S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 1.291.691

1
23. HD., E. 2018/1648 K. 2020/763 T. 6.2.2020 · Yargıtay

sigorta bedeli • gemi • şirketin iflası • bilirkişi raporu • borca batık • istinaf yolu • karşı dava

2
10. HD., E. 2019/2512 K. 2019/4057 T. 8.5.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • mükerrer ödeme • rücu hakkı • rücuan tazminat • aval • poliçe • davanın kabulü • ölüm aylığı

3
10. HD., E. 2018/6842 K. 2019/4721 T. 23.5.2019 · Yargıtay

sigorta primi • eksik inceleme • hizmet tespiti • yeniden yargılama

4
3. HD., E. 2017/15023 K. 2019/2104 T. 14.3.2019 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • menfi tespit • fatura • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • tespit davası

5
10. HD., E. 2016/18280 K. 2019/3756 T. 22.4.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • yetersiz bilirkişi raporu • kusursuz sorumluluk • objektif özen yükümlülüğü • rücuan tazminat • sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • bilirkişi raporu • özen yükümlülüğü • davanın kabulü

6
3. HD., E. 2018/4826 K. 2019/3940 T. 30.4.2019 · Yargıtay

ehliyetsizlik • hak düşürücü süre • iptal davası • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • el yazısı • tapu iptali • el yazılı vasiyetname • hile • davanın kabulü • vasiyetnamenin iptali talebi • vasiyetnamenin yerine getirilmesi istemi

7
3. HD., E. 2018/5465 K. 2019/3942 T. 30.4.2019 · Yargıtay

alt kira sözleşmesi • alt kiracı • ağır kusur • tazminat davası • maddi zarar • bilirkişi raporu • bilirkişi raporunda yer alması gereken hususlar

8
3. HD., E. 2018/5806 K. 2019/3943 T. 30.4.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • bütünleyici parça • tazminat davası • tenkis talebi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak • karşı dava

9
3. HD., E. 2018/5187 K. 2019/3945 T. 30.4.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • fatura • dava şartlarının bulunmaması

10
3. HD., E. 2018/5451 K. 2019/3953 T. 30.4.2019 · Yargıtay

fatura • gecikme faizi • menfi tespit • perakende satış • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • tespit davası

11
3. HD., E. 2017/16030 K. 2019/3955 T. 30.4.2019 · Yargıtay

fatura • iptal davası • istirdat davası • menfi tespit • taleple bağlılık ilkesi • genel kurul kararı • umumi heyet • basiretli tacir • bilirkişi kurulu • karşı dava

12
10. HD., E. 2016/18208 K. 2019/4045 T. 8.5.2019 · Yargıtay

basit rücu hakkı • eksik inceleme • rücu hakkı • rücuan tazminat • tazminat davası • hakkaniyet indirimi • iş kazası • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • davanın kabulü • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • maddi zarar • kusur tespiti talebi

13
10. HD., E. 2018/3753 K. 2019/4253 T. 14.5.2019 · Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden yargılama

14
10. HD., E. 2018/3760 K. 2019/4254 T. 14.5.2019 · Yargıtay

birden çok borçlu • yeniden yargılama • kusur sorumluluğu • müteselsil sorumluluk • rücu hakkı • rücuan tazminat • tazminat davası • usuli kazanılmış hak

15
10. HD., E. 2018/867 K. 2019/4285 T. 14.5.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • istirdat davası • maktu vekalet ücreti • yaşlılık aylığı • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • karşı dava

17
3. HD., E. 2019/849 K. 2019/4709 T. 20.5.2019 · Yargıtay

maluliyet raporu • ifa yeri • tazminat davası • meslekte kazanma gücü kaybı • müteselsil borçluluk • müteselsil sorumluluk • zıya • bilirkişi kurulu • malvarlığı hukuku • manevi tazminat • manevi zarar

18
3. HD., E. 2019/2732 K. 2019/4710 T. 20.5.2019 · Yargıtay

haklı neden • hükmün tavzihi • maddi hata • tavzih talebi

19
3. HD., E. 2017/8413 K. 2019/4712 T. 20.5.2019 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • taleple bağlılık ilkesi • kira bedeli

20
3. HD., E. 2018/5743 K. 2019/4725 T. 20.5.2019 · Yargıtay

alacaklının ihtarı • borçlunun temerrüdü • fatura • eksik inceleme • gecikme faizi • mükerrer ödeme • perakende satış • bileşik faiz • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

21
3. HD., E. 2017/8728 K. 2019/4727 T. 20.5.2019 · Yargıtay

alacaklının seçimlik hakları • yetki itirazı • yetkili mahkeme • seçimlik hak • ifa yeri • kira sözleşmesi • kira bedeli • dava şartlarının bulunmaması

22
10. HD., E. 2017/48 K. 2019/4556 T. 21.5.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • meslekte kazanma gücü kaybı • rücuan tazminat • iş kazası • işgöremezlik hali • tedavi masrafları • yargılama giderleri

23
10. HD., E. 2017/544 K. 2019/4558 T. 21.5.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • sürekli iş göremezlik geliri • iş kazası • işgöremezlik hali • hukuki yarar yokluğu • istinaf yolu • davanın kabulü

24
10. HD., E. 2016/17669 K. 2019/4560 T. 21.5.2019 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat sınırı • yazılı delille ispat sınırının altında kalan miktar için tanık dinlenebileceği • yazılı delille ispat sınırının altında kalan miktar • yazılı delille ispat • yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • hizmet tespiti • kısmi ödeme • ticari defter • delil başlangıcı • ikrar • senetle ispat kuralı

25
10. HD., E. 2016/18744 K. 2019/4562 T. 21.5.2019 · Yargıtay

hak düşürücü süre • hizmet tespiti • hile

26
10. HD., E. 2018/3892 K. 2019/4576 T. 21.5.2019 · Yargıtay

denetim raporu • hizmet tespiti • yaşlılık aylığı • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

27
10. HD., E. 2018/3937 K. 2019/4580 T. 21.5.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • ölüm aylığı

28
10. HD., E. 2018/3771 K. 2019/4581 T. 21.5.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • sigortalılık başlangıç tarihi • usuli kazanılmış hak • yaşlılık aylığı • anonim şirket • müktesep hak • organik bağ

29
10. HD., E. 2017/1158 K. 2019/4610 T. 22.5.2019 · Yargıtay

iş kazası • davanın kabulü • davanın tamamen ıslahı • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • kısmi dava • kısmi ıslah • ön inceleme • usul ekonomisi ilkesi • bilirkişi raporu

30
10. HD., E. 2017/6 K. 2019/4711 T. 23.5.2019 · Yargıtay

davanın ihbarı • zorunlu dava arkadaşlığı • müteselsil sorumluluk • rücuan tazminat • iş kazası • davacı sıfatı • davaya katılma talebi • ihtiyari dava arkadaşlığı • kesin süre • taraf sıfatı • üçüncü kişiye davanın ihbarı

31
10. HD., E. 2019/2460 K. 2019/4716 T. 23.5.2019 · Yargıtay

yaşlılık aylığı

32
10. HD., E. 2018/875 K. 2019/4719 T. 23.5.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • anlaşmalı boşanma • muvazaa iddiası • davanın kabulü • geri alım hakkı • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ölüm aylığı • ölüm aylığına hak kazanma

33
10. HD., E. 2019/2614 K. 2019/4720 T. 23.5.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • hizmet tespiti • bilirkişi raporu • taleple bağlılık ilkesi

34
10. HD., E. 2017/916 K. 2019/4769 T. 27.5.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın konusuz kalması • istinaf yolu • karşı dava

35
10. HD., E. 2017/1630 K. 2019/4772 T. 27.5.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • ön inceleme • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

36
10. HD., E. 2017/1761 K. 2019/4874 T. 28.5.2019 · Yargıtay

sigorta primi • yaşlılık aylığı • karşı dava • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

37
10. HD., E. 2018/5030 K. 2019/4877 T. 28.5.2019 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • karşı dava • usulüne uygun tebligat

38
10. HD., E. 2017/1176 K. 2019/4907 T. 29.5.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • yaşlılık aylığı bağlanması istemi • yeniden yargılama • denkleştirme istemi • yaşlılık aylığı • zorunlu sigorta • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • usul ekonomisi ilkesi

39
9. HD., E. 2016/2912 K. 2019/13021 T. 11.6.2019 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • uygulanacak hukuk

40
9. HD., E. 2016/3339 K. 2019/13024 T. 11.6.2019 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • gemi • gemi adamları • iş sözleşmesi

41
9. HD., E. 2016/3398 K. 2019/13025 T. 11.6.2019 · Yargıtay

gemi • gemi adamları • fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu

42
9. HD., E. 2016/4486 K. 2019/13028 T. 11.6.2019 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • hukuki dinlenilme hakkı • iade davası • ispat hakkı • uygulanacak hukuk • davanın kabulü

43
9. HD., E. 2016/4489 K. 2019/13030 T. 11.6.2019 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • eksik inceleme • ücretin ödenmesi • bilirkişi raporu

45
9. HD., E. 2016/4692 K. 2019/13033 T. 11.6.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

46
9. HD., E. 2019/3695 K. 2019/13041 T. 11.6.2019 · Yargıtay

delillerin toplanması • eksik inceleme • psikolojik taciz • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • bilgilendirme yükümlülüğü • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • ikrar • ilam niteliğindeki belgeler • istinaf dilekçesi • karşı dava • kesin delil

Benzer içeriğe sahip kararları göster

47
9. HD., E. 2019/3696 K. 2019/13042 T. 11.6.2019 · Yargıtay

delillerin toplanması • eksik inceleme • psikolojik taciz • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • bilgilendirme yükümlülüğü • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • istinaf dilekçesi • karşı dava • kesin delil • ikrar • ilam niteliğindeki belgeler

48
9. HD., E. 2019/3697 K. 2019/13043 T. 11.6.2019 · Yargıtay

delillerin toplanması • eksik inceleme • psikolojik taciz • iş sözleşmesi • sosyal güvenlik kurumu • toplu iş sözleşmesi • bilgilendirme yükümlülüğü • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • cevap dilekçesi • hukuki dinlenilme hakkı • ikrar • ilam niteliğindeki belgeler • istinaf dilekçesi • karşı dava • kesin delil

Benzer içeriğe sahip kararları göster

49
9. HD., E. 2016/4478 K. 2019/13045 T. 11.6.2019 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu

50
9. HD., E. 2016/3656 K. 2019/13198 T. 12.6.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eda davası • faizin başlangıç tarihi • ihbar süresi • kısmi eda davası • asgari geçim indirimi • zamanaşımının kesilmesi • hukuki koruma • belirsiz alacak ve tespit davası • dava ekonomisi • kısmi dava • tespit davası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: