S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 33.556

1
23. HD., E. 2012/654 K. 2012/1217 T. 21.01.2012Yargıtay

davadan feragat • davanın kabulü • yapı kooperatifi

2
23. HD., E. 2016/1940 K. 2018/5154 T. 6.11.2018Yargıtay

sözleşme özgürlüğü ilkesi

4
23. HD., E. 2018/2054 K. 2021/157 T. 21.1.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • tazminat davası • yönetim kurulu • kooperatif • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

5
23. HD., E. 2018/2577 K. 2021/273 T. 28.1.2021Yargıtay

borçlunun temerrüdü • satış bedeli • sıra cetveli • borcun muaccel olması • rehin hakkı • bilirkişi raporu • kesin borç ipoteğii • sıra cetveline itiraz • rehin sözleşmesi

6
23. HD., E. 2018/2648 K. 2021/275 T. 28.1.2021Yargıtay

sıra cetveli • ispat yükü • bono • muvazaa iddiası • sıra cetveline itiraz

7
23. HD., E. 2018/2269 K. 2021/276 T. 28.1.2021Yargıtay

sıra cetveli • ispat yükü • ihtiyati haciz • yetkili hamil • muvazaa iddiası • maddi hata • sıra cetveline itiraz

8
23. HD., E. 2018/2450 K. 2021/277 T. 28.1.2021Yargıtay

borcun ödenmemesi • kredi sözleşmesi • müteselsil kefalet • gecikme faizi • şirketin iflası • davanın konusuz kalması • cari hesap • iflâs idaresi • müflis • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

9
23. HD., E. 2018/2622 K. 2021/278 T. 28.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • ticari defter • bilirkişi raporu • iflâs idaresi • iflas masası • müflis

10
23. HD., E. 2018/2581 K. 2021/279 T. 28.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • sıra cetveli • fatura • maktu vekalet ücreti • şirketin iflası • iflâs idaresi • iflas masası • iflas yolu ile takip • bilirkişi raporu • müflis

11
23. HD., E. 2020/1477 K. 2021/280 T. 28.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • yetkili mahkeme • konkordato • konkordato mühleti • konkordato talebi • müteselsilen kefil • şirketin iflası • aval • borca batık • cebri icra • dava şartlarının bulunmaması • görevli ve yetkili mahkeme

12
23. HD., E. 2021/86 K. 2021/286 T. 28.1.2021Yargıtay

hak düşürücü süre • ticaret sicilinden silinme • kooperatif • olağan genel kurul toplantısı • yapı kooperatifi • dava şartlarının bulunmaması • karşı dava

13
23. HD., E. 2019/187 K. 2021/288 T. 28.1.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • kooperatif • yönetim kurulu kararı • yönetim kurulu kararının iptali • yönetim kurulu • ihraç kararının iptali • davanın kabulü • karşı dava

14
23. HD., E. 2020/1022 K. 2021/289 T. 28.1.2021Yargıtay

yeniden yargılama • nispi vekalet ücreti • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • enkaz • tazminat davası • kooperatif • manevi tazminat • davanın takipsiz bırakılması • delil tespiti talebi • kişilik haklarına saldırı • taleple bağlılık ilkesi • davanın açılmamış sayılması

15
23. HD., E. 2018/2695 K. 2021/291 T. 28.1.2021Yargıtay

eksik inceleme • kooperatif

16
23. HD., E. 2018/2429 K. 2021/293 T. 28.1.2021Yargıtay

fesih hakkı • hizmet sözleşmesi • maddi ve manevi tazminat talebi • menfi zarar • tazminat davası • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü • kişilik haklarına saldırı

17
23. HD., E. 2019/72 K. 2021/296 T. 28.1.2021Yargıtay

davanın kabulü • görevsizlik kararı

18
23. HD., E. 2019/53 K. 2021/297 T. 28.1.2021Yargıtay

tazmin olunan teminat mektubu • eksik inceleme • menfi tespit • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • davanın takipsiz bırakılması

19
23. HD., E. 2020/1485 K. 2021/281 T. 28.1.2021Yargıtay

konkordato • usulüne uygun tebligat • şirketin iflası • borca batık • karşı dava • kesin süre

20
23. HD., E. 2020/1636 K. 2021/283 T. 28.1.2021Yargıtay

borçlunun iflası • konkordato • konkordato talebi • karşı dava

21
23. HD., E. 2019/889 K. 2021/284 T. 28.1.2021Yargıtay

adi ortaklık sözleşmesi • adi ortaklıkta kararlar • adi ortaklıkta tasfiye • eksik inceleme • adi ortaklık ilişkisi • adi şirket • tasfiye payı • karşı dava

22
23. HD., E. 2018/1560 K. 2021/243 T. 26.1.2021Yargıtay

usulüne uygun tebligat • bilirkişi raporu • tazminat davası • fatura • savunma hakkı • taraf teşkili sağlanmaması

23
23. HD., E. 2018/2365 K. 2021/242 T. 26.1.2021Yargıtay

yemin delili • fatura • cevap dilekçesi

24
23. HD., E. 2018/2663 K. 2021/241 T. 26.1.2021Yargıtay

dava zamanaşımı • kapıcılık hizmeti • tapu iptali • kooperatif • davanın kabulü

25
23. HD., E. 2018/733 K. 2021/240 T. 26.1.2021Yargıtay

esas sözleşme • gecikme faizi • kooperatif • bilirkişi raporu

26
23. HD., E. 2018/718 K. 2021/239 T. 26.1.2021Yargıtay

gecikme faizi • kooperatif • kooperatifin tasfiyesi • kötüniyet tazminatı

27
23. HD., E. 2018/2484 K. 2021/238 T. 26.1.2021Yargıtay

esas sözleşme • gecikme faizi • mutlak butlan • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • aktif dava ehliyeti • genel kurul kararı • genel kurul kararının iptali davası • genel kurul kararının iptali talebi • bilirkişi raporu • kooperatif • kooperatif genel kurul • yönetim kurulu • dava ehliyeti • dava şartlarının bulunmaması

28
23. HD., E. 2019/121 K. 2021/246 T. 27.1.2021Yargıtay

esas sözleşme • menfi tespit • genel kurul kararı • bono • yedek akçe • kooperatif • tespit davası

29
30
23. HD., E. 2018/2460 K. 2021/245 T. 27.1.2021Yargıtay

iflas yolu ile takip • kambiyo senetleri • karşı dava

31
23. HD., E. 2018/2448 K. 2021/247 T. 27.1.2021Yargıtay

eksik inceleme • tapu iptali • yapı kooperatifi • kooperatif • davanın kabulü • ihraç kararının iptali • üyelikten ihraç kararının iptali

32
23. HD., E. 2019/1635 K. 2021/251 T. 27.1.2021Yargıtay

şirketin iflası • tazminat davası • sözleşmenin feshi talebi • aktif varlık • borca batık • maddi tazminat davası • pasif varlık • karşı dava

33
23. HD., E. 2018/639 K. 2021/209 T. 26.1.2021Yargıtay

konkordato • konkordato talebi • bilânço • kısmi bölünme • karşı dava

34
23. HD., E. 2018/1184 K. 2021/215 T. 26.1.2021Yargıtay

devir sözleşmesi • sıra cetveli • ihtiyati haciz

35
23. HD., E. 2018/1796 K. 2021/217 T. 26.1.2021Yargıtay

ispat yükü • sıra cetveli • bono • muvazaa iddiası • sıra cetveline itiraz

36
23. HD., E. 2018/2506 K. 2021/234 T. 26.1.2021Yargıtay

devir sözleşmesi • esas sözleşme • taahhütlü mektup • iadeli taahhütlü mektup • bilirkişi raporu • yönetim kurulu • yönetim kurulu kararı • kooperatif • davacı sıfatı • davanın kabulü

37
23. HD., E. 2018/2456 K. 2021/231 T. 26.1.2021Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • dava zamanaşımı • ek tasfiye • genel kurul kararı • yapı kooperatifi • kooperatif • kooperatifin tasfiyesi • davanın kabulü

38
23. HD., E. 2018/2562 K. 2021/237 T. 26.1.2021Yargıtay

sorumluluk davası • gecikme faizi • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • genel kurul kararı • genel kurul kararının iptali davası • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı • iş kazası • usuli kazanılmış hak • kooperatif • kooperatif genel kurul • dava şartlarının bulunmaması • hukuki yarar yokluğu

39
23. HD., E. 2019/2339 K. 2021/225 T. 26.1.2021Yargıtay

fazla çalışma ücreti • hizmet sözleşmesi • işyeri devri • müteselsil sorumluluk • iş sözleşmesi • bilirkişi raporu

40
23. HD., E. 2019/2342 K. 2021/226 T. 26.1.2021Yargıtay

iş sözleşmesi • hizmet sözleşmesi • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu

41
23. HD., E. 2019/2366 K. 2021/227 T. 26.1.2021Yargıtay

hizmet sözleşmesi • reeskont-avans faizi • müteselsil sorumluluk

42
23. HD., E. 2019/2340 K. 2021/228 T. 26.1.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • yeniden değerleme

43
23. HD., E. 2019/2325 K. 2021/145 T. 21.1.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • tazminat davası • yeniden değerleme • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

44
23. HD., E. 2019/2327 K. 2021/147 T. 21.1.2021Yargıtay

bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

45
23. HD., E. 2018/2200 K. 2021/149 T. 21.1.2021Yargıtay

devir sözleşmesi • bilânço • bilirkişi raporu • kooperatif • yönetim kurulu kararı • yönetim kurulu • davanın kabulü • direnme kararı

46
23. HD., E. 2018/877 K. 2021/154 T. 21.1.2021Yargıtay

cezai şart • gereken özeni gösterme • sözleşmeden dönme • bilirkişi raporu

47
23. HD., E. 2018/2157 K. 2021/156 T. 21.1.2021Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • bilirkişi raporu • yolcu taşıma • kira bedeli • kooperatif • kooperatif genel kurul • bilirkişi kurulu

48
23. HD., E. 2018/2069 K. 2021/158 T. 21.1.2021Yargıtay

satış bedeli • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • kooperatif • görevsizlik kararı

49
23. HD., E. 2019/3398 K. 2021/84 T. 19.1.2021Yargıtay

dürüstlük kuralı • davanın kabulü • karşı dava

50
23. HD., E. 2020/206 K. 2021/83 T. 19.1.2021Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • fatura • bilirkişi raporu

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: