Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Esas

MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ: 12/01/2023

NUMARASI: 2022/1120 Esas, 2023/38 Karar

DAVA: İFLAS (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas(İİK 177))

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353. maddesi uyarınca dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacılar vekili dava dilekçesi ile; müvekkilleri lehine hükmedilen işçilik alacaklarının tahsili için davalı şirket aleyhine Bakırköy ... İcra Müdürlüğü'nde ilama dayalı icra takipleri başlatıldığını, gönderilen icra emirlerine rağmen davalı şirketin ödeme yapmadığını belirterek borçlu ... Anonim Şirketi'nin İİK md. 177/4 uyarınca iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili 11/11/2020 tarihli dilekçesi ile, davayı sadece davacılardan ... adına takip edeceklerini beyan etmiştir.

CEVAP Davalı vekili cevabında; Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/98 E. sayılı dosyasında verilen 12.04.2019 tarihli ara karar ile müvekkili şirkete yönetim kayyım heyeti atandığını, şirketin borçlarının ödenebilmesi için hastane ruhsatı ile diğer taşınır ve taşınmaz varlıklarının satışı konusunda kayyım heyetine yetki verildiğini, hastane ruhsatının satışı ile elde edilecek gelirden bütün işçilik alacaklılarına ödeme yapılmasının planlandığını, ancak davacılar vekili ile görüşmeler devam ederken huzurdaki davanın açıldığını, bu nedenle davacı tarafın iyi niyetli olmadığını ve müvekkilinin iflasını talep etmekte hukuki yararının kalmadığını, müvekkilinin ilamlı alacağın ödenmesi için davacıya teklifte bulunduğundan, İİK madde 177/4'teki koşulların oluşmadığını, bu nedenle davanın esastan da reddi gerektiğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARLARI VE DAİREMİZİN KALDIRMA KARARLARI İlk derece mahkemesi 22/04/2022 tarihli kararı ile; davacı ... yönünden sunulan sulh protokolü kapsamında davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına, diğer davacılar yönünden HMK'nın 320/4 maddesi uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, davacılar vekili hükmü istinaf etmiştir. Dairemizin 03/02/2022 tarih ve 2021/1592 Esas, 2022/132 Karar sayılı kararı ile; "Somut olayda sunulun protokol nedeniyle davacı ... yönünden davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmişse de, taraflar arasında düzenlenen 12/02/2021 protokolde icra takibine konu edilen işçilik alacaklarının % 50'si için taraflar arasında anlaşma sağlandığı ve protokol ve ek protokolün alacağın bu kısmına yönelik olduğunun ifade edildiği görülmektedir. O halde mahkemece davacı ...'ın alacağının tamamını tahsil edilip edilmediği üzerinde durularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi doğru olmamıştır." denilerek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. İlk derece mahkemesi 07/04/2022 tarihli kararı ile; iflas avansının yatırıldığı ve iflas ilanlarının yapıldığı, davalı yetkililerine tebligat çıkartılarak beyanlarının alındığı, 12/02/2021 tarihli protokolde icra takibine konu edilen işçilik alacaklarının % 50'si için taraflar arasında anlaşma sağlanmasına rağmen protokol kapsamında ilama dayalı borcun ödenmediği gerekçesiyle İİK'nın 177/1.4 bendi uyarınca davalının iflasına karar verilmiş, davalı vekili hükmü istinaf etmiştir. Dairemizin 17/11/2022 tarih ve 2022/651 Esas, 2022/1403 Karar sayılı kararı ile; "davacı ...'ın iflas talebi yönünden karar verilmişse de, diğer davacıların iflas talebi yönünden karar verilmemesi doğru olmamıştır." denilerek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir. İlk derece mahkemesi 12/01/2023 tarihli kararı ile; 12/02/2021 tarihli protokolde icra takibine konu edilen işçilik alacaklarının % 50'si için taraflar arasında anlaşma sağlanmasına rağmen protokol kapsamında ilama dayalı borcun ödenmediği gerekçesiyle İİK'nın 177/1.4 bendi uyarınca davacı ...'ın iflas talebi yönünden davalının iflasına, diğer davacılar yönünden takip edilmeyen davanın HMK'nın 320/4 maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

İSTİNAF NEDENLERİ İlk derece mahkemesi'nin 12/01/2023 tarihli kararı da yasal süresinde davalı vekili tarafından istinaf edilmiştir. Davalı vekili istinaf nedenleri olarak; davalı şirketin organsız kalması nedeniyle yönetim kayyım heyeti atandığını, kayyım heyetine borçların ödenmesi için hastane ruhsatının ve taşınmazların satışı hususunda yetki verildiğini, ruhsat satışından davacı vekiline 1.300.000,00 TL ödeme yapıldığını, ayrıca 200.000,00 TL çek ciro edildiği, bu şekilde davacı ...'ın alacağının kalmadığını, davacılar ile yapılan protokole göre davacıların iflas davasında ek mühlet istemesi, bu isteğin kabul edilmemesi halinde davadan feragat edilmesi gerektiğini, ancak mahkemenin mühlet isteğini reddetmesine rağmen davacı tarafın protokole aykırı olarak davadan feragat etmediğini belirterek kararın kaldırılmasını ve davanın reddine karar verilmesini talep ve istinaf etmiştir.

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE Dava, İİK'nın 177/1-4 maddesi uyarınca doğrudan iflas istemine ilişkindir. Dosya kapsamından, davacı tarafın işçilik alacaklarının tahsili için davalı şirket aleyhine takip başlattığı ve icra emrinin tebliğine rağmen borcun ödenmediği gerekçesiyle davalının İİK'nın 177/1-4 maddesi uyarınca iflasını talep ettiği, davacı vekili 11/11/2020 tarihli dilekçesi ile davaya sadece davacı ... adına takip edeceklerini beyan ettiği görülmektedir. Mahkemece İİK'nın 178/2 maddesi uyarınca ilanlar yapılarak iflas avansı ikmal edilmiş, davacı ...'ın iflas talebi yönünden davalının iflasına, diğer davacıların iflas talebi yönünden ise davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, davalı vekili hükmü istinaf etmiştir. İİK'nın 177/1-4 maddesi uyarınca, ilama müstenit alacak icra emriyle istenildiği halde ödenmemişse alacaklı evvelce takibe hacet kalmaksızın iflasa tabi borçlunun iflasını isteyebilir. Alacaklı yaptığı ilamlı icra takibi sonrasında alacağının bir kısmını tahsil etmiş, ancak alacağının tamamını alamamış ise bu durumda dahi borçlunun doğrudan doğruya iflasını isteyebilir (Konkordato ve İflas, M. Coşkun, 2. Baskı, sh 726) Somut olayda, taraflar arasında düzenlenen 12/02/2021 protokolde icra takibine konu edilen işçilik alacaklarının % 50'si için taraflar arasında anlaşma sağlandığı ve protokol ve ek protokolün alacağın bu kısmına yönelik olduğu, protokolün kısmi ödeme hususunu düzenlediği, ilama bağlı alacağın tamamen tahsil edilmediği görülmektedir. Buna göre davacı ...'ın ilama bağlı alacağını icra emriyle istemesine tamamını tahsil edemediği, mahkemece İİK'nın 178/2 maddesi uyarınca ilanların yapıldığı, davalı şirket yetkililerinin dinlenmek için çağrılmalarına rağmen duruşmaya katılmadıkları anlaşıldığından, mahkemece davacı ...'ın iflas talebi yönünden davalının iflasına karar verilmesinde isabetsizlik görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, ilk derece mahkemesi kararında usul ve yasaya aykırılık görülmediğinden davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1.b-1 bendi gereğince esastan reddine karar verilmesine dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere, 1-Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/1120 Esas, 2023/38 Karar ve 12/01/2023 tarihli kararları usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğundan, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1b-1 bendi gereğince davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan REDDİNE, 2-Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 179,90 TL istinaf karar harcı davalı tarafından peşin olarak yatırıldığından yeniden harç alınmasına YER OLMADIĞINA, 3-Davalı tarafından yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, 4-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından istinaf vekalet ücreti taktirine yer olmadığına, Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 164/2. fıkrası gereğince kararın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Yargıtay nezdinde Temyiz Kanun Yolu Açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.01/06/2023