S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 33.052

5
9. HD., E. 2017/3239 K. 2017/5003 T. 27.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • belirsiz süreli iş sözleşmesi • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • muvazaa iddiası • zamanaşımı başlangıcı

6
9. HD., E. 2016/5586 K. 2017/3715 T. 13.3.2017 · Yargıtay

feshin geçersizliği ve işe iade talebi

7
4. HD., E. 2017/1147 K. 2017/1452 T. 7.3.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • özen yükümlülüğü • tehlike sorumluluğu

8
3. HD., E. 2017/2766 K. 2017/2464 T. 6.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ilk itirazlar • kira bedeli • kötüniyet tazminatı • ön inceleme • tespit davası

9
8. HD., E. 2015/10165 K. 2017/2753 T. 2.3.2017 · Yargıtay

cevap dilekçesi • gizli bağış • mal rejimi • örf ve âdet • tapu iptali

10
9. HD., E. 2015/8238 K. 2017/2429 T. 23.2.2017 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • haklı sebeple fesih • iş sözleşmesi

11
3. HD., E. 2016/13540 K. 2017/1715 T. 21.2.2017 · Yargıtay

alacağın temliki • dava ehliyeti • dava konusunun devri • davacı sıfatı • ikrar • ilk itirazlar • kamulaştırma • şekil serbestisi • taraf sıfatı • tazminat davası • usul ekonomisi ilkesi • zapta karşı tekeffül

12
13. HD., E. 2015/14986 K. 2017/1929 T. 16.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • müteselsil sorumluluk • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tazminat davası • toplu iş sözleşmesi

13
9. HD., E. 2015/8121 K. 2017/1993 T. 16.2.2017 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • cezai şart • davanın kabulü • haklı neden • haklı sebeple fesih • ikramiye alacağı

14
13. HD., E. 2015/14810 K. 2017/1926 T. 16.2.2017 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • toplu iş sözleşmesi

15
9. HD., E. 2015/8446 K. 2017/723 T. 24.1.2017 · Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirli süreli sözleşme • belirsiz süreli sözleşme • bilirkişi raporu • davanın kabulü • faizin başlangıç tarihi • haksız fesih • hizmet sözleşmesinin sona ermesi • kazanç kaybı

16
21. HD., E. 2015/21005 K. 2017/340 T. 23.1.2017 · Yargıtay

ağır kusur • iş kazalarına karşı gerekli önlemleri alma yükümlülüğü • iş kazası • işçinin ölümü • işçinin yaşam sağlık ve bedensel bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alma • işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması • manevi zarar • mücbir sebep • sözleşme serbestisi • tehlikeli madde • uygun illiyet bağı

17
17. HD., E. 2016/14342 K. 2017/298 T. 19.1.2017 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • maddi zarar • manevi zarar • tazminat davası • tehlike sorumluluğu

18
22. HD., E. 2016/30210 K. 2016/29459 T. 28.12.2016 · Yargıtay

belirsiz alacak ve tespit davası • bilirkişi incelemesi • davaların yığılması • hukuki yarar yokluğu • ikrar • kesin süre • kısmi dava • kısmi eda davası • muvazaa iddiası • objektif dava birleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

19
4. HD., E. 2016/5199 K. 2016/9701 T. 10.10.2016 · Yargıtay

delillerin değerlendirilmesi • manevi tazminat • manevi zarar

20
HGK., E. 2019/571 K. 2020/23 T. 16.1.2020 · Yargıtay

feshin geçersizliği • haklı sebeple fesih • ispat yükü • işçinin kişiliğinin korunması • işçinin ölümü • bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi incelemesi • psikolojik taciz • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • delil toplanması • delillerin değerlendirilmesi • direnme kararı • manevi tazminat • manevi zarar • hakimin davayı aydınlatma ödevi • hukuki dinlenilme hakkı • iade davası • ispat hakkı • karşı dava • savunma hakkı • taraflarca getirilme ilkesi • tanıkların dinlenmesi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • iş sözleşmesi • serbest meslek • tazminat davası • silahların eşitliği • adil yargılanma hakkı

25
21. HD., E. 2017/6586 K. 2019/625 T. 05.02.2019 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • maddi ve manevi tazminat talebi • sosyal güvenlik kurumu • yapı malikinin sorumluluğu • tazminat alacağı • eklenti niteliği • bilirkişi raporu • yapı maliki • iş kazası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar

26
11. HD., E. 2016/10315 K. 2018/6052 T. 4.10.2018 · Yargıtay

borcun ödenmemesi • kredi sözleşmesi • müteselsil borçluluk • birlikte temsil yetkisi • ihtiyati haciz • kefil olma • ticaret unvanı • ticari işletme • kişiye sıkı sıkıya bağlı hak

29
15. HD., E. 2017/1948 K. 2018/2291 T. 30.5.2018 · Yargıtay

bedel indirimi • eser sözleşmesi • eserin ayıplı olması • zıya • ücretsiz onarım • dava ehliyeti

