S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 65.435

1
10. HD., E. 2018/1444 K. 2020/87 T. 14.1.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • destekten yoksun kalma • eksik inceleme • ihbar yükümlülüğü • destekten yoksun kalma tazminatı • objektif özen yükümlülüğü • rücuan tazminat • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • iskonto • iş kazası • işgöremezlik hali • yaşlılık aylığı • tazminat davası • maddi zarar • özen yükümlülüğü • davanın kabulü • kesin delil

2
10. HD., E. 2019/6901 K. 2020/185 T. 15.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • kanuni temsilci • rücuan tazminat • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

3
10. HD., E. 2019/6051 K. 2020/356 T. 21.1.2020 · Yargıtay

bakım yükümlülüğü • fatura • yaşlılık aylığı • davanın kabulü

4
10. HD., E. 2020/156 K. 2020/367 T. 21.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • sosyal güvenlik kurumu • kanuni faiz • davanın konusuz kalması • maddi hata

5
10. HD., E. 2019/5608 K. 2020/376 T. 21.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • sigortalının ölümü • rücuan tazminat • yaşlılık sigortası • bilirkişi incelemesi • iş kazası • davanın kabulü • ölüm aylığı

6
10. HD., E. 2019/2734 K. 2020/284 T. 20.1.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • dava şartlarının bulunmaması • istinaf yolu • karşı dava • ölüm aylığı

7
10. HD., E. 2019/5633 K. 2020/351 T. 21.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • yaşlılık aylığı • davanın kabulü • karşı dava • harç muafiyeti

8
10. HD., E. 2018/4286 K. 2020/247 T. 16.1.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • eser sözleşmesi • rücu hakkı • rücuan tazminat • iş kazası • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

9
10. HD., E. 2019/1750 K. 2020/324 T. 20.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yazılı delil başlangıcı • eksik inceleme • hak düşürücü süre • sigortalılık başlangıç tarihi • sosyal güvenlik kurumu • zorunlu sigorta • dava ehliyeti • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • dava şartlarının incelenmesi • dava takip yetkisi • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • davaya fer'i müdahil olma • hukuki yarar yokluğu • istinaf yolu • karşı dava • kesin süre • vekalet ehliyeti

10
10. HD., E. 2018/5971 K. 2020/395 T. 22.1.2020 · Yargıtay

riziko • eksik inceleme • düzenlenme tarihi • sigorta mukavelesi • kusur sorumluluğu • müteselsil sorumluluk • rücuan tazminat • sigorta sözleşmesi • sosyal güvenlik kurumu • sigorta poliçesi • ağır kusur • bilirkişi raporu • iş kazası • mali mesuliyet poliçesi • mes’uliyet sigortası • poliçe • tazminat davası • zorunlu mali sorumluluk sigortası • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

11
10. HD., E. 2019/2946 K. 2020/402 T. 22.1.2020 · Yargıtay

serbest meslek • eksik araştırma ve inceleme • yaşlılık aylığı • zorunlu sigorta • usuli kazanılmış hak • müktesep hak

12
10. HD., E. 2016/11428 K. 2020/405 T. 22.1.2020 · Yargıtay

denetim raporu • bakım yükümlülüğü • eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • zorunlu sigorta • davanın kabulü

13
10. HD., E. 2019/3174 K. 2020/375 T. 21.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • davaya fer'i müdahil olma

14
10. HD., E. 2018/7385 K. 2020/58 T. 13.1.2020 · Yargıtay

beklenmedik olay • kusur sorumluluğu • kusursuz sorumluluk • rücu hakkı • rücuan tazminat • sosyal güvenlik kurumu • sürekli iş göremezlik geliri • tazminat davası • uygun illiyet bağı • bilirkişi raporu • iş kazası • işgöremezlik hali • davanın kabulü • istinaf yolu • taleple bağlılık ilkesi • cevap dilekçesi

15
10. HD., E. 2018/3375 K. 2020/18 T. 13.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • hak düşürücü süre • hizmet tespiti • sosyal güvenlik kurumu • cevap dilekçesi • davaya fer'i müdahil olma • istinaf yolu • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

16
10. HD., E. 2016/9888 K. 2018/7291 T. 1.10.2018 · Yargıtay

sigortalının ölümü • sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • dava şartı yokluğu • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

17
10. HD., E. 2018/3738 K. 2020/245 T. 16.1.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat sınırı • yazılı delille ispat • yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu • eksik inceleme • hizmet tespiti • müteselsil sorumluluk • ticari defter • davanın kabulü • delil başlangıcı • ikrar • istinaf yolu • karşı dava

18
10. HD., E. 2018/3798 K. 2020/262 T. 16.1.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • dava zamanaşımı • eksik inceleme • eser sözleşmesi • götürü bedel • kusur sorumluluğu • rücuan tazminat • eklenti niteliği • iş kazası • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

19
10. HD., E. 2019/4230 K. 2020/213 T. 15.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • rücuan tazminat • davanın kabulü

20
10. HD., E. 2018/4428 K. 2020/243 T. 16.1.2020 · Yargıtay

hizmet tespiti • sigortalılık başlangıç tarihi • yeniden yargılama • yenileme talebi • basit yargılama usulü • davanın açılmamış sayılması • davanın atiye bırakılması • davanın kabulü • dosyanın işlemden kaldırılması • istinaf yolu • karşı dava • tarafların duruşmaya gelmemesi

21
10. HD., E. 2020/127 K. 2020/603 T. 3.2.2020 · Yargıtay

rücuan tazminat • iş kazası • eklenti niteliği • bilirkişi raporu

22
10. HD., E. 2019/2512 K. 2019/4057 T. 8.5.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • mükerrer ödeme • rücu hakkı • rücuan tazminat • aval • poliçe • davanın kabulü • ölüm aylığı

23
10. HD., E. 2018/6842 K. 2019/4721 T. 23.5.2019 · Yargıtay

sigorta primi • eksik inceleme • hizmet tespiti • yeniden yargılama

24
10. HD., E. 2016/18280 K. 2019/3756 T. 22.4.2019 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • yetersiz bilirkişi raporu • kusursuz sorumluluk • objektif özen yükümlülüğü • rücuan tazminat • sosyal güvenlik kurumu • iş kazası • bilirkişi raporu • özen yükümlülüğü • davanın kabulü

25
10. HD., E. 2016/18208 K. 2019/4045 T. 8.5.2019 · Yargıtay

basit rücu hakkı • eksik inceleme • rücu hakkı • rücuan tazminat • tazminat davası • hakkaniyet indirimi • iş kazası • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • davanın kabulü • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • maddi zarar • kusur tespiti talebi

26
10. HD., E. 2018/3753 K. 2019/4253 T. 14.5.2019 · Yargıtay

rücuan tazminat • yeniden yargılama

27
10. HD., E. 2018/3760 K. 2019/4254 T. 14.5.2019 · Yargıtay

birden çok borçlu • yeniden yargılama • kusur sorumluluğu • müteselsil sorumluluk • rücu hakkı • rücuan tazminat • tazminat davası • usuli kazanılmış hak

28
10. HD., E. 2018/867 K. 2019/4285 T. 14.5.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • istirdat davası • maktu vekalet ücreti • yaşlılık aylığı • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • karşı dava

29
10. HD., E. 2017/48 K. 2019/4556 T. 21.5.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • meslekte kazanma gücü kaybı • rücuan tazminat • iş kazası • işgöremezlik hali • tedavi masrafları • yargılama giderleri

30
10. HD., E. 2017/544 K. 2019/4558 T. 21.5.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • sürekli iş göremezlik geliri • iş kazası • işgöremezlik hali • hukuki yarar yokluğu • istinaf yolu • davanın kabulü

31
10. HD., E. 2016/17669 K. 2019/4560 T. 21.5.2019 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • yazılı delille ispat sınırı • yazılı delille ispat sınırının altında kalan miktar için tanık dinlenebileceği • yazılı delille ispat sınırının altında kalan miktar • yazılı delille ispat • yazılı delille kanıtlanması zorunluluğu • eksik inceleme • fazla çalışma ücreti • hizmet tespiti • kısmi ödeme • ticari defter • delil başlangıcı • ikrar • senetle ispat kuralı

32
10. HD., E. 2016/18744 K. 2019/4562 T. 21.5.2019 · Yargıtay

hak düşürücü süre • hizmet tespiti • hile

33
10. HD., E. 2018/3892 K. 2019/4576 T. 21.5.2019 · Yargıtay

denetim raporu • hizmet tespiti • yaşlılık aylığı • davanın kabulü • davaya fer'i müdahil olma • istinaf yolu • karşı dava • ön inceleme • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

34
10. HD., E. 2018/3937 K. 2019/4580 T. 21.5.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • ölüm aylığı

35
10. HD., E. 2018/3771 K. 2019/4581 T. 21.5.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • sigortalılık başlangıç tarihi • usuli kazanılmış hak • yaşlılık aylığı • anonim şirket • müktesep hak • organik bağ

36
10. HD., E. 2017/1158 K. 2019/4610 T. 22.5.2019 · Yargıtay

iş kazası • davanın kabulü • davanın tamamen ıslahı • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • kısmi dava • kısmi ıslah • ön inceleme • usul ekonomisi ilkesi • bilirkişi raporu

37
10. HD., E. 2017/6 K. 2019/4711 T. 23.5.2019 · Yargıtay

davanın ihbarı • zorunlu dava arkadaşlığı • müteselsil sorumluluk • rücuan tazminat • iş kazası • davacı sıfatı • davaya katılma talebi • ihtiyari dava arkadaşlığı • kesin süre • taraf sıfatı • üçüncü kişiye davanın ihbarı

38
10. HD., E. 2019/2460 K. 2019/4716 T. 23.5.2019 · Yargıtay

yaşlılık aylığı

39
10. HD., E. 2018/875 K. 2019/4719 T. 23.5.2019 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • anlaşmalı boşanma • muvazaa iddiası • davanın kabulü • geri alım hakkı • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava • ölüm aylığı • ölüm aylığına hak kazanma

40
10. HD., E. 2019/2614 K. 2019/4720 T. 23.5.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • hizmet tespiti • bilirkişi raporu • taleple bağlılık ilkesi

41
10. HD., E. 2017/916 K. 2019/4769 T. 27.5.2019 · Yargıtay

yeniden yargılama • davanın konusuz kalması • istinaf yolu • karşı dava

42
10. HD., E. 2017/1630 K. 2019/4772 T. 27.5.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • hizmet tespiti • ön inceleme • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

43
10. HD., E. 2017/1761 K. 2019/4874 T. 28.5.2019 · Yargıtay

sigorta primi • yaşlılık aylığı • karşı dava • istinaf dilekçesi • istinaf yolu

44
10. HD., E. 2018/5030 K. 2019/4877 T. 28.5.2019 · Yargıtay

yaşlılık aylığı • cevap dilekçesi • istinaf dilekçesi • karşı dava • usulüne uygun tebligat

45
10. HD., E. 2017/1176 K. 2019/4907 T. 29.5.2019 · Yargıtay

yargılama giderleri • yaşlılık aylığı bağlanması istemi • yeniden yargılama • denkleştirme istemi • yaşlılık aylığı • zorunlu sigorta • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • usul ekonomisi ilkesi

46
10. HD., E. 2016/18190 K. 2019/4001 T. 7.5.2019 · Yargıtay

eksik inceleme • anonim şirket • anonim şirket yönetim kurulu • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi

47
10. HD., E. 2019/2340 K. 2019/4052 T. 8.5.2019 · Yargıtay

davanın kabulü

48
10. HD., E. 2018/1042 K. 2019/4284 T. 14.5.2019 · Yargıtay

yaşlılık aylığı

49
10. HD., E. 2016/10047 K. 2018/8809 T. 2.11.2018 · Yargıtay

eksik inceleme • rücuan tazminat • iş kazası

50
10. HD., E. 2016/9343 K. 2018/8820 T. 2.11.2018 · Yargıtay

sigorta primi • davanın konusuz kalması

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: