Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Referans kopyala
Görüntüleme Ayarları:
görevli mahkeme • görevsizlik kararı

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davada ... 2. Asliye Hukuk ve ... Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir.

... 2. Asliye Hukuk Mahkemesince uyuşmazlığın düğün salonu kiralaması (kira ilişkinden) kaynaklandığı gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir

... Sulh Hukuk Mahkemesince ise uyuşmazlığın tüketici işleminden kaynaklanması nedeniyle tüketici mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

6502 sayılı Kanunun 73. maddesi bu Kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa Tüketici Mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Bir hukukî işlemin, sadece 6502 sayılı Kanunda düzenlenmiş olması, tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir.

Somut olayda, davacı vekili; müvekkili şirketin .../..., ... Camisinde bulunan Kültür Parkı isimli işletmeyi işlettiğini davalının düğün merasimi için 8.000,00.-TL bedel karşılığında davacı şirkete ait ... Salon isimli Düğün Salonunu kiraladığını, taraflar arasında anlaşma uyarınca davalı tarafından ödenmesi gereken bedelin ödenmemesi üzerine icra takibi başlattıklarını davalının takibe kısmen itiraz ettiğini davalı tarafın itirazlarının iptalini talep ve dava ettiği anlaşılmakla, uyuşmazlık, 6502 sayılı Kanun kapsamında kaldığından, görev uyuşmazlığı sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri arasında çıkmış ise de, HMK’nın 22. maddesi gereğince yargı yerini belirlemekle görevli Yargıtay Dairesi tarafından görevli mahkemenin belirlenebileceğinden uyuşmazlığın ... Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemelerince (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) görülerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince ... Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemelerinin (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 03/11/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.