Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Davacı : A. Y. .Dağ.Tic.A.Ş.vek.Av.M. D.

Davalı : C. I. .Yat.San.ve Tic.A.Ş.vek.Av.P. İ.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek.Av.H. N. gelmiş, diğer taraftan kimse gelmemiş olduğundan, onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, davalının 08.04.2003 tarihli sözleşme ile müvekkilinin tek satıcısı olduğunu ve akdi ihlal ettiğinin tespit edildiğini iddia ederek 50.000.-USA cezai şartın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı savunmasında, 08.04.2003 tarihli sözleşmenin Rekabet Kanunu'nun 7.maddesine aykırı olduğunu beyan ederek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davacının 08.04.2003 tarihli sözleşmeyi, başka firmalara ait ürünleri satmak suretiyle ihlal ettiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yargılama aşamasında, Rekabet Kurulunun 2004-3-154 esas 5.27/317-80 sayılı 22.04.2005 tarihli kararı ile A. Y. .&K. .nin kendilerinin veya distribütörlerinin bayilerinin hem açık satış yapan nihai satış noktaları, hem de kapalı satış yapan nihai satış noktaları ile akdettikleri tek elden satın alma anlaşmalarında yer alan rekabet etmemek yükümlülüklerinin ve bu etkiyi doğuran diğer sınırlamaların tek marka satma şartına bağlanmasının etkin rekabetin oluşmasını engellediğine, bu tür düzenlemelerin yasaklanan rekabet etmeme yükümlülüğü tanımı içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine, soğutucu dolaplara rakip ürün konulmasının engellenmesinin piyasada rekabetin oluşmasının önünde önemli bir engel olduğuna, karar tarihinden önce akdedilmiş sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülüklerinin ve bu etkiyi doğuran nitelikteki diğer yükümlülüklerini anılan sözleşme metinlerinin tamamından çıkarılmasına karar verilmiştir.

Bu durumda mahkemece, rekabet kurulu kararının kesinleşip kesinleşmediği ve davaya etkisi gözetilerek bir karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 06.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.