S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 1.338.545

1
9. HD., E. 2016/24282 K. 2020/9211 T. 24.9.2020Yargıtay

ispat yükü • sözleşme özgürlüğü ilkesi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • örf ve âdet • delillerin değerlendirilmesi

2
9. HD., E. 2016/30735 K. 2020/9115 T. 23.9.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • yeniden yargılama • hakkaniyet indirimi

3
9. HD., E. 2016/21539 K. 2020/9345 T. 24.9.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı sebeple fesih • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

4
9. HD., E. 2020/6222 K. 2020/9272 T. 24.9.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu • karşı dava

5
9. HD., E. 2020/1483 K. 2020/9366 T. 28.9.2020Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • fazla çalışma ücreti • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • tespit davası • temyiz kesinlik sınırı

6
9. HD., E. 2020/1981 K. 2020/9363 T. 28.9.2020Yargıtay

yargılama giderleri • eda davası • ihtiyari dava arkadaşlığı • karşı dava • kısmi dava • kısmi davada kesinlik sınırı • temyiz kesinlik sınırı • tespit davası

7
9. HD., E. 2016/21541 K. 2020/9346 T. 24.9.2020Yargıtay

yazılı delille ispat • fazla çalışma ücreti • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • kesin delil

8
9. HD., E. 2016/21039 K. 2020/9018 T. 23.9.2020Yargıtay

ikramiye alacağı • iş sözleşmesi • davanın kabulü • davayı inkar etmiş sayılma • bilirkişi raporu • karşı dava

9
9. HD., E. 2016/21031 K. 2020/9014 T. 23.9.2020Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • adil yargılanma hakkı • bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi raporu • organik bağ • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

10
9. HD., E. 2020/5610 K. 2020/9249 T. 24.9.2020Yargıtay

yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • yönetim kurulu kararının iptali • karşı dava • maddi hata

11
9. HD., E. 2016/24283 K. 2020/9212 T. 24.9.2020Yargıtay

ispat yükü • sözleşme özgürlüğü ilkesi • bilirkişi raporu • haklı neden • muvazaa iddiası • örf ve âdet • iş sözleşmesi • delillerin değerlendirilmesi

12
9. HD., E. 2016/22752 K. 2020/8662 T. 22.9.2020Yargıtay

anahtar teslim olgusu • ispat yükü • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • hakimin davayı aydınlatma ödevi • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

13
9. HD., E. 2016/21834 K. 2020/8696 T. 22.9.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • adil yargılanma hakkı • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • tanığın davet edilmesi

14
9. HD., E. 2016/20853 K. 2020/8756 T. 22.9.2020Yargıtay

eksik ifa • borcun ifa edilmemesi • cezai şart talebi • cezai şart • hizmet sözleşmesi • tenkis talebi • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

15
9. HD., E. 2020/1221 K. 2020/8777 T. 22.9.2020Yargıtay

bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • iade davası

16
9. HD., E. 2020/1990 K. 2020/8839 T. 22.9.2020Yargıtay

ikramiye alacağı • iş sözleşmesi • maddi zarar • yönetim kurulu • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • direnme kararı • karşı dava

17
9. HD., E. 2016/22603 K. 2020/8883 T. 23.9.2020Yargıtay

yeniden yargılama • karşı dava

18
9. HD., E. 2020/1749 K. 2020/8381 T. 17.9.2020Yargıtay

yetki itirazı • toplu iş sözleşmesi • yetki belgesi • iş sözleşmesi • işçi sendikası • davanın kabulü • karşı dava

19
9. HD., E. 2016/23386 K. 2020/8156 T. 16.9.2020Yargıtay

fesih hakkı • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

20
9. HD., E. 2016/28739 K. 2020/8510 T. 21.9.2020Yargıtay

adil yargılanma hakkı • belirsiz alacak ve tespit davası • dava şartlarının bulunmaması • davaların yığılması • hukuki dinlenilme hakkı • hukuki yarar yokluğu • kısmi dava • tespit davası

21
9. HD., E. 2016/30077 K. 2020/8513 T. 21.9.2020Yargıtay

haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • kesin süre • tanık bildirimi

22
9. HD., E. 2016/32972 K. 2020/8515 T. 21.9.2020Yargıtay

adil yargılanma hakkı • belirsiz alacak ve tespit davası • dava şartlarının bulunmaması • davaların yığılması • hukuki dinlenilme hakkı • hukuki yarar yokluğu • kısmi dava • tespit davası

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

23
9. HD., E. 2016/34960 K. 2020/8548 T. 21.9.2020Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hakkaniyet indirimi • bilirkişi raporu • kesin delil

24
8. HD., E. 2018/11871 K. 2019/6873 T. 3.7.2019Yargıtay

zilyetlik süresi • davanın kabulü • karşı dava

25
8. HD., E. 2019/1164 K. 2019/6912 T. 3.7.2019Yargıtay

kira sözleşmesi • fatura • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • istihkak iddiası • karşı dava • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • mülkiyet karinesi

26
8. HD., E. 2019/1021 K. 2019/6911 T. 3.7.2019Yargıtay

yetki belgesi • davanın kabulü • istinaf yolu • istihkak iddiası • karşı dava • kesin süre • kararın temyiz edilmemiş sayılması

27
8. HD., E. 2019/679 K. 2019/6910 T. 3.7.2019Yargıtay

sınırlı ayni hak • hapis hakkı • fatura • ispat yükü • tapuya şerh • usulüne uygun tebligat • kira sözleşmesi • rehin hakkı • aktif dava ehliyeti • organik bağ • muvazaa iddiası • davacı sıfatı • davanın kabulü • istihkak iddiası • istinaf yolu • karşı dava • mülkiyet karinesi • intifa hakkı

28
8. HD., E. 2019/1516 K. 2019/6909 T. 3.7.2019Yargıtay

henüz devşirilmemiş ürün • kira sözleşmesi • bono • muvazaa iddiası • davanın kabulü • istihkak iddiası • istinaf yolu • karşı dava • bekletici mesele

29
8. HD., E. 2019/242 K. 2019/6908 T. 3.7.2019Yargıtay

yargılama giderleri • satış bedeli • cevap dilekçesi • davanın kabulü • satış sözleşmesi • istihkak iddiası • muvazaa iddiası

30
8. HD., E. 2019/3569 K. 2019/6874 T. 3.7.2019Yargıtay

ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • paylı mülkiyet • el atmanın önlenmesi

31
8. HD., E. 2018/962 K. 2019/7056 T. 10.7.2019Yargıtay

muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası • hakkın kötüye kullanılması • paylı mülkiyet • miras taksim sözleşmesi • taksim sözleşmesi

32
8. HD., E. 2019/56 K. 2019/7009 T. 4.7.2019Yargıtay

kapıcılık hizmeti • cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • muhatabın adreste bulunmaması

33
8. HD., E. 2019/3866 K. 2019/6994 T. 4.7.2019Yargıtay

alacağın devri • yeniden yargılama • alacağın devri sözleşmesi • tahliye talebi • davadan feragat • feragat dilekçesi

34
8. HD., E. 2019/3171 K. 2019/6993 T. 4.7.2019Yargıtay

fatura • ihtiyati haciz • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın kabulü • istihkak iddiası • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

35
8. HD., E. 2016/12255 K. 2019/6992 T. 4.7.2019Yargıtay

tapu iptali • tapu sicili • tapuya şerh • cebri icra • davanın kabulü • kamulaştırma • taşınmaz mülkiyetinin kazanılması • mülkiyetin tescilden önce kazanılması

36
8. HD., E. 2019/3815 K. 2019/6991 T. 4.7.2019Yargıtay

eksik inceleme • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • tahliye talebi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

37
8. HD., E. 2018/4164 K. 2019/6922 T. 3.7.2019Yargıtay

alt kira sözleşmesi • alt kira yasağı • ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • kiracılık sıfatının tespiti • kira sözleşmesi • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

38
8. HD., E. 2019/1117 K. 2019/6915 T. 3.7.2019Yargıtay

yargılama giderleri • davanın kabulü • karşı dava • istihkak iddiası • istinaf yolu

39
8. HD., E. 2019/3251 K. 2019/6914 T. 3.7.2019Yargıtay

davanın kabulü • maddi hata

40
8. HD., E. 2019/2633 K. 2019/6913 T. 3.7.2019Yargıtay

davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre • kararın temyiz edilmemiş sayılması

41
8. HD., E. 2018/6310 K. 2019/7057 T. 10.7.2019Yargıtay

fuzuli işgal • kira sözleşmesi • davanın kabulü • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • taleple bağlılık ilkesi • haksız işgal tazminatı

42
8. HD., E. 2019/4312 K. 2019/7586 T. 17.9.2019Yargıtay

muvazaalı işlem • hisse devri • muvazaa iddiası • organik bağ • davanın kabulü • istihkak iddiası • mülkiyet karinesi

43
8. HD., E. 2019/4833 K. 2019/7588 T. 17.9.2019Yargıtay

delillerin toplanması • yargılama giderleri • yeniden yargılama • hak düşürücü süre • organik bağ • ödeme emrine itiraz • ihtiyati haciz • direnme kararı • istihkak iddiası • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

44
8. HD., E. 2019/4799 K. 2019/7606 T. 17.9.2019Yargıtay

kadastro tesbitine itiraz • davanın kabulü • görevsizlik kararı

45
8. HD., E. 2018/14144 K. 2019/7993 T. 24.9.2019Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava • istinaf yolu • müdahalenin men'i

46
8. HD., E. 2018/3891 K. 2019/7949 T. 23.9.2019Yargıtay

fuzuli işgal • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi

47
8. HD., E. 2019/4211 K. 2019/7839 T. 19.9.2019Yargıtay

kararın temyiz edilmemiş sayılması • kesin süre

48
8. HD., E. 2018/14497 K. 2019/7847 T. 19.9.2019Yargıtay

el atmanın önlenmesi • paylı mülkiyet • davanın kabulü

49
8. HD., E. 2019/3897 K. 2019/7900 T. 23.9.2019Yargıtay

davanın ihbarı • geçici yönetim • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • davanın kabulü • mirasçıların eksik gösterilmesi

50
8. HD., E. 2019/3857 K. 2019/7903 T. 23.9.2019Yargıtay

yeniden yargılama • davanın kabulü • karşı dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: