Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

İstemin Özeti :İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 26.07.2011 tarih ve E:2011/1318, K:2011/1135sayılı kararının; davanın süresinde açılmadığı, İstanbul ilinin deprem riski açısından yüksek riskli bir coğrafyada bulunduğu, uyuşmazlık konusu ihalenin acilen yapılması gerektiği hususunun mülki idare amiri tarafından kendilerine bildirildiği, artan trafik sorununa acil çözüm bulunması gerektiğinden ihalenin bir an önce sonuçlanması açısından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinin (b) bendi gereğince ihalenin pazarlık usulüyle yaptırılmasının hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi K1'ın Düşüncesi :Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü tarafından, 12.09.2005 tarihinde 4734 sayılı Kanun'un 21/b maddesi uyarınca pazarlık usulüyle yapılan "X1" ihalesinin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce verilen 03.12.2010 tarih ve E:2009/4101, K:2010/8217 sayılı bozma kararına uyularak dava dosyasının yeniden incelenmesi sonucu, uyuşmazlık konusu ihalenin 4734 sayılı Kanun'un 21/b bendinde belirlenen pazarlık usulü ile yapıldığı; İstanbul’un hızla artan nüfusu, gelişen ve değişen hizmet kategorilerinin doğurduğu ihtiyaç, altyapı hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle bir an önce bitirilmesi gereği ve uluslararası platformda üstlendiği organizasyonlar için gerekli altyapının tamamlanması konusunda herhangi bir tartışma bulunmamakla birlikte, uyuşmazlık konusu ihaleden önce "doğal afet, salgın hastalık, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen bir durum"un söz konusu olmadığı; İstanbul şehrinde kalıcı altyapı niteliğinde olan dava konusu ihale işinin doğal afet, salgın hastalık, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya öngörülmeyen bir olay niteliğinde olmadığı; 4734 sayılı Kanun'un 21/b bendinde sayılan koşulların oluşmadığı ve dava konusu ihalede hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 26.07.2011 tarih ve E:2011/1318, K:2011/1135 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 24.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.