30
11. HD., E. 2016/9859 K. 2018/3314 T. 8.5.2018 · Yargıtay

cari hesap • sözleşmenin sona ermesi • fatura • taşıma sözleşmesi • karşı dava

31
HGK., E. 2015/2278 K. 2018/785 T. 18.4.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • dava zamanaşımı • kısmi eda davası • belirsiz alacak ve tespit davası • dava şartlarının bulunmaması • davaların yığılması • davanın kabulü • direnme kararı • örf ve âdet • hukuki yarar yokluğu • kesin süre • kısmi dava • objektif dava birleşmesi • ön sorun • hakkaniyet indirimi • hukuki koruma • toplu iş sözleşmesi • iş kazası • yargılama giderleri

Benzer içeriğe sahip kararları göster

32
11. HD., E. 2016/12191 K. 2018/2340 T. 3.4.2018 · Yargıtay

yönetim kurulu • kısmi eda davası • belirsiz alacak ve tespit davası • hukuki yarar yokluğu • kesin süre • kısmi dava • bilirkişi incelemesi

33
2. HD., E. 2016/13529 K. 2018/4385 T. 3.4.2018 · Yargıtay

karşı dava • manevi tazminat • ön inceleme • hakkaniyet ilkesi

34
3. HD., E. 2017/12251 K. 2018/2701 T. 20.3.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • eksik inceleme • menfi tespit • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • fatura • hukuki dinlenilme hakkı • karşı dava • takas hakkı • takas ve mahsup talebi • tespit davası • usulsüz tebligat • bütünleyici parça

35
9. HD., E. 2017/11580 K. 2018/5116 T. 13.3.2018 · Yargıtay

bilirkişi raporu • belirli süreli iş sözleşmesi • eksik inceleme • yönetim kurulu • haklı neden

36
22. HD., E. 2017/7762 K. 2018/5364 T. 1.3.2018 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • dava zamanaşımı • kısmi eda davası • belirsiz alacak ve tespit davası • davaların yığılması • davanın kabulü • iade davası • hukuki yarar yokluğu • kesin süre • kısmi dava • objektif dava birleşmesi • hakkaniyet indirimi • iş sözleşmesi

37
HGK., E. 2017/3017 K. 2018/99 T. 24.1.2018 · Yargıtay

işçinin kişiliğinin korunması • işçinin ölümü • psikolojik taciz • manevi tazminat • manevi zarar • işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması • toplu iş sözleşmesi • direnme kararı • tazminat alacağı • tazminat davası

39
HGK., E. 2017/2694 K. 2017/1425 T. 22.11.2017 · Yargıtay

akdin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi • ayıplı malzeme • ayıplı iş • dava zamanaşımı • eser sözleşmesi • direnme kararı • harici yazılı satış sözleşmesi • taşınmaz satışı • karşı dava • ağır kusur • ön sorun • resmi şekil • satış bedeli

40
HGK., E. 2015/1387 K. 2017/1363 T. 15.11.2017 · Yargıtay

eksik inceleme • muvazaa iddiası • dürüstlük kuralı • davanın kabulü • direnme kararı • imza inkarı • maddi hata • ön sorun • sigortalının ölümü • yazılı delille ispat • tespit davası

41
9. HD., E. 2017/24801 K. 2017/15006 T. 5.10.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • fazla çalışma ücreti • ifa zamanı • iş sözleşmesi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • zamanaşımı başlangıcı

42
9. HD., E. 2015/11110 K. 2017/12470 T. 10.7.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • iş sözleşmesi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • zamanaşımı başlangıcı

43
19. CD., E. 2017/3271 K. 2017/5188 T. 1.6.2017 · Yargıtay

Benzer içeriğe sahip kararları göster

44
22. HD., E. 2017/34197 K. 2017/12727 T. 30.5.2017 · Yargıtay

maddi hata • muvazaa iddiası • toplu iş sözleşmesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster

45
21. HD., E. 2017/2384 K. 2017/4047 T. 16.5.2017 · Yargıtay

ağır kusur • anahtar teslim olgusu • iş kazası • işçinin ölümü • istinaf yolu • karşı dava • manevi zarar • mücbir sebep • müteselsil sorumluluk • muvazaa iddiası • tazminat davası • toplu iş sözleşmesi • uygun illiyet bağı

Benzer içeriğe sahip kararları göster

46
9. HD., E. 2017/4851 K. 2017/8359 T. 9.5.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • fazla çalışma ücreti • haklı neden • ifa zamanı • iş sözleşmesi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • zamanaşımı başlangıcı

47
9. HD., E. 2017/4829 K. 2017/8354 T. 9.5.2017 · Yargıtay

aşırı yararlanma • bilirkişi raporu • cezai şart • esaslı hata • fazla çalışma ücreti • haklı neden • hile • iade davası • ibra sözleşmesi • iş sözleşmesi • işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesi • kısmi ifa • kısmi ödeme • sözleşmenin sona ermesi • taleple bağlılık ilkesi

48
HGK., E. 2017/1200 K. 2017/890 T. 3.5.2017 · Yargıtay

ahde vefa ilkesi • direnme kararı • müşterek mülkiyet • paylı mülkiyet • zımni anlaşma

49
9. HD., E. 2017/4630 K. 2017/7403 T. 27.4.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • bilirkişi raporu • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • prim farkı • toplu iş sözleşmesi • zamanaşımı başlangıcı

50
HGK., E. 2015/2370 K. 2017/861 T. 26.4.2017 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • işgöremezlik hali • sebepsiz iktisap • hile • muvazaa iddiası • direnme kararı • kanuni faiz

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: