S
Gelişmiş arama Gizle
Mevzuat ve ilgili maddelere göre süz
Göster

Toplam: 11.554

3
9. HD., E. 2017/3239 K. 2017/5003 T. 27.3.2017 · Yargıtay

basit yargılama usulü • belirsiz süreli iş sözleşmesi • bölünemeyen borç • borç ikrarı • borcun muaccel olması • cevap dilekçesinin ıslahı • davanın kabulü • ifa zamanı • kısmi dava • kötüniyet tazminatı • muvazaa iddiası • zamanaşımı başlangıcı

4
5
11. HD., E. 2015/14870 K. 2017/1141 T. 28.2.2017 · Yargıtay

acentelik sözleşmesi • haklı neden • haksız fesih • iadeli taahhütlü mektup • portföy tazminatı

6
12. HD., E. 2016/9179 K. 2017/791 T. 25.1.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bono • düzenlenme tarihi • eksik inceleme • kambiyo senetleri • poliçe • senet üzerinde yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi • senet üzerinde yapılan tahrifat

7
12. HD., E. 2016/8864 K. 2017/594 T. 18.1.2017 · Yargıtay

bonoda düzenlenme yeri • kambiyo senetleri • keşideci • ödeme yeri • ticari iş • yetki itirazı • yetki sözleşmesi • yetkili mahkeme

10
11. HD., E. 2018/1219 K. 2019/1474 T. 25.2.2019 · Yargıtay

devir sözleşmesi • konkordato • şirketin iflası • tahkim şartı • genel kurul kararının iptali talebi • hile • hisse devri • iflâs idaresi • iflasın kaldırılması • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • kooperatif • müflis • cevap dilekçesi • hakemlerin seçimi • müdahalenin men'i • tahkim • tahkim yargılaması

12
CGK., E. 2018/427 K. 2018/517 T. 8.11.2018 · Yargıtay

kanunilik ilkesi • suçta ve cezada kanunilik ilkesi • kamu güvenine karşı suçlar • özel belgede sahtecilik • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

13
11. HD., E. 2016/9859 K. 2018/3314 T. 8.5.2018 · Yargıtay

cari hesap • sözleşmenin sona ermesi • fatura • taşıma sözleşmesi • karşı dava

16
11. HD., E. 2016/4671 K. 2017/2423 T. 25.4.2017 · Yargıtay

ciro • kıymetli evrakın iptali

17
13. HD., E. 2016/26918 K. 2017/4770 T. 19.4.2017 · Yargıtay

amortisman bedeli • görevsizlik kararı • menfi zarar • zarar tazmini

18
11. HD., E. 2016/1399 K. 2017/2049 T. 11.4.2017 · Yargıtay

senetle ispat zorunluluğu • bilirkişi raporu • görevsizlik kararı • havale ödeyicisi • misli eşya • mükerrer ödeme

19
20. HD., E. 2017/5410 K. 2017/2748 T. 3.4.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevsizlik kararı • iş bölümü itirazı • ticari işletme

20
17. HD., E. 2014/20038 K. 2017/3190 T. 27.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi kurulu • davanın kabulü • poliçe • riziko • rücuan tazminat • tazminat davası • ticari iş

21
17. HD., E. 2014/19275 K. 2017/3135 T. 23.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevsizlik kararı • karşı dava • poliçe • sorumluluk sigortaları • tazminat davası • ticari işletme

22
11. CD., E. 2016/11909 K. 2017/2093 T. 22.3.2017 · Yargıtay

dava zamanaşımı süresi • kanun yararına bozma • resmi belgede sahtecilik • sahtecilik ve dolandırıcılık

23
HGK., E. 2017/83 K. 2017/540 T. 22.3.2017 · Yargıtay

bilirkişi raporu • direnme kararı • eksik inceleme • hasar bedeli • mücbir sebep • sigorta poliçesi • zıya

24
20. HD., E. 2017/5043 K. 2017/2180 T. 20.3.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • görevsizlik kararı • rücuan tazminat • sigorta poliçesi • tazminat davası • ticari işletme

25
11. HD., E. 2016/2751 K. 2017/1589 T. 16.3.2017 · Yargıtay

acente • cezai şart • cezai şart talebi • davanın kabulü • iş sözleşmesi • kısmi butlan • rekabet yasağı anlaşması • rekabet yasağı sözleşmesi • sözleşme özgürlüğü • ticari hüküm • ticari iş • zıya

