S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 47.577

1
8. HD., E. 2018/3981 K. 2020/2058 T. 3.3.2020 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • tapu iptali • el atmanın önlenmesi • elatmanın önlenmesi ve kal davası • davanın kabulü • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

2
8. HD., E. 2019/5772 K. 2020/2437 T. 11.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • nispi vekalet ücreti • bilirkişi raporu • bütünleyici parça • hile • teferruat • davanın kabulü • istihkak iddiası

3
8. HD., E. 2020/477 K. 2020/2489 T. 12.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • taleple bağlılık ilkesi • davanın kabulü • istihkak iddiası

4
8. HD., E. 2020/791 K. 2020/2490 T. 12.3.2020 · Yargıtay

icranın geri bırakılması • kambiyo senetleri • muvazaa iddiası • davanın kabulü • istihkak iddiası • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

5
8. HD., E. 2016/13327 K. 2020/2574 T. 16.3.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • ortaklığın giderilmesi talebi • dava şartlarının bulunmaması • eklenti niteliği • karşı dava

6
8. HD., E. 2016/13331 K. 2020/2575 T. 16.3.2020 · Yargıtay

tapu iptali • davanın kabulü

7
8. HD., E. 2016/13948 K. 2020/2582 T. 16.3.2020 · Yargıtay

eda davası • tapu sicili • teferruat • sebepsiz zenginleşme • bütünleyici parça • kamulaştırma • davanın kabulü • tespit davası • zorunlu masraf

8
8. HD., E. 2016/13959 K. 2020/2584 T. 16.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • bilirkişi raporu • eklenti niteliği • cevap dilekçesi • davanın kabulü • teknik rapor

9
8. HD., E. 2016/16714 K. 2020/2585 T. 16.3.2020 · Yargıtay

tapu sicili • tapu iptali • gaiplik kararı • kazandırıcı zamanaşımı • davanın kabulü

10
8. HD., E. 2018/5703 K. 2020/2594 T. 16.3.2020 · Yargıtay

ecrimisil talebi • fuzuli işgal • el atmanın önlenmesi • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi • müdahalenin men'i

11
8. HD., E. 2017/12965 K. 2020/2595 T. 16.3.2020 · Yargıtay

eksik araştırma ve inceleme • eksik inceleme • hak düşürücü süre • tapu sicili • tapu iptali • bilirkişi raporu • bilirkişi kurulu

12
8. HD., E. 2016/16644 K. 2020/2596 T. 16.3.2020 · Yargıtay

eda davası • sebepsiz zenginleşme • teferruat • bilirkişi raporu • bütünleyici parça • kısmi feragat • tespit davası • zorunlu masraf

13
8. HD., E. 2016/16654 K. 2020/2599 T. 16.3.2020 · Yargıtay

eda davası • yeniden yargılama • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • ortaklığın giderilmesi talebi • cevap dilekçesi • müşterek mülkiyet • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

14
8. HD., E. 2018/5136 K. 2020/2604 T. 16.3.2020 · Yargıtay

ecrimisil talebi • fuzuli işgal • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • kira sözleşmesi • sözleşmenin feshi talebi • tapu iptali • el atmanın önlenmesi • haksız işgal tazminatı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • zorunlu masraf

15
8. HD., E. 2020/1084 K. 2020/2605 T. 16.3.2020 · Yargıtay

istinaf yolu • karşı dava • maddi hata

16
8. HD., E. 2016/13272 K. 2020/2606 T. 16.3.2020 · Yargıtay

tapu sicili • gaiplik kararı • kazandırıcı zamanaşımı • davanın kabulü • malik sıfatıyla zilyet

17
8. HD., E. 2016/13319 K. 2020/2611 T. 16.3.2020 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • tapu iptali • ihtiyati haciz • ihtiyati tedbir kararı • delil tespiti talebi • hukuki dinlenilme hakkı • savunma hakkı

18
8. HD., E. 2016/13064 K. 2020/2621 T. 16.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • davanın kabulü

19
8. HD., E. 2018/9514 K. 2020/2623 T. 16.3.2020 · Yargıtay

tapu iptali • muhatabın adreste bulunmaması

20
8. HD., E. 2020/729 K. 2020/2624 T. 16.3.2020 · Yargıtay

adli yardım talebinin reddi • adli yardım talebinin reddi kararına itiraz • adli yardım talebi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

21
8. HD., E. 2020/483 K. 2020/2625 T. 16.3.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • davanın açılmamış sayılması • kesin süre

22
8. HD., E. 2020/697 K. 2020/2634 T. 16.3.2020 · Yargıtay

eda davası • hak düşürücü süre • hak düşürücü sürenin geçmiş olması • on yıllık hak düşürücü süre • ortaklığın giderilmesi talebi • kamulaştırma • bilirkişi raporu • paylı mülkiyet • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • tespit davası

23
8. HD., E. 2016/10109 K. 2020/2635 T. 16.3.2020 · Yargıtay

ispat yükü • ortaklığın giderilmesi talebi • sebepsiz zenginleşme • teferruat • bütünleyici parça • davanın kabulü • zorunlu masraf

24
8. HD., E. 2016/14666 K. 2020/2229 T. 5.3.2020 · Yargıtay

tapu sicili • kamulaştırma • bilirkişi raporu • davanın kabulü

25
8. HD., E. 2016/13051 K. 2020/2232 T. 5.3.2020 · Yargıtay

satış bedeli • tapu iptali • kira bedeli • muvazaa iddiası • katılma yoluyla temyiz

26
8. HD., E. 2019/632 K. 2020/2240 T. 5.3.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • ecrimisil talebi • kira sözleşmesi • ticari iş • ticari işletme • kira bedeli • haksız işgal tazminatı • bilirkişi raporu • görevli mahkeme • görevsizlik kararı • kötüniyet tazminatı • cevap dilekçesi

27
8. HD., E. 2018/10091 K. 2020/2241 T. 5.3.2020 · Yargıtay

zamanaşımı defi • kamulaştırma • bilirkişi kurulu • cevap dilekçesi • karşı dava

28
8. HD., E. 2016/13014 K. 2020/2242 T. 5.3.2020 · Yargıtay

satış bedeli • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • ortaklığın giderilmesi talebi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • paylı mülkiyet • cevap dilekçesi • davanın kabulü • miras taksim sözleşmesi • ön inceleme • taksim sözleşmesi

29
8. HD., E. 2016/13016 K. 2020/2243 T. 5.3.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • tapu iptali • paylı mülkiyet • cevap dilekçesi • miras taksim sözleşmesi • muhdesat aidiyetinin tespiti talebi • taksim sözleşmesi

30
8. HD., E. 2020/231 K. 2020/2324 T. 10.3.2020 · Yargıtay

dolandırıcılık • bilirkişi raporu • hile • organik bağ • davanın kabulü • direnme kararı • istihkak iddiası

31
8. HD., E. 2020/568 K. 2020/2326 T. 10.3.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • mülkiyet karinesi • istihkak iddiası

32
8. HD., E. 2019/3598 K. 2020/2327 T. 10.3.2020 · Yargıtay

dürüstlük kuralı • yargılama giderleri • davacı sıfatı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • taraf sıfatı

33
8. HD., E. 2019/2919 K. 2020/2328 T. 10.3.2020 · Yargıtay

fatura • eksik inceleme • işyeri devri • ticari defter • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • muvazaa iddiası • bilirkişi raporu • istihkak iddiası

34
8. HD., E. 2019/3301 K. 2020/2415 T. 11.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • fatura • kira sözleşmesi • nispi vekalet ücreti • istihkak iddiası • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

35
8. HD., E. 2020/478 K. 2020/2417 T. 11.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • işletmenin devralınması • nispi vekalet ücreti • muvazaa iddiası • davanın kabulü • istihkak iddiası • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

36
8. HD., E. 2020/724 K. 2020/2418 T. 11.3.2020 · Yargıtay

götürü bedel • fatura • bilirkişi raporu • bütünleyici parça • davanın kabulü • istihkak iddiası

37
8. HD., E. 2019/6733 K. 2020/2428 T. 11.3.2020 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • basit yargılama usulü • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • istihkak iddiası • tarafların duruşmaya gelmemesi

38
8. HD., E. 2020/641 K. 2020/2430 T. 11.3.2020 · Yargıtay

bilirkişi incelemesi • fatura • ihtiyati haciz • muvazaa iddiası • organik bağ • davanın kabulü • temyizden feragat

39
8. HD., E. 2020/895 K. 2020/2431 T. 11.3.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • işletmenin devralınması • ticari iş • ticari işletme • muvazaa iddiası • basit yargılama usulü • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • istihkak iddiası

40
8. HD., E. 2016/11986 K. 2020/1950 T. 27.2.2020 · Yargıtay

davanın kabulü

41
8. HD., E. 2019/6702 K. 2020/2014 T. 2.3.2020 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • davanın kabulü • davaya katılma talebi • taksim sözleşmesi • tapu iptali • miras taksim sözleşmesi

42
8. HD., E. 2018/12716 K. 2020/2122 T. 4.3.2020 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • davanın kabulü • intifadan men • intifadan men koşulu • paydaşlar arasında ecrimisil talebi

43
8. HD., E. 2018/4746 K. 2020/1659 T. 20.2.2020 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • usulüne uygun tebligat • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

44
8. HD., E. 2020/228 K. 2020/1846 T. 26.2.2020 · Yargıtay

usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • direnme kararı • ispat yükü • maddi hata • babalık karinesinin aksini isbat yükü • mülkiyet karinesi

45
8. HD., E. 2016/12521 K. 2020/1914 T. 27.2.2020 · Yargıtay

eda davası • tapu sicili • tapuya şerh • kamulaştırma • ortaklığın giderilmesi talebi • dava şartlarının bulunmaması • tespit davası

46
8. HD., E. 2018/4664 K. 2020/2056 T. 3.3.2020 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • zamanaşımı defi • bilirkişi raporu • davanın kabulü • karşı dava • tasarruf ilkesi

47
8. HD., E. 2018/4807 K. 2020/2057 T. 3.3.2020 · Yargıtay

ahde vefa ilkesi • yeniden yargılama • dürüstlük kuralı • ecrimisil talebi • ecrimisil bedeli • el atmanın önlenmesi • müşterek mülkiyet • paylı mülkiyet • taksim sözleşmesi

48
8. HD., E. 2018/15713 K. 2020/2062 T. 3.3.2020 · Yargıtay

davanın ıslahı • davanın kabulü

49
8. HD., E. 2018/14337 K. 2020/2066 T. 3.3.2020 · Yargıtay

alacağın temliki • zıya • muvazaa iddiası • dava şartlarının bulunmaması • dava şartı yokluğu • istihkak iddiası • karşılıklılık esası • kesin süre

50
8. HD., E. 2020/639 K. 2020/2067 T. 3.3.2020 · Yargıtay

rehnin paraya çevrilmesi • hapis hakkı • davanın konusuz kalması • davanın kabulü • istihkak iddiası

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: