Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
davanın kabulü • feragat dilekçesi

Davacı, Ahmet'e ait 1159.21 sicil nolu Sori Lavar İnşaatı işyerinde 1967 yılı Temmuz ve Ağustos aylarına ait sigorta sicil numarasız davalı Kuruma verilen bordrolarda belirtilen sürelerin kendisine ait olduğunun tesbitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, davacının anılan işyerinde belirtilen yılın Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları içinde sigorta sicil numarasız 26 günlük geçen hizmetlerin davacıya ait olduğunun tesbitine karar vermiştir.

Hükmün, davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi :

Dosya içerisinde, davacı tarafından verilmiş 17.4.1981 tarihli bir feragat dilekçesi vardır. Bu dilekçede, hakimin havalesi ve imzası mevcut olduğu gibi, davacı Hamza kelimeleri üstündeki imzanın davacıya ait bulunduğu, davacı tarafından verilmiş öteki dilekçelerdeki imzaların karşılaştırılmasından anlaşılmaktadır.

Davacı, söz konusu dilekçesinde "1980/587 numaralı 28.11.1980 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü aleyhine açmış olduğum davadan vazgeçiyorum" demiştir. Bu beyan, HUMK. nun 91 ve 93. maddelerine uygun olarak yapılmış bir feragattir.

HUMK. nun 95. maddesi uyarınca, feragat, karşı tarafın kabulüne gerek olmaksızın kesin hüküm hukuksal sonuçlarını doğurur. İş bu maddi ve hukuki gerçek gözönünde tutulmadan, feragatla son bulmuş olan davanın, 20.4.1981 günlü duruşmada, davacının gelmediğinden bahisle, HUMK. nun 409. maddesi gereğince müracaata bırakılması ve davacının 15.3.1982 tarihli dilekçesi uyarınca da, yenilenerek duruşmaya devam edilip, yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde ilgiliye iadesine 5.1.1983 gününde oybirliğiyle karar verildi.

©2020 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.