S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 47.214

1
3. HD., E. 2020/1910 K. 2020/3884 T. 2.7.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • mirasçılık belgesi • bekletici mesele • mirasa ehil olarak sağ olmak şartı • dava ehliyeti • dava sırasında taraflardan birinin ölümü • hukuki yarar yokluğu • vasiyetnamenin yerine getirilmesi istemi • vasiyetnamenin iptali talebi

2
3. HD., E. 2020/1562 K. 2020/3834 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • cezai şart • eksik inceleme • fatura • sosyal güvenlik kurumu • ticari iş • davanın kabulü

3
3. HD., E. 2020/1490 K. 2020/3820 T. 1.7.2020 · Yargıtay

cezai şart • fatura • eksik inceleme • bilirkişi raporu • davanın kabulü

4
3. HD., E. 2020/1929 K. 2020/3885 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • adil yargılanma hakkı • bekletici mesele • davanın kabulü • eski hale iade talebi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • vasiyetnamenin iptali talebi

5
3. HD., E. 2020/2152 K. 2020/3889 T. 2.7.2020 · Yargıtay

adi ortaklık sözleşmesi • yeni hüküm niteliğinde karar • cezai şart • cezai şart alacağı • dava zamanaşımı • eksik inceleme • kazanç ve zararın paylaşımı • ortaklığın sona ermesi • ortaklık katılım payı • ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslar • adi ortaklık ilişkisi • adi şirket • bilânço • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • ortaklık payı

6
3. HD., E. 2020/2465 K. 2020/3891 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • cezai şart • fatura • sosyal güvenlik kurumu • hile • basiretli tacir • harç muafiyeti

7
3. HD., E. 2020/2294 K. 2020/3875 T. 2.7.2020 · Yargıtay

fatura • yargılama giderleri • yeniden yargılama • pasif dava ehliyeti • istirdat davası • maktu vekalet ücreti • perakende satış • dava ehliyeti

8
3. HD., E. 2020/2199 K. 2020/3874 T. 2.7.2020 · Yargıtay

fatura • yargılama giderleri • istirdat davası • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • perakende satış • davanın konusuz kalması

9
3. HD., E. 2020/2329 K. 2020/3873 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • istirdat davası • fatura • perakende satış • davanın kabulü • davanın konusuz kalması

10
3. HD., E. 2020/2323 K. 2020/3870 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • fatura • istirdat davası • perakende satış • davanın kabulü • davanın konusuz kalması

11
3. HD., E. 2020/671 K. 2020/3868 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • cezai şart • eksik inceleme • fatura • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava

12
3. HD., E. 2020/1588 K. 2020/3867 T. 2.7.2020 · Yargıtay

dolandırıcılık • eksik inceleme • fatura • menfi tespit • adli para cezası • hile • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • direnme kararı

13
3. HD., E. 2020/1060 K. 2020/3866 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • dolandırıcılık • eksik inceleme • müteselsil sorumluluk • bilirkişi raporu • hile

14
3. HD., E. 2020/2482 K. 2020/3865 T. 2.7.2020 · Yargıtay

dolandırıcılık • cezai şart • eksik inceleme • fatura • hile • kısmi ödeme • bilirkişi raporu • davanın açılmamış sayılması • taleple bağlılık ilkesi

15
3. HD., E. 2020/2334 K. 2020/3863 T. 2.7.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • vakıf şerhi

16
3. HD., E. 2020/2331 K. 2020/3862 T. 2.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • menfi tespit • yetersiz bilirkişi raporu • fatura • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • delil ikamesi için avans • kesin süre • tespit davası

17
3. HD., E. 2020/1687 K. 2020/3859 T. 2.7.2020 · Yargıtay

kusursuz sorumluluk • tazminat davası • uygun illiyet bağı • ağır kusur • bilirkişi raporu • maddi zarar • mücbir sebep • bilirkişi kurulu • karşı dava

18
3. HD., E. 2020/2455 K. 2020/3857 T. 2.7.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • tazminat davası • sebepsiz zenginleşme • anonim şirket • bilirkişi raporu • kira bedeli • karşı dava • manevi zarar • taleple bağlılık ilkesi • zorunlu masraf

19
3. HD., E. 2020/1634 K. 2020/3854 T. 2.7.2020 · Yargıtay

kira bedeli • karşı dava

20
3. HD., E. 2020/1486 K. 2020/3846 T. 2.7.2020 · Yargıtay

cezai şart • eksik inceleme • fatura • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

21
3. HD., E. 2020/629 K. 2020/3836 T. 2.7.2020 · Yargıtay

denetim raporu • cezai şart • bilirkişi raporu • davanın kabulü

22
3. HD., E. 2020/1509 K. 2020/3883 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yetkisizlik kararı • eksik inceleme • dolandırıcılık • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • görevsizlik kararı • sözleşmenin feshi talebi • hile • gecikme faizi

23
3. HD., E. 2020/1423 K. 2020/3830 T. 2.7.2020 · Yargıtay

cezai şart • bilirkişi raporu • davanın kabulü

24
3. HD., E. 2020/2064 K. 2020/3826 T. 2.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • menfi zarar • tazminat davası • manevi tazminat • karşı dava • zorunlu masraf

25
3. HD., E. 2017/6313 K. 2020/3823 T. 2.7.2020 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • eksik inceleme • fesih ihbarı • haklı sebeple fesih • hukuki ayıp • iskân ruhsatı • kira sözleşmesi • sözleşmeden dönme • vekaletsiz iş görme • bilirkişi raporu • cebri icra • kira bedeli • zıya • davanın kabulü • zorunlu masraf

26
3. HD., E. 2020/677 K. 2020/3893 T. 2.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • menfi tespit • fatura • bilirkişi raporu • bilirkişi raporunda yer alması gereken hususlar • bilirkişi kurulu • karşı dava • tespit davası

27
3. HD., E. 2020/2454 K. 2020/3736 T. 1.7.2020 · Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • satış bedeli • fiili ödeme günü • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

28
3. HD., E. 2019/6017 K. 2020/3754 T. 1.7.2020 · Yargıtay

fatura • menfi tespit • bilirkişi raporu • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • tespit davası

29
3. HD., E. 2020/2201 K. 2020/3763 T. 1.7.2020 · Yargıtay

menfi tespit • perakende satış • fatura • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • tespit davası

30
3. HD., E. 2020/2245 K. 2020/3764 T. 1.7.2020 · Yargıtay

adi ortaklık sözleşmesi • yeniden yargılama • nispi vekalet ücreti • adi şirket • ortaklık payı

31
3. HD., E. 2020/2440 K. 2020/3766 T. 1.7.2020 · Yargıtay

satış bedeli • yeni hüküm niteliğinde karar • kusursuz sorumluluk • tazminat davası • bilirkişi incelemesi • usuli kazanılmış hak • maddi tazminat davası • maddi zarar • davanın kabulü • ispat yükü • satış sözleşmesi

32
3. HD., E. 2020/630 K. 2020/3769 T. 1.7.2020 · Yargıtay

dolandırıcılık • cezai şart • fatura • hile • davanın kabulü • karşı dava

33
3. HD., E. 2020/2787 K. 2020/3789 T. 1.7.2020 · Yargıtay

cezai şart • görevsizlik kararı • istinaf yolu

34
3. HD., E. 2020/2710 K. 2020/3807 T. 1.7.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • kira bedeli • görevsizlik kararı • istinaf yolu • olumsuz görev uyuşmazlığı • davanın kabulü

35
3. HD., E. 2020/2374 K. 2020/3808 T. 1.7.2020 · Yargıtay

cezai şart • haklı neden • tavzih kararı • tavzih talebi

36
3. HD., E. 2019/4652 K. 2020/3809 T. 1.7.2020 · Yargıtay

alacağın devri • eksik inceleme • kira sözleşmesi • sözleşmenin kurulması • alacağın temliki • kira bedeli • karşı dava

37
3. HD., E. 2020/2564 K. 2020/3878 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • eksik araştırma ve inceleme • istirdat davası • menfi tespit • fatura • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • bilirkişi kurulu

38
3. HD., E. 2020/788 K. 2020/3882 T. 2.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • menfi tespit • bilirkişi raporu • tespit davası

39
3. HD., E. 2020/2205 K. 2020/3877 T. 2.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • istirdat davası • bilirkişi raporu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporunda yer alması gereken hususlar • davanın kabulü • vakıf şerhi • vakıf şerhinin terkini

40
3. HD., E. 2020/2089 K. 2020/3876 T. 2.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • istirdat davası • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporunda yer alması gereken hususlar • bilirkişi raporu

41
3. HD., E. 2020/1237 K. 2020/3905 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • cezai şart • sosyal güvenlik kurumu • sözleşmenin feshi talebi • karşı dava

42
3. HD., E. 2020/1492 K. 2020/3907 T. 2.7.2020 · Yargıtay

akdin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi • eksik inceleme • fatura • sözleşmenin feshi talebi • basiretli tacir • ihtiyati tedbir kararı • cevap dilekçesi • ihtiyati tedbir talebi

43
3. HD., E. 2020/666 K. 2020/3772 T. 1.7.2020 · Yargıtay

cezai şart • eksik inceleme • fatura • kusursuz sorumluluk • sözleşmenin feshi talebi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava

44
3. HD., E. 2020/2513 K. 2020/3773 T. 1.7.2020 · Yargıtay

dolandırıcılık • fatura • bilirkişi raporu • hile • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

45
3. HD., E. 2020/1401 K. 2020/3908 T. 2.7.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fesih hakkı • fatura • gecikme faizi

46
3. HD., E. 2020/689 K. 2020/3913 T. 2.7.2020 · Yargıtay

cezai şart • eksik inceleme • fatura • sosyal güvenlik kurumu • sözleşmenin feshi talebi • karşı dava

47
3. HD., E. 2020/1553 K. 2020/3914 T. 2.7.2020 · Yargıtay

cezai şart • fatura • sözleşmenin feshi talebi • sosyal güvenlik kurumu • karşı dava

48
3. HD., E. 2020/1545 K. 2020/3916 T. 2.7.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • zorunlu dava arkadaşlığı • fatura • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

49
3. HD., E. 2020/577 K. 2020/3915 T. 2.7.2020 · Yargıtay

sözleşmenin feshi talebi • fatura • davanın konusuz kalması • davanın kabulü

50
3. HD., E. 2020/599 K. 2020/3812 T. 1.7.2020 · Yargıtay

cezai şart • sözleşmenin feshi talebi • bilirkişi raporu • ödeme yeri • karşı dava • kısmi dava

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: