S
Skip to Search Results
Gelişmiş arama Göster
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 50.246

2
8. HD., E. 2020/2824 K. 2021/4112 T. 18.5.2021 · Yargıtay

ecrimisil talebi • ecrimisil bedeli • eksik araştırma ve inceleme • fuzuli işgal • kira sözleşmesi • mükerrer ödeme • kira bedeli • bilirkişi raporu

3
8. HD., E. 2020/4562 K. 2021/4124 T. 17.5.2021 · Yargıtay

devir sözleşmesi • hak düşürücü süre • usulüne uygun tebligat • tapu iptali • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • davanın kabulü

4
8. HD., E. 2020/129 K. 2021/4138 T. 18.5.2021 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • eksik inceleme • fatura • kira sözleşmesi • bilirkişi incelemesi • el atmanın önlenmesi • tapuya şerh • intifadan men • intifadan men koşulu • kullanma yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi • davanın kabulü • görevsizlik kararı • müdahalenin men'i

5
8. HD., E. 2021/1524 K. 2021/4147 T. 20.5.2021 · Yargıtay

artık değere katılma • artık değere katılma alacağı • intifa hakkı • katılma alacağı • mal rejimi • mal rejiminin tasfiyesi • davanın kabulü

6
8. HD., E. 2021/841 K. 2021/4123 T. 18.5.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • hak düşürücü sürenin geçmiş olması • on yıllık hak düşürücü süre • tapu iptali • davanın kabulü

7
8. HD., E. 2020/51 K. 2021/4136 T. 18.5.2021 · Yargıtay

tapu iptali • tapu sicili • gaibin mirası • gaiplik kararı • hazinenin istemi üzerine gaiplik kararı verilmesi • kazandırıcı zamanaşımı • davanın kabulü

9
8. HD., E. 2019/2930 K. 2021/4247 T. 24.5.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

10
8. HD., E. 2021/117 K. 2021/4250 T. 24.5.2021 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • yeniden yargılama • el atmanın önlenmesi • cevap dilekçesi • bekletici mesele • bilirkişi raporu

11
8. HD., E. 2020/2987 K. 2021/4484 T. 27.5.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • ecrimisil talebi • el atmanın önlenmesi • haklı neden • müdahalenin men'i • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

12
8. HD., E. 2020/453 K. 2021/4505 T. 31.5.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

13
8. HD., E. 2019/4355 K. 2021/3432 T. 13.4.2021 · Yargıtay

fatura • muvazaalı işlem • organik bağ • davanın kabulü • muvazaa iddiası • ispat yükü • istihkak iddiası • istinaf yolu • karşı dava

14
8. HD., E. 2020/300 K. 2021/3433 T. 13.4.2021 · Yargıtay

fatura • muvazaalı işlem • muvazaa iddiası • organik bağ • davanın kabulü • ispat yükü • istihkak iddiası • istinaf yolu • karşı dava

15
8. HD., E. 2021/894 K. 2021/3435 T. 13.4.2021 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • muvazaa iddiası • organik bağ • davanın kabulü • istihkak iddiası • karşı dava • temyizden feragat

16
8. HD., E. 2021/891 K. 2021/3436 T. 13.4.2021 · Yargıtay

bütünleyici parça • sözleşmenin feshi talebi • iş sözleşmesi • davanın kabulü • ikrar • istinaf yolu • istihkak iddiası • karşı dava • taşeronluk sözleşmesi • mülkiyet karinesi

17
8. HD., E. 2020/4011 K. 2021/3468 T. 13.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • fuzuli işgal • maddi hata

18
8. HD., E. 2021/1348 K. 2021/3580 T. 15.4.2021 · Yargıtay

yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • organik bağ • ilk itirazlar • istihkak iddiası • karşı dava • merci tayini • istinaf yolu • yetki ilk itirazı

19
8. HD., E. 2019/2608 K. 2021/3606 T. 15.4.2021 · Yargıtay

ecrimisil talebi • eksik inceleme • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • yönetim kurulu • yönetim kurulu üyesi • usuli kazanılmış hak • davaya katılma talebi • görevli mahkeme • görevsizlik kararı

20
8. HD., E. 2020/4347 K. 2021/3649 T. 19.4.2021 · Yargıtay

satış bedeli • ecrimisil talebi • el atmanın önlenmesi • cevap dilekçesi • davacı sıfatı • davadan feragat • davanın kabulü • feragat dilekçesi • istinaf yolu • karşı dava

21
8. HD., E. 2019/4581 K. 2021/3650 T. 19.4.2021 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • usulüne uygun tebligat • yönetim kurulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü • karşı dava • istinaf yolu • karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi

22
8. HD., E. 2020/4836 K. 2021/3651 T. 19.4.2021 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • el atmanın önlenmesi • cevap dilekçesi • karşı dava • taşkın inşaat

23
8. HD., E. 2019/3159 K. 2021/3661 T. 19.4.2021 · Yargıtay

yeniden yargılama • menfi tespit • davanın kabulü • hükmün tavzihi • istinaf yolu • karşı dava • tavzih kararı

24
8. HD., E. 2021/1387 K. 2021/3663 T. 19.4.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • babalık davası • babalık karinesi • dna incelemesi yapılması • üst soy • dava açma süresi • cevap dilekçesi • soybağının reddi

25
8. HD., E. 2019/3490 K. 2021/3675 T. 19.4.2021 · Yargıtay

kanuni faiz • cevap dilekçesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • taleple bağlılık ilkesi

26
8. HD., E. 2019/3486 K. 2021/3683 T. 19.4.2021 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • tapu iptali • istinaf yolu • karşı dava

27
8. HD., E. 2019/3874 K. 2021/3705 T. 20.4.2021 · Yargıtay

resmi şekil • satış bedeli • ispat yükü • hak düşürücü süre • satış bedelinin belirlenmesi • satış sözleşmesi • tapu iptali • zarar verenin kusurunu ispat yükü • denkleştirici adalet ilkesi • haklı neden • geçersiz sözleşme • eski hale iade talebi • imza inkarı • istinaf yolu • kazandırıcı zamanaşımı • karşı dava • zamanaşımı yoluyla kazanma

28
8. HD., E. 2020/2033 K. 2021/3706 T. 20.4.2021 · Yargıtay

ecrimisil talebi • fuzuli işgal • kira sözleşmesi • yediemin • haksız işgal tazminatı • yönetim kurulu • yönetim kurulu başkanı

29
8. HD., E. 2021/774 K. 2021/3709 T. 20.4.2021 · Yargıtay

kira sözleşmesi • el atmanın önlenmesi

30
8. HD., E. 2019/5397 K. 2021/3714 T. 20.4.2021 · Yargıtay

ahde vefa ilkesi • eksik inceleme • yargılama giderleri • yeniden yargılama • el atmanın önlenmesi • müşterek mülkiyet • paylı mülkiyet • ortaklığın satış suretiyle giderilmesi • taksim sözleşmesi

31
8. HD., E. 2019/5739 K. 2021/3717 T. 20.4.2021 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava

32
8. HD., E. 2019/6296 K. 2021/3724 T. 20.4.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • karşı dava • istinaf yolu • mülkiyet karinesi

33
8. HD., E. 2019/4952 K. 2021/3725 T. 20.4.2021 · Yargıtay

eksik inceleme • sözleşmenin sona ermesi • bilirkişi raporu • ticari defter • bilirkişi kurulu • davanın kabulü • istihkak iddiası • karşı dava • taşeronluk sözleşmesi • fatura • istinaf yolu

34
8. HD., E. 2019/3871 K. 2021/3736 T. 21.4.2021 · Yargıtay

kayyımlığın kaldırılması • istinaf yolu • karşı dava • yönetim kayyımlığı

35
8. HD., E. 2019/3873 K. 2021/3737 T. 21.4.2021 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf yolu • karşı dava • haksız işgal tazminatı

36
8. HD., E. 2019/6486 K. 2021/3738 T. 21.4.2021 · Yargıtay

tapu iptali • yargılama giderleri • davanın kabulü • yeniden yargılama

37
8. HD., E. 2019/3719 K. 2021/3748 T. 21.4.2021 · Yargıtay

ecrimisil talebi • inşaat sözleşmesi • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • satış vaadi sözleşmesi • tapu iptali • el atmanın önlenmesi

38
8. HD., E. 2020/3986 K. 2021/3749 T. 21.4.2021 · Yargıtay

hak düşürücü süre • bilirkişi raporuna itiraz • bilirkişi raporu • davanın kabulü

39
8. HD., E. 2020/4471 K. 2021/3760 T. 21.4.2021 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • tapu iptali • bekletici mesele • el atmanın önlenmesi • paylı mülkiyet • davanın kabulü

40
8. HD., E. 2019/3411 K. 2021/3411 T. 12.5.2021 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • istinaf yolu • karşı dava

41
8. HD., E. 2019/5038 K. 2021/4009 T. 4.5.2021 · Yargıtay

ahde vefa ilkesi • eksik araştırma ve inceleme • örf ve âdet • paylı mülkiyet • istinaf yolu • karşı dava • taksim sözleşmesi • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • davanın kabulü

42
8. HD., E. 2020/190 K. 2021/4010 T. 4.5.2021 · Yargıtay

satış bedeli • hapis hakkı • usuli kazanılmış hak • davanın kabulü • el atmanın önlenmesi

43
8. HD., E. 2018/15462 K. 2021/2242 T. 11.3.2021 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • eda davası • kısmi eda davası • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • katılma alacağı • belirsiz alacak ve tespit davası • istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu • karşı dava • kısmi dava • tespit davası

44
8. HD., E. 2019/510 K. 2021/2232 T. 11.3.2021 · Yargıtay

yasal temyiz süresi • bilirkişi raporu • davanın ıslahı • davanın kabulü • kesin süre • kararın temyiz edilmemiş sayılması

45
8. HD., E. 2018/10065 K. 2021/2222 T. 11.3.2021 · Yargıtay

bütünleyici parça • eklenti niteliği • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu • davanın kabulü

46
8. HD., E. 2020/4795 K. 2021/2197 T. 11.3.2021 · Yargıtay

mirasçılık belgesi • tapu iptali • hisse devri

47
8. HD., E. 2019/26 K. 2021/2253 T. 15.3.2021 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • kamulaştırma

48
8. HD., E. 2019/1076 K. 2021/2254 T. 15.3.2021 · Yargıtay

sebepsiz zenginleşme • kamulaştırma • teferruat • bütünleyici parça • davanın kabulü

49
8. HD., E. 2019/29 K. 2021/2255 T. 15.3.2021 · Yargıtay

yetersiz bilirkişi raporu • ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • bilirkişi raporu • kamulaştırma • kamulaştırmasız el atma • davanın kabulü

50
8. HD., E. 2020/2214 K. 2021/2270 T. 15.3.2021 · Yargıtay

denkleştirme istemi • ispat yükü • artık değere katılma • artık değere katılma alacağı • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • mal rejimi • istinaf yolu • karşı dava • eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar • paylı mülkiyet • katılma alacağı • mal rejiminin tasfiyesi

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: