S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 48.454

1
3. HD., E. 2020/3561 K. 2020/7129 T. 26.11.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • istirdat davası • sebepsiz zenginleşme • bilirkişi raporu • davanın kabulü

2
3. HD., E. 2020/3815 K. 2020/7165 T. 26.11.2020 · Yargıtay

eksik iş • eksik ve ayıplı iş • gizli ayıp • taleple bağlılık ilkesi • tazminat davası

3
3. HD., E. 2020/1498 K. 2020/7291 T. 2.12.2020 · Yargıtay

cezai şart • fatura • menfi tespit • tenkis talebi • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü • karşı dava • tespit davası

4
3. HD., E. 2020/4486 K. 2020/7240 T. 1.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • ispat yükü • fatura • cari hesap • cari hesap ekstresi • ticari defter

5
3. HD., E. 2020/3409 K. 2020/7916 T. 17.12.2020 · Yargıtay

sebepsiz zenginleşme • hile • zamanaşımı defi • kanun yararına temyiz

6
3. HD., E. 2020/1212 K. 2020/7920 T. 17.12.2020 · Yargıtay

denetim raporu • yeniden yargılama • fatura • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi

7
3. HD., E. 2020/1406 K. 2020/7921 T. 17.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • bilirkişi raporu • davanın kabulü

8
3. HD., E. 2020/1411 K. 2020/7924 T. 17.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • kısmi dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

9
3. HD., E. 2020/1548 K. 2020/7929 T. 17.12.2020 · Yargıtay

cezai şart • iptal davası • fatura • cezai şart miktarı

10
3. HD., E. 2020/10642 K. 2020/7930 T. 17.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • menfi tespit • bilirkişi raporu • tespit davası

11
3. HD., E. 2020/4168 K. 2020/7938 T. 17.12.2020 · Yargıtay

fazla çalışma ücreti • haklı sebeple fesih • işyeri devri • fesih tazminatı • haklı neden • haklı sebep • davanın kabulü • usuli kazanılmış hak

12
3. HD., E. 2019/4781 K. 2020/7944 T. 17.12.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • fatura • istirdat davası • maktu vekalet ücreti • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

13
3. HD., E. 2020/1146 K. 2020/7947 T. 17.12.2020 · Yargıtay

fatura • yetersiz bilirkişi raporu • menfi tespit • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • karşı dava • tespit davası

14
3. HD., E. 2020/10141 K. 2020/7952 T. 17.12.2020 · Yargıtay

cezai şart • dolandırıcılık • eksik inceleme • el yazısı • fatura • sosyal güvenlik kurumu • sözleşmenin feshi talebi • bilirkişi raporu • hile • kanuni faiz • davanın kabulü • karşı dava

15
3. HD., E. 2020/5125 K. 2020/7957 T. 17.12.2020 · Yargıtay

inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • adil yargılanma hakkı • tazminat davası • bilirkişi raporu • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • savunma hakkı

16
3. HD., E. 2020/10518 K. 2020/7445 T. 8.12.2020 · Yargıtay

açık ayıp • ayıp ihbarı • ayıplı iş • bedel indirimi • dava zamanaşımı • eksik inceleme • eksik iş • eksik ve ayıplı iş • gizli ayıp • iskân ruhsatı • dürüstlük kuralı • sözleşmeden dönme • ücretsiz onarım • ayıp oranında bedel indirimi • bedel iadesi • ücretsiz onarım isteme hakkı • bilirkişi raporu • asli müdahil • cevap dilekçesi • davaya katılma talebi • davaya müdahale talebi • intifa hakkı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • karşı dava • maddi zarar • malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi

17
3. HD., E. 2020/3822 K. 2020/7447 T. 8.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • ifa etmeme • vekalet sözleşmesi • iflas masası • tazminat davası • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

18
3. HD., E. 2020/3824 K. 2020/7448 T. 8.12.2020 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • usulüne uygun tebligat • vekalet sözleşmesi • avukatlık ücret sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • cevap dilekçesi • usuli kazanılmış hak • müktesep hak

19
3. HD., E. 2020/3810 K. 2020/7449 T. 8.12.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • harç muafiyeti • ödeme emrine itiraz

20
3. HD., E. 2019/5969 K. 2020/7461 T. 8.12.2020 · Yargıtay

bedensel zarar • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • manevi tazminat • karşı dava

21
3. HD., E. 2020/1938 K. 2020/7463 T. 8.12.2020 · Yargıtay

resmi şekil • satış bedeli • cezai şart • cezai şart alacağı • cezai şart talebi • satış sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • tapu iptali • denkleştirici adalet ilkesi • geçersiz sözleşme • davanın kabulü • eski hale iade talebi • maddi hata • süresinden sonra yapılan temyiz istemleri

22
3. HD., E. 2020/1900 K. 2020/7470 T. 8.12.2020 · Yargıtay

adi ortaklık sözleşmesi • adi ortaklıkta tasfiye • yemin delili • yemin teklifi • yemine davet • eksik inceleme • el yazısı • zorunlu dava arkadaşlığı • kazanç ve zararın paylaşımı • ortaklığın sona ermesi • adi ortaklık ilişkisi • adi şirket • ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslar • bilânço • kar payı • ihtiyari dava arkadaşlığı • ikrar • isticvap davetiyesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • bilirkişi kurulu • kesin delil

23
3. HD., E. 2020/9456 K. 2020/7497 T. 9.12.2020 · Yargıtay

hakkaniyet indirimi • tazminattan indirim • taahhüt senedi • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

24
3. HD., E. 2020/4137 K. 2020/7505 T. 9.12.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • gecikme faizi • iflâs idaresi • bilirkişi raporu • keşideci • ciro • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • müflis

25
3. HD., E. 2020/4174 K. 2020/7506 T. 9.12.2020 · Yargıtay

menfi tespit • taleple bağlılık ilkesi • tespit davası

26
3. HD., E. 2020/4930 K. 2020/7508 T. 9.12.2020 · Yargıtay

tazminat davası

27
3. HD., E. 2020/4932 K. 2020/7509 T. 9.12.2020 · Yargıtay

fatura • davanın kabulü

28
3. HD., E. 2020/6106 K. 2020/7511 T. 9.12.2020 · Yargıtay

aynen ifa • yargılama giderleri • borçlunun temerrüdü • inşaat sözleşmesi • iskân ruhsatı • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • menfi zarar • harç muafiyeti • delil tespiti talebi

29
3. HD., E. 2020/4264 K. 2020/7528 T. 9.12.2020 · Yargıtay

tazminat davası • yemin teklifi • yetki itirazı • davanın ıslahı • davanın tamamen ıslahı • ikrar • kısmi ıslah • maddi hata • maddi hataların düzeltilmesi • ödünç sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • kazanç kaybı • maddi zarar

30
3. HD., E. 2020/8224 K. 2020/7803 T. 15.12.2020 · Yargıtay

destekten yoksun kalma • eksik inceleme • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • bekletici mesele • cenaze masrafları • harç muafiyeti • manevi tazminat • manevi zarar • davanın kabulü • maddi hata • mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras • mirasın reddi

31
3. HD., E. 2020/11050 K. 2020/7804 T. 15.12.2020 · Yargıtay

akdi faiz • eksik inceleme • mutlak butlan • müteselsilen kefil • taşınmaz satışı • gecikme faizi • anonim şirket • hile • bilirkişi incelemesi • kanuni faiz • usuli kazanılmış hak • karşı dava • taleple bağlılık ilkesi

32
3. HD., E. 2020/8066 K. 2020/7807 T. 15.12.2020 · Yargıtay

tazminat davası • usuli kazanılmış hak • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu

33
3. HD., E. 2020/10723 K. 2020/7822 T. 15.12.2020 · Yargıtay

cezai şart talebi • cezai şart • fesih ihbarı • kira sözleşmesi • kiralananın tahliyesi • kira sözleşmesinin feshi • tahliye talebi • kira bedeli • tazminat davası • maddi hata

34
3. HD., E. 2020/4883 K. 2020/7830 T. 15.12.2020 · Yargıtay

müteselsil sorumluluk • usuli kazanılmış hak • müktesep hak • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı

35
3. HD., E. 2020/1221 K. 2020/7846 T. 15.12.2020 · Yargıtay

fatura • ispat yükü • menfi tespit • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • kesin süre • tespit davası

36
3. HD., E. 2020/10530 K. 2020/7851 T. 15.12.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • yemin teklifi • usuli kazanılmış hak • kira bedeli • delil başlangıcı • senetle ispat zorunluluğu

37
3. HD., E. 2020/10920 K. 2020/7852 T. 16.12.2020 · Yargıtay

fatura • yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • ispat yükü • kira sözleşmesi • zamanaşımı defi • ticari defter • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • kira bedeli • yevmiye defteri • davanın kabulü

38
3. HD., E. 2020/10950 K. 2020/7855 T. 16.12.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • hak ve nasafet ilkesi • kira sözleşmesi • kira bedeli • limited şirket • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • nesafet • hukuki dinlenilme hakkı • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • ön inceleme

39
3. HD., E. 2020/9937 K. 2020/7856 T. 16.12.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • fuzuli işgal • kira sözleşmesi • kiracılık sıfatının tespiti • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • harç muafiyeti • taraf teşkili sağlanmaması

40
3. HD., E. 2020/774 K. 2020/7860 T. 16.12.2020 · Yargıtay

cezai şart • eksik inceleme • fatura • sözleşmenin feshi talebi • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava

41
3. HD., E. 2020/10125 K. 2020/7891 T. 16.12.2020 · Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • istirdat davası • fatura • menfi tespit • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporlarının çelişkili olması

42
3. HD., E. 2020/4844 K. 2020/7224 T. 1.12.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • alacağın temliki • tazminat davası • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • kira bedeli

43
3. HD., E. 2020/8286 K. 2020/7222 T. 1.12.2020 · Yargıtay

açık ayıp • ayıp ihbarı • seçimlik hak • yetki belgesi • bedel iadesi • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü

44
3. HD., E. 2020/8254 K. 2020/7221 T. 1.12.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • tazminat davası • maddi ve manevi tazminat talebi • zıya • yetki belgesi • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • manevi tazminat • manevi zarar • müşterek kusur • kısmi dava

45
3. HD., E. 2020/4757 K. 2020/7218 T. 1.12.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • satış bedeli • satış sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • bedel iadesi • bono • bononun iptali • avukatlık ücret sözleşmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

46
3. HD., E. 2020/8313 K. 2020/7229 T. 1.12.2020 · Yargıtay

yazılı delil başlangıcı • taleple bağlılık ilkesi • yetki belgesi • ticari defter • bilirkişi raporu • bono • manevi tazminat

47
3. HD., E. 2020/3311 K. 2020/7230 T. 1.12.2020 · Yargıtay

şirket merkezi • ek tasfiye • yetki belgesi • yönetim kurulu • kısmi ödeme

48
49
3. HD., E. 2020/3306 K. 2020/7233 T. 1.12.2020 · Yargıtay

açık ayıp • ayıp ihbarı • ayıplı mal • bedel indirimi • dava zamanaşımı • eksik inceleme • eksik iş • gizli ayıp • dürüstlük kuralı • sözleşmeden dönme • ücretsiz onarım • ağır kusur • eksik ifa • ayıp oranında bedel indirimi • ayıplı hizmet • ispat yükü • bedel iadesi • bilirkişi raporu • ücretsiz onarım isteme hakkı • hile • ihbar mükellefiyeti • malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi • davanın kabulü

50
3. HD., E. 2020/4493 K. 2020/7235 T. 1.12.2020 · Yargıtay

cezai şart miktarının fahiş olması • cezai şart • cezai şartın indirilmesi • hakkaniyet indirimi • sözleşmenin feshi talebi • tenkis talebi • bilirkişi raporu • cezai şart miktarı • nesafet • davanın kabulü

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: