Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

İ S T İ N A F K A R A R I

DAVANIN KONUSU :Şikayet (İcra Memur Muamelesi)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkemesi kararının Dairemizce istinaf yoluyla tetkikinin istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden Dairemize gönderilmiş olup, dosya içerisindeki tüm bilgi ve belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü;

Alacaklı banka tarafından borçlular aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibine başlandığı, örnek 6 icra emrinin borçlulara tebliğ edildiği, Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)'nin 22.02.2019 tarihli, 2018/860 E. sayılı konkordato davasında şirket hakkında konkordato ilan edildiği ve 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği, mühlet kararında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verildiği, borçlular vekilinin icra müdürlüğüne bu kararı sunarak, her ne kadar hakkında mühlet kararı verilen şirket dışındaki üçüncü kişilerin malik olduğu taşınmazların satış konusu olsa da ve ipotekli taşınmazın maliki hakkında verilmiş bir konkordato kararı veya ihtiyati tedbir kararı bulunmasa da takip konkordato mühleti alan şirketin borçlarından dolayı başlatılan icra takibinde zorunlu takip arkadaşlıklarının bulunması nedeniyle haklarında birlikte takip yapılması gerekeceğinden ipotek veren diğer borçlulara da uygulanması gerektiğinin talep edildiği, icra müdürlüğünün 26/02/2019 tarihli kararı ile mühlete ilişkin karara istinaden icra takibinde ipotekli taşınmazlar yönünden muhafaza tedbirleri alınmamasına ve ipotekli taşınmazların satışının yapılmasının kesin mühlet süresince durdurulmasına karar verildiği, alacaklı vekili tarafından icra mahkemesine başvurarak müvekkili bankanın borçlu şirket hakkında 21.02.2019 tarihinde Diyarbakır 9. İcra Müdürlüğünün 2019/12784 E. sayılı dosyası üzerinden ipotekli 3. şahıslar adına kayıtlı tarla nitelikli 10 adet taşınmaz hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlattıklarını, borçlu şirket hakkında Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/860 E. sayılı dosyasından açılan konkordato davasında şirket hakkında kesin mühlet kararı verildiğini, borçlu şirket vekili tarafından verilen tedbir kararı gereği icra dosyasından muhafaza tedbirlerinin alınmaması ve satış işlemlerinin durdurulması talebinin icra müdürlüğü tarafından 26.02.2019 tarihinde kabulüne karar verildiğini, taşınmazların şirkete ait olmadığını, tedbir kararını veren mahkemeye yazılan müzekkere cevabında taşınmazların maliklerinin üçüncü kişiye ait olması nedeniyle tedbir kapsamında olmadıklarının bildirildiğini, icra müdürlüğünün 26.02.2019 tarihli durdurma kararının usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle iptalini talep ettiği, ilk derece mahkemesince istemin reddine karar verildiği ve alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır.

Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) verdiği ihtiyati tedbir kararına göre şikayetçi borçlu aleyhine icra takibi başlatılamayacağına ilişkin şikayet İİK'nın 294/1. maddesi hükmüne ve kamu düzenine aykırılıktan kaynaklandığından süresiz şikayete tabidir.

Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) tensiben verdiği tedbir kararının 9. maddesi ile şikayetçi borçlu şirket hakkında 22.02.2019 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 yıl süre ile geçici mühlet kararı verilmesine, İİK’nın 288/1. maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından, İİK’nın 294, 295, 296. ve 297. maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde şikayetçi borçlu şirket aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hür türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına, 11. maddesi ile İİK'nın 206. maddesinin 1. sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine karar verilmiştir.

Dava konusu istem İİK’nun 287. maddesine göre verilen geçici mühlet kararına göre İİK'nın 294/1. maddesi ve ihtiyati tedbir kararı kapsamında konkordato geçici mühleti içinde ipotekli taşınmazların satışının yapılmasının tedbiren durdurulmasının hakkında tedbir kararı verilen şirket dışındaki diğer ipotek borçluları ve müteselsil borçlular hakkında uygulanmasına yönelik icra dairesi işlemini şikayettir.

"...Öte yandan yukarıda açıklandığı üzere ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerdeipotek veren üçüncü kişi ise asıl borçlu ile üçüncü kişi arasında İİK'nın 149 ve 149/b maddesi hükümleri gereğince şekli bakımdan zorunlu takip arkadaşlığı vardır.Bu takip arkadaşlığının tıpkı davada olduğu gibi takibin sonuna kadar sürmesi gereklidir. Zorunlu takip arkadaşlarından birinin takipte gösterilmemesi takibin iptali sebebi olup bu konudaki şikâyet takibin sonuna kadar süresiz olarak yapılabilir. Asıl takip borçlusu hakkında iflas erteleme kararı verildiğinde asıl borçlu için gerçekleşen satışın durması diğer takip arkadaşı için de satışın durması sonucunu doğurur. Örneğin asıl borçlu hakkında iflas erteleme kararı bulunması hâlinde, hakkında iflas erteleme kararı bulunmayan ipotek veren üçüncü kişi yönünden satışa hazırlık işlemlerine devam edilerek, asıl borçluya satış ilanının tebliğ edilmesi mümkün olmamasına rağmen kanunun emredici hükümlerine aykırı davranılarak satışın yapılması ihalenin feshi sebebi oluşturur. Borçluya satış ilanı tebliği borçlunun kendince ilan yapması, daha fazla alıcı bulabilmesi ve böylece taşınmazın gerçek değerine satılarak borcunu ödeyebilmesi bakımından önemli olup bu durum hukuki dinlenme hakkının da bir gereğidir.

Somut olayda alacaklı .... tarafından 28.08.2012 tarihinde borçlular .... Tic. A.Ş. ve ....Turizm Ticaret ve San. A.Ş. aleyhine 15.10.2012 tarihli genel kredi sözleşmesi, Üsküdar ... Noterliği'nin ..... tarihli ve .... yevmiye sayılı ihtarnamesi ve ipotek akit tablosuna dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlatıldığı, 15.10.2010 tarihli genel kredi sözleşmesinin müşterisinin .... Tic. A.Ş., müşterek borçlu ve müteselsil kefilin .... Turizm Ticaret ve San. A.Ş. olduğu, icra takibine konu ..... parsel sayılı taşınmazın tapu sicilinde .... Turizm Ticaret ve San. A.Ş. adına kayıtlı olduğu, ipotek akit tablolarının incelenmesinde; ..... A.Ş. ile ... Turizm Ticaret ve San. A.Ş. mukim ..... Tic. A.Ş. arasında doğmuş ve doğacak her türlü borçlarından 10.000.000 TL'ye kadar olan kısmı için 06.10.2010 tarihinde 1. derece ipotek ve aynı şartlarla 20.12.2010 tarihinde 2. derece ipotek tesis edildiği, alacaklı vekilinin talebi üzerine 26.02.2014 tarihinde satış kararı alındığı ve 19.987.301TL muhammen bedelli taşınmazın 02.06.2014 tarihli 2. açık artırmada 10.005.000 TL'ye alacağa mahsuben ihale edildiği görülmektedir.

İİK'nın 149/b maddesi gereğince asıl borçlu ile ipotek veren üçüncü kişi arasında zorunlu takip arkadaşlığı bulunması ve icra takibi sonuna kadar haklarında birlikte takip yapılması gerektiğinden asıl borçlu hakkında verilen iflas erteleme kararı, ipotek veren üçüncü kişi yönünden de sonuç doğurur. İcra takibi sadece ipotek veren aleyhinde devam ederek ipotek konusu taşınmazın satışı gerçekleştirilemez. Yerel mahkemece Özel Daire bozma kararına uyularak asıl borçlunun ihalenin feshi isteminin kabulüne karar verilmesi gerekir." (Hukuk Genel Kurulunun 02/07/2019 tarih 2017/12-760 Esas ve 2019/838Karar sayılı içtihadı)

Diyarbakır 9. İcra Dairesinin 2019/12784 E. sayılı dosyasında şikayetçi alacaklı T.C. F2 Bankası A.Ş. tarafından borçlular, 1-F1 İnşaat Temizlik Taşımacılık Tarım İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2-F1, 3-K1 ve 4-K2 hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takibe başlanmıştır. Takip dosyasına ibraz edilen Genel Kredi Sözleşmesine göre asıl borçlu F1 İnşaat Temizlik Taşımacılık Tarım İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.'dir. Diğer borçlular genel kredi sözleşmesinde müteselsil kefildirler. Ayrıca şirket dışındaki diğer 3 gerçek kişi de aynı zamanda icra takibine konu taşınmazlarını şirketin doğmuş ve doğacak borçlarına karşılık olmak üzere ipotek vermişlerdir. Dolayısıyla müteselsil kefil ve ipotek veren olarak sorumludurlar.

Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)'nin 2018/860 E. sayılı dosyasında F1 İnşaat Temizlik Taşımacılık Tarım İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği, takip dosyasındaki diğer ipotek veren müteselsil borçlular ile şirket arasında İİK'nun 149 ve 149/b maddesine göre asıl borçlu ile ipotek verenler zorunlu takip arkadaşlığının bulunduğu, asıl borçlu şirket hakkında verilen konkordato kesin mühletinin, ipotek verenler hakkında da etkili olacağı dolayısıyla verilen tedbir kararına göre icra dairesince muhafaza tedbirlerinin alınmaması ve ipotekli taşınmazlarının satışının yapılmamasına yönelik verilen kararda hukuka aykırılık bulunmadığı bu suretle ilk derece mahkemesince şikayetin reddine dair verilen kararın isabetli olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle, ilk derece mahkemesinin istemin reddine ilişkin kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun olup, HMK'nun 353/1(b)-1. maddesi uyarınca duruşma yapılmadan dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde istinaf başvurusunun esastan reddine,

Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Dosya kapsamı, delil durumu ve takip dosyası içeriğine göre DİYARBAKIR 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'nin 2019/254 E, 2019/300 K. sayılı kararında vakıa ve hukuki değerlendirmesi usul ve esas yönünden hukuka uygun olup, HMK'nun 353/1(b)-1. maddesi uyarınca duruşma yapılmadan dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde istinaf başvurusunun esastan REDDİNE,

2-Peşin alınan istinaf karar harcının mahsubu ile bakiye 10,00 TL istinaf karar harcının istinafa başvurandan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda tarafların yokluğunda, kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.04/03/2020