S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 46.389

16
3. HD., E. 2019/3237 K. 2020/390 T. 21.1.2020 · Yargıtay

adi ortaklık sözleşmesi • ipoteğin kaldırılması istemi • dava zamanaşımı • eksik inceleme • sebepsiz zenginleşme • tapu iptali • borcun muaccel olması • zamanaşımı defi • adi şirket • karşı dava • maddi hata • maddi hatanın düzeltilmesi istemi

47
3. HD., E. 2019/4768 K. 2020/399 T. 21.1.2020 · Yargıtay

resmi şekil • satış bedeli • yeniden yargılama • dava zamanaşımı • ecrimisil bedeli • sebepsiz zenginleşme • zamanaşımı defi • denkleştirici adalet ilkesi • bilirkişi raporu • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • hukuki yarar yokluğu • karşı dava • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taksim sözleşmesi

48
3. HD., E. 2019/629 K. 2020/340 T. 20.1.2020 · Yargıtay

bilirkişi raporu • davanın kabulü • kesin delil

49
3. HD., E. 2011/9782 K. 2011/17758 T. 15.11.2011 · Yargıtay

ecrimisil talebi • kira bedeli • intifadan men • intifadan men koşulu • davanın kabulü • bilirkişi raporu • taleple bağlılık ilkesi

50
3. HD., E. 2011/4157 K. 2011/18374 T. 22.11.2011 · Yargıtay

sebepsiz iktisap • ortaklığın giderilmesi talebi • sebepsiz zenginleşme

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: