Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

İstemin Özeti : İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 04/02/2011 gün ve E:2010/1314, K:2011/57 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : K1

Düşüncesi : İstemin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, B-251 nolu İstinye-Tarabya Üstü hattında minibüs işletmeciliği yapan davacı tarafından, 22/04/2010 günlü ve 2010/2-25 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararının B-251 nolu hatta başka hatlardan iki adet araç verilmesine ilişkin kısmının iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının da minibüs işletmeciliği yaptığı İstinye-Tarabya Üstü-Araba Yolu (B251) nolu hatta A-28 Yayla-Topkapı hattında ruhsatlı bir minibüsün çalıştırıldığının 02/02/2010 tarihli tespit raporu ve eki fotoğraflardan tespit edildiği, 22/04/2010 günlü 2010/2-25 sayılı UKOME kararı ile hem bu durumun hem de metrobüs hattından etkilenen araçların durumu gözetilerek 16 aracın kura ile dağıtımının gerçekleştiği, davacının B-251 hattına da kurayla iki aracın eklendiği, UKOME toplantısına meslek odasından ve ilçe belediyesinden temsilci katılımının gerçekleştirilmediği ileri sürülmüş ise de toplantı tutunaklarından 22/04/2010 tarihli toplantıya İstanbul Minibüscüler odasından ve Sarıyer Belediyesinden temsilcilerin katıldığının anlaşıldığı gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/f maddesinde; büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde

araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek yetkisi Büyükşehir Belediyelerinin görev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

Aynı Kanun'un 9. maddesinde; " Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Yasaya istinaden çıkarılan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği'nin 17. maddesinde ise, UKOME, Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında,...kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe ve ilk kademe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımından oluşacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, İstinye-Tarabya Üstü-Araba Yolu (B251) nolu hattında başka hatta ruhsatlı bir minibüsün çalıştırıldığının tespit edilmesi ve metrobüs hattından etkilenen hatlarda bulunan minibüslerin başka hatlarda düzenlenmesine ilişkin olarak dava konusu 22/04/2010 günlü ve 2010/2-25 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla davacının faaliyet gösterdiği B-251 nolu hatta A-28 ve B-37 hatlarından birer aracın eklenmesi üzerine, anılan Kararın B-251 nolu hattına ilişkin kısmının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, dava konusu kararın alındığı UKOME toplantısına Sarıyer Belediyesi temsilcisinin katılmasına karşın UKOME kararında üye sıfatıyla imzasının bulunmadığı; dava konusu kararın alındığı UKOME'nin Sarıyer Belediyesi temsilcisinin katılımıyla teşekkül etmesi ve kararın bu temsilci tarafından da üye sıfatıyla imzalanmış olması gerektiğinden, söz konusu

temsilcinin kararı imzalamayıp sadece toplantıda bulunmuş olmasının işleme geçerlilik sağlamayacağı açıktır.

Bu durumda, dava konusu işlemde ve davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; İstanbul 8. İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 27/02/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.