Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONÜÇÜNCÜ DAİRE

Esas No:2017/2317

Karar No:2017/3057

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacılar) : .....

Vekili : .......

Karşı Taraf (Davalı ) : / ERZURUM

Vekili : .....

İstemin Özeti : Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nin 22.06.2017 tarih ve E:2017/1549, K:2017/2012 sayılı kararının; Kanunda açık ihale usulünde en az katılım sınırlaması belirlenmediği gibi rekabet tanımı da irdelendiğinde katılımın bir faktör olmadığı, idarenin rekabeti engelleyici unsurun varlığını ortaya koyması ve keyfiyeti somutlaştırması gerektiği, %16,29 oranında tenzilat yaparak yaklaşık maliyetin altında teklif sundukları ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi...... Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, .... onarım işi ihalesinin yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin ....davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; 14 adet ihale dokümanının satın alındığı ihalede 2 istekli tarafından teklif verildiği, tek geçerli teklifin de davacı iş ortaklığına ait olduğu, uyuşmazlık konusu ihalede yeterli rekabet koşullarının gerçekleşmediği, 4734 sayılı Kanun'un 39. maddesinde idareye verilen takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak kullanıldığı, aksi yönde kullanıldığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belgenin de olmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nin 22.06.2017 tarih ve E:2017/1549, K:2017/2012 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemleri yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davacılara iadesine, dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 16.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye