S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 1.253.734

1
9. HD., E. 2007/27615 K. 2008/26209 T. 10.10.2008 · Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli sözleşme • belirsiz süreli iş sözleşmesi • eda davası • fesih ihbarı • feshin geçersizliği • fesih hakkı • fesih hakkının kötüye kullanılması • işçinin ölümü • sigorta primi • sözleşmenin feshi talebi • toplu iş sözleşmesi • haklı neden • hayat sigortası • iş sözleşmesi • işçi sendikası • bilirkişi raporu • kötüniyet tazminatı

2
12. HD., E. 2017/4025 K. 2018/7350 T. 4.7.2018 · Yargıtay

rehnin paraya çevrilmesi • taşınır rehni

4
9. HD., E. 2011/7382 K. 2013/11945 T. 15.4.2013 · Yargıtay

haklı neden • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş kazası

5
14. HD., E. 2013/10322 K. 2013/12424 T. 1.10.2013 · Yargıtay

faizin başlangıç tarihi

6
9. HD., E. 2011/6103 K. 2013/12212 T. 17.4.2013 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haksız rekabet • ispat yükü • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

7
9. HD., E. 2011/6107 K. 2013/12213 T. 17.4.2013 · Yargıtay

alacaklının ihtarı • fazla çalışma ücreti • ifa zamanı • işverenin temerrüdü • kısmi ifa • sözleşmenin feshi talebi • zamanaşımı defi • iş sözleşmesi • kısmi ödeme • cevap dilekçesi • duruşmalara katılmama • ibraname ve feragatname

8
9. HD., E. 2011/6579 K. 2013/12227 T. 17.4.2013 · Yargıtay

belirli süreli sözleşme • belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • deneme süresi • kısmi dava • kötüniyet tazminatı

9
9. HD., E. 2011/6562 K. 2013/12232 T. 17.4.2013 · Yargıtay

belirli süreli sözleşme • belirsiz süreli iş sözleşmesi • belirli süreli iş sözleşmesi • deneme süresi • fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • ispat yükü • sözleşme özgürlüğü ilkesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • örf ve âdet • delillerin değerlendirilmesi • kötüniyet tazminatı

10
9. HD., E. 2011/6069 K. 2013/12247 T. 17.4.2013 · Yargıtay

deneme süresi • fesih ihbarı • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • lokavt • organik bağ

11
9. HD., E. 2011/6137 K. 2013/12261 T. 17.4.2013 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • manevi tazminat • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

12
9. HD., E. 2011/6140 K. 2013/12263 T. 17.4.2013 · Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • gemi • gemi adamları • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

13
9. HD., E. 2012/12555 K. 2013/12272 T. 17.4.2013 · Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • eksik inceleme • tazminat davası • iş sözleşmesi • iade davası • belirsiz süreli iş sözleşmesi

14
9. HD., E. 2011/807 K. 2013/12278 T. 17.4.2013 · Yargıtay

feshin geçersizliği • hak düşürücü süre • ihbar süresi • ikramiye alacağı • ispat yükü • tazminat davası • haklı neden • iş sözleşmesi • iade davası • karşı dava

15
9. HD., E. 2011/3766 K. 2013/12279 T. 17.4.2013 · Yargıtay

borcun muaccel olması • borç ikrarı • fazla çalışma ücreti • ifa zamanı • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil borçluluk • zamanaşımı başlangıcı • zamanaşımı defi • tasarruf yetkisi • zamanaşımının kesilmesi • bilirkişi raporu • ihtiyati tedbir kararı • iş sözleşmesi • kooperatif • manevi tazminat • müruruzaman • basit yargılama usulü • cevap dilekçesi • cevap dilekçesinin ıslahı • ikrar • kötüniyet tazminatı • kısmi dava

16
9. HD., E. 2013/5615 K. 2013/12285 T. 17.4.2013 · Yargıtay

yazılı delille ispat • serbest zaman kullanma hakkı • denkleştirme istemi • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • cevap dilekçesi • kesin delil

17
9. HD., E. 2011/30512 K. 2013/12286 T. 17.4.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • haklı neden • iş sözleşmesi • bahşiş • davanın kabulü

18
9. HD., E. 2011/6005 K. 2013/12295 T. 17.4.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • feshin geçersizliği • hizmet sözleşmesi • hizmet tespiti • ihbar süresi • bilirkişi raporu • organik bağ • iade davası • kötüniyet tazminatı

19
9. HD., E. 2011/6006 K. 2013/12296 T. 17.4.2013 · Yargıtay

yeniden yargılama • fazla çalışma ücreti • haklı neden • iş sözleşmesi

20
9. HD., E. 2011/6024 K. 2013/12302 T. 17.4.2013 · Yargıtay

yeniden yargılama • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • birleşen şirket • limited şirket • maddi hata • taleple bağlılık ilkesi

21
9. HD., E. 2011/6025 K. 2013/12303 T. 17.4.2013 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • tanık dinlenemeyeceği

22
9. HD., E. 2011/6031 K. 2013/12308 T. 17.4.2013 · Yargıtay

haklı sebeple fesih • ikramiye alacağı • haklı neden • iş sözleşmesi

23
9. HD., E. 2011/6039 K. 2013/12311 T. 17.4.2013 · Yargıtay

taleple bağlılık ilkesi • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü

24
9. HD., E. 2011/6045 K. 2013/12312 T. 17.4.2013 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı sebeple fesih • şirket merkezi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • ispat yükü

25
9. HD., E. 2011/6670 K. 2013/12313 T. 17.4.2013 · Yargıtay

denetim raporu • belirli süreli iş sözleşmesi • belirli süreli sözleşme • eksik iş • haksız fesih • hizmet sözleşmesi • fatura • fesih tazminatı • ikramiye alacağı • şirket kasası • şirketi temsil yetkisi • sözleşmenin feshi talebi • tenkis talebi • bağımsız denetim • bağımsız denetim kuruluşu • haklı neden • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • olağan genel kurul toplantısı • şirketin zarara uğratılması • davanın kabulü • kısmi dava

26
9. HD., E. 2011/11123 K. 2013/12316 T. 17.4.2013 · Yargıtay

hisse devri • limited şirket • ispat yükü

27
9. HD., E. 2011/11124 K. 2013/12317 T. 17.4.2013 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı neden • hisse devri • iş sözleşmesi • limited şirket

28
9. HD., E. 2011/5345 K. 2013/12322 T. 17.4.2013 · Yargıtay

yazılı delille ispat • denkleştirme istemi • fazla çalışma ücreti • serbest zaman kullanma hakkı • hakkaniyet indirimi • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • cevap dilekçesi • kesin delil

29
9. HD., E. 2011/5347 K. 2013/12324 T. 17.4.2013 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • cevap dilekçesi • kararın temyiz edilmemiş sayılması • karşı dava • kesin süre

30
9. HD., E. 2011/5348 K. 2013/12325 T. 17.4.2013 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • fazla çalışma ücreti • fesih hakkı • fesih ihbarı • hak düşürücü süre • haklı sebeple fesih • haksız fesih • iş sözleşmesi • yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi

31
9. HD., E. 2011/5353 K. 2013/12326 T. 17.4.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • ispat yükü • sözleşme özgürlüğü ilkesi • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • örf ve âdet • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi

32
9. HD., E. 2011/5374 K. 2013/12331 T. 17.4.2013 · Yargıtay

ispat yükü • sözleşme özgürlüğü ilkesi • iş sözleşmesi • cevap dilekçesi • davanın kabulü • delillerin değerlendirilmesi • muvazaa iddiası • örf ve âdet

33
9. HD., E. 2011/4302 K. 2013/12340 T. 17.4.2013 · Yargıtay

bozucu şart • feshin geçersizliği • fesih ihbarı • geciktirici şart • haklı sebeple fesih • ikramiye alacağı • ispat yükü • işverenin ücret ödeme borcu • işyeri devri • sözleşme serbestisi • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • lokavt • yönetim kurulu • ölçülülük ilkesi

34
9. HD., E. 2011/4312 K. 2013/12345 T. 17.4.2013 · Yargıtay

borcun muaccel olması • borç ikrarı • ifa zamanı • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil borçluluk • fazla çalışma ücreti • zamanaşımı başlangıcı • zamanaşımı defi • zamanaşımının kesilmesi • bilirkişi raporu • tasarruf yetkisi • ihtiyati tedbir kararı • iş sözleşmesi • manevi tazminat • müruruzaman • basit yargılama usulü • cevap dilekçesi • cevap dilekçesinin ıslahı • ikrar • kötüniyet tazminatı • kısmi dava

35
9. HD., E. 2011/4314 K. 2013/12346 T. 17.4.2013 · Yargıtay

alt yüklenici • anahtar teslim olgusu • feshin geçersizliği • fazla çalışma ücreti • toplu iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • iade davası

36
9. HD., E. 2011/11133 K. 2013/12349 T. 17.4.2013 · Yargıtay

yazılı delille ispat • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • kesin delil

37
9. HD., E. 2011/7288 K. 2013/12354 T. 18.4.2013 · Yargıtay

yargılama giderleri • eksik inceleme • haklı neden • iş sözleşmesi • davanın kabulü

38
9. HD., E. 2011/7289 K. 2013/12355 T. 18.4.2013 · Yargıtay

eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • ispat yükü • sözleşme özgürlüğü ilkesi • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • örf ve âdet • delillerin değerlendirilmesi

39
9. HD., E. 2013/5212 K. 2013/12437 T. 18.4.2013 · Yargıtay

ikramiye alacağı • bilirkişi raporu

Benzer içeriğe sahip kararları göster

40
9. HD., E. 2012/32143 K. 2013/12469 T. 18.4.2013 · Yargıtay

yargılama giderleri • feshin geçersizliği • fesih ihbarı • hak düşürücü süre • iş sözleşmesi • dava açma süresi • davanın kabulü • feshin geçersizliği ve işe iade talebi

41
9. HD., E. 2012/33207 K. 2013/12476 T. 18.4.2013 · Yargıtay

belirsiz süreli iş sözleşmesi • fesih ihbarı • feshin geçersizliği • fesih hakkı • sözleşmenin feshi talebi • iş sözleşmesi • davanın kabulü • feshin geçersizliği ve işe iade talebi

42
9. HD., E. 2012/38033 K. 2013/12432 T. 18.4.2013 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • fesih hakkı • haklı sebeple fesih • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • haklı neden • iş sözleşmesi • maddi olmayan varlık

43
9. HD., E. 2011/129 K. 2013/12440 T. 18.4.2013 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti

44
9. HD., E. 2011/890 K. 2013/12441 T. 18.4.2013 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • ikramiye alacağı • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

45
9. HD., E. 2011/1578 K. 2013/12445 T. 18.4.2013 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • ispat yükü • sözleşme özgürlüğü ilkesi • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • muvazaa iddiası • delillerin değerlendirilmesi • örf ve âdet

46
9. HD., E. 2011/1616 K. 2013/12446 T. 18.4.2013 · Yargıtay

ispat yükü • sözleşme özgürlüğü ilkesi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • örf ve âdet • delillerin değerlendirilmesi

47
9. HD., E. 2011/4336 K. 2013/12447 T. 18.4.2013 · Yargıtay

hakkaniyet indirimi • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

48
9. HD., E. 2011/6042 K. 2013/12451 T. 18.4.2013 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • kesin delil

49
9. HD., E. 2011/29587 K. 2013/12455 T. 18.4.2013 · Yargıtay

belirli süreli iş sözleşmesi • borcun ifa edilmemesi • cezai şart • cezanın miktarı • eksik ifa • fazla çalışma ücreti • toplu iş sözleşmesi • tenkis talebi • haklı neden • iş sözleşmesi

50
9. HD., E. 2013/5093 K. 2013/12461 T. 18.4.2013 · Yargıtay

yeniden yargılama • fazla çalışma ücreti • ikramiye alacağı • bilirkişi raporu • haklı neden • iş sözleşmesi • inceleme gideri

TEMİZLE

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.