26
13. HD., E. 2015/39082 K. 2017/3247 T. 15.3.2017 · Yargıtay

bono • cezai şart • ciro • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • keşideci • menfi tespit • resmi şekil • satış vaadi sözleşmesi • tespit davası

27
11. HD., E. 2015/13744 K. 2017/1501 T. 14.3.2017 · Yargıtay

bilgi alma ve inceleme hakkı • bilgi edinme hakkı • olağan genel kurul toplantısı • ticari defter • yönetim kurulu

28
9. HD., E. 2015/12479 K. 2017/2886 T. 28.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • birlikte müteselsil kefil • borç ikrarı • davanın kabulü • dolandırıcılık • fatura • kesin süre • ticari defter

29
11. HD., E. 2016/2205 K. 2017/1165 T. 28.2.2017 · Yargıtay

dava zamanaşımı • poliçe • sigorta bedeli • sigorta mukavelesi

30
11. HD., E. 2016/1721 K. 2017/1055 T. 23.2.2017 · Yargıtay

finansal tablolar

31
11. HD., E. 2015/12981 K. 2017/1000 T. 22.2.2017 · Yargıtay

bono • ciranta • ciro • davanın kabulü • görevli mahkeme • keşideci • ticari iş

32
20. HD., E. 2017/735 K. 2017/1336 T. 20.2.2017 · Yargıtay

görevsizlik kararı • ortak mülkiyet • sigorta bedeli • sigorta poliçesi • tazminat alacağı • tazminat davası

33
20. HD., E. 2017/303 K. 2017/1346 T. 20.2.2017 · Yargıtay

bononun iptali • çekişmesiz yargı işi • emre yazılı senet • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • ticari işletme

34
23. HD., E. 2016/6732 K. 2017/471 T. 16.2.2017 · Yargıtay

cebri icra • dava şartlarının bulunmaması • kooperatif • manevi tazminat • manevi zarar

35
23. HD., E. 2015/6623 K. 2017/437 T. 15.2.2017 · Yargıtay

görevli mahkeme • tazminat davası

36
15. HD., E. 2016/5271 K. 2017/593 T. 14.2.2017 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • eser sözleşmesi • haklı neden • ticari işletme

37
20. HD., E. 2016/14511 K. 2017/1110 T. 13.2.2017 · Yargıtay

bono • çekişmesiz yargı işi • emre yazılı senet • görevsizlik kararı • kanuna karşı hile • teminat senedi • ticari işletme

38
17. HD., E. 2014/13328 K. 2017/1330 T. 13.2.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • sigorta poliçesi • tazminat alacağı

39
20. HD., E. 2016/14454 K. 2017/1102 T. 13.2.2017 · Yargıtay

bononun iptali • çekişmesiz yargı işi • emre yazılı senet • görevsizlik kararı • müşterek mülkiyet • muvazaa iddiası • ticari işletme

40
23. HD., E. 2015/7157 K. 2017/276 T. 7.2.2017 · Yargıtay

bilânço • bilirkişi raporu • borca batık • davanın kabulü • sermaye arttırımı • şirketin iflası • yeni ortak alınması

41
12. HD., E. 2016/9785 K. 2017/1350 T. 7.2.2017 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • düzenleyen tarafından imza veya paraf edilmek suretiyle onaylanma • ispat yükü • kambiyo senetleri • keşideci • senet üzerinde yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi

43
17. HD., E. 2014/13332 K. 2017/910 T. 2.2.2017 · Yargıtay

limited şirket • riziko • sigorta poliçesi • sigorta teminatı • tazminat alacağı • tazminat davası

44
17. HD., E. 2014/24358 K. 2017/742 T. 30.1.2017 · Yargıtay

genel yetkili mahkeme • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • iptal davası • kesin yetki kuralı • muvazaalı işlem • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • ticari işletme • yetki itirazı • yetkisizlik kararı

45
11. HD., E. 2015/15295 K. 2017/542 T. 26.1.2017 · Yargıtay

davanın kabulü • fatura • iş görme sözleşmesi • ticari defter • ticari işletme

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: