Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2018/5607

Karar No : 2020/5939

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Büyükşehir Belediye Başkanlığı

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …Umum Servis Aracı İşletmeciler Odası

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Davacı tarafından, 2150 adet tahsisli ... plakanın mülkiyeti Adana Büyükşehir Belediyesi'nde kalmak kaydıyla plakaların kullanım haklarının şahıslara (1 yıllık) kira süresi boyunca devredilmesine ilişkin Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin … tarih ve …sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararında; Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin dava konusu … tarih ve … sayılı kararının alındığı toplantıya, kurulun tabii üyesi olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin çağrılarak katıldığı, ancak üye olarak belirlenmeyen, ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcilerinin davet edilerek görüşlerinin alınmadığı, kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin toplantıya katılarak karar alınması gerekirken S plaka tahsisinin yapıldığı bazı ilçe belediyelerinin çağrılmadığı ve bu nedenle toplantıya katılamadıkları, toplantıya katıldığı belirtilen belediye temsilcilerinin ise dava konusu kararda isim ve imzalarına yer verilmediği ve zorunlu üye olmalarına karşın oy hakkı olmaksızın görüşü alınması gereken kişiler gibi değerlendirildiğinden toplantıya katılan ilçe belediye temsilcilerinin oy kullanıp kullanmadıklarının belirlenemediği, bu nedenlerle dava konusu işlemde şekil unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı; öte yandan, dava konusu işlemin tesis edilmesine dayanak olan Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin … tarih ve … sayılı kararına karşı Mahkemenin E:… sayılı dosyasında açılan davada işlemin iptaline karar verildiği, bu haliyle de dava konusu işlemin şekil unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: …Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; usule yönelik olarak, davada süreaşımı bulunduğu, davacının ihlal edilen menfaati bulunmadığından davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği; esasa yönelik olarak, Mahkemece gerekçe gösterilen durumun aksine ... Federasyonu'nun görevlendirdiği ... Taksici, Kamyoncu, Kamyonetçi, Nakliyeciler, Nakliyat Komisyoncuları Esnaf Odası temsilcisinin dava konusu kararın alındığı toplantıya katıldığı, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'NUN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Temyiz isteminin reddine,

2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 23/12/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.