Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

YARGITAY KARARI

Taraflar arasında görülen davada Kemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 10.05.2004 tarih ve 2000/364-2004/648 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı sigorta vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi K1 tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili; davalıların sürücüsü, maliki ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası oldukları aracın, müvekkiline ait at arabasına arkadan çarpmak suretiyle, müvekkilinin yaralanmasına, atının telef olmasına ve arabasının parçalanmasına neden olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı olmak üzere toplam 2.000.000.000.TL. manevi ve 1.792.000.000.TL maddi tazminatın temerrüt faizleriyle birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı sigorta limitle sınırlı sorumlu olduklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Diğer davalıların birlikte vekili, davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece; iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre, 1.540.847.950.TL maddi tazminatın davalılardan müteselsilen ve 500.000.000.TL manevi tazminatın davalı sigorta dışındakilerden tahsil edilmek üzere davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalılardan sigorta vekili temyiz etmiştir.

1) Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve farklı teminat gruplarına göre poliçede üç farklı limitin yer almasına göre, davalılardan sigorta vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2)Dava, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında haksız eyleme dayalı tazminat istemine ilişkindir.

Dava dilekçesinde talep edilen tazminat kalemlerinden kazanç kaybı bakımından, “müvekkilin tarla ve bahçe işleriyle uğraştığı geçimini bu geliri ile elde ettiği, at ve arabası ile nakliye yaparak elde ettiği, bu kaza nedeniyle bu kazancından mahrum olduğu ve halen çalışamadığı” gerekçeleriyle 500.000.000.TL kazanç kaybı isteminde bulunulmuş ve mahkemece, bilirkişi raporu doğrultusunda “60 gün çalışamama nedeniyle 82.192.000.TL kazanç kaybı ve maluliyet oranına göre 500.000.000.TL tazminat isteminin kabulüne” karar verilmiştir.

Esasen, davalı sigorta, diğer davalının 2918 sayılı KTK.nun 85/1 nci madde hükmünde yazılı hukuki sorumluluğunu, aynı kanunun 91/1 ncı maddesi uyarınca üstlenmiş olup, gerek 85/1 nci madde hükmü, gerekse zorunlu trafik sigortası poliçesi genel şartlarının 1 nci madde hükmü gereği, davacının yaralanması sonucu tedavi süresince çalışamaması nedeniyle oluşan kazanç kaybından ve meslekte çalışma gücü kaybından kaynaklanan kazanç kayıplarından sorumludur.

Ancak yukarıda açıklandığı üzere, dava dilekçesinde, kazanç kaybı olarak gerek çalışılamayan dönem ve gerek maluliyet oranı bakımından, toplam 500.000.000.TL tazminat isteminde bulunulduğu halde, mahkemece bu iki kalemde, toplam 582.192.000.TL tazminata hükmedilmiştir. Bu durumda, davada talebin aşılması suretiyle HUMK'nun 74. maddesi hükmüne açıkça aykırı olarak hüküm kurulmuş olup, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılardan sigorta vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazının kabulü ile hükmün, bu davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 27.09.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.