 K. 2017/2026 T. 13.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • kapıcılık hizmeti

34
21. HD., E. 2016/15418 K. 2017/1961 T. 13.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • eksik inceleme • hizmet tespiti • sigortalılık başlangıç tarihi

35
10. HD., E. 2016/7866 K. 2017/1835 T. 7.3.2017 · Yargıtay

sosyal güvenlik kurumu

36
9. HD., E. 2017/14561 K. 2017/3273 T. 6.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • devir sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • haklı neden • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • ücretin ödenmesi • yargılama giderleri

37
10. HD., E. 2015/11423 K. 2017/1772 T. 6.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • hakkaniyet indirimi • iş kazası • kanuni temsilci • objektif özen yükümlülüğü • rücuan tazminat • sosyal güvenlik kurumu • yargılama giderleri

38
21. HD., E. 2016/13631 K. 2017/1651 T. 6.3.2017 · Yargıtay

davaya fer'i müdahil olma • eksik inceleme • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu

39
10. HD., E. 2015/11425 K. 2017/1768 T. 6.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • rücuan tazminat • yargılama giderleri

40
41
13. HD., E. 2016/5144 K. 2017/2524 T. 27.2.2017 · Yargıtay

görevsizlik kararı

42
21. HD., E. 2016/13776 K. 2017/1422 T. 27.2.2017 · Yargıtay

hizmet tespiti • yetki belgesi

43
10. HD., E. 2017/237 K. 2017/1507 T. 27.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • eksik inceleme • iş kazası • işgöremezlik hali • kesin delil • rücuan tazminat

44
21. HD., E. 2016/15155 K. 2017/1433 T. 27.2.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • sigorta primi • sosyal güvenlik kurumu

45
10. HD., E. 2016/15055 K. 2017/1407 T. 23.2.2017 · Yargıtay

dava şartı noksanlığı • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • eksik inceleme • karşı dava • kesin süre • müracaat hakkı • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta

46
13. HD., E. 2015/14813 K. 2017/2459 T. 23.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • yeniden yargılama

48
21. HD., E. 2016/14448 K. 2017/1342 T. 23.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • hizmet tespiti • sigorta primi

49
10. HD., E. 2015/19837 K. 2017/1290 T. 21.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • görevli mahkeme

50
10. HD., E. 2016/16720 K. 2017/1369 T. 21.2.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • görevli mahkeme • iş kazası • karşı dava • rücuan tazminat • sigortalının ölümü

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: