Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Davacının kaymakamlık kursu sonunda yapılan sözlü sınavda başarısız olduğundan bahisle sınıfının değiştirilerek Kırklareli Planlama ve Koordiansyon Müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlemin iptali isteğiyle açtığı davada, işlem dosyasının incelenmesinden değerlendirme kurulu üyelerinin fahiş nisbetsizlik arzeden puanlamaları yanında, sınavlardan birine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürünün diğerine Merkez Valisinin katılmadığı, bu ünitelerin temsil edilmesi halinde verilecek notların sınav sonuçlarını etkiliyebileceğinin anlaşıldığı, 3152 sayılı Kanunun 27.maddesine göre, kaymakamların atanması, nakli terfii ve de ğerlendirilmeleri konularını inceleyip karara bağlamasının Bakanlık Encümeninin görevleri arasında sayıldığı, aynı maddeye göre, Encümenin, Müsteşarın Başkanlığında Emniyet Genel Müdürü, Bakanlığın Ana hizmet birimlerinin genel Müdürleri ile Teftiş Kurulu Başkan, Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdüründen meydana geldiği, yasada ayrı bir toplantı nisabı öngörülmediğine göre, kanunun amir hükmü gereği Encümenin eksiksiz olarak toplanması gerekeceği, oysa yukarıda da belirtildiği üzere Bakanlık Encümeninin eksik üye ile teşekkül ettirilmiş olup, bu durumun (verilen notların büyük farklılıklar arzettiği de gözönüne alınarak) sonucu etkiliyeceği sonucuna varıldığı, bu nedenle eksik üye ile toplanan Bakanlık Encümeninin sınav sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin işleminin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararının; puanlar arasında fahiş farklar mevcut olmadığı, sınava katılmayan 2 üyenin sınava katılması halinde davacı için sınav sonucunun değişmeyeceğinin açık olduğu, 3152 sayılı Kanunda Bakanlık Encümeninin toplantı nisabının gösterilmediği, genel hukuk kuralları içerisinde Encümeninin salt çoğunlukla toplanabileceği nedenleriyle temyizen incelenerek bozulması isteğinden ibarettir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile yeniden incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun, 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin mevcudiyeti halinde mümkündür. İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek başka bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.