Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Davacı, davalılardan köy muhtarlığı nezdinde 1.1.1986-3.12.1999 tarihleri arasında sigortalı olarak çalıştığının tesbitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde feragat nedeniyle reddine karar vermiştir.

Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Mahkemece her ne kadar, davacının feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmişse de, bu sonuç usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır.

Gerçekten, davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı S. S. Kanununun 6 maddesine göre; çalıştırılanlar işe alınmakla kendiliğinden ve zorunlu olarak sigortalı olurlar. Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. Kısaca, sigortalılık kişinin sosyal güvenliğiyle ilgili, kişiye bağlı temel anayasal haklardan birini oluşturur. Bu haklardan feragat işe hukuken hiçbir sonuç doğurmaz Yargıtay'ın bu güne kadar ki uygulaması da bu yöndedir. Bu nedenle, işin esasına girip, tüm deliller toplandıktan sonra karar verilmesi gerekirken kişinin sosyal güvenliğini doğrudan etkileyecek sigortalı çalışma gün sayısına ilişkin istemin feragat nedeniyle reddi usul ve yasaya aykırıdır.

O halde, davalı kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 16.10.2000 gününde oybirliğiyle karar verildi.