Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Dava İcra ve İflas Kanunu’nun 177/4 ncü maddesine göre açılmış iflas davasıdır.

Mahkemece davalıya iflas ödeme emri tebliğ edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- İcra ve İflas Kanunu’nun 177 nci maddesinin 4 numaralı bendine göre ilama dayalı bir alacağın icra emri ile istenmesine rağmen ödenmemesi doğrudan bir iflas sebebidir. Bu ihtimalde borçluya icra emri (İİK.m.32) tebliği yeterli olup, iflas ödeme emri tebliğine gerek bulunmamaktadır. Beliren durum karşısında davacı Ç. Y. tarafından açılan davanın reddedilmesinde isabet görülmemiştir.

2- Kartal 2. İcra Müdürlüğü’nün 2003/81 sayılı takip dosyası alacaklısı Y. S. ise de, bu takibin dayanağı T. S. tarafından açılmış bulunan dava sonucunda alınan ilamdır. İcra ve İflas Kanunu’nun 177/4 maddesi hükmünün uygulanabilmesi ancak ilam alacaklısının davacı olması haline münhasırdır. Somut olayda alacaklı davacının dayandığı ilam, kendisi lehine verilmiş değildir. Davanın bu sebepten reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi de doğru değildir.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 03.04.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.