Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

İSTEMİN ÖZETİ: İstanbul İli, Çatalca İlçesi ve Köyleri ile Yenibosna Metro güzerğahında özel halk otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapan davacı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 01.07.2015 tarih ve 2015/4-19.A sayılı kararının iptali istemiyle açılan davada; "...dava konusu kararın alındığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında Çatalca belediyesini ilgilendiren ve bu belediyenin yetki alanı içerisinde oluşan ve belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularına ilşkin düzenleme yapılmış olduğu, ancak Çatalca Belediyesi temsilcisinin toplantıya katılmadığı, UKOME'nin Çatalca Belediyesi temsilcisinin katılımıyla teşekkül etmesi gerektiğinden dava konusu UKOME kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır." gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yönünde karar veren İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 30/01/2017 tarih ve E:2015/936, K:2017/150 sayılı kararının; davanın öncelikle süre aşımı yönünden reddi gerektiği, dava konusu UKOME kararı alınırken ilgili ilçe belediyesi temcilcilerinin toplantıya davet edildiği, çağrıldığı halde belediye temsilcilerinin toplantıya iştirak etmediği, yasa ve prosedür gereği büyükşehir belediyesinin sadece toplantıya davet etme zorunluluğu bulunduğundan kararda usule ilişkin bir eksiklik bulunmadığı, dava konusu işlemin Çatalca İlçesinde çalışan minibüs sahiplerinin tamamın başvurusu üzerine tesis edildiği, esnafın görüşünün alınmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, dışarıdan herhangi bir araç gelmediği, ilçe sınırları dahilindeki araçların ve hatların düzenlendiği, dava konusu düzenleme ile araç sayısı artırılmadan ulaşım ihtiyacının giderildiği, hatlardaki araç ve sefer sayılarının dengeli dağılımı ile mevcut minibüslerin ve hatların daha verimli çalışmasının sağlandığı ve davanın haksız açıldığı iddialarıyla istinaf yoluyla incelenerek kaldırılması ve davanın reddine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdare Dava Dairesince; dava dosyasında bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü:

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 9.maddesinde; " Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır..." hükmüne yer verilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa istinaden çıkarılan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin 17.maddesinde de, "UKOME, Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;...kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe ve ilk kademe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımından oluşur." düzenlemesi yer almıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; ilçe belediyesini ilgilendiren ve ilçe belediyesinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında UKOME tarafından yapılacak toplantıya o ilçenin belediye başkanı veya görevlendireceği bir üyenin katılımının gerektiği, ancak bu katılımın sağlanmasında büyükşehir belediyesinin sorumluluğunun, toplantı öncesinde ilçe belediyesine toplantı hakkında bilgi verilerek katılımlarını sağlamak için davet yazısı göndermekle sınırlı olduğu, ilçe belediyelerinin temsilcilerinin davet üzerine toplantıya iştirak etmemesi halinde ise toplantının geçersiz sayılamayacağı, aksi halde UKOME tarafından ilçe belediyesinin istemediği hiçbir kararın alınamaması sonucunun ortaya çıkacağı, mevzuat hükmünün bu şekilde yorumlanmasının ise bu hükmün düzenleniş amacını aşan bir yorum olacağı kanaatine varılmıştır.

İdare Mahkemesince, Çatalca Belediyesini ilgilendiren ve bu belediyenin yetki alanı içerisinde oluşan ve belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularına ilişkin olarak Çatalca Belediyesi temsilcisinin toplantıya katılmadan alınan UKOME kararında şekil yönünden hukuka aykırılık bulunarak iptaline karar verilmiş ise de, Dairemizin aynı işlemin iptali istemiyle başka bir kişi tarafından açılan E:2017/34 esas sayılı dava dosyasında yapılan ve bakılmakta olan bu davada da karara dayanak alınacak nitelikte bulunan 09/02/2017 tarihli ara kararına Çatalca Belediye Başkanlığı ile davalı idare tarafından verilen cevaplardan, 01.07.2015 tarihli UKOME toplantısına katılımın sağlanması için davalı idare tarafından 30.06.2015 tarihinde Çatalca Belediye Başkanlığına davet ve toplantı gündeminin faks yoluyla gönderildiği ve Çatalca Belediye Başkanlığının 30.06.2015 tarihi itibariyle toplantıdan haberdar olduğu anlaşıldığından, davalı idarece UKOME toplantısına davet edilen ilçe belediyesinin toplantıya katılmamasının, bu toplantıda alınan kararı şekil yönünden hukuka aykırı hale getirmeyeceği anlaşıldığından, aksi gerekçeyle dava konusu UKOME kararını şekil yönünden hukuka aykırı bulunarak iptaline ilişkin mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, istinafa konu mahkeme kararının, maddi olay ve bu maddi olaya uygulanacak mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi suretiyle işin esası hakkında verilmiş bir karar niteliğinde olmaması nedeniyle bu aşamada Dairemizce işin esasına yönelik olarak bir karar verilemeyeceğinden, dava dosyasının, maddi olay ve maddi olaya uygulanacak mevzuatın değerlendirilerek uyuşmazlığın esasıyla ilgili yeniden bir karar verilmek üzere mahkemesine gönderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; İstinaf talebinin kabulü ile İstanbul 12.İdare Mahkemesinin 30/01/2017 tarih E:2015/936, K:2017/150 sayılı kararının kaldırılmasına, dava dosyasının yeniden karar verilmek üzere Mahkemesine gönderilmesine, kaldırma kararı üzerine Mahkemece yeniden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına alınacağından bu hususta ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına, kesin olarak 25/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.