S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 32.075

1
23. HD., E. 2017/1968 K. 2020/1805 T. 17.3.2020 · Yargıtay

yetki sözleşmesi

2
23. HD., E. 2017/141 K. 2020/1807 T. 17.3.2020 · Yargıtay

ayıplı ifa • eksik ifa • fatura • müteselsil sorumluluk • adi şirket • davanın kabulü

3
23. HD., E. 2016/9113 K. 2020/1808 T. 17.3.2020 · Yargıtay

aktif dava ehliyeti • genel kurul kararı • eşitlik ilkesi • kooperatif • yapı kooperatifi • dava ehliyeti • davanın kabulü

4
23. HD., E. 2016/8874 K. 2020/1810 T. 17.3.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • şirketin iflası • kredi sözleşmesi • davanın konusuz kalması • iflâs idaresi • iflas masası • müflis • ticari defter • taleple bağlılık ilkesi

5
23. HD., E. 2017/1608 K. 2020/1815 T. 17.3.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • tazminat davası • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • davanın kabulü

6
23. HD., E. 2017/1976 K. 2020/1817 T. 17.3.2020 · Yargıtay

menfi tespit • genel kurul kararı • yeni ortak alınması • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • yapı kooperatifi • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • kooperatif • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • maddi hata • maddi hataların düzeltilmesi • ihraç kararının iptali

7
23. HD., E. 2016/8532 K. 2020/1492 T. 4.3.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • eksik inceleme • bilirkişi raporu

8
23. HD., E. 2016/8082 K. 2020/1545 T. 5.3.2020 · Yargıtay

menfi tespit • sıra cetveli • bilirkişi raporu • sıra cetveline itiraz

9
23. HD., E. 2016/9099 K. 2020/1548 T. 5.3.2020 · Yargıtay

iflas masası • davanın kabulü

10
11
23. HD., E. 2016/8505 K. 2020/1560 T. 5.3.2020 · Yargıtay

satış bedeli • sıra cetveli • yediemin • görevsizlik kararı

12
23. HD., E. 2017/391 K. 2020/1615 T. 9.3.2020 · Yargıtay

gecikme faizi • kooperatif

13
23. HD., E. 2016/7940 K. 2020/1456 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yemin teklifi • menfi tespit • fatura • alacağın temliki • bono • ciro • teminat senedi • ticari defter • tespit davası

14
23. HD., E. 2016/7313 K. 2020/1457 T. 3.3.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • iflas masası • bilirkişi raporu • müflis

15
23. HD., E. 2019/2069 K. 2020/1566 T. 5.3.2020 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • konkordato • konkordato mühleti • istinaf yolu

16
23. HD., E. 2016/9311 K. 2020/1568 T. 5.3.2020 · Yargıtay

sorumluluk davası • tazminat davası • kooperatif • tüketici kredisi

17
23. HD., E. 2017/150 K. 2020/1582 T. 9.3.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • ispat yükü • fatura • hakkın kötüye kullanılması • malvarlığı ile sorumluluk • tüzel kişilik perdesi • organik bağ • bileşik ikrar • ikrar • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • mal ayrılığı

18
23. HD., E. 2019/820 K. 2020/1588 T. 9.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü • katılma yoluyla temyiz • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

19
23. HD., E. 2016/8748 K. 2020/1459 T. 3.3.2020 · Yargıtay

satış bedeli • sıra cetveli • ipotek alacaklısı • davanın kabulü

20
23. HD., E. 2017/810 K. 2020/1462 T. 3.3.2020 · Yargıtay

menfi tespit • genel kurul kararı • ipoteğin kaldırılması istemi • basiretli tacir • bilirkişi raporu • yönetim kurulu • yönetim kurulu karar defteri • yönetim kurulu kararı • davanın kabulü

21
23. HD., E. 2017/837 K. 2020/1463 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • nispi vekalet ücreti • tazminat davası • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

22
23. HD., E. 2017/1038 K. 2020/1464 T. 3.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • bilirkişi raporu • eşitlik ilkesi • kooperatif • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

23
23. HD., E. 2017/1068 K. 2020/1465 T. 3.3.2020 · Yargıtay

gecikme faizi • mükerrer ödeme • eşitlik ilkesi • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • bilirkişi raporu • genel kurul kararı • genel kurul kararının iptali davası • kooperatif • kooperatif genel kurul • yönetim kurulu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

24
23. HD., E. 2017/1325 K. 2020/1467 T. 3.3.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • satış bedeli • inşaat sözleşmesi • hile • tapu iptali • iyiniyetli üçüncü kişi • yapı kooperatifi • kooperatif

25
23. HD., E. 2017/1517 K. 2020/1468 T. 3.3.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • tapu iptali • tapu sicili • tazminat davası • kooperatif • yapı kooperatifi • muvazaa iddiası • karşı dava • iyiniyetle mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü kişinin kazanımı • iyi niyetinin korunması ilkesi • tapu siciline güven ilkesi • yolsuz tescili bilen veya bilmesi gereken üçüncü kişi

26
23. HD., E. 2016/6059 K. 2020/1489 T. 4.3.2020 · Yargıtay

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eksik inceleme • eksik iş • fesih hakkı • inşaat sözleşmesi • eser sözleşmesi • kısmi ifa • sebepsiz zenginleşme • sözleşmenin feshi talebi • sözleşmenin geriye etkili feshi • tapu iptali • yüklenicinin kusurlu olması • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi • haklı neden • bilirkişi raporu • asli müdahil • davanın kabulü • süresinden sonra yapılan temyiz istemleri

27
23. HD., E. 2016/8530 K. 2020/1490 T. 4.3.2020 · Yargıtay

seçimlik hak • sıra cetveli • usulüne uygun tebligat • adil yargılanma hakkı • rüçhan hakkı • basit yargılama usulü • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı

28
23. HD., E. 2016/8524 K. 2020/1491 T. 4.3.2020 · Yargıtay

seçimlik hak • sıra cetveli • usulüne uygun tebligat • adil yargılanma hakkı • yediemin • basit yargılama usulü • dava şartı yokluğu • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı

29
23. HD., E. 2017/1561 K. 2020/1499 T. 4.3.2020 · Yargıtay

şirketin iflası • borca batık • kooperatif • karşı dava

30
23. HD., E. 2017/1426 K. 2020/1500 T. 4.3.2020 · Yargıtay

aciz belgesi • eksik inceleme • iflâs idaresi • iflas masası • müflis • sıra cetveli

31
23. HD., E. 2017/64 K. 2020/1657 T. 10.3.2020 · Yargıtay

sigorta poliçesi • fatura • taşıma senedi • tazminat davası • antrepo • bilirkişi raporu • mücbir sebep • navlun • özen yükümlülüğü • poliçe

32
23. HD., E. 2017/103 K. 2020/1658 T. 10.3.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • cezai şart alacağı • cezai şart • fatura • ticari defter • karşı dava • katılma yoluyla temyiz • bilirkişi raporu

33
23. HD., E. 2017/615 K. 2020/1662 T. 10.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • kısa vadeli kredi • kooperatif • kooperatif genel kurul • karşı dava

34
23. HD., E. 2019/3332 K. 2020/1664 T. 10.3.2020 · Yargıtay

sıra cetveli • yediemin • görevsizlik kararı • sıra cetveline itiraz

35
23. HD., E. 2019/830 K. 2020/1670 T. 10.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • rücu hakkı • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

36
23. HD., E. 2019/834 K. 2020/1671 T. 10.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • tazminat davası • iş sözleşmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

37
23. HD., E. 2019/831 K. 2020/1673 T. 10.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • davanın kabulü

38
23. HD., E. 2019/813 K. 2020/1674 T. 10.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • yeniden değerleme

39
23. HD., E. 2019/806 K. 2020/1676 T. 10.3.2020 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • işyeri devri • fazla çalışma ücreti • bilirkişi raporu • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • taleple bağlılık ilkesi

40
23. HD., E. 2019/809 K. 2020/1677 T. 10.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

41
23. HD., E. 2019/992 K. 2020/1590 T. 9.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

42
23. HD., E. 2019/828 K. 2020/1592 T. 9.3.2020 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu • katılma yoluyla temyiz • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

43
23. HD., E. 2019/991 K. 2020/1593 T. 9.3.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü

44
23. HD., E. 2017/357 K. 2020/1611 T. 9.3.2020 · Yargıtay

tapu iptali • gecikme faizi • yetkili mahkeme • kooperatif • davanın konusuz kalması • kesin yetki kuralı

45
23. HD., E. 2017/234 K. 2020/1612 T. 9.3.2020 · Yargıtay

genel kurul kararı • eksik inceleme • kooperatif • olağan genel kurul toplantısı • davanın kabulü • yeniden değerleme

46
23. HD., E. 2019/3551 K. 2020/1613 T. 9.3.2020 · Yargıtay

devir sözleşmesi • iptal davası • sebepsiz zenginleşme • hisse devri • kooperatif • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

47
23. HD., E. 2019/821 K. 2020/1621 T. 9.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • adi şirket • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

48
23. HD., E. 2019/826 K. 2020/1622 T. 9.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi

49
23. HD., E. 2019/1025 K. 2020/1623 T. 9.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

50
23. HD., E. 2019/1024 K. 2020/1624 T. 9.3.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • iş sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: