Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:

Davanın Özeti : Rekabet Kurulu'nun 28.09.2006 tarih ve 06-67/905-262 sayılı kararının davacıya ilişkin kısmının; ihlâle ilişkin somut bilgi ve belgeler bulunmadığı, yemek çeki pazarlama işini yürüten şirketin cirosunun "çek bedeli" olmadığı, cironun alınan komisyondan oluştuğu, dolayısıyla cironun yanlış belirlendiği, 2002 yerine 1999 yılı cirosunun esas alınması gerektiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Kurul kararının somut tespitlere dayalı olarak alındığı, 1997/1 sayılı Tebliğ'in 4. maddesinde "Ciro tek düzen hesap planına göre bir önceki malî yıldaki net satışlardan oluşur." ifadesine yer verilerek temel prensip olarak cironun hesaplanmasında neyin dikkate alınacağının belirlendiği, bu açıdan gelir tablosundaki "net satışların", aynı zamanda ilgili teşebbüsün faaliyet konusu eylemler neticesinde elde ettiği gayrisafi gelirin temsilcisi olduğu, iki şirket arasında var olduğu tespit edilen müşteri paylaşımı anlaşması ve bu anlaşmanın etkilerinin, 2000 yılının başından soruşturma raporunun hazırlandığı 2003 yılının sonlarına kadar uzanan bir süreçte devam ettiği, bu yönüyle söz konusu döneme ilişkin elde edilen tüm belgelerin ve tespit edilen bulguların ihlâlin bütünlük ve süreklilik arz ettiğini gösterdiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi K1'in Düşüncesi : Kurul kararında yer alan tespitlerden iki şirketin aralarında anlaşarak birbirlerinin müşterilerini takip altına aldıkları, buna ilişkin mutabakat listesi oluşturdukları, birbirlerinin müşterilerini almamak için çaba sarfettikleri, iskonto oranlarını eş zamanlı olarak düşürdükleri ve en son 2003 yılında vadelerin birlikte belirlenmesine yönelik olarak anlaştıkları görülmüş ve bu eylemlerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü" şeklindeki rekabet ihlâllerinden olduğu sonucuna varılmıştır.

İdarî para cezasının miktarına gelince;

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un Kurul kararının verildiği tarihte yürürlükte bulunan 16. maddesinin ikinci fıkrasında, bu Kanun'un 4. ve 6. maddelerinde yasaklanmış olan davranışları gerçekleştirdiği Kurul kararı ile sabit olanlara ceza verilecek teşebbüs niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler ile teşebbüs birlikleri ve/veya bu birliklerin üyelerinin bir yıl önceki malî yıl sonunda oluşan ve Kurul tarafından saptanacak olan yıllık gayrisafi gelirinin yüzde onuna kadar para cezası verileceği kurala bağlanmıştır.

Buna göre; rekabet ihlâlinde bulunduğu tespit edilen teşebbüse verilecek para cezası hesaplanırken, teşebbüsün ihlâlden bir yıl önceki malî yılda oluşan "gayrisafi geliri" esas alınacaktır.

26.05.1994 tarih ve 21941 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu 12 Sıra No'lu Genel Tebliği'nin "Gayrisafi Hasılatın Hesaplanmasına İlişkin Açıklamalar" kısmında; 3986 sayılı Kanun'da gayrisafi hasılatın, Vergi Usul Kanunu'nun 175 ve mükerrer 257. maddeleri uyarınca Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğlerinde yer alan gelir tablosu ilkelerine göre tespit edileceğinin belirtildiği, buna göre Net Aktif Vergisi Genel Tebliği'nde belirtildiği üzere gayri safi hasılatın, işletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsadığı, gayrisafi hasılattan kastedilenin "net satışlar" olduğu ifade edilmiş; 09.12.2005 tarih ve 26018 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ek-1. maddesi ile 24.02.2004 tarih ve 2004/6924 sayılı Bakanlar Kurul kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinin (b) bendine davanılarak hazırlanan Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS18) Hakkında 10 Sıra No'lu Tebliğ'in Ekinin "Tanımlar" Kısmında yer alan 8. maddesinde acente ilişkilerinde brüt ekonomik yarar akışlarının işletme özkaynaklarında artış yaratmayan, acentası olunan işletme adına yapılan tahsilat tutarlarını da içerdiği, acentası olunan işletme adına yapılan tahsilat tutarlarının hasılat olmadığı, hasılatın yalnızca "komisyon tutarı" olduğu ifade edilmiştir.

Yukarıdaki düzenlemelerden, bir işletmenin gayrisafi hasılatının; mal tesliminde malın bedeli olarak, hizmet ifasında da, hizmet karşılığında alınan bedel olarak kabul edilmesi gerektiği, acentelik ve buna benzer aracılık hizmetlerinde de hasılatın yalnızca komisyon tutarından ibaret olduğu sonucuna varılmaktadır.

Dava dilekçesinde, davacı şirket tarafından yürütülen faaliyetin, en basit anlatımla anlaşma içinde olduğu restoranlar (yani üyeleri) tarafından üretilen yemekleri, çeşitli şirketlere ya da diğer tüzel kişiliklere (müşterilere) öğle yemeği çeki vasıtası ile pazarlamaktan; bir başka ifade ile öğle yemeği aracılık hizmetleri sunmaktan ibaret olduğu, dolayısıyla davacı şirketin sadece bir pazarlama ve aracılık faaliyeti yürüttüğü ve bu faaliyetinin niteliği itibariyle de, öğle yemeğini kendisi temin etmediği gibi, yemek çeklerinin bedelinin de kendisine değil, üyesi durumundaki lokantalara ait olduğu, bir başka anlatımla, davacı şirketin, müşterilerine sunmuş olduğu yemek çeklerinin bedellerini kendi nam ve hesabına değil ve fakat üyesi durumundaki lokantaların nam ve hesabına müşterilerinden tahsil ettiği ve lokantalara ödediği, sonuç olarak, yemek çeki bedellerinin hiçbir zaman davacı şirketin cirosu içinde yer almadığı, zira bu bedellerin davacı şirkete ait bir gelir olmadığı, davacı şirketin anılan faaliyet dolayısıyla elde ettiği gelirlerinin, yukarıda açıklandığı gibi, üyesi olan lokantalardan aldığı, genellikle %7 olarak belirlenen bir komisyon bedelinden ibaret olduğu, ancak, öğle yemeği pazarında diğer alternatif ürünlerden geçişi sağlamak için yaşanan kıyasıya rekabet nedeniyle genellikle müşterilere yemek çeki bedeli üzerinden belirli oranlarda (%1 ile %3 arasında) iskonto da yapıldığından, bu gelirin daha da azaldığı, özetle; davacı şirketin sözü edilen faaliyeti nedeniyle cirosunun komisyon toplamı ile iskontolar toplamı arasındaki fark olarak tespit edildiği ifade edilmektedir.

Bu durumda, davacının faaliyetinin iddia ettiği gibi aracılıktan ibaret olup olmadığı hususu araştırılarak, gerekirse davacının yasal defter ve belgeleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle ilgili mevzuatta tanımlanan şekliyle gayrisafi hasılatının ne kadar olduğu ve buna bağlı para cezası miktarı belirlendikten sonra bir karar verilmesi gerekeceği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı K2'un Düşüncesi : Dava, 2002 net satışlarının %1 oranında para cezası verilmesine ilşkin 28.9.2006 tarih ve 06-67/905 -262 sayılı Rekabet Kurulu kararının davacı şirkete ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmıştır.

4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi belirli bir mal veya hizmet piyasasında rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek olan teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve k yasaklanmış olup, söz konusu maddenin (b) bendinde; mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolünü yasaklanan haller arasında saymıştır.

Dosyanın incelenmesinden haklarında inceleme yapılan teşebbüslere ilişkin olarak , F1 A.Ş. ve Accort Servisleri International ’ın (A.Ş.Ticket Restaurant) 2000 yılının Şubat ayında aralarındaki müşteri rekabetini ortadan kaldırmaya yönelik anlaşma yaptıkları, 2000 yılının Şubat ayındaki anlaşmayla başlayan müşteri paylaşımının temel kuralının, birbirlerinin müşterilerini almaya çalışmama olduğu, ihlalin gerçekleştiği dönemde pazarın en büyük iki aktörü olan davacı şirket ile F1 A.Ş' nin, 1999 yılında oldukça yüksek olan iskonto ve vade oranlarını, 2000 yılının Şubat ayından itibaren eş zamanlı, istikrarlı bir şekilde aşağıya çektikleri, tarafların soruşturmanın gerçekleştirildiği, 2003 yılı da dahil olmak üzere aralarındaki rekabet nedeniyle değil kara liste, ambargo gibi sebeplerden dolayı gidip gelen ve rakip firmalarla çalışan müşteriler de dahil, müşterileri " Mutabakat Listesi" ile kontrol ettikleri, bu çerçevede kurdukları sistemi 2002 yılının ikinci yarısından (Haziran ayından) itibaren de sürdürme konusunda mutabık kaldıkları, 2003 yılında gösterdikleri davranışlarla birlikte değerlendirildiğinde, taraflar arasında müşteri paylaşımı ve bu paylaşımın kurallarının işletilmesine 2003 yılında da devam ettiklerinin tespit edildiği anlaşılmaktadır.

Yemek çeki sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler, üyeleri olan restoranlarda yemek çeki karşılığında, müşterileri olan kurumların personelinin yemek ihtiyacının giderilmesine olanak veren organizasyon, koordinasyon ve finansman hizmetlerinden oluşan bir hizmet olarak nitelendirilmektedir.Bu teşebbüsler üyeleri adına topladıkları ücretlerden komisyonlarını alarak, kalanını üyelerine aktarmakta, bu arada müşterilerine iskonto ve vade sağlayarak diğer teşebbüslerle rekabet yapmaktadırlar

Müşteri ya da pazar paylaşımına yönelik anlaşmaların temel etkisi tarafların arasındaki rekabeti ortadan kaldırması, bu çerçevede anlaşmanın taraflarının birbirleriyle fiyat rekabetinden kaçınmalarına olanak vermesi olup, bu paylaşımın yapıldığı bir pazarda müşteri paylaşımı vasıtasıyla, fiyatların piyasa ekonomisinin normal işleyişi çerçevesinde oluşmasına engel olunmaktadır.

Bu durumda, diğer bir firmayla anlaşma yaparak fiyatların piyasa ekonomisinin normal işleyişi çerçevesinde oluşmasına engel olarak rekabeti kısıtladığı soruşturma sonucu ortaya konulan davacı firma hakkında, bu eylemi nedeniyle para cezası verilmesine ilişkin kısmı yönünden 28.9.2006 tarih ve 06-67/905 -262 sayılı Rekabet Kurulu kararında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Davacının iddialarında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce duruşma için önceden belirlenen 14.10.2008 tarihinde davacı vekili Av. K3'ın, davalı Rekabet Kurumu vekili Av.K4'ın geldikleri, Danıştay Savcısı'nın hazır bulunduğu görülmekle açık duruşmaya başlandı. Taraflara usulüne uygun söz verilip dinlendikten ve Danıştay Savcısı'nın düşüncesi alındıktan sonra, taraflara son kez söz verilip duruşma tamamlandı. Dava dosyası incelenip, gereği görüşüldü:

Dava, Rekabet Kurulu'nun 28.09.2006 tarih ve 06-67/905-262 sayılı kararının davacıya ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmıştır.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesinin ilk fıkrasında, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğurabilecek nitelikte olan teşebbüslerarası anlaşmaların, uyumlu eylemlerin ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemlerinin hukuka aykırı ve yasak olduğu belirtilmiş, ikinci fıkrasında bu hallerin neler olduğu sayılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, Rekabet Kurulu kayıtlarına 06.11.2002, 22.11.2002 ve 29.11.2002 tarihlerinde intikal eden şikâyet başvuruları üzerine 4054 sayılı Kanun çerçevesinde açılan önaraştırma ve soruşturma sonrasında Rekabet Kurulu'nun verdiği 29.11.2004 tarih ve 04-74/1084-270 sayılı kararın Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 23.05.2006 tarih ve E:2005/6643, K:2006/2227 sayılı kararıyla soruşturmayı yürüten Kurul üyesinin nihaî karar toplantısına katılarak, oy kullanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle davacıya ilişkin kısmının iptal edildiği, Danıştay'ın iptal kararı üzerine; önaraştırma ve soruşturmaya ait tüm savunma, ek savunma, sözlü savunma tutanakları, sözlü savunma toplantısının ses kayıtlarının yazılı açılımı, Danıştay'ın iptal kararı, tüm dosya içerisinde yer alan bütün bilgi ve belgelerin Rekabet Kurulu tarafından yeniden incelenmesi sonucunda dava konusu karar ile; F1 Restoran Servisleri A.Ş. ile davacı Accor Servisleri International A.Ş.’nin (Ticket Restaurant) müşteri paylaşımı ve müşterilere verilen vadelerin tespiti konularında anlaşma içinde olduklarına ve böylece 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi uyarınca yasaklanan eylemleri gerçekleştirdiklerine; bu nedenle 2002 yılı net satışlarının %1’i (yüzde biri) oranında olmak üzere takdiren; F1 Restoran Servisleri A.Ş.’ye 913.585,96 YTL, davacıya 833.059,52.-YTL para cezası verilmesine; 5388 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile 4054 sayılı Kanun kapsamında bulunan anlaşmaların bildirilmesi yükümlülüğü kaldırıldığından, bu konuda karar verilmesine gerek olmadığına, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlâl eden eylemlerinden dolayı, rekabetin tesisi ve ihlâlden önceki durumun korunmasını teminen yerine getirilmesi ya da kaçınılması gereken davranışların ve ihlâle son verilmesi gereğinin, aynı Yasanın 9. maddesi uyarınca, ilgili teşebbüslere bildirilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dava konusu kararın alınmasına konu edilen tüm delillerin; önaraştırma ve soruşturma raporlarında, yazılı ve sözlü savunmalarında yer aldığı görüldüğünden, bu anlamda yeniden soruşturma açılmasını ve yapılmasını gerekli kılan bir hususun da bulunmaması nedeniyle, Danıştay kararındaki gerekçe doğrultusunda, soruşturmacı üyenin bulunmadığı Kurul toplantısında, mevcut üyelerle yeniden karar alınmasında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Dava konusu uyuşmazlığın esasına gelince;

Dava konusu Kurul kararı öncesinde yapılan önaraştırma ve soruşturma döneminde; F1 A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde bulunan 14 Şubat 2000 tarihli "Günlük Satış Toplantısı" başlıklı belgenin konusunu oluşturan ve 14 Şubat 2000 tarihinde yapılmış olan toplantıya F1 A.Ş.'nin pazarlama müdürü, bölgeler müdürü, satış müdürü ve satış elemanlarının katıldıkları, şirket içi bu toplantıda çeşitli kararlar alındığı ve alınan bu kararlar arasında; "Kesinlikle TR (Ticket Restaurant) ile anlaşma yapıldığı dışarıya söylenmeyecek" ifadesinin bulunduğu, yine 14 Şubat 2000 tarihli ikinci bir belgenin, genel müdür, pazarlama müdürü ve bazı çalışanların şirket içinde yaptıkları toplantının metnini gösterdiği, söz konusu "toplantı tutanağı"nda genel müdür’ün, "Kesinlikle TR ile anlaşıldığı söylenmeyecek" ifadesine yer verildiği, 23 Şubat 2000 tarihli, "Günlük SatışToplantısı" başlıklı F1 A.Ş.'nin satış personelinin katıldığı bir toplantı belgesinde F1 A.Ş. satış müdürü’nün;"TR tarafından listeler geldi. Şartlar değişecek büyük hesaplar tutulacak." ifadelerinin yer aldığı, 07.03.2000 tarihli "Satış Günlük Toplantı Tutanağı"nda ise satış müdürü, genel müdür'ün kendisine ilettiği bir bilgiyi toplantıya katılan diğer çalışanlara ilettiği, tutanakta konuya ilişkin olarak; "Nadir bey'den gelen bilgi. Delmas’la görüşmüş, bizim satış ekibimizin görüşmeye gittikleri firmalara biz TR ile anlaştık denilmiş. Bu konu kesinlikle dışarıda konuşulmayacak dikkatli davranılacak." ifadesine yer verildiği, F1 A.Ş. (SDX) ile Ticket Restaurant arasında 2000 yılının başlarında bir anlaşma yapıldığına işaret eden yukarıdaki belgelerle bağlantılı olarak F1 A.Ş.'de tespit edilen “TR’ın SD)Cdan aldıkları" başlığını taşıyan belgenin içerik olarak, bir tablo ve altında 17 Mayıs 2001 tarihinde Ticket Restaurant pazarlama müdürü ile yapılan toplantı neticesinde ulaşılan sonucu ifade eden bir cümleden ibaret olduğu, söz konusu tabloda "Toplam TR'ın aldıkları" tespit edildikten sonra "SDXya verilmesi gereken" kullanıcı sayısı ile toplanılarak "toplam borç" olarak 4487 kullanıcı sayısına ulaşıldığı, Ticket Restaurant'ın borçlu olduğu 4487 kullanıcı sayısından "SD)Cya verilen" 3766 kullanıcı düşüldükten sonra "verilmesi gereken fark" olarak 721 kullanıcıya ulaşıldığı, tablo'nun sonuna el yazısı ile ilave edilen “Omsan” şirketine ait 200 kullanıcı da bu farka ilave edilerek 921 kullanıcı sayısına ulaşıldığı, belgenin en altına ise "17 Mayıs 2001 Tibet bey ile toplantıda eskiden kabul edilmiş alacak sayısı 921 kişi" notunun düşüldüğü, F1 A.Ş. ve Ticket Restaurant'a ait iki farklı liste üzerinden gidilerek elde edilen bu verilerin, "2001 Şubat-2002 Mayıs Mutabakat Listesi" (Mutabakat Listesi)'nde ortaya konulduğu, söz konusu belgede yer alan tabloda "TR'tan Alınan" ve "TR'a Giden" olmak üzere iki farklı sütuna yer verildiği, aylar itibariyle Ticket Restaurant'a giden ve Ticket Restaurant’tan alınan müşterilerin yer verildiği bu tablonun içeriğinin, F1 A.Ş. ve Ticket Restaurant arasında karşılıklı uzlaşılan müşterilerden oluştuğu, F1 A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Raportörlerce tespit edilen "2001 Şubat-Nisan" başlıklı belgenin, Şubat ayıyla başlayan 2001 hesap döneminin ilk 4 ayını kapsayan ara döneme ilişkin F1 A.Ş. tarafından tutulan müşteri listelerini içerdiği, belgenin en altında ise "TR'nin aldıkları" ve "SD)Cnun aldıkları" sütunlarının genel toplamının alındığı, birtakım düzeltmelerden sonra "SDX 77 verecekli" sonucuna ulaşıldığı, F1 A.Ş. ile Ticket Restaurant arasında 2000 yılının Şubat ayındaki anlaşmayla başlayan müşteri paylaşımının temel kuralının, birbirlerinin müşterilerini almaya çalışmama olduğu birbirlerinin müşterisini almaya çalışmama kuralının, her iki şirketin satış faaliyetlerinden de tespit edildiği, F1 A.Ş.'nin Antalya Bölge Müdürlüğü'nde bulunan belgenin, Bölge Müdürlüğüne bağlı satış ekibinin potansiyel müşterilere yönelik faaliyetlerini konu aldığı, belgede halihazırda yemek çeki sistemi ile çalışmayan ya da Multinet A.Ş. ile çalışan müşterilerden randevu alınmaya çalışıldığı, ziyaret edildiği, görüşme yapıldığı ya da teklif verildiğinin görüldüğü, ancak Antalya Yapı Denetim A.Ş., İdeal Büro Makinaları Ltd., Özsezer Ofset Matbaacılık ve Model Internet ve Bilgisayar Hiz. Ltd. Şti.’ne ilişkin açıklamalarda söz konusu şirketlerin Ticket Restaurant ile iş yaptıklarının tespit edildiği, bunun dışında söz konusu şirketlerle çalışmaya yönelik herhangi bir satış faaliyetinin gerçekleşmediği, F1 A.Ş.'nin Bursa Bölge Müdürlüğü'nde bulunan 09.09.2003 tarihli elektronik posta çıktısından da, Ticket Restaurant ile çalıştığı tespit edilen Mutlular Zeytincilik’e teklif verilmediği, F1 A.Ş.'de bulunan belgelerin 2000 yılının Şubat ayından itibaren söz konusu şirketin müşterilerine verdiği oldukça yüksek seviyelerdeki iskonto ve vade oranlarını "geri çekmeye" ya da "iyileştirmeye" çalıştığını gösterdiği, 07.03.2000 tarihli belgede "Çekmeler şimdilik iyi gidiyor. İkinci 50'li listesi 08 Mart 2000'de gelecek." ifadelerinin bulunduğu, 20.03.2000 tarihli "Satış Günlük Toplantı Tutanağı"nda "İkinci 50'lik liste geldi Nadir Bey Hedefi çıkabildiği kadar çekmek istiyor...yeni şartlarla ilgili TR 45 %3 ve 45 % 10 veriyor." ifadelerinin yer aldığı, yine 20.03.2000 tarihli belgede "68 Milyara yakın bir iyileştirme yapılması gerekiyor. Şimdiye kadar 2 Milyara yakın düzeltme yapıldı. İyileştirmelerde verilecek olan prim tüm satış departmanı kadrosuna dağıtılacaktır." ifadelerinin bulunduğu, bu ifadelerden, iki firmanın birbirleriyle anlaştıklarının belirtildiği dönemde, F1 A.Ş.'nin mevcut müşterilerine uyguladığı iskonto oranları ve vade sürelerini geri çekmeye başladığı, F1 A.Ş.'nin 24.02.2000 ve 01.05.2000 tarihleri arasında geri çekme işlemi için görüştüğü müşterilerin kayıtlarının tutulduğu dosyada, bu tarihlerde F1 A.Ş.'nin geri çekme faaliyetinde bulunduğuna işaret ettiği, bunlar dışında F1 A.Ş.'nin müşterilerinin eski ve yeni iskonto/vade oranlarının gösterildiği belgelerin de söz konusu döneme ilişkin geri çekme faaliyetlerini doğruladığı, 08.01.2003 tarihinde F1 A.Ş.'nin yeni bölgeler müdürü tarafından bölge müdürlüklerine gönderilen ve F1 Ankara Bölge Müdürlüğü'nde raportörlerce tespit edilen elektronik postanın 4. maddesinde "Bildiğiniz gibi TR’la yapılan mutabakat gereği 100 kişinin altında bulunan firmalara kesin olarak 25 günden fazla teklif verilmeyecek. 100 kişinin üstündeki firmalar tarafıma bildirilecek, yapılan değerlendirme sonucu uygun bulunan teklif sizlere bildirilecektir. TR bu teklif dışında teklif verdiği konusunda elimizde yazılı bir metin olmadıkça bundan emin olamayacağımızı, böyle bir durumla karşılaşılırsa bunun yazılı olarak belgelenip tarafıma gönderilmesi durumunda gerekli müdahale yapılacaktır. Arkadaşlar bu konuyla ilgili bütün arkadaşların hassasiyet içinde olduğunu biliyorum. Ancak bundan sonraki tekliflerde bu konuda hata yapan arkadaşlara yaptırım uygulayacağımı bildiririm." ifadelerinin yer aldığı, söz konusu e-posta metninden F1 A.Ş. ve Ticket Restaurant'ın aralarında, 100 kişinin altındaki müşterilere 25 günden fazla vade verilmemesi konusunda anlaşmaya vardıkları hususları tespit edilmiştir.

Bu durumda, yukarıdaki tespitlerden iki şirketin aralarında anlaşarak birbirlerinin müşterilerini takip altına aldıkları, buna ilişkin mutabakat listesi oluşturdukları, birbirlerinin müşterilerini almamak için çaba sarfettikleri, iskonto oranlarını eş zamanlı olarak düşürdükleri ve en son 2003 yılında vadelerin birlikte belirlenmesine yönelik olarak anlaştıkları görüldüğünden ve bu eylemler 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Mal veya hizmet piyasalarının bölüşülmesi ile her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da kontrolü" şeklindeki rekabet ihlâllerinden olduğundan, Kurulca 4. maddenin ihlâli nedeniyle teşebbüslere idarî para cezası verilmesine yönelik olarak tesis edilen kararda hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Her ne kadar davacı tarafından, yemek çeki pazarlama faaliyetinde bulunulması nedeniyle cirolarının "çek bedeli" olmadığı, alınan komisyondan oluştuğu, dolayısıyla cironun yanlış hesaplandığı ileri sürülmüşse de, 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 4. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Ciro tek düzen hesap planına göre bir önceki malî yıldaki net satışlardan oluşur." kuralı uyarınca davacının yemek çeki satışlarından elde ettiği gelir esas alınarak hesaplanan İdarî para cezasında bu yönüyle de hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 119.70.-YTL yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.100,00.-YTL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, 14.10.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.