S
Gelişmiş arama Göster
Göster

Toplam: 46.783

1
8. HD., E. 2016/15214 K. 2020/88 T. 14.1.2020 · Yargıtay

ardiye sözleşmesi • ispat yükü • yargılama giderleri • babalık karinesinin aksini isbat yükü • davanın konusuz kalması • istihkak iddiası

2
8. HD., E. 2016/18405 K. 2020/85 T. 14.1.2020 · Yargıtay

yetki itirazı • yetkili mahkeme • yetkisizlik kararı • organik bağ • davanın kabulü • davaya katılma talebi • istihkak iddiası • taraf teşkili sağlanmaması

3
8. HD., E. 2019/6677 K. 2020/69 T. 14.1.2020 · Yargıtay

tapu iptali • malik sıfatıyla zilyet • istinaf yolu

4
8. HD., E. 2017/13607 K. 2020/84 T. 14.1.2020 · Yargıtay

kiracının iflası • nispi vekalet ücreti • davanın kabulü • haczedilmezlik şikayeti • istihkak iddiası • taraf sıfatı

5
8. HD., E. 2016/19117 K. 2020/86 T. 14.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • ispat yükü • muvazaa iddiası • ticari defter • bilirkişi incelemesi • istihkak iddiası • mülkiyet karinesi

6
8. HD., E. 2017/13121 K. 2020/87 T. 14.1.2020 · Yargıtay

ispat yükü • davanın kabulü • mülkiyet karinesi • istihkak iddiası

7
8. HD., E. 2018/10133 K. 2020/226 T. 16.1.2020 · Yargıtay

dava şartlarının bulunmaması • hukuki dinlenilme hakkı • karşı dava

8
8. HD., E. 2018/10159 K. 2020/227 T. 16.1.2020 · Yargıtay

el atmanın önlenmesi • davanın kabulü

9
8. HD., E. 2016/19316 K. 2020/228 T. 16.1.2020 · Yargıtay

denkleştirme istemi • artık değere katılma • artık değere katılma alacağı • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar • katılma alacağı • katılma rejiminin geçerli olduğu tarih • kooperatif • mal ayrılığı • mal rejimi • paylı mülkiyet

10
8. HD., E. 2016/9870 K. 2020/230 T. 16.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • tapu iptali • adil yargılanma hakkı • adli yardım talebi • davanın kabulü

11
8. HD., E. 2019/6303 K. 2020/225 T. 15.1.2020 · Yargıtay

silahların eşitliği • usulüne uygun tebligat • adil yargılanma hakkı • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • dosyanın işlemden kaldırılması • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • istihkak iddiası • savunma hakkı • taraf teşkili sağlanmaması

12
8. HD., E. 2018/9435 K. 2020/103 T. 14.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • ecrimisil talebi • istinaf yolu • karşı dava • el atmanın önlenmesi

13
8. HD., E. 2017/14990 K. 2020/110 T. 14.1.2020 · Yargıtay

yetkisizlik kararı • usulüne uygun tebligat • ihtiyati tedbir kararı • mal rejimi • dava şartlarının bulunmaması • kesin süre • ön inceleme • mal rejiminin tasfiyesi

14
8. HD., E. 2016/10691 K. 2020/61 T. 13.1.2020 · Yargıtay

tapuya şerh • eda davası • ortaklığın giderilmesi talebi • tapu iptali • bütünleyici parça • kamulaştırma • dava şartlarının bulunmaması • tespit davası • muhdesat aidiyetinin tespiti talebi • tapunun beyanlar hanesine şerh konulması • zilyetliğin tespiti

15
8. HD., E. 2018/10151 K. 2020/62 T. 13.1.2020 · Yargıtay

tazminat davası • maddi tazminat davası • tapu iptali • el atmanın önlenmesi • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • derdestlik itirazı • davaya müdahale talebi

16
8. HD., E. 2018/4629 K. 2020/63 T. 13.1.2020 · Yargıtay

ecrimisil talebi • ecrimisil bedeli • fuzuli işgal • kira sözleşmesi • edinilmiş mal • el atmanın önlenmesi • cevaba cevap dilekçesi • cevap dilekçesi • davanın açılmamış sayılması • davanın kabulü • davaya müdahale talebi • derdestlik itirazı • görevsizlik kararı • ikrar • bilirkişi raporu

17
8. HD., E. 2016/9873 K. 2020/231 T. 16.1.2020 · Yargıtay

ortaklığın giderilmesi talebi • hukuki yarar yokluğu • tespit davası

18
8. HD., E. 2017/7835 K. 2020/239 T. 16.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • fatura • usulüne uygun tebligat • muvazaalı işlem • davanın kabulü • istihkak iddiası • mülkiyet karinesi • muvazaa iddiası

19
8. HD., E. 2018/528 K. 2020/240 T. 16.1.2020 · Yargıtay

maktu vekalet ücreti • nispi vekalet ücreti • işletmenin devralınması • muvazaa iddiası • organik bağ • dava şartlarının bulunmaması • davanın kabulü • istihkak iddiası • karşı dava

20
8. HD., E. 2017/16270 K. 2020/241 T. 16.1.2020 · Yargıtay

işletmenin devralınması • fatura • nispi vekalet ücreti • organik bağ • davanın kabulü • istihkak iddiası

21
8. HD., E. 2018/4593 K. 2020/51 T. 13.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • el atmanın önlenmesi • müdahalenin men'i

22
8. HD., E. 2018/4638 K. 2020/31 T. 13.1.2020 · Yargıtay

ecrimisil talebi • ecrimisil bedeli • eksik inceleme • fuzuli işgal • tapuya şerh • kira sözleşmesi • mal değişim sözleşmesi • davanın kabulü • bilirkişi raporu • haksız işgal tazminatı • kamulaştırma • taleple bağlılık ilkesi

23
8. HD., E. 2016/11625 K. 2020/32 T. 13.1.2020 · Yargıtay

resmi şekil • satış bedeli • dava zamanaşımı • sebepsiz zenginleşme • satış sözleşmesi • tapu iptali • zamanaşımı süresinin başlangıcı • zamanaşımı defi • cevap süresi • cevap dilekçesi • harici yazılı satış sözleşmesi • iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı • ilk itirazlar • ön inceleme • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi • geri verme borcu

24
8. HD., E. 2018/4635 K. 2020/33 T. 13.1.2020 · Yargıtay

ecrimisil bedeli • bilirkişi raporu • el atmanın önlenmesi • limited şirket • taraf teşkili sağlanmaması • zıya • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • savunma hakkı • süresinde cevap dilekçesi verilmemesi

25
8. HD., E. 2016/10684 K. 2020/60 T. 13.1.2020 · Yargıtay

eda davası • ortaklığın giderilmesi talebi • sebepsiz zenginleşme • muhdesat aidiyetinin tespiti talebi

26
8. HD., E. 2016/10642 K. 2020/53 T. 13.1.2020 · Yargıtay

satış bedeli • eda davası • ortaklığın giderilmesi talebi • tapu iptali • tapuya şerh • kamulaştırma • dava şartlarının bulunmaması • hukuki yarar yokluğu • tespit davası • muhdesat şerhi

27
8. HD., E. 2018/4588 K. 2020/50 T. 13.1.2020 · Yargıtay

yeniden yargılama • ecrimisil bedeli • ecrimisil talebi • kira sözleşmesi • el atmanın önlenmesi • bilirkişi raporu

28
8. HD., E. 2017/9812 K. 2020/198 T. 15.1.2020 · Yargıtay

eser sözleşmesi • malzemenin yüklenici tarafından sağlanması • davanın kabulü • görevsizlik kararı • istihkak iddiası • tahkim • bekletici mesele

29
8. HD., E. 2017/11613 K. 2020/208 T. 15.1.2020 · Yargıtay

fatura • dava ehliyeti • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • iflas masası • istihkak iddiası • aktif dava ehliyeti • müflis

30
8. HD., E. 2017/10520 K. 2020/210 T. 15.1.2020 · Yargıtay

yediemin • istihkak iddiası

31
8. HD., E. 2017/16209 K. 2020/182 T. 15.1.2020 · Yargıtay

iflâs idaresi • iflas masası • adil yargılanma hakkı • basit yargılama usulü • çek iptali • davanın kabulü • istihkak iddiası • ön inceleme

32
8. HD., E. 2018/4438 K. 2020/188 T. 15.1.2020 · Yargıtay

usulüne uygun tebligat • ecrimisil talebi • ortaklığın giderilmesi talebi • el atmanın önlenmesi • intifadan men • intifadan men koşulu • cevap dilekçesi • davanın kabulü

33
8. HD., E. 2018/16031 K. 2020/164 T. 15.1.2020 · Yargıtay

hak düşürücü süre • yeniden yargılama • dava şartı yokluğu • dava şartlarının bulunmaması • istinaf yolu • karşı dava • soybağının reddi • soybağının reddine karar verilmesi

34
8. HD., E. 2018/4623 K. 2020/30 T. 13.1.2020 · Yargıtay

ecrimisil talebi • el atmanın önlenmesi

35
8. HD., E. 2018/15694 K. 2020/2 T. 13.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • tasarruf yetkisi • intifa hakkı • tapu iptali • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • kar payı • mal rejimi • mal ayrılığı • mal rejiminin tasfiyesi • katkı payı alacağı istemi

36
8. HD., E. 2016/9900 K. 2020/6 T. 13.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • kamulaştırma • davanın kabulü • paylı mülkiyet • karşı dava

37
8. HD., E. 2018/4577 K. 2020/153 T. 15.1.2020 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • ecrimisil talebi • nispi vekalet ücreti • tapu iptali • usuli kazanılmış hak • inançlı sözleşme • tavzih dilekçesi • el atmanın önlenmesi

38
8. HD., E. 2018/10586 K. 2020/18 T. 13.1.2020 · Yargıtay

dna incelemesi yapılması • istinaf yolu • karşı dava

39
8. HD., E. 2019/5937 K. 2020/19 T. 13.1.2020 · Yargıtay

istinaf yolu • karşı dava • vasi atama

40
8. HD., E. 2016/9910 K. 2020/4 T. 13.1.2020 · Yargıtay

müteselsil alacaklılık • ortaklığın giderilmesi talebi • paylı mülkiyet • karşı dava

41
8. HD., E. 2017/12541 K. 2020/181 T. 15.1.2020 · Yargıtay

alacağın muaccel hale gelmesi • birlikte vekalet • eksik araştırma ve inceleme • yargılama giderleri • yetersiz bilirkişi raporu • bilirkişi raporu • davanın kabulü • istihkak iddiası • maddi hata • takas ve mahsup talebi • rehin hakkı

42
8. HD., E. 2017/16595 K. 2020/179 T. 15.1.2020 · Yargıtay

adil yargılanma hakkı • davanın açılmamış sayılması • dosyanın işlemden kaldırılması • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • istihkak iddiası • tarafların duruşmaya gelmemesi

43
8. HD., E. 2018/9432 K. 2020/14 T. 13.1.2020 · Yargıtay

davanın kabulü • istinaf yolu

44
8. HD., E. 2017/10780 K. 2020/213 T. 15.1.2020 · Yargıtay

fatura • davanın kabulü • istihkak iddiası

45
8. HD., E. 2017/10076 K. 2020/212 T. 15.1.2020 · Yargıtay

eksik inceleme • bilirkişi incelemesi • davanın kabulü • hukuki dinlenilme hakkı • ispat hakkı • istihkak iddiası • fatura

46
8. HD., E. 2010/6488 K. 2011/3084 T. 24.5.2011 · Yargıtay

zorunlu dava arkadaşlığı • tapu iptali • paylı mülkiyet • kararın temyiz edilmemiş sayılması • kesin süre

47
8. HD., E. 2010/6902 K. 2011/3144 T. 31.5.2011 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • edinilmiş mal • edinilmiş mallara katılma rejimi • mal rejimi • davanın kabulü • mal ayrılığı

48
8. HD., E. 2010/6130 K. 2011/3583 T. 20.6.2011 · Yargıtay

yargılama giderleri • yeniden yargılama • tapu iptali • bilirkişi raporu • davanın kabulü

49
8. HD., E. 2011/5891 K. 2011/5159 T. 17.10.2011 · Yargıtay

kamulaştırma • tapu iptali

TEMİZLE
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: