Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Danıştay Beşinci Dairesi'nin 06/11/2017 günlü, E:2016/6970, K:2017/22034 sayılı bozma kararına uyularak, yeniden yapılan inceleme sonucunda verilen ... İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararıyla; uyuşmazlık konusu olayda her ne kadar kamu görevlilerinin atanması konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış ise de, söz konusu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak kullanılması yargısal içtihatlarla getirilmiş bir zorunluluk olmasına karşın, söz konusu atama teklifinde davacı hakkında devam ettiği belirtilen disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezasına konu fiilin, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34. maddesi kapsamında davacının bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiğini ortaya koyacak nitelikte olmadığı, bu sonuca göre tesis edilen naklen atama işleminde kamu yararına, hizmet gereklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir. TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34. maddesi kapsamında, … Valiliği'nce yapılan teklif doğrultusunda dava konusu atama işleminin gerçekleştirildiği, emniyet hizmetlerinin düzenli ve aksatılmadan yürütülmesi bu hizmetin bir gereği olup, idarenin, kamu görevinin aksamasını önlemek ve kamu görevlisinden yeterli verimi alabilmek için işin aksamasına meydan verebilecek veya hizmetin görev içinde yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek hallerin bulunması durumunda personeli naklen atama konusunda takdir yetkisine sahip olduğu, bu nedenle, ... Valiliği'nin teklifinde belirtilen fiil ve hukuki duruma göre, bulunduğu kadroda verimli olamayacağı sonucuna ulaşılan davacının, eski kadrosunda olduğu gibi yine 1. hizmet bölgesinde yer alan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atamasının yapıldığı, dava konusu atama işleminde hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, İdare mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir. KARŞI TARAFIN CEVABI:

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/3370

Karar No : 2021/741

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesi'nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; Antalya Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapan davacının, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34. maddesi uyarınca Gaziantep Emniyet Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Danıştay Beşinci Dairesi'nin 06/11/2017 günlü, E:2016/6970, K:2017/22034 sayılı bozma kararına uyularak, yeniden yapılan inceleme sonucunda verilen ... İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararıyla; uyuşmazlık konusu olayda her ne kadar kamu görevlilerinin atanması konusunda idareye takdir yetkisi tanınmış ise de, söz konusu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak kullanılması yargısal içtihatlarla getirilmiş bir zorunluluk olmasına karşın, söz konusu atama teklifinde davacı hakkında devam ettiği belirtilen disiplin soruşturması sonucunda verilen disiplin cezasına konu fiilin, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34. maddesi kapsamında davacının bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiğini ortaya koyacak nitelikte olmadığı, bu sonuca göre tesis edilen naklen atama işleminde kamu yararına, hizmet gereklerine ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34. maddesi kapsamında, … Valiliği'nce yapılan teklif doğrultusunda dava konusu atama işleminin gerçekleştirildiği, emniyet hizmetlerinin düzenli ve aksatılmadan yürütülmesi bu hizmetin bir gereği olup, idarenin, kamu görevinin aksamasını önlemek ve kamu görevlisinden yeterli verimi alabilmek için işin aksamasına meydan verebilecek veya hizmetin görev içinde yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek hallerin bulunması durumunda personeli naklen atama konusunda takdir yetkisine sahip olduğu, bu nedenle, ... Valiliği'nin teklifinde belirtilen fiil ve hukuki duruma göre, bulunduğu kadroda verimli olamayacağı sonucuna ulaşılan davacının, eski kadrosunda olduğu gibi yine 1. hizmet bölgesinde yer alan, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atamasının yapıldığı, dava konusu atama işleminde hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek, İdare mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz istemin reddi gerektiği ileri sürülmektedir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hâkimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Davacının, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı esnada Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunun … tarih ve … sayılı kararıyla, 'hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak'' fiilini işlediğinden bahisle Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 6/b-5 maddesi uyarınca "6 ay kısa süreli durdurma cezası" ile cezalandırıldığı, ayrıca davacı hakkında ... onay tarihli bir başka disiplin soruşturmasının devam ettiği, söz konusu disiplin cezası ve soruşturması gerekçe gösterilmek suretiyle tanzim edilen 26/01/2015 tarihli yer değişikliği formuna istinaden davacının, ilgili Yönetmeliğin 34. maddesi uyarınca Gaziantep Emniyet Müdürlüğü emrine atanması üzerine anılan işlemin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinde; kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34. maddesinde; "Kendisinin ve/veya aile fertlerinin tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiği değerlendirilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri ile birlikte teklif edilebilir. Bu teklif illerde il emniyet müdürünün önerisi üzerine valiler tarafından Bakanlığa, merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında ise birim amirleri tarafından Genel Müdürlüğe yapılır.

Yer değişikliği teklifleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda müfettiş marifetiyle inceleme yaptırılabilir.

Yer değişikliği teklifi uygun görülen personelin yeri, hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge içinde veya başka bir bölgede olmak üzere değiştirilir." kuralı yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının atama gerekçesini oluşturan soruşturma raporunda; Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde, Antalya ili, … İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin hak etmiş oldukları özlük hakları ile ilgili olarak banka maaş protokolü için aralarında davacının da bulunduğu ihale komisyonu oluşturulduğu, 26/08/2011 tarihinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli personelin maaş ödemeleri ile ilgili olarak … tarihinde ihale yapıldığı, isteklilerden …Bankasının üç yıl için 53.000.00 TL (Yıllık 17.666,66 TL) teklifinin, beş yıllık 75.000.00 TL (Yıllık 15.000.00 TL) teklifinden ekonomik olarak daha avantajlı olmasına rağmen, beş yıllık 75.000.00 TL (Yıllık 15.000.00 TL) promosyon bedelini onaylamak suretiyle "görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü ve savsaklama" suçunu işleyerek devleti ve kişileri zarara uğrattıklarından bahisle, davacının Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 13. maddesi gereğince üç günlük aylık kesimi cezası ile tecziye edilmesine dair … tarih ve … sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu işleminin tesis edildiği, bu işlemin iptali istemiyle açılan davada, … İdare Mahkemesi'nin … gün ve E:…, K:… sayılı kararıyla, davanın reddine karar verildiği, söz konusu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun ise, … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … gün ve E:…, K:… sayılı kararla reddedildiği görülmüştür.

Anılan davada, davacı hakkında ileri sürülen iddiaların sabit olduğu yönünde tespitlerde bulunularak; mesleğinin özelliği, suçun niteliği ve işleniş şekli de birlikte değerlendirilmek suretiyle davanın reddine karar verildiği, bu hale göre, hassas bir kamu görevini yürütmekle yükümlü olan davacının bulunduğu ilde görev yapmasının sakıncalı olduğu sonucuna ulaşıldığından, davacının Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34. maddesi uyarınca Gaziantep Emniyet Müdürlüğü emrine naklen atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. … İdare Mahkemesi'nce verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize tabi ilk kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.