Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:
arsa paylarının yeniden tespiti • enkaz • davanın kabulü • karşı dava

Dava ve karşı dava dilekçesinde, tapudaki arsa paylarının düzeltilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine, karşı davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Davacılar vekili dava dilekçesinde, kat mülkiyetli anataşınmazın arsa paylarının yeniden tespit ve tescilini istemiş;

mahkemece kat mülkiyetinin kurulduğu davanın açılmış olduğu tarihe kadar on yıllık hak düşürücü sürenin dolduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden; dava konusu anataşınmazda 11.03.1997 günü kat mülkiyetinin kurulduğu 17.08.1999 tarihinde meydana gelen deprem sonucu anayapının tamamen yıkılıp enkazının kaldırıldığı, dava konusu yerde m üşterek mülkiyet hükümlerine göre tapu oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 3. maddesine göre, arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleri ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde her kat maliki veya kat irtifakı sahibi arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir.

Dava konusu yerde kat mülkiyeti! veya kat irtifaklı bağımsız bölümlerden bahsedilemeyeceğine göre, uyuşmazlığa Kat Mülkiyeti Yasası'nın 3. maddesini uygulamak mümkün değildir. Çünkü ortada değerleri belirlenecek bağımsız bölümler bulunmamaktadır. Arsa paylarının yeniden düzenlenmesine ilişkin davalar anayapının kat irtifakı veya kat mülkiyeti statüsünü koruduğu sürece açılabilir. Bu davaların açılması herhangi bir hak düşürücü süre ile de sınırlandırılmamıştır. Asıl dava yönünden mahkemece verilen karar yukarıda açıklanan nedenlerle ve sonucu itibariyle doğru ise de gerekçesi yanlış bulunduğundan, değiştirilmek suretiyle ve bu gerekçe ile (ONANMASINA), 03.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.