Dosya olarak kaydet: PDF - TIFF - WORD
Görüntüleme Ayarları:

Taraflar arasındaki iflas davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahiller F1 Bankası AŞ. ile F2 Bank Moscow CJSC vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Davacılar vekili, müvekkillerinin davalı şirketlerden alacaklı olduğunu, müvekkili K1’nin ilama bağlı alacağının, davalılardan F4 Müh. İnş. Tic. San. Ltd. Şti’ne icra emri tebliğine rağmen ödenmediğini, bu şirket ile davalı F5 Fırın ve Kafeterya İşl. San. Tic. Ltd. Şti’nin ortakları ve faaliyet adreslerinin aynı olduğunu, davacı işçilerin bir kısmının SGK kayıtlarının bu şirket üzerinden yapıldığını; diğer davalı F3 Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinden de davacı işçilerin bir kısmının SGK kayıtlarının yapıldığını ileri sürerek davalıların iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan F3 Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. yargılamaya katılmamış; davalılar F4 Müh. İnş. Tic. San. Ltd. Şti. ile F5 Fırın ve Kafeterya İşl. San. Tic. Ltd. Şti. vekili ise müvekkili şirketlerin bankalarca konulan hacizler nedeniyle faaliyetini sürdüremez duruma geldiğini, yetkililerin iş yerlerini terk ettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile davalıların iflasına dair verilen kararın müdahiller F1 Bankası AŞ. ile F2 Bank Moscow CJSC vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizce, davanın İcra ve İflas Kanunu’nun 177. maddesine dayalı olarak açılması nedeniyle aynı maddenin ikinci fıkrasına göre iflası istenen şirketlerin yetkililerine davetiye gönderilmeden iflas kararı verilemeyeceğe gerekçesiyle bozulması üzerine mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davacıların davalılardan alacaklı olduklarının sabit olduğu, davalılar arasında organik bağ bulunduğu, davalı şirketlerin adreslerini terk ettikleri, faaliyet göstermedikleri ve bu durumun süreklilik arz ettiği, davalı şirket yetkililerine beyanları alınmak üzere meşruhatlı davetiyeler gönderildiği ancak davalı şirket yetkililerinin duruşmaya gelmedikleri ve herhangi bir beyanda bulunmadıkları gerekçesiyle davalıların iflasına karar verilmiştir. ..../....

Kararı, müdahiller F1 Bankası AŞ. ile F2 Bank Moscow

CJSC vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, müdahiller F1 Bankası AŞ. ile F2 Bank Moscow CJSC vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, müdahiller F1 Bankası AŞ. ile F2 Bank Moscow CJSC vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlerden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 22.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.