S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 1.246.905

6
3. HD., E. 2018/4238 K. 2018/11869 T. 21.11.2018 · Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • dava zamanaşımı • usuli kazanılmış hak

7
3. HD., E. 2017/2571 K. 2018/11859 T. 21.11.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • menfi tespit • perakende satış • bilirkişi raporu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • davanın kabulü • tespit davası

8
3. HD., E. 2017/2488 K. 2018/11860 T. 21.11.2018 · Yargıtay

fesih ihbarı • kira sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • sözleşmeye bağlılık ilkesi • kira bedeli • hakkın kötüye kullanılması

9
3. HD., E. 2018/5252 K. 2018/11861 T. 21.11.2018 · Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • satış bedeli • alacağın muaccel hale gelmesi • dava zamanaşımı • eksik inceleme • hakkın kötüye kullanılması • tazminat davası • satış sözleşmesi • kamulaştırma • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • davanın kabulü • bilirkişi kurulu

10
3. HD., E. 2017/1065 K. 2018/11862 T. 21.11.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi raporu • kira bedeli • davanın kabulü

11
3. HD., E. 2017/853 K. 2018/11864 T. 21.11.2018 · Yargıtay

sahte imza • istirdat davası • menfi tespit • fatura • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

12
3. HD., E. 2017/10782 K. 2018/11852 T. 21.11.2018 · Yargıtay

kira sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • kira bedeli • muvazaa iddiası • ispat yükü

13
3. HD., E. 2017/10780 K. 2018/11853 T. 21.11.2018 · Yargıtay

bağlanma parası • yargılama giderleri • yeniden yargılama • pasif dava ehliyeti • maddi ve manevi tazminat talebi • nispi vekalet ücreti • satış sözleşmesi • manevi tazminat • ön ödeme • dava ehliyeti

14
3. HD., E. 2018/5059 K. 2018/11854 T. 21.11.2018 · Yargıtay

yargılama giderleri • yargılamanın iadesi talebi • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

15
12. HD., E. 2017/9265 K. 2018/11887 T. 20.11.2018 · Yargıtay

icranın geri bırakılması • kambiyo senetleri • bono

16
17
12. HD., E. 2017/9114 K. 2018/11861 T. 20.11.2018 · Yargıtay

istinaf dilekçesi • istinaf yolu

18
2. HD., E. 2017/1659 K. 2018/11862 T. 24.10.2018 · Yargıtay

kapıcılık hizmeti • ipoteğin kaldırılması istemi

19
12. HD., E. 2017/9394 K. 2018/11857 T. 20.11.2018 · Yargıtay

istinaf yolu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

20
12. HD., E. 2017/7875 K. 2018/11864 T. 20.11.2018 · Yargıtay

ciranta • ciro • kambiyo senetleri • teminat senedi • davanın kabulü • istinaf yolu

21
12. HD., E. 2017/6401 K. 2018/11886 T. 20.11.2018 · Yargıtay

sıra cetveli • davaya müdahale talebi • istinaf yolu

22
3. HD., E. 2017/8492 K. 2018/11882 T. 21.11.2018 · Yargıtay

kira sözleşmesi • bilirkişi raporu • kira bedeli • nesafet • davanın kabulü

23
13. HD., E. 2016/6583 K. 2018/11749 T. 6.12.2018 · Yargıtay

yeniden yargılama • sözleşmenin kurulması

24
3. HD., E. 2018/6414 K. 2018/11898 T. 21.11.2018 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • sebepsiz zenginleşme • gecikme faizi • vekaletsiz iş görme • bekletici mesele • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • icranın geri bırakılması • faydalı ve zaruri masraf • davanın kabulü • ikrar • zorunlu masraf

25
12. HD., E. 2017/9174 K. 2018/11898 T. 21.11.2018 · Yargıtay

istinaf dilekçesi • istinaf yolu

26
3. HD., E. 2017/10760 K. 2018/11897 T. 21.11.2018 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • yargılama giderleri • satış bedeli • fuzuli işgal • kira sözleşmesi • önsözleşme • sözleşmenin feshi talebi • sözleşmenin kurulması • tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme

27
3. HD., E. 2017/4567 K. 2018/11896 T. 21.11.2018 · Yargıtay

belirli süreli sözleşme • eksik inceleme • fesih ihbarı • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • konut ve çatılı işyeri kiraları • kira bedeli • davanın kabulü • karşı dava

28
3. HD., E. 2018/6501 K. 2018/11895 T. 21.11.2018 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • fesih ihbarı • kira sözleşmesi • kira sözleşmesinin feshi • mirasçılık belgesi • objektif özen yükümlülüğü • tazminat davası • basiretli tacir • bilirkişi raporu • ödemeden men • özen yükümlülüğü • cevap dilekçesi • davaya katılma talebi

29
3. HD., E. 2018/7010 K. 2018/11893 T. 21.11.2018 · Yargıtay

yemin delili • yemin teklif etme hakkı • ispat yükü • kira sözleşmesi • kira bedeli

30
3. HD., E. 2017/15566 K. 2018/11887 T. 21.11.2018 · Yargıtay

yeniden yargılama • kira bedeli • davanın açılmamış sayılması

31
3. HD., E. 2017/4828 K. 2018/11886 T. 21.11.2018 · Yargıtay

kira sözleşmesi • kira tespiti • hak ve nasafet ilkesi • bilirkişi raporu • ticaret odası • nesafet • kira bedeli

32
3. HD., E. 2017/15588 K. 2018/11885 T. 21.11.2018 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • kira sözleşmesi • bilirkişi raporu • kira bedeli • nesafet • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

33
3. HD., E. 2017/4843 K. 2018/11883 T. 21.11.2018 · Yargıtay

kira sözleşmesi • hak ve nasafet ilkesi • bilirkişi raporu • kira bedeli • nesafet

34
17. HD., E. 2016/2449 K. 2018/11869 T. 6.12.2018 · Yargıtay

tazminat davası • manevi tazminat • poliçe

35
17. HD., E. 2017/532 K. 2018/11867 T. 6.12.2018 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • maddi ve manevi tazminat talebi • nispi vekalet ücreti • tazminat davası • bilirkişi raporu • manevi tazminat • ihtiyari dava arkadaşlığı • usul ekonomisi ilkesi

36
17. HD., E. 2016/17908 K. 2018/11889 T. 10.12.2018 · Yargıtay

bedensel zarar • maluliyet raporu • tazminattan indirim • gecikme faizi • tenkis talebi • iş kazası • işgöremezlik hali • kısmi ödeme • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • poliçe • davanın kabulü • tazminat davası

37
17. HD., E. 2016/2406 K. 2018/11864 T. 6.12.2018 · Yargıtay

yargılama giderleri • destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar

38
17. HD., E. 2016/1863 K. 2018/11877 T. 6.12.2018 · Yargıtay

sigorta poliçesi • maddi zarar • poliçe

39
17. HD., E. 2016/2307 K. 2018/11876 T. 6.12.2018 · Yargıtay

riziko • sorumluluk sigortaları • zorunlu mali sorumluluk sigortası • tazminat davası

40
17. HD., E. 2016/2224 K. 2018/11875 T. 6.12.2018 · Yargıtay

tazminat davası • manevi tazminat

41
17. HD., E. 2015/19206 K. 2018/11885 T. 10.12.2018 · Yargıtay

destekten yoksun kalma tazminatı • destekten yoksun kalma • tazminat alacağı • tazminat davası • müteselsil sorumluluk • zararı ispat • bilirkişi raporu • davadan feragat • davanın kabulü • poliçe

42
13. HD., E. 2017/2368 K. 2018/11855 T. 10.12.2018 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • istirdat davası • bilirkişi raporu • bilirkişi raporuna itiraz • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • savunma hakkı

43
13. HD., E. 2018/4013 K. 2018/11858 T. 10.12.2018 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • usulüne uygun tebligat • savunma hakkı

44
13. HD., E. 2016/9713 K. 2018/11873 T. 10.12.2018 · Yargıtay

bono • davanın kabulü

45
13. HD., E. 2016/9857 K. 2018/11875 T. 10.12.2018 · Yargıtay

yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • kanuni faiz

46
17. HD., E. 2015/19142 K. 2018/11884 T. 10.12.2018 · Yargıtay

maluliyet raporu • bedensel zarar • adil yargılanma hakkı • işgöremezlik hali • bilirkişi raporu • manevi tazminat • adli yardım talebi • poliçe • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • kısmi dava • savunma hakkı • tazminat davası

47
17. HD., E. 2015/17225 K. 2018/11890 T. 10.12.2018 · Yargıtay

maluliyet raporu • eksik inceleme • sigorta bedeli • sigorta poliçesi • sigorta tazminatı • sigortacının sorumluluğu • uygun illiyet bağı • acente • tazminat davası • bilirkişi raporu • kaza sigortası • poliçe • davanın kabulü

48
17. HD., E. 2016/2607 K. 2018/11898 T. 10.12.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • zıya • tenkis talebi • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • poliçe

49
17. HD., E. 2016/2553 K. 2018/11896 T. 10.12.2018 · Yargıtay

bedensel zarar • tazminat davası • bilirkişi raporu • işgöremezlik hali • maddi tazminat davası • davanın kabulü • poliçe

50
2. HD., E. 2016/24521 K. 2018/11534 T. 18.10.2018 · Yargıtay

maddi ve manevi tazminat talebi • hakkaniyet ilkesi • manevi tazminat

TEMİZLE

©2019 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.