Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

İ S T İ N A F MAHKEMESİ K A R A R I

MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ : 03/03/2019 tarihli karar

NUMARASI : 2019/2618 Esas

DAVANIN KONUSU: Hakem Kararının Tebliğe Çıkarılması / Saklanması

İSTİNAF KARAR TARİHİ: 13/06/2019

Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararına karşı, istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine yapılan inceleme sonucunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Davacılar vekili Sigorta Tahkim Komisyonuna sunmuş olduğu dilekçe ile, 10/06/2016 tarihinde müteveffa destek ... içinde yolcu olarak bulunduğu sürücü ... sevk ve idaresindeki davalı sigorta tarafından ZMSS poliçesi ile sigortalı olan ... plâkalı araç ile ... sevk ve idaresindeki ... plâkalı aracın çarpışması şeklinde meydana gelen kaza sonucu davacıların murisi ve desteği olan... vefat ettiğini, davalı sigorta şirketine yapılan başvuru üzerine sigorta şirketince kısmi olarak destekten yoksun kalma tazminatı ödendiğini ancak ödenen bu miktarın davacıların zararını karşılamaması nedeniyle davalı sigorta şirketine yeniden yapılan başvurunun sonuçsuz bırakıldığını belirterek şimdilik davacı ... için 1.000,00-TL, davacı ... için 1.000,00-TL, davacı ... için 15.000,00-TL, davacı ... için 2.000,00-TL, davacı ... için 2.000,00-TL olmak üzere 21.000,00-TL destekten yoksun kalma tazminatının davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 04/11/2016 tarihli ıslah dilekçesi ile toplam talebini 136.276,00-TL'ye yükseltmiştir.Davalı sigorta şirketi vekili sunmuş olduğu cevap dilekçesi ile, kaza sonrasında yapılan başvuru üzerine toplam 160.910,00-TL destekten yoksun kalma zararının 28/07/2016 tarihinde davacılara ödendiğini, davacı tarafın daha fazla zarara uğradığı iddiasını ispat etmesi gerektiğini, hatır taşıması indirimi yapılması gerektiğini, Yeni Trafik Sigortası Genel Şartları gereğince hesaplama yapılması gerektiğini belirterek talebin reddine karar verilmesini istemiştir.Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyetinin 15/11/2016 tarih 2016/E.27121-K-2016/32489 sayılı kararı ile davacı tarafın başvurusunun kabûlüne, davacı ... için 15.057,00-TL, davacı ... için 10.788,00-TL, davacı ... için 92.334,00-TL, davacı ... için 10.068,00-TL, davacı ... için 8,029,00-TL olmak üzere toplam 136.276,00-TL destekten yoksun kalma tazminatının yasal faiziyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmiş, karara karşı davacılar ve davalı sigorta şirketi vekilince yapılan itiraz üzerine İtiraz Hakem Heyetinin 16/01/2017 tarih 2016.İ.3752-2017/İHK-175 sayılı kararı ile davalı sigorta şirketi vekilinin itirazlarının reddine, davacılar vekilinin itirazının kabûlü ile belirlenen tazminatın avans faiziyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmiş, karara karşı davalı sigorta şirketi vekilince istinaf yoluna başvurulmuştur. Davalı sigorta şirketi vekili, kaza tarihinin 10/06/2016, poliçenin düzenleme tarihinin 30/12/2015 tarihi olduğunu, 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları gereğince hesaplama yapılması gerektiğini, buna rağmen önceki uygulama doğrultusunda hesaplama yapılarak karar verilmiş olduğunu, rapora itirazlarının dikkate alınmadığını, hatır taşıması indirimi yapılmadığını belirterek İtiraz Hakem Heyetince verilen kararın kaldırılması gerektiğini belirterek istinaf yoluna başvurmuştur. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2017/536 Esas 2017/849 Karar sayılı kararında ''Dava, meydana gelen trafik kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talebine ilişkindir. Kaza tarihinin genel şartların yürürlüğe girdiği 01/06/2015 tarihinden ve 2918 sayılı KTK'nın 90. maddesinde yapılan değişiklikten sonra olması, yine poliçe tarihinin genel şartların yürürlüğe girdiği 01/06/2015 tarihinden sonra olması dikkate alındığında, açılan davada 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca değerlendirme yapılıp, yeniden bilirkişi raporu temin edilmek suretiyle talep hakkında hüküm kurulması gerekmekle, davalı tarafın istinaf talebi ile de bağlı kalınarak ...ile ilgili olarak verilen kararın kaldırılması'' kararı vermiştir.Bu karar üzerine İtiraz Hakem Heyeti kararında, dosyada delillerin toplanmış bulunduğunu, HMK.353/1-a/6 maddesinde delillerin eksik toplanması hususunun yer almadığını ayrıca karar verme sürelerinin geçmiş olduğunu belirterek karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir.Davacı ... vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.Davacı vekili istinaf dilekçesinde; önceki itiraz hakem heyeti kararının usule aykırı olması sebebiyle kaldırıldığını, istinaf mahkemeleri ışığında yeniden aktüerya uzmanında rapor alınması gerektiğini, verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek istinaf yoluna başvurmuştur.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2018/2619 Esas 2018/1293 Karar sayılı kararı ile "Sigorta Tahkim Komisyonu Itiraz Hakem Heyetinin HMK.353/1-a/6 maddesi uyarınca yeniden inceleme yaparak karar vermesi gerektiği göz önünde tutularak önceki karar uyarınca işlem yapılmak üzere kararın HMK.353/1-a-6 uyarınca kaldırılarak iadesine kara vermiştir"Bu kararlar üzerine Sigorta İtiraz Hakem Heyeti davacı tarafın başvurusunun kısmen kabûlü ile, davacı ... için 39.425,00-TL, davacı ... için 15.051,00-TL, davacı ... için 10.788,00-TL, davacı ... için 10.068,00-TL, davacı.... için 8,029,00-TL olmak üzere toplam 83.361,00-TL destekten yoksun kalma tazminatının 28/01/2016 tarihinden itibaren avans faiziyle birlikte davalı sigorta şirketinden tahsiline karar verilmiştir.Davacı ... vekili ile davalı sigorta şirketi vekili istinaf yoluna başvurmuştur.Davacılar vekili istinaf dilekçesinde; sigorta tazminatının garameten paylaştırılmasına hata yapıldığını ''ödenen tazminat miktarlarının'' garame hesabında dikkate alınması gerekir iken ödenmesi muhtemel tazminatın dikkate alındığını, bu durumun hatalı olduğunu vekalet ücretinin eksik hesaplandığını belirterek istinaf yoluna başvurmuştur.Davalı vekili istinaf dilekçesinde; hatır taşıması indirimi yapılmadığını, davacı ... dışındaki davacılar hakkındaki önceki kararın kesinleşmesine rağmen yeniden hüküm kurulduğunu belirterek istinaf yoluna başvurmuştur.İstinaf edenin sıfatı ve istinaf sebepleri ile sınırlı olarak yapılan incelemede; 10/06/2016 tarihinde müteveffa destek ... içinde yolcu olarak bulunduğu sürücü... sevk ve idaresindeki davalı sigorta tarafından ZMSS poliçesi ile sigortalı olan... plâkalı araç ile ... sevk ve idaresindeki ...plâkalı aracın çarpışması şeklinde meydana gelen kaza sonucu davacıların murisi ve desteği olan ... vefat ettiği konusunda ihtilaf bulunmamaktadır.Davalı sigorta şirketi yönünden 39.425,00-TL destekten yoksun kalma tazminatına karar verildiği, bu haliyle kararın davalı yönünden miktar itibariyle kesin olduğu anlaşıldığından 5684 sayılı yasanın 30/12 ve HMK.346/1 ve 352.maddeleri gereğince kararın kesin olması nedeniyle davalının istinaf talebinin reddine karar vermek gerektiği, Davacı ... vekilinin istinaf istemi yönünden ise , sigorta tazminatının garameten paylaştırılması sırasında zarar görenlere ödenen miktarların poliçe limitinden düşülmesi gerektiği, ödenmesi ihtimal dahilinde olan kısımların hesaba katılmasının hatalı olduğu, davacı lehine yine 1/5 vekalet ücretine hükmedilmesinin hatalı olduğu ancak bu hususların giderilmesinin yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HMK.353/1-b/2 maddesi uyarınca davacı vekilinin istinaf talebinin kabulü ile kararın kaldırılarak bu yönden esas hakkında yeniden hüküm kurulması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

HÜKÜM: Gerekçe uyarınca;1- Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinin 03/03/2019 tarih ve 2017/KİT/2018-46-2 sayılı kararına karşı davacı ... vekilinin istinaf talebinin yukarıda gösterilen nedenlerle HMK. 353/1-b/2 maddesi uyarınca KABULÜNE,1/1- Davalı vekilinin Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinin 03/03/2019 tarih ve 2017/KİT/2018-46-2 sayılı kararına karşı yapılan istinaf talebinin kısmen kabulüne,davacı ... yönünden ise 5684 sayılı yasanın 30/12 ve HMK.346/1 ve 352.maddeleri gereğince kararın kesin olması nedeniyle REDDİNE,1/2- İstinaf yasa yoluna başvuran davacı tarafından peşin olarak yatırılan 44,40-TL nispi istinaf karar ve ilam harcının talebi halinde davacıya İADESİNE, İstinaf yasa yoluna başvuran davalı sigorta şirketi tarafından peşin olarak yatırılan 44,40-TL nispi istinaf karar ve ilam harcının talebi halinde davalıya iadesine, 1/3- İncelemenin duruşmasız olarak yapılması nedeniyle avukatlık ücreti takdirine yer olmadığına,1/4- Taraflarca istinaf aşamasında yapılan giderlerin takdiren kendi üzerinde bırakılmasına,2- Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinin 03/03/2019 tarih ve 2017/KİT/2018-46-2 sayılı kararının HMK. 353/1-b/2 maddesi uyarınca KALDIRILMASINA, 2/1- Davacı ... için 78.795,31-TL destekten yoksun kalma tazminatının 28/07/2016 tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, 2/2- Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi AAÜT gereğince belirlenen 9.017,48-TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 545-TL vekalet ücretinin davacı ... alınarak davalıya ödenmesine, 2/3- Davacı tarafça Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde yapılan yargılama sırasında yapılan toplam 2.544-TL yargılama giderinden davanın kabul red oranına göre belirlenen 2.291-TL'sinin davalı sigorta şirketinden alınarak davacılara verilmesine, bakiye kısmın davacı taraf üzerinde bırakılmasına,2/4- Davalı sigorta şirketince Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde yapılan yargılama sırasında yapılan 2.444-TL yargılama giderinden davanın kabul red oranına göre belirlenen 243-TL'sinin davacı ... alınarak davalı sigorta şirketine verilmesine, bakiye kısmın davalı sigorta şirketi üzerinde bırakılmasına, 2/5- Diğer davacılar yönünden daha önce verilen karar kesinleşmiş bulunduğundan bu yönde yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 20/07/2017 tarih ve 7035 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle değişik HMK.m.361/1. hükmü gereğince, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunma yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi.13/06/2019