Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Davacıların hattı ile birebir aynı olan İstanbul İli, Kuleli-İSTOÇ hattı oluşturularak, bu hatta 15 aracın dönerli çalıştırılmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 6.12.2007 gün ve 2007/12 - Ek 3A/07 sayılı işleminin bu kısmının iptali istemiyle açılan davada; ulaşım ve trafik sorununun çözümünde toplu taşıma sisteminin kurulmasının esas olduğu İstanbul İlinde, raylı sistem ve toplu taşımacılıkta hat olarak entegrasyona gidildiği, toplu taşıma hizmetlerinin sürekliliği, bütünlüğü, koordinasyonunun sağlanması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması amaçlanarak güzergahların mevcut ulaşım sistemine entegre olacak şekilde düzenlendiği sonucuna varıldığından, ulaşım hizmetinin gerekleri ve kamu yaran yönünden hukuk ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 29.5.2009 gün ve E:2008/757, K:2009/1020 sayılı kararının; dava konusu hattın Bahçelievler ve Bağcılar Belediyelerini ilgilendirmesine karşın, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 17. maddesine aykırı olarak temsilcilerinin katılımının sağlanmaması ve ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının davet edilmemesi nedeniyle işlemin şekil yönünden hukuka aykırı olduğu, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmadığı, hat bazında eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı öne sürülerek 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Sibel KARADEMİR'in Düşüncesi : İstemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Radiye TİRYAKİ'nin Düşüncesi : Davacıların hattı ile birebir aynı olan Kuleli-İstoç hattının ihdası ve bu hatta 15 aracın dönerli olarak çalıştırılmasına ilişkin UKOME kararının iptali istemiyle açılan davayı reddeden idare mahkemesi kararı temyiz edilmiştir,

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 9. maddesinde, Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanlarının kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılacakları, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 17. maddesinde de UKOME'nin Büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında; kendi belediyelerini ilgilendiren ve belediyelerinin yetki alanı içerisinde oluşan ve o belediyenin sınırları içerisinde başlayıp biten ulaşım konularında ilçe ve ilk kademe belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin katılımından oluşacağı hükümleri yer almıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre dava konusu Kuleli-İstoç hattının ihdası ve bu hatta 15 aracın dönerli olarak çalıştırılmasına ilişkin işlemle ilgili belediyelerin katılım ile UKOME'nin teşekkül etmesi gerekirken, ilgili belediye temsilcilerinin iştiraki olmaksızın alınan kararda mevczuata uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenle davanın reddi yolundaki mahkeme kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık, davacıların hattı ile birebir aynı olan İstanbul İli, Kuleli-İSTOÇ hattı oluşturularak, bu hatta 15 aracın dönerli çalıştırılmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 6.12.2007 gün ve 2007/12 - Ek 3A/07 sayılı işleminin bu kısmının iptali istemi iptali isteminden kaynaklanmıştır.

5216 sayılı Yasanın 9.maddesinde; "Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla, büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı ulaşım koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

Bu Yasa ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergah belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır.

Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.

Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Büyükşehir belediyelerine bu Yasa ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının bu Yasaya aykırı hükümleri uygulanmaz." hükmü yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin, çeşitli hatlarda meydana gelen değişiklikleri içeren dava konusu işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, davaya konu UKOME kararı tesis edilirken yukanda aktarılan yasal düzenlemeye aykırı olarak, ilçe belediye başkanlarının ve bu karar ile ilgili olan kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin UKOME toplantısından haberdar edilmediği, katılımlarının sağlanmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yasal zorunluluk bulunmasına karşın, ilçe belediyelerinin katılımı sağianmaksızın tesis edilen işlemde şekil yönünden hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, İstanbul 9. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, 31.3.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.