S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 46.985

4
3. HD., E. 2020/16 K. 2020/1840 T. 2.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • eksik araştırma ve inceleme • elektronik posta • tazminat davası • ağır kusur • bilirkişi raporu • maddi tazminat davası • maddi zarar • davanın kabulü • delil tespiti talebi • delil tespiti dosyası

5
3. HD., E. 2019/4485 K. 2020/1844 T. 2.3.2020 · Yargıtay

seçimlik hak • tenkis talebi • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • bilirkişi raporu • babalık davası • davanın kabulü • taleple bağlılık ilkesi • temyizden feragat • ziynet eşyalarının aynen iadesi

6
3. HD., E. 2020/129 K. 2020/1841 T. 2.3.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • iptal davası • tenkis talebi • sabit tenkis oranı • ihtiyari dava arkadaşlığı • vasiyetnamenin iptali talebi • karşı dava

7
3. HD., E. 2019/5988 K. 2020/1845 T. 2.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • satış bedeli • eksik inceleme • kapıcılık hizmeti • maddi ve manevi tazminat talebi • müteselsil sorumluluk • satış sözleşmesi • taşınmaz satışı • bilirkişi raporu • manevi zarar • manevi tazminat • cevap dilekçesi • harici yazılı satış sözleşmesi • hukuki yarar yokluğu • tespit davası

8
3. HD., E. 2019/6202 K. 2020/1848 T. 2.3.2020 · Yargıtay

satış bedeli • yeniden yargılama • cezai şart • dava zamanaşımı • ihbar yükümlülüğü • maktu vekalet ücreti • müteselsil sorumluluk • nispi vekalet ücreti • satış sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • ihbar mükellefiyeti • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

9
3. HD., E. 2019/139 K. 2020/1851 T. 2.3.2020 · Yargıtay

istirdat davası • bilirkişi raporu • kooperatif • yapı kooperatifi • bilirkişi kurulu • maddi hata

10
3. HD., E. 2019/2916 K. 2020/1852 T. 2.3.2020 · Yargıtay

yabancı mahkeme kararının tanınması • yetkili mahkeme • eksik inceleme • karşılıklılık esası • kesin delil • tenfiz kararı

11
3. HD., E. 2019/6029 K. 2020/1863 T. 2.3.2020 · Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • yetersiz bilirkişi raporu • fatura • istirdat davası • faturaya itiraz • bilirkişi raporu • usuli kazanılmış hak • müktesep hak

12
3. HD., E. 2019/5542 K. 2020/1865 T. 2.3.2020 · Yargıtay

kısmi dava • maddi hata

13
3. HD., E. 2019/5925 K. 2020/1868 T. 2.3.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • destekten yoksun kalma • destekten yoksun kalma tazminatı • maddi ve manevi tazminat talebi • bilirkişi raporu • tazminat davası • cenaze masrafları • davacı sıfatı • manevi tazminat

14
3. HD., E. 2019/5848 K. 2020/1873 T. 2.3.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • kira sözleşmesi • usulüne uygun tebligat • adil yargılanma hakkı • maddi ve manevi tazminat talebi • tazminat davası • kira bedeli • manevi tazminat • cevap dilekçesi • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • savunma hakkı

15
3. HD., E. 2020/371 K. 2020/1875 T. 2.3.2020 · Yargıtay

tazminat davası • hasar bedeli • bilirkişi raporu

16
3. HD., E. 2020/1014 K. 2020/1880 T. 2.3.2020 · Yargıtay

dolandırıcılık • eksik araştırma ve inceleme • kira sözleşmesi • aktif dava ehliyeti • hile • kira bedeli • dava ehliyeti • davanın kabulü • karşı dava • kesin süre

17
3. HD., E. 2020/1460 K. 2020/1881 T. 2.3.2020 · Yargıtay

alacaklının ihtarı • anahtar teslim olgusu • borcun ifa edilmemesi • borçlunun temerrüdü • fesih ihbarı • seçimlik hak • ihbar süresi • kira sözleşmesi • önsözleşme • sebepsiz zenginleşme • sözleşmeden dönme • sözleşmenin feshi talebi • geçersiz sözleşme • bilirkişi raporu • kira bedeli • cevap dilekçesi • davanın kabulü

18
3. HD., E. 2019/5718 K. 2020/1897 T. 2.3.2020 · Yargıtay

adi ortaklığın feshi • adi ortaklıkta tasfiye • eksik inceleme • fatura • ticari defter • haklı neden • adi ortaklık ilişkisi • adi şirket • yevmiye defteri • bilirkişi raporu • yönetici ortak • kar payı • usuli kazanılmış hak • bilânço • delil tespiti talebi

19
3. HD., E. 2020/166 K. 2020/1900 T. 2.3.2020 · Yargıtay

dava zamanaşımı • eksik inceleme • kusursuz sorumluluk • maddi ve manevi tazminat talebi • yeniden yargılama • taleple bağlılık ilkesi • gecikme faizi • aktif dava ehliyeti • bilirkişi raporu • tazminat davası • maddi zarar • manevi tazminat • özen yükümlülüğü • bilirkişi kurulu • davacı sıfatı • kısmi dava

20
3. HD., E. 2020/136 K. 2020/1901 T. 2.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • maddi ve manevi tazminat talebi • meslekte kazanma gücü kaybı • gecikme faizi • manevi tazminat • tazminat davası • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • davanın kabulü • kısmi dava • katılma yoluyla temyiz

21
3. HD., E. 2020/230 K. 2020/1908 T. 3.3.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • antrepo • davanın kabulü • karşı dava • maddi hata

22
3. HD., E. 2020/186 K. 2020/1909 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • cezai şart • kira bedeli • karşı dava

23
3. HD., E. 2020/2 K. 2020/1915 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • cayma hakkı • eksik araştırma ve inceleme • sebepsiz zenginleşme • hasar bedeli • bilirkişi raporu • karşı dava

24
3. HD., E. 2019/6183 K. 2020/1923 T. 3.3.2020 · Yargıtay

cezai şart alacağı • cezai şart • karşı dava

25
3. HD., E. 2019/4582 K. 2020/1931 T. 3.3.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • perakende satış • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu • davanın kabulü

26
3. HD., E. 2019/4708 K. 2020/1933 T. 3.3.2020 · Yargıtay

alt kira sözleşmesi • kira sözleşmesi • tahliye talebi • taleple bağlılık ilkesi • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • delil tespiti talebi • delil tespiti dosyası • maddi hata

27
3. HD., E. 2019/4999 K. 2020/1934 T. 3.3.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • müteselsil sorumluluk • tazminat davası • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • karşı dava • davaya katılma talebi • vekaletnamede ahzu kabz yetkisi

28
3. HD., E. 2019/5435 K. 2020/1935 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • fatura • istirdat davası • maktu vekalet ücreti • perakende satış • davanın konusuz kalması • davanın kabulü

29
3. HD., E. 2019/6125 K. 2020/1937 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • istirdat davası • fatura • maktu vekalet ücreti • perakende satış • davanın konusuz kalması • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • maddi hata

30
3. HD., E. 2019/4306 K. 2020/1940 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • satış bedeli • fatura • perakende satış • maktu vekalet ücreti • davanın konusuz kalması • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • katılma yoluyla temyiz

31
3. HD., E. 2019/5351 K. 2020/1942 T. 3.3.2020 · Yargıtay

yeni hüküm niteliğinde karar • eksik inceleme • hak düşürücü süre • müteselsil sorumluluk • bağlı ortaklık • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • tazminat davası • usuli kazanılmış hak • maddi zarar • bilirkişi raporlarının çelişkili olması • bilirkişi kurulu • delil tespiti talebi • direnme kararı • maddi hata

32
3. HD., E. 2019/5375 K. 2020/1943 T. 3.3.2020 · Yargıtay

satış bedeli • dava zamanaşımı • eksik inceleme • ortaklığın giderilmesi talebi • satış sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • zamanaşımı defi • yetersiz bilirkişi raporu • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • denkleştirici adalet ilkesi • davanın kabulü

33
3. HD., E. 2019/5498 K. 2020/1944 T. 3.3.2020 · Yargıtay

adi yazılı sözleşme • resmi şekil • satış bedeli • fiili ödeme günü • misli eşya • satış sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • taleple bağlılık ilkesi • ülke parası dışında başka bir para birimiyle ödeme yapılması • teminat senedi • ihtiyati tedbir kararı • bono • kira bedeli • aynen ödeme • davanın kabulü

34
3. HD., E. 2020/253 K. 2020/1956 T. 4.3.2020 · Yargıtay

hile • akıl hastalığı • tenkis talebi • bilirkişi raporu • ayırt etme gücü bulunmayan kimse • vasiyetnamenin iptali talebi

35
3. HD., E. 2019/3465 K. 2020/1958 T. 4.3.2020 · Yargıtay

adi yazılı sözleşme • resmi şekil • satış bedeli • sebepsiz zenginleşme • davanın kabulü • karşı dava • tespit davası

36
3. HD., E. 2020/539 K. 2020/1959 T. 4.3.2020 · Yargıtay

sahte imza • satış bedeli • kusursuz sorumluluk • satış sözleşmesi • uygun illiyet bağı • tazminat davası • ağır kusur • mücbir sebep • davanın kabulü

37
3. HD., E. 2020/25 K. 2020/1964 T. 4.3.2020 · Yargıtay

istirdat davası • hile • karşı dava

38
3. HD., E. 2018/7061 K. 2020/2126 T. 10.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • fatura

39
3. HD., E. 2020/416 K. 2020/2145 T. 10.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • maktu vekalet ücreti • muris muvazaası • nispi vekalet ücreti • ölünceye kadar bakma sözleşmesi • tapu iptali • tenkis talebi • yasal temsilci • bilirkişi raporu • muvazaa iddiası • vasiyetnamenin iptali talebi

40
3. HD., E. 2020/305 K. 2020/2149 T. 10.3.2020 · Yargıtay

meslekte kazanma gücü kaybı • tazminat davası • usuli kazanılmış hak • manevi tazminat • manevi zarar • müktesep hak

41
3. HD., E. 2020/917 K. 2020/2207 T. 11.3.2020 · Yargıtay

cezai şart • delillerin toplanması • fatura • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

42
3. HD., E. 2020/918 K. 2020/2208 T. 11.3.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • cezai şart • fatura • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü

43
3. HD., E. 2020/1152 K. 2020/2209 T. 11.3.2020 · Yargıtay

delillerin toplanması • cezai şart • cezai şart alacağı • fatura • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu

44
3. HD., E. 2020/1672 K. 2020/2210 T. 11.3.2020 · Yargıtay

aile konutu • satış bedeli • aile konutu şerhi • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • ön inceleme • usul ekonomisi ilkesi

45
3. HD., E. 2018/5970 K. 2020/2213 T. 11.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • fatura • istirdat davası • davanın konusuz kalması • maktu vekalet ücreti • perakende satış • istinaf dilekçesi • karşı dava

46
3. HD., E. 2020/1624 K. 2020/2230 T. 11.3.2020 · Yargıtay

kira sözleşmesi • sebepsiz zenginleşme • zorunlu masraf

47
3. HD., E. 2018/6134 K. 2020/2287 T. 12.3.2020 · Yargıtay

fatura • istirdat davası • perakende satış • davanın konusuz kalması • istinaf dilekçesi • istinaf yolu • istinaf yoluna başvuru süresi • karşı dava

49
3. HD., E. 2019/6053 K. 2020/2441 T. 18.3.2020 · Yargıtay

cezai şart • kira sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • haklı neden • kira bedeli • bilirkişi raporu • davanın tamamen ıslahı • kısmi dava • kısmi ıslah

50
3. HD., E. 2012/12596 K. 2012/19424 T. 20.9.2012 · Yargıtay

ayrı yaşama hakkı • birlikte yaşamaya ara verilmesi • evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: