S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 48.745

1
3. HD., E. 2020/11467 K. 2021/1449 T. 15.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • davanın konusuz kalması • kefilin sorumluluğu • kira sözleşmesi • kira bedeli • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • kötüniyet tazminatı

2
3. HD., E. 2020/11231 K. 2021/1456 T. 15.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • ticari defter • fatura • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü

3
3. HD., E. 2020/4313 K. 2021/1452 T. 15.2.2021 · Yargıtay

açık ayıp • ayıp ihbarı • ayıplı mal • bedel indirimi • dürüstlük kuralı • eksik ifa • dava zamanaşımı • eksik inceleme • eksik iş • gizli ayıp • ispat yükü • sözleşmeden dönme • ücretsiz onarım • ağır kusur • hile • ihbar mükellefiyeti • ayıp oranında bedel indirimi • ayıplı hizmet • bedel iadesi • bilirkişi raporu • ücretsiz onarım isteme hakkı • malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi • davanın kabulü

4
3. HD., E. 2020/11311 K. 2021/1447 T. 15.2.2021 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • ispat yükü • kira sözleşmesi • hasımsız dava • kira bedeli • taraf teşkili sağlanmaması • cevap dilekçesi • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • istinaf dilekçesi • savunma hakkı • ön inceleme

5
3. HD., E. 2020/10853 K. 2021/1444 T. 15.2.2021 · Yargıtay

anahtar teslim olgusu • yemin teklif etme hakkı • cezai şart • ispat yükü • istirdat davası • kira sözleşmesi • kira bedeli • karşı dava • taleple bağlılık ilkesi

6
3. HD., E. 2020/2711 K. 2021/1440 T. 15.2.2021 · Yargıtay

dolandırıcılık • ispat yükü • kira sözleşmesi • fatura • tazminat davası • sebepsiz zenginleşme • bekletici mesele • hile • inhisar hakkı • manevi tazminat • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • kesin delil

7
3. HD., E. 2020/3054 K. 2021/1423 T. 15.2.2021 · Yargıtay

yemin delili • yemin teklif etme hakkı • eksik inceleme • ispat yükü • karşı dava • kötüniyet tazminatı

8
3. HD., E. 2020/2895 K. 2021/1421 T. 15.2.2021 · Yargıtay

devir sözleşmesi • dava zamanaşımı • tazminat davası • işletme hakkı devir sözleşmesi • bilirkişi raporu • karşı dava • manevi tazminat • özen yükümlülüğü

9
3. HD., E. 2020/4394 K. 2021/1536 T. 16.2.2021 · Yargıtay

istirdat davası • haklı neden • bilirkişi incelemesi • manevi tazminat • kesin süre

10
3. HD., E. 2020/8030 K. 2021/1547 T. 16.2.2021 · Yargıtay

hizmet sözleşmesi • tazminat davası • haklı neden • sözleşmenin feshi talebi • yönetim kurulu • manevi tazminat • karşı dava

11
3. HD., E. 2019/4006 K. 2021/1470 T. 16.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • fatura • istirdat davası • perakende satış • davanın konusuz kalması • istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • karşı dava

12
3. HD., E. 2020/10850 K. 2021/1474 T. 16.2.2021 · Yargıtay

dolandırıcılık • eksik inceleme • fatura • hile • rücu hakkı • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

13
3. HD., E. 2020/9842 K. 2021/1481 T. 16.2.2021 · Yargıtay

cezai şart • eksik inceleme • fatura • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava • uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunluluğu

14
3. HD., E. 2021/1151 K. 2021/1487 T. 16.2.2021 · Yargıtay

adi ortaklık sözleşmesi • yemin teklif etme hakkı • resmi şekil • atanmış mirasçı • satış bedeli • satış sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • sözleşmenin kurulması • adi ortaklık ilişkisi • adi şirket • kira bedeli • geçersiz sözleşme • kooperatif • yolcu taşıma • miras taksimi • mirasçıların paylaşmanın nasıl yapılacağını kararlaştırmaları • karşı dava • miras taksim sözleşmesi • taksim sözleşmesi

15
3. HD., E. 2020/4405 K. 2021/1534 T. 16.2.2021 · Yargıtay

kefalet sözleşmesi • müteselsil kefalet • müteselsilen kefil • taksitle ödeme • kefalet senedi

16
3. HD., E. 2020/4402 K. 2021/1548 T. 16.2.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

17
3. HD., E. 2020/7412 K. 2021/1279 T. 11.2.2021 · Yargıtay

aynen ifa • borca aykırılık • borcun ifa edilmemesi • cezai şart • eda davası • eksik inceleme • elektronik posta • seçimlik cezai şart • seçimlik hak • hak düşürücü süre • ifa yeri • satış sözleşmesi • bilirkişi raporu • kanuni temsilci • davanın konusuz kalması • delil tespiti talebi • delil tespiti dosyası • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • taraf sıfatı

18
3. HD., E. 2021/434 K. 2021/1298 T. 11.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • ispat yükü • perakende satış • satış sözleşmesi • görevsizlik kararı • kanun yararına temyiz • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • kesin delil • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

19
3. HD., E. 2021/518 K. 2021/1299 T. 11.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • satış bedeli • fatura • maktu vekalet ücreti • perakende satış • davanın konusuz kalması • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • istirdat davası

20
3. HD., E. 2020/3974 K. 2021/1301 T. 11.2.2021 · Yargıtay

cezai şart • dolandırıcılık • fatura • sosyal güvenlik kurumu • sözleşmenin feshi talebi • hile • karşı dava

21
3. HD., E. 2020/12421 K. 2021/1360 T. 11.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • ayıplı iş • eksik ve ayıplı iş • maktu vekalet ücreti • müşterek borçlu ve müteselsil kefil • müteselsilen kefil • nispi vekalet ücreti • tazminat davası • karşı dava • maddi hata

22
3. HD., E. 2020/3982 K. 2021/1302 T. 11.2.2021 · Yargıtay

fatura • eksik inceleme • bilirkişi raporu • hakimin davayı aydınlatma ödevi

23
3. HD., E. 2020/4044 K. 2021/1303 T. 11.2.2021 · Yargıtay

cezai şart • faizin başlangıç tarihi • kanuni faiz

25
3. HD., E. 2020/3907 K. 2021/1309 T. 11.2.2021 · Yargıtay

kefalet senedi • resmi sağlık kurulu raporu • karşı dava

26
3. HD., E. 2020/4006 K. 2021/1313 T. 11.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • cezai şart • bilirkişi raporu

28
3. HD., E. 2020/8353 K. 2021/1322 T. 11.2.2021 · Yargıtay

cezai şart • satış bedeli • simsarlık sözleşmesi • usuli kazanılmış hak • tellâllık • karşı dava

29
3. HD., E. 2020/8356 K. 2021/1324 T. 11.2.2021 · Yargıtay

taleple bağlılık ilkesi • karşı dava

30
3. HD., E. 2020/11673 K. 2021/1409 T. 15.2.2021 · Yargıtay

satış bedeli • satış sözleşmesi • taleple bağlılık ilkesi • usuli kazanılmış hak • kısmi ödeme • bilirkişi raporu • davanın kabulü

31
3. HD., E. 2020/10631 K. 2021/1408 T. 15.2.2021 · Yargıtay

adi ortaklık sözleşmesi • adi ortaklıkta tasfiye • ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslar • adi şirket • bilânço • bilirkişi incelemesi • usuli kazanılmış hak • yönetici ortak • ortaklık payı • davanın kabulü

32
3. HD., E. 2020/11672 K. 2021/1404 T. 15.2.2021 · Yargıtay

menfi tespit • perakende satış • fatura • bilirkişi raporu • tespit davası

33
3. HD., E. 2020/3020 K. 2021/1402 T. 15.2.2021 · Yargıtay

satış bedeli • mal değişim sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • tapu iptali • denkleştirici adalet ilkesi • davanın kabulü • karşı dava • geçersiz sözleşme

34
3. HD., E. 2020/2196 K. 2021/1685 T. 18.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • sosyal güvenlik kurumu • bilirkişi raporu • fatura • karşı dava

35
3. HD., E. 2020/2195 K. 2021/1684 T. 18.2.2021 · Yargıtay

fatura • sözleşme serbestisi • genel işlem koşulları • menfi tespit • temsil yetkisi • davanın kabulü • karşı dava • limited şirket • tespit davası

36
3. HD., E. 2020/2192 K. 2021/1683 T. 18.2.2021 · Yargıtay

cezai şart • sosyal güvenlik kurumu • fatura • davanın kabulü

37
3. HD., E. 2020/2191 K. 2021/1682 T. 18.2.2021 · Yargıtay

cezai şart • fatura • sosyal güvenlik kurumu • karşı dava • harç muafiyeti • yeniden yargılama

38
3. HD., E. 2020/12164 K. 2021/1679 T. 18.2.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava

39
3. HD., E. 2020/11823 K. 2021/1709 T. 18.2.2021 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • istirdat davası • fatura • bekletici mesele • bilirkişi raporu • davanın kabulü • bilirkişi kurulu

40
3. HD., E. 2020/11438 K. 2021/1708 T. 18.2.2021 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • fatura • menfi tespit • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • bilirkişi raporuna itiraz • delil ikamesi için avans • kesin süre • kötüniyet tazminatı • tespit davası • dava şartlarının bulunmaması

41
3. HD., E. 2020/3348 K. 2021/1704 T. 18.2.2021 · Yargıtay

adi ortaklık sözleşmesi • hak düşürücü süre • yeniden yargılama • adli yardım talebi • davanın açılmamış sayılması • adi ortaklık ilişkisi • adi şirket • istinaf dilekçesi • karşı dava • tespit davası

42
3. HD., E. 2020/1640 K. 2021/1702 T. 18.2.2021 · Yargıtay

fatura • yargılama giderleri • yeniden yargılama • istirdat davası • maktu vekalet ücreti

43
3. HD., E. 2020/2610 K. 2021/1697 T. 18.2.2021 · Yargıtay

cezai şart • fatura • sosyal güvenlik kurumu • sözleşmenin feshi talebi

44
3. HD., E. 2020/2605 K. 2021/1692 T. 18.2.2021 · Yargıtay

cezai şart • fatura • eksik inceleme • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi

45
3. HD., E. 2020/2585 K. 2021/1690 T. 18.2.2021 · Yargıtay

cezai şart • eksik inceleme • fatura • sosyal güvenlik kurumu • davanın kabulü • hakimin davayı aydınlatma ödevi • karşı dava

46
3. HD., E. 2020/2583 K. 2021/1688 T. 18.2.2021 · Yargıtay

cezai şart • fatura • sosyal güvenlik kurumu • sözleşmenin feshi talebi • davanın kabulü • karşı dava

47
3. HD., E. 2020/11895 K. 2021/1711 T. 18.2.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • tenkis talebi • davanın kabulü

48
3. HD., E. 2020/11237 K. 2021/1712 T. 18.2.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • nispi vekalet ücreti • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü

49
3. HD., E. 2020/10061 K. 2021/1714 T. 18.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • bilirkişi incelemesi • usuli kazanılmış hak • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • ön inceleme • vasiyetnamenin yerine getirilmesi istemi

50
3. HD., E. 2020/10963 K. 2021/1722 T. 18.2.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • reeskont-avans faizi • bilirkişi raporu • davanın ıslahı

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: