S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 1.335.230

5
12. HD., E. 2019/5272 K. 2020/2821 T. 17.3.2020 · Yargıtay

ispat yükü • aval • bilirkişi raporu • bono • kambiyo senetleri • imza itirazı • istinaf yolu

16
12. HD., E. 2021/5655 K. 2021/6899 T. 24.6.2021 · Yargıtay

disiplin para cezası

17
9. HD., E. 2020/8346 K. 2021/4297 T. 18.2.2021 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • ispat yükü • haklı neden • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu • kesin delil

18
9. HD., E. 2019/4777 K. 2021/4298 T. 18.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • ispat yükü • haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

19
9. HD., E. 2020/3454 K. 2021/4299 T. 18.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • dürüstlük kuralı • haksız fesih • bilirkişi raporu • hasımsız dava • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • iade davası • karşı dava • taraf teşkili sağlanmaması

20
9. HD., E. 2020/4749 K. 2021/4314 T. 18.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • cevap süresi • cevap dilekçesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

21
9. HD., E. 2019/4512 K. 2021/4319 T. 18.2.2021 · Yargıtay

haklı sebeple fesih • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • istinaf dilekçesi • karşı dava • kısmi dava

22
9. HD., E. 2019/4715 K. 2021/4321 T. 18.2.2021 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • davanın kabulü • muvazaa iddiası • bilirkişi raporu • karşı dava • kesin delil

23
9. HD., E. 2019/4774 K. 2021/4322 T. 18.2.2021 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • davanın kabulü • kesin delil • karşı dava • kısmi dava

24
9. HD., E. 2020/1130 K. 2021/4392 T. 18.2.2021 · Yargıtay

ispat yükü • iş sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava

25
9. HD., E. 2020/1096 K. 2021/4403 T. 18.2.2021 · Yargıtay

ispat yükü • sosyal güvenlik kurumu • sözleşmenin feshi talebi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • teminat senedi • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava

26
9. HD., E. 2020/7766 K. 2021/4217 T. 18.2.2021 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • belirsiz alacak ve tespit davası • davaların yığılması • dava şartlarının bulunmaması • hukuki yarar yokluğu • hukuki dinlenilme hakkı • kısmi dava • tespit davası

27
9. HD., E. 2020/7997 K. 2021/4224 T. 18.2.2021 · Yargıtay

taşınmaz satışı • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava

28
9. HD., E. 2020/1247 K. 2021/4230 T. 18.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • adil yargılanma hakkı • bilgilendirme yükümlülüğü • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • karşı dava • kötüniyet tazminatı • kısmi dava • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

29
9. HD., E. 2020/2404 K. 2021/4236 T. 18.2.2021 · Yargıtay

yazılı delille ispat • fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • bilirkişi raporu • ikrar • kesin delil

30
9. HD., E. 2019/5321 K. 2021/4240 T. 18.2.2021 · Yargıtay

toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • karşı dava

31
9. HD., E. 2016/22616 K. 2021/4242 T. 18.2.2021 · Yargıtay

yazılı delille ispat • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • sigorta primi • ispat yükü • sözleşme özgürlüğü ilkesi • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • örf ve âdet • cevap dilekçesi • kesin delil

32
9. HD., E. 2020/9094 K. 2021/4255 T. 18.2.2021 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı sebeple fesih • asgari geçim indirimi • ispat yükü • yıllık izin süresi • haklı neden • iş sözleşmesi • zıya • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava • kesin delil • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

33
9. HD., E. 2020/9133 K. 2021/4259 T. 18.2.2021 · Yargıtay

asgari geçim indirimi • işçinin ölümü • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • iade davası • karşı dava

34
10. HD., E. 2020/4304 K. 2021/4416 T. 21.3.2021 · Yargıtay

ödeme emrinin iptali • cevap dilekçesi • yeniden değerleme • istinaf yolu • karşı dava • temyiz kesinlik sınırı

35
11. HD., E. 2020/3104 K. 2021/4194 T. 28.4.2021 · Yargıtay

teminat senedi • yemin delili • yemin teklif etme hakkı • ihtiyati tedbir kararı • karşı dava • bono • senede karşı senetle ispat zorunluluğu ilkesi • senetle ispat kuralı • senetle ispat zorunluluğu

36
11. HD., E. 2020/5854 K. 2021/4210 T. 28.4.2021 · Yargıtay

borcun ödenmemesi • kredi sözleşmesi • müteselsilen kefil • gecikme faizi • bilirkişi raporu • karşı dava

37
11. HD., E. 2020/6055 K. 2021/4204 T. 28.4.2021 · Yargıtay

ardiye sözleşmesi • ardiye ücreti • ardiye • bilirkişi raporu

38
11. HD., E. 2019/4596 K. 2021/4200 T. 28.4.2021 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • acente • donatan • donatanın talimatı • gemi • kanunî rehin • navlun • navlun sözleşmesi • yük üzerinde • davacı sıfatı • davanın açılmamış sayılması • taşıma sözleşmesi

40
11. HD., E. 2020/539 K. 2021/4196 T. 28.4.2021 · Yargıtay

sigorta poliçesi • poliçe

41
11. HD., E. 2020/3108 K. 2021/4195 T. 28.4.2021 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • satış bedeli • aynen ifa • bağlanma parası • ifa imkansızlığı • menfi zarar • satış sözleşmesi • sözleşmeden dönme • limited şirket • karşı dava

42
11. HD., E. 2020/5911 K. 2021/4231 T. 29.4.2021 · Yargıtay

ortakların rızası • bilirkişi raporu • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma

43
11. HD., E. 2020/2338 K. 2021/4230 T. 29.4.2021 · Yargıtay

haksız rekabet • maddi ve manevi tazminat talebi • ticari itibar • bilirkişi raporu • manevi tazminat

44
11. HD., E. 2019/3228 K. 2021/4222 T. 29.4.2021 · Yargıtay

fatura • antrepo • hisse devri

45
16. HD., E. 2021/1211 K. 2021/4221 T. 29.4.2021 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava • kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği • kazandırıcı zamanaşımı

46
8. HD., E. 2020/2824 K. 2021/4112 T. 18.5.2021 · Yargıtay

ecrimisil talebi • ecrimisil bedeli • eksik araştırma ve inceleme • fuzuli işgal • kira sözleşmesi • mükerrer ödeme • kira bedeli • bilirkişi raporu

47
11. HD., E. 2019/4317 K. 2021/4221 T. 29.4.2021 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk

48
11. HD., E. 2019/2702 K. 2021/4218 T. 29.4.2021 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • devir sözleşmesi • tahkim şartı • faaliyet yılı • haklı neden • hisse devri • kayyum • pay defteri • yönetim kurulu • davacı sıfatı • karşı dava • tahkim • ilk itirazlar

49
11. HD., E. 2019/1902 K. 2021/4217 T. 29.4.2021 · Yargıtay

gemi • hasar bedeli

50
TